Emil Cioran, SCHIMBAREA LA FATĂ A ROMÂNIEI

Humanitas, 1990


Am scris aceste divagatii în 1935–36, la 24 de ani, cu pasiune si orgoliu. Din tot ce‑am publicat în româneste si frantuzeste, acest text este poate cel mai pasionat si în acelasi timp îmi este cel mai străin. Nu mă regăsesc în el, desi îmi pare evidentă prezenta isteriei mele de atunci. Am crezut de datoria mea să suprim cîteva pagini pretentioase si stupide. Această editie este definitivă. Nimeni nu are dreptul s‑o modifice.

E.M.CIORAN

Paris, 22 Februarie 1990


CAP.I

Tragedia culturilor mici

Cele cîteva milenii de istorie de care ne dispensăm numai în ignorantă sau în extaz — două poluri a‑istorice, — ne obligă la o viziune macroscopică si la o selectiune implacabilă a desfăsurărilor omenesti. Cine nu simte nevoia să fie judecător al trecutului se desolidarizează de o întreagă lume ce l‑a precedat, chiar dacă instinctul îl integrează prin legături invizibile; nu mai putin este lipsit de existentă în viitor acel ce nu se angajează în profetie, ca într‑o actualitate. De la Hegel, am învătat cu totii un adevăr devenit platitudine în gîndire, că sensul mai adînc al vietii istorice este realizarea constiintei, că progresul în istorie este un progres în constiintă. Interiorizarea spiritului, în drumul lui de eliberare de natură, îi creează o distantă de propriile lui realizări, mentinîndu‑l într‑o culme căreia omul se abandonează ca unei perspective ultime. Constiinta este cu atît mai cuprinzătoare cu cît actualitatea ei înglobează mai activ trecutul, încît perspectivismul istoric defineste dimensiunile constiintei. O viziune macroscopică a istoriei te face contemporan tuturor momentelor esentiale ale devenirii umane, precum îti înstrăinează detaliul omenesc, accidentele evolutiei.La drept vorbind, nu există viziune microscopică, fiindcă fenomenele de mîna a doua n‑au o valoare în sine, ele fiind fie pregătiri, fie urmări ale fenomenelor centrale.

Limitarea numerică a acestor fenomene îsi are o ratiune în structura particulară a istoriei, care, nefiind un tot continuu, se desfăsoară prin dinamismul culturilor mari. Acestea nu sînt discontinue în mod necesar: influentele dovedesc în ce grad se conditionează. În fenomenul lor, nu este important însă eterogenul, elementele adăugate din afară si înglobate, ci sîmburele lăuntric, predeterminarea spre o formă specifică. Precum, în biologie, ortogeneza ne revelează viata ca născîndu‑se si afirmîndu‑se sub determinantul conditiilor interne si al unor directii lăuntrice care înving rezistenta mecanică a mediului exterior, tot asa, în lumea istorică există o ortogeneză a culturilor, care justifică individualitatea fiecăreia prin conditii si determinante originare, printr‑un impuls specific. Marsul marilor culturi în istorie seamănă, de aceea, unei fatalităti; căci nimic nu le poate opri de la pornirea lor de a se afirma si individualiza, de a impune stilul lor de viată altora si de a robi totul fascinatiei lor violente.

Existînd relativ putine culturi mari, numărul fenomenelor istorice este fatal limitat. Atîtea popoare si‑au ratat soarta neputîndu‑se împlini spiritual si politic, rămînînd condamnate la etnic, la mărginirile etnicului, incapabile să devină natiuni si să creeze o cultură! — Precum există o gratie cerească, trebuie să fie si o gratie pămîntească. Si cine este atins de această gratie? Orice mare cultură. Căci marile culturi sînt sărutate de oameni, precum sfintii de îngeri.

…De cîte ori harta continentelor ni se deschide în fată, ochii se atintesc numai asupra tărilor atinse de gratia terestră. Culturile care au avut un destin al lor, dar care au fost mai cu seamă un destin pentru altele… pentru toate culturile mici,care si‑au răcorit sterilitatea în umbra celor mari.

 

Istorie înseamnă — pentru a cita numai cîteva: Egiptul, Grecia, Roma, Franta, Germania, Rusia si Japonia, culturi care s‑ au individualizat pe toate planurile, — legîndu‑le printr‑o convergentă si o corespondentă intimă, dar sesizabilă.

