Garda de Fier

"Cine n'a cunoscut şi n'a dat nici examenul durerii, nici examenul bărbăţiei şi nici examenul credinţei, nu poate fi legionar". (C. Z. CODREANU)
Subscrie

Arhiva pentru ‘Restituiri’

DUHUL SĂRBĂTORII de Vasile Băncilă

April 11, 2017 De: Garda Categoria: LA ORDINEA ZILEI, Restituiri

Grafica: Demian

„Săptămâna luminată”… Grafica: Demian

Dacă se aruncă o privire de ansamblu asupra istoriei vieţii vegetale şi animale pe pământ, de la alge şi bacterii şi de la protozoare până la omul alb, se poate vedea uşor că unui spor de diferenţiere lăuntrică îi corespunde, cel mai adesea, o acomodare la un spaţiu mai îndepărtat sau la un spaţiu mai diferenţiat. Chiar în cazurile contrare, cum ar fi exemplul algelor albastre, cari trăesc în mediuri foarte felurite, se poate spune că însăşi simplicitatea organismului respectiv transformă diversitatea exterioară într’un mediu omogen. Putinţa de acomodare la un spaţiu mare e dată sau de o enormă simplitate sau de o enormă diferenţiere, însă acomodarea nu se face în acelaş sens. În cazul dintâiu, e al acelora cari spun că viaţa a apărut întâia oară în mări, ar trebui să adăugăm că aceasta s’a întâmplat şi fiindcă apa marină garanta un mediu mai omogen. Păsările, pe de altă parte, cari călătoresc în ţări străine, fac aceasta tocmai pentru a-şi păstra mediul asemănător de viaţă. Omul în schimb, şi în special omul alb, e singura fiinţă care, din proprie iniţiativă şi prin puteri proprii, poate trăi pe tot globul, luând atitudine activă şi acomodându-se faţă de diversităţile întâlnite. Diferenţierea îi dă putinţa ubicuităţii. Ceeace e însă mai însemnat, e altceva. Omul nu numai că a luat în stăpânire tot spaţiul pământesc, nu numai că s’a acomodat la spaţiul ca atare, dar a trecut mai departe.

(more…)

PĂCAT ŞI TRANSFIGURARE de Emil Cioran

January 28, 2017 De: Garda Categoria: Presa interbelică, Restituiri

Există multă bucurie în nelinişte şi multă voluptate în suferinţă. Fără acest com­promis superior, cine ştie dacă s’ar mai fi găsit oameni care să-şi caute fericirea în ne­fericire şi salvarea pe drumuri de întunerec, şi dacă ar mai fi posibilă o mântuire prin ocolurile răului. Iubirea infernalului nu este posibilă fără reflexele de paradis ale bucuriei şi ale voluptăţii pure. Dar când conştiinţa noastră, pe calea mântuirii inverse, rămâne la un moment dat, pură de bucurie şi de voluptate, când neliniştea şi suferinţa se închid în ele înşile pentru a-şi medita abisul ? Atunci ne mai putem noi crede pe drumul mân­tuirii ? Sau mai vrem noi să ne mântuim ? Nu se poate şti dacă omul vrea sau nu să se mântuiască, fiindcă nu se poate şti dacă momentul ultim al mântuirii — transfigurarea este altceva decât o înfundătură sublimă.

Refuzul mântuirii pleacă dintr’o iubire secretă a tragediei. Este ca şi cum odată mân­tuiţi, ni-ar fi frică să nu fim aruncaţi la coş de Divinitate şi am prefera o rătăcire pentru a ne împlini un orgoliu absolut. Cu toate acestea nu există nimeni care să nu privească pierderea mântuirii, ca pe cea mai mare ocazie pierdută, precum nu există nimeni, care să nu se îmbujoreze în visul alb al transfigurării. Şi această situaţie este atât de drama­tică, încât te întrebi dacă Dumnezeu nu ne-a exilat pe pământ pe fiecare în parte.
(more…)

