Garda de Fier

"Cine n'a cunoscut şi n'a dat nici examenul durerii, nici examenul bărbăţiei şi nici examenul credinţei, nu poate fi legionar". (C. Z. CODREANU)
Subscrie

Arhiva / June, 2012

COORDONATELE SPIRITUALE ALE LEGIONARISMULUI de C-tin Atanasiu

June 22, 2012 De: Garda Categoria: PRESA LEGIONARĂ

Insemnări Sociologice

Revista “Insemnări Sociologice”, Anul IV, Nr. 4, 15 Oct 1940

I. – Nevoia unui spirit dinamic, călăuzitor al Romînismului. Valoarea specificului romînesc. Forma din trecut a spiritului romînesc poate satisface necesităţile prezente? Potenţialul sufletesc modern.

II. – Experienţa altor popoare si a poporului romin. Deosebirea între legionar si nationalistul Romîniei politicianizate.
III– De ce are nevoie astăzi Romînia ? – Romînismul legionar. – Armata luptă şi pentru o ordine morală, socială şi politică. – Credinţa şi puterea de jertfă.
IV. – Omul cerut de vremurile actuale de grea încercare. – Selecţionarea valorilor pe temeiul capacităţei individuale şi a muncii productive. – Omul nou isvorît din procesul de interiorizare. Biruinţa asupra fiecăruia si asupra întregului suflet romînesc. – Omul nou soldat al credinţei si al muncii legionare.

I

Nevoia unui spirit veghetor şi călăuzitor pentru Romînime s’a făcut simțită îndată ce idealul secular al unirii se împlinise. Credinţa în puterea Romînismului ar fi trebuit neîncetat întărită, folosind o largă contribuţie a spiritualităţii latine, a cărei ramură trebue să ne considerăm în permanenţă. Ani dearîndul tineretul legionar s’a străduit să împletească specificul romînesc cu spiritui vremii, grăbind astfel închegarea unei doctrine naţionaliste. (more…)

JURISDICŢIUNEA IN STATUL LEGIONAR de Dragoş Vitencu

June 05, 2012 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

"Dreptatea nu poate fi rezultatul arbitrar al unor capricii..."

Revista “Insemnări Sociologice“, Anul IV, Nr. 10, 15 Ianuarie 1941
Pozitivismul subordonează notiunea de dreptate celei de drept pozitiv, adică de regulă de drept scrisă. De aceea în acest sistem şi împărţirea dreptăţii este legată de reguli tehnice inflexibile. Jurisdicţiunea devine strict formalistă, cu accentuat caracter de mecanizare. Rolul judecătorului se rezumă, – cu rare abateri, – la interpretarea literală a textului din cod şi la compartimentarea „cazului” în paragrafe.
Acest exces de rationalizare a dreptăţii duce la anchilozarea ei în formule şi, în acelaşi timp, la anarhizarea ei. Înpricinatul, pierde sau cîştigă de cele mai multe ori procesul, fără să-l discute în fond, – pentru viţii procedurale.
Maşina dreptăţii funcţionează cu un conglomerat de rotite si robinete a căror savantă mînuire poate atinge culmi de dexteritate speculative. Deschizi robinetul potrivit şi ai cîştigat cauza, – indiferent de partea cui o fi dreptatea. Totul e să nimereşti robinetul.
Poate rămîne dreptul legionar pe această linie?
Evident că nu. Legiunea a preferat totdeauna anarhiei morale învelită în forme, ordinea morală care calcă formele.
In concepţia legionară dreptatea nu poate fi rezultatul arbitrar al unor capricii de raţionament; fundamentul juridic al dreptăţii fiind însăşi dreptatea, iar măsura ei, conştiinţa celui ce o împarte si numai în al doilea rînd litera legii. (more…)

IDEIA DE DESTIN de Vasile Băncilă

June 05, 2012 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

"Destinul e un curent de continuă modelare a vieţii..."