Limitarea numărului lor nu‑si are explicatia numai într‑o insuficientă a unui sîmbure generator originar, ci si în faptul că lumile de valori — pe care le realizează fiecare cultură în parte — sînt limitate. Fiece mare cultură este o solutie a tuturor problemelor. Dacă există o pluralitate de solutii, nu există totusi o infinitate. Grecia antică sau Franta, de exemplu (poate cele mai împlinite culturi), au solutionat — în genul lor — toate problemele ce se pun omului, s‑au echilibrat cu toate incertitudinile si si‑au inventat toate adevărurile. Din perspectiva transistorică a unui întelept, solutia franceză sau greacă poate fi nevalabilă; dar să ne gîndim ce leagăn plăcut a constituit ea pentru orice grec sau francez, născuti în adevărurile si concluziile ei. A fi asimilat imanent într‑o cultură înseamnă a păstra, în îndoieli, în viziune si în atitudine, limita impusă de cadrul acelei culturi. Labilitatea acestuia demarcă un început de declin, un apus stilistic, o dezintegrare a directiunii lăuntrice. Este caracteristică micilor culturi — formatii periferice ale devenirii, labilitatea, nu numai în obiectivări, ci si în sîmburele lor, în centrul primordial si iradiant, în esenta lor deficientă. Ce înseamnă în univers: Suedia, Danemarca, Elvetia, România, Bulgaria, Ungaria, Serbia etc.? Culturile mici n‑au o valoare decît în măsura în care încearcă să‑si înfrîngă legea lor, să se descătuseze dintr‑o condamnare, care le fixează în cămasa de fortă a anonimatului. Legile vietii sînt unele la culturile mari si altele la cele mici. Primele îsi consumă evolutia floral, cresc natural înspre mărirea lor; Franta n‑a stiut niciodată că e mare, fiindcă a fost totdeauna si a simtit acest lucru necontenit. Complexele de inferioritate caracterizează formele minore de viată, a căror devenire nu se poate concepe fără exemplu, fără prototip.

 

Deficientele culturilor mici sînt asa de mari, încît, lăsate în cursul lor firesc, degenerează în caricaturi. Biologiceste, pot reprezenta un exemplu rar; le lipseste totusi instinctul, care să le mîne spre destinatia lor esentială. Culturile mari dispun pînă la hipertrofie de un instinct istoric, adică de o pornire nestăvilită de a‑si revărsa toate posibilitătile în mărginirea devenirii lor, de a‑si epuiza ultimele resurse în procesul existentei, de a nu rata nici un element din potentialul spiritului.

Instinctul istoric se deosebeste însă esential de simtul istoric. De la Nietzsche si de la Spengler, am învătat că interesul pentru istorie e caracteristic decadentei, cînd spiritul, în locul elanului creator, a adîncirii în intensitate, tinde la o cuprindere extensivă, la întelegerea ca atare, la pierderea retrospectivă în lume. Simtul istoric temporalizează toate formele si toate valorile, încît categorialul si valabilul prind rădăcini în lume ca orice relativitate concretă.

Cînd si atunci sînt superstitia simtului istoric, a cărui hipertrofie inevitabilă a dat nastere istorismului modern.

Zorile culturilor si formelor aurorale ale spiritului sînt străine de tentatiile acestui simt.

Orice cultură mare se creează în atmosfera învăluitoare a unei eternităti, absorbită de individ prin toti porii. Constructorii de catedrale în zarea modernitătii, de piramide în cea egipteană sau eroii lumii homerice au trăit fără distanta de creatia lor, si fiecare piatră ridicată sau fiecare gest de sacrificiu se stratificau într‑o ordine definitivă a lumii, într‑o arhitectonică divină sau cosmică si foarte putin umană. Relativismul istoric este o pervertire a sensibilitătii temporale. După ce o cultură si‑a lichidat avutul în creatii, începe distanta de ea însăsi în perspectiva asupra trecutului ei si a altora. Naivitatea creatoare a încetat, urmată fiind de dualismul, inerent întelegerii istorice, care separă spiritul de lumea căreia i se aplică. Înăltarea florală a spiritului, în perioadele creatoare ale culturilor, le împrumută o naivitate pe care cu greu am căuta‑o în luciditatea searbădă a culturilor mici.