DIN MĂRTURISIRILE UNUI NAŢIONALIST

December 07, 2016 De: Garda Categoria: Presa interbelică, Restituiri

Emil Cioran

Niciodată nu vom putea încorona România cu un nimb istoric, dacă fiecare din noi nu va trăi cu o pasiune vijelioasă şi dureroasă toate umilinţele cari au umplut trista noastră istorie. Dacă nu vom încerca subiectiv regresiunea în dezastrul şi tragedia istoriei noastre, pierduţi suntem pentru transfigurarea viitoare a acestui neam, fiindcă pierdut va fi el însuşi. Nu înţeleg cum există oameni cari dorm liniştiţi după ce se gândesc la exis­tenţa subterană a unui popor persecutat, la secolele de întunerec, de groază şi de io­băgie. Când văd Ardealul mi se desfăşoară o configuraţie plastică a unor dureri mute, a unei drame închise şi înăbuşite, a unui timp fără istorie. O mie de ani într’o mono­tonie sub-istorică, o mie de ani, ca o multiplicare monstruoasă a unui moment, a unui singur moment. Spectacolul invariabil al persecuţiei îmi dă fioruri reci; căci mă înspăi­mântă o dramă cu un singur motiv. Aceiaşi lipsă de libertate şi în celelalte provincii; numai că variaţiile peisajului dau iluzia unui joc istoric.

Îmi place ‘n clipele de tristeţe să măresc intensitatea acestora, lunecând spre depăr­tările neamului românesc şi să mă chinuesc scufundat în durerile lui. Iubesc blestemele aruncate dealungul veacurilor de acest popor şi mă ‘nfioară resemnarea, gemetele şi toate jelaniile consumate ‘n umbră.

Nu aveţi momente când auziţi trecutul nostru, când tot ce a trăit acest neam se actualizează în voi şi se subtilizează într’o muzică de monotone lungimi orientale, în tărăgăneala melancolică a melodiilor noastre populare? Nu vă arde uneori ca o otravă concentrată toată seria umilinţelor îndurate şi nu troznesc în voi toate dorinţele de răz­ bunare, acumulate în sute de ani?
(more…)

DESTINUL ROMÂNIEI

July 30, 2016 De: Garda Categoria: PRESA LEGIONARĂ, Restituiri, Restituiri - Imagini

Revista "Vremea" - Destinul României

Revista “Vremea”, Crăciun, 1940 – Destinul României (ciclu istoric ilustrat). Pentru vizualizare optimă, apăsați pe imagine.

(more…)

RĂSFOIRI: Dosarul D 8847, Vol. 10

February 28, 2015 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri

Dosare secrete

Dosare secrete

Documente transcrise în original… 

Fila 22: Mandat de arestare nr. 480/1936 pe numele lui Alexandru Cantacuzino, acuzat că ar organiza o echipă pt a atenta la viata Lupeascăi.

PROCES VERBAL

Astăzi 19 Aprilie 1936
Congresul Asociatiei „Generatia Miscării Studentesti” întrunit la Bucuresti, înregistrează informatia pe care a primit-o privitoare la pregătirea unei noi actiuni de distrugere a miscării nationale prin arestarea lui Corneliu Zelea Codreanu, chiar prin asasinarea lui, si prin disolvarea organizatiei „Totul pentru Tară”. Aceasta însemnează că jidovimea, masoneria si uneltele lor, vor să repete, sub o formă încă si mai gravă, atacul din iarna 1933-34 împotriva „Gărzii de Fier”, spre a dărâma si înmormânta cea mai puternică actiune nationalistă născută din opera miscării nationaliste dela 1922.

Informatia primită de către Congres, indică drept autor ai acestor criminale hotărâri nu numai iudeo-masoneria si pe politicianii ei, dar si anumite cercuri din jurul Palatului. Congresul tine să precizeze ca nu se gândeste nici o clipa să solidarizeze pe M. S. Regele cu aceste actiuni de distrugere a miscarii nationale dar este obligat a înregistra în întregime informatiile precise pe cari le detinem si care implică însăsi anumite cercuri de ale Palatului ca vinovate de initierea acestor monstruoase atacuri.

(more…)

RĂSFOIRI: FILE ŞI DOSARE SECRETE…

February 28, 2015 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri

Dosare secrete...

Dosare secrete…

Documente transcrise în original…

Dosarul D 8907, SECTIUNEA 4-a
Fila 23
9 Ianuarie 1933
NOTĂ

In seara zilei de 7 Ianuarie cor, într’un cerc restrâns de oameni politici între cari si fostul Director General CFR anume PRETORIAN, domnul NICOLAE LUPU seful partidului tărănist, a afirmat că, guvernul comite o gravă eroare prin arestarea în massă a membrilor GĂRZI DE FER, fiindcă va creia o atmosferă defavorabilă în opinia publică actualului regim si va înlătura chiar simpatia care si-a creiat-o în întreaga tară în urma atentatului.

Convingerea care si-a manifestat-o domnul Dr. NICOLAE LUPU este că din cauza acestor împrejurări guvernul va deveni o simplă jucărie în mâna opozitiei.

Fila 35

20 Ianuarie 1934

In cercurile ziaristice din Capitală se discută că D-nul Ministru N. Titulescu este acela care a cerut arestarea lui NAE IONESCU, directorul ziarului „Cuvântul”.