Revista “Gândirea”, Anul XVI, Nr. 4, Aprilie 1937
Elementele gândirii omeneşti, întrucât există o gândire care-şi merită numele, sunt în fond comune tuturor timpurilor şi locurilor. Ceeace face să varieze profilul logic este, afară de ciudata pasiune pe care o au adesea oamenii de a se amputa în chip provizoriu, felul cum se structurează aceste elemente şi accentul care se pune mai mult pe unele decât pe altele, după interesele spirituale diferite ale culturilor considerate fiecare în ansamblul ei. Deaceea o reformă a logicei nu este, şi aceasta mai mult decât în oricare alt domeniu, afară de cel al ştiinţei moralei, o întreprin­dere personală. In fizică, o mare descoperire sau o teorie mult mai convenabilă, poate să răstoarne, la un moment dat, situaţia ştiinţei. Chiar în religie, care e atât de tradiţională, se pot ivi reformatori cu mână tare, cari să instaleze o nouă cre­dinţă. (more…)

Scrisul românesc în 1940 de Mircea Streinul

June 05, 2012 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

Grafica: Demian

Revista “Insemnări Sociologice“, Anul IV, Nr. 10, 15 Ianuarie 1941
Ziua de 6 Septembrie 1940 a adus suflu nou şi în scrisul romînesc. Cărtile, revistele şi ziarele legionare camunică slovă de foc, regeneratoare. Cartea Căpitanului, evanghelia neamului nostru, răsare ca un Rarău din negurile risipite de batalioanele verzi, Literatura legionară numără lucrări cari, prin spiritul lor de netemătoare afirmatie natională şi prin moartea de martiri a autorilor, capătă un sens dogmatic. Ele sunt îndreptarul Legiunii si-al Neamului. “Pentru Legionari”‘, „Cărticica şefului de cuib”, “Cranii de lemn”, “Crez de generatie”, cărtile martirilor legionari Alexandru Cantacuzino, Ion Banea, Neculai Totu, Bănică Dobre, Mihail Polihroniade şi Alexandru Christian-Tell, Vasile Christescu, Dorul Belimace, Victor Gîrcineanu, Sima Simulescu, Valeriu Cîrdu, Constantin I. Goga – au, prin jertfa adusă pe altarul Patriei, o semnificatie care depăşeşte sensul literar. O valoare dogmatică au şi scrierile oamenilor de ştiintă sau ale literatilor cari si-au închinat întru totul Legiunii viata, luptînd şi suferind pentru ea. Atît pînă în anul 1938, cît şi după 6 Septembrie 1940, au apărut numeroase cărti de acest fel, formînd un adevărat tezaur spiritual pentru Romînia. (more…)

CREDINŢĂ de Ion Pillat

June 03, 2012 De: Garda Categoria: VERSURI

"Te vreau tăcut şi dârz, cu sigur pas..."

Nu vreau să plângi pământul ce în luptă
N’ai ştiut să-l ţii cu moartea, nici părtaş
Să chemi din Putna legendar arcaş
La bocet muieresc cu faţa suptă

Ci te înalţ, privind moşia ruptă,
Păstor proptit pe armă de ostaş.
Vezi sat cu sat, oraş după oraş,
Din turma ta duşmanul cum se’nfruptă.

Nu rob plecat sub jug şi sub cătuşe
Prea bucuros că zile i-au rămas,
Nici funerară urnă cu cenuşe.

Plugarule, ce ieşi după furtună,
Te vreau tăcut şi dârz, cu sigur pas
Trăgând sub cer o brazdă ce adună.
Ion PILLAT
Revista “Gândirea”, Anul XIX, Nr. 7, Septembrie 1940

The Romanian Legionary Movement between Truth and Deception by Christopher Thorpe

June 02, 2012 De: Garda Categoria: LA ORDINEA ZILEI

Aquarel by Alex. Dimitriu

The Legionary Movement of Romania, also popularly known as the Iron Guard, is for many people today a difficult matter to discuss straightforwardly because of all the untruths, the deceptions, the distortions, and the misconceptions surrounding its history. The movement has a great legacy and there is much to learn from it, but due to the destructive and hostile forces which have been politically dominant in the latter half of the 20th Century and the beginnings of the 21st Century, the history of the Legionary Movement has almost always been shown to the public through the perspective of its enemies. The image of the movement and its founder, Corneliu Zelea Codreanu, is smeared using every possible method from any possible angle as its history is written (or rewritten) by Liberals, Communists, Jews, and Philosemites. (more…)