Un popor care se lansează în istorie de la întîiul act de viată lunecă pe soarta sa. Respiratia în mitologie, diferentierea vietii religioase de cea politică, creatia unui stil propriu spiritual si politic, accesul la putere si consecinta lui, imperialismul etc., indică o evolutie firească, o iresponsabilitate în evolutie.

Închegarea etnică a poporului francez l‑a făcut să treacă treapta istorică. Si asa orice popor cu destin, care a despicat lumea si i s‑a constituit axă. Căci de la întîiul gest de viată, el trebuie să aducă în lume ceva care, desfăsurat în timp, devine pentru el totul.

Intrării lui în istorie nu există piedici din afară. Zorile lui sau sînt o fatalitate, sau nu sînt. — De ce noi, românii, etnic vorbind mai omogeni decît germanii, am trebuit să ne asteptăm soarta o mie de ani? Situatia geografică defavorabilă, neprielnicia conditiilor, năvăliri barbare, vecini sălbatici? Dar acestea ar fi trebuit să fie motive în plus de afirmare, elemente de mărire proprie, dacă pornirea de a face istorie, pornirea oarbă si primordială ne‑ar fi aruncat irezistibil în vîrtejul universal. Astăzi la ce‑am ajuns? La vointa de a face istorie. Cine a înteles acest lucru este lămurit cu tragedia culturilor mici, cu tot ceea ce e rational, abstract, constient în tragicul nostru. Cu adevărat, cele cîteva milenii de istorie ne‑au făcut necrutători cu subistoria noastră.

Aspiratia nemărturisită, dar constantă, a unui popor, ridicat prin creatii la mare cultură, trebuie să fie închegarea lumii întregi în jurul său. Aceasta este ideea pentru care luptă — stiind sau nestiind — culturile mari. Prin continuturi, mesianismele se deosebesc, se opun, se războiesc; numai substratul este identic. Motivele generatoare sînt aceleasi,numai motivările altele.

Să ne gîndim la cîteva idei de misiune si la sensul lor mai adînc, la antinomia ideologică si istorică a mesianismului, dar la identitatea substantială a rădăcinilor lor. Două popoare mesianice nu pot trăi în pace. Neservind acelasi sens în lume, dar luptînd cu o intensitate si cu un dramatism egal pentru ideea (în fond pentru destinul) lor, conflictul se agravează cu cît acea „idee“ este mai matură în substanta acelui popor. De la profetii evrei pînă la Dostoievski (ultimul mare vizionar mesianic), stim că fiecare neam ce‑si deschide cale în istorie luptă pentru o idee a lui si pentru o formulă de salvare, pe care o crede universală si definitivă. Credinta lui Dostoievski că poporul rus va salva lumea este singura expresie valabilă a unui crez mesianic. În formă brutală, mesianismul a fost totdeauna reprezentat de germani, rusi si evrei. Menirea lor nu‑i poate purta decît pe drumuri izolate sau în antagonisme dramatice. Toată istoria Frantei n‑a fost decît desfăsurarea concretă a unei misiuni, căreia nu is‑a mărturisit zgomotos, fiindcă o avea în sînge si o înfăptuia natural. Încă din Evul Mediu, conceptia lui Gesta Dei per Francos, iar în perioada modernă la civilisation française, La France éternelle au fixat Franta în constiinta cetăteanului francez ca unica realitate substantială de cultură. În decursul secolelor, rivalitatea dintre Franta si Germania a fost aproape totdeauna solutionată în avantajul primei, căci Germania, nefiind realizată politiceste decît în cîteva culmi ale istoriei sale (imperiul lui Otto, Bismarck), a exercitat o dominatie culturală, si aceea indirect, prin reactiunea celorlalte natiuni, în spetă Franta. Lutheranismul, romantica, hitlerismul au provocat crize în lume, prin reactiune. Lipsa unei viziuni universaliste i‑a izolat spiritual pe germani, care, pentru a se salva de la particularismul lor organic, s‑au refugiat în imperialism. Setea de spatiu, dorinta de realizare în întindere, de împlinire prin cuceriri, nu exprimă decît exterior si concret ideea mesianică germană, a cărei învolburare metafizică nu este lipsită de cele mai practice corespondente. Nu există mesianism abstract, care să se satisfacă în formule si să nu vizeze ceva concret, prea concret. Imperialismul este implicatia practică a mesianismului. Sînt totusi natiuni imperialiste care n‑au fost niciodată mesianice, fiindcă n‑au luptat pentru o idee istorică. Asa, de exemplu: englezii, al căror imperialism este pur utilitarist, sau, în lumea antică, romanii, care n‑au luptat decît pentru o idee imperialistă, iar nu pentru un sens spiritual. Despre romani se poate spune că au constituit o mare natiune; dar n‑am respecta nuantele, de am numi‑o cultură mare. O natiune care a dat lumii numai o constiintă juridică, metode de colonizare si istoriografie n‑a depăsit categoriile elementare ale spiritului.