Se afirmă că D-l Ministru Titulescu s’ar fi exprimat că, până ce nu va fi arestat ziaristul NAE IONESCU, d-sa refuză să intre în guvern.

Deasemenea se afirmă că D-l Ministru N. Titulescu s’ar fi opus, de curând, la eliberarea lui Nae Ionescu.

(more…)

Ernest Bernea despre CĂDEREA OMULUI şi…

February 15, 2015 De: Garda Categoria: Restituiri

Omul încrezător în propriile sale forţe, ceea ce bine orientat poate fi rodnic, s’a risipit în diversitatea unei lumi de senzaţii şi aparenţe. Lipsite de un orizont spiritual cuprinzător, lipsit de profunzime, el este lipsit de discernământ şi putere de alegere. Natura intimă, şi mai ales sensul lucrurilor, îi scapă. e-bernea
Acest om se frământă zadarnic, în năzuinţa de a-şi creea un nou univers, deoarece el cade victimă unor aparenţe derutante şi tentaţiilor de tot felul. Universul spiritual şi uman ce trebuie astăzi creat din nou, un univers care să-i valorifice calitatea, nu se poate construi pe tehnică şi confort, cu atât mai puţin pe apetit.
Criza gravă de azi, care e în primul rând o criză a omului, dovedeşte neputinţa sa de a-şi reorganiza viaţa pornind numai de la date empirice, într’o lume ce pare că tinde la entropie, dar în ceea ce priveşte metodele, uzina nu-i poate da nici un răspuns în această problemă.
Criza de azi s’a produs prin intrarea a o seamă de noi elemente în istorie, dar mai ales prin dezertarea omului, a lipsei sale de răspundere în faţa istoriei. O nouă formulă de viaţă, o nouă scară de valori, un nou principiu generator pe marea linie a permanenţelor şi destinului uman care trebuie împlinit; iată de unde trebuie pornit.
(7.V.1966 – Bucureşti)
(more…)

INFORMĂRI – Dosarul D 8909/vol. I

August 01, 2014 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri

Juventus

Fază de joc (1947)

Dosar D 8909/vol. IFila 320
Către O.S.P. – Dl. Sergiu Petrovici

Avem onoare a vă comunica următoarele:
In ziua de 25 August 1947, în timpul deplasării dela Reşiţa spre Bucureşti, echipa de foot-ball a Asoc. „Juventus” a cântat în maşină cântece legionare (Garda Căpitanul, Sfântă Tinereţe, etc.) sub conducerea jucătorilor Dumitru Pepelea şi Fogel.¹)
Deasemenea echipa a dat jos din maşină cu forţa pe călătoarele evreice Henriette Zigmund şi Retti Zuzi.
Faţă de aceste îngrijorătoare manifestări fasciste ale A.S. Juventus, vă rugăm să binevoiţi a dispune în consecinţă.

DIRECTOR GENERAL
SSI Seful Secţiei
(more…)

DESPRE STUDENTE – de Nicoleta Nicolescu

July 12, 2014 De: Garda Categoria: PRESA LEGIONARĂ, Restituiri

Despre

“Păreri Studenţeşti”, Anul I, Nr. 6, 10-17 Februarie 1932

Căminul “Ardealul legionar” din Cluj (dare de seamă amănunţită) de Ion Banea

May 14, 2014 De: Garda Categoria: PRESA LEGIONARĂ, Restituiri

Căminul "Ardealul legionar" din Cluj

Căminul “Ardealul legionar” din Cluj

«Glasul Strămoşes, Cluj, Anul IV, Nr. 9, 1 Noembrie 1937

Căminul «Ardealul legionar» cum a fost botezat, reprezintă sforţarea de muncă a legionarilor clujeni. O clădire mare, care să fie isvor de viaţă şi credinţă nouă, îi era necesară Capitalei Ardealului. Legionarii i-au dat-o. Ca toate iniţiativele şi lucrările legionare, are şi acest Cămin povestea lui. O poveste simplă. S’a pornit la realizarea lui, fără absolut nici un ban. N’aveam bani, n’aveam loc, n’aveam material, n’aveam nimic, afară de credinţă şi voinţă.

PRIMA BĂTĂLIE

Cel dintâi gând a fost acela de a ne cumpăra un loc. Am găsit două parcele de cate 900 m², şi cu o sforţare colectivă, am ajuns să le cumpărăm. In ziua de 2 Iulie 1935 proprietatea acestor parcele era transcrisă pe numele Căpitanului. (more…)