Mesianismul francez si cel germanic îsi justifică antinomia durabilă nu numai în ireductibilitatea ca atare a orientării mesianice, ci si într‑o sumă de elemente psihologice si spirituale, care diferentiază specific fizionomiile natiunilor.

În cultura franceză, care este o cultură de stil si în care gratia temperează elanurile vitalitătii, n‑a existat niciodată, ca o problemă torturantă si dramatică, antinomia dintre viată si spirit. (În Franta, bergsonismul este o erezie.) Francezul trăieste mai unitar, nici prea departe de viată si nici prea aproape de ea. Din acest motiv, nu veti găsi niciodată la francezi nelinistea si teama de a te fi dezintegrat din continuturile firesti ale umanitătii, de a fi riscat totul si de a fi pierdut simtul măsurii. În Franta, oamenii sînt stăpîni pe gîndurile lor; în Germania, orice gînditor se simte depăsit de sistemul său. Odată pornit pe calea elaborării, el nu‑si mai poate domina gîndurile, care evoluează înspre formele cele mai ciudate. Amestecul de sublim, de grotesc si de monumental îl veti întîlni în aproape toate sistemele germane de filozofie.

În Franta, toată lumea are talent; rar găsesti un geniu. În Germania nimeni nu are talent, dar un geniu compensează lipsa de talent a tuturora. Gînditi‑vă la toate geniile germanice: fiecare aduce cu el o lume, o nouă formă de existentă. Cu Hegel, cu Wagner si cu Nietzsche s‑au născut lumi noi. Fiecare dintre ei ar fi fost în drept să spună că lumea începe de la el. Sîntem obisnuiti să considerăm în omenesc numai o sumă limitată de valori, un număr redus de posibilităti, o formă determinată de existentă. Dintr‑o astfel de perspectivă, este natural ca acesti creatori să fi depăsit omenescul.

Existenta si opera tuturor geniilor germanice au ceva inexplicabil, inaccesibil, vădit inuman. Ele se împletesc cu elemente catastrofice, cu viziuni apocaliptice, cu elanuri ametitoare, răsărite dintr‑un neînteles fond lăuntric. Nietzsche spunea că Beethoven reprezintă năvala barbariei în cultură. Aceasta este tot atît de adevărat pentru Nietzsche însusi. Barbaria germanică rezultă din incapacitatea germanilor de a mentine un echilibru între viată si spirit. Dezechilibrul nu se exprimă atît prin oscilatia între aceste două realităti, prin prizonieratul succesiv în ele, cît prin vietuirea simultană într‑ un contrast, care determină în existenta omului prezenta unei structuri antinomice. Neputîndu‑si armoniza aceste două elemente ale existentei, viata din el izbucneste într‑o explozie primară, barbară si elementară, iar spiritul construieste, alături de viată sau deasupra ei, sisteme si perspective ce variază de la o mărime halucinantă la fantezii inutile si sterile. Barbaria rezultă din incapacitatea de a găsi o formă care să închege pe un plan derivat antinomii originare. Toată amploarea culturii germane derivă din această incapacitate, din această disproportie care închide în sine un tragic impresionant. Arhibanala distinctie între dinamismul germanic si statismul francez nu trebuie interpretată ca o degenerare franceză si o exuberantă germanică, ci ca o diferentă de tensiune. Francezii sÎnt vii fără să depăsească formele care îmbracă viata; nemtii nu pot fi vii decît prin lipsa de formă, prin elementar si primordial. Si izbucnirea vietii în ei are totdeauna ceva inuman, ce sfidează convenientele. Întreg mesianismul germanic are acest caracter elementar, exploziv si orgolios, în deosebire de cel francez, discret si rezervat, dar nu mai putin imperialist.

Discretia mesianismului francez, masca permanentă sub care se ascunde,ne face să întelegem de ce el a fost privit totdeauna cu mai multă simpatie decît sinceritatea brutală a celui teutonic.

Determinarea omului german ca o existentă frămîntată în antinomii, în contradictii si tensiuni, incapabilă de a se mentine numai la nivelul normal si la stilizarea formală a culturii, explică de ce îl poti numi oricum, numai „cult“ în sensul obisnuit, nu. Germania are o existentă aparte în Europa. Astfel, pentru ea, ceea ce întelegem noi prin cultură nu este de cele mai multe ori decît mediocritate stilizată. Rusia si Germania nu pot fi întelese de celelalte tări.

Franta a iubit totdeauna omul de societate, fin, politicos, subtil, rafinat si intelectualizat. Eroul, ca o fiintă ce sparge formele vietii si se avîntă irational într‑un elan demiurgic, care dintr‑un exces de viată simte dorinta de moarte si care nu devine simbol decît prin renuntare, n‑a fost niciodată un ideal sau un cult francez. Dar ce putea creste din barbaria, din excesul infinit al sufletului germanic, altceva decît un cult nemărginit pentru erou ca atare? Germania niciodată n‑a fost crestină în sensul propriu al cuvîntului. Cultul eroului a fost pentru sentimentul ei intim mai mult decît cultul sfinteniei. Orice neamt este interior mai aproape de viziunile eroice ale mitologiei germane, decît de conceptia de viată crestină. Încrestinarea germanilor a însemnat de fapt o germanizare a crestinismului. Izolarea de romanitate a fost totdeauna un ideal german.

Nemtii n‑au depăsit niciodată idealul de erou. Reactiunea teologilor national‑socialisti împotriva teologiei dialectice (Karl Barth) este motivată pe faptul că acest curent, prin pesimismul său antropologic, exclude orice hotărîre concretă si eficace în timp. Distanta între Dumnezeu si om a devenit atît de mare în conceptia acestor teologi, încît omul nu mai poate fi salvat decît prin interventia divină, actiunea omului ca atare fiind irelevantă si nulă.

Că idealul german este eroul, iar nu sfîntul, o dovedeste, în efortul de regermanizare a crestinismului, înlocuirea ideii de caritas prin cea de onoare. Ideea de onoare, de orgoliu bazat pe noblete, este o idee specific necrestină.

 

Cu cît se adînceste în diverse domenii orientarea înspre un caracter specific germanic, cu atît ne sînt nouă, străinilor, mai inaccesibile aceste domenii. Artistii particular teutonici ne sînt si cei mai îndepărtati. Majoritatea nemtilor sînt de acord că Mathias Grünewald reprezintă o viziune specific germană a lumii, mai mult decît Dürer si mai mult decît Holbein, la care predominarea linearului a împiedicat realizarea unei viziuni de un dramatism infinit, ce o întîlnim totdeauna la Grünewald. Dintre toti artistii Germaniei, acesta este cel mai greu de înteles. Pentru latini, el e de‑a dreptul ininteligibil. Arta italiană ne‑a obisnuit cu paradoxalul suferintei frumoase. În toată arta italiană, durerea este imaterializată prin frumusete, încît estetizarea ei răpeste acel caracter de materialitate grea, de bestialitate si ireparabil; în cea germană (ca si în cea rusă), dimpotrivă, aceste caractere se revelează în strania lor măretie. De aceea madona în arta nordică este de o tristete atît de adîncă, iar în cea rusă nu‑i lipsesc lacrimile, în deosebire de madona în arta sudică, a cărei transcendentă este un amestec de interioritate si de Eros transfigurat. Unii teologi protestanti au vrut să scoată din acest fapt un argument pentru autenticitatea crestinismului nordic fată de crestinismul sudic, de esentă romanică. Ce e drept, nordul a înteles mai adînc suferinta, a avut un sentiment mai persistent al mortii si o experientă mai interioară a tragediei. Dar nordul (în spetă Germania) n‑a avut niciodată umilinta, caritatea si pietatea retinută, intimă si discretă, care au definit în sud miscarea cea mai autentic crestină, franciscanismul. Nemtii nu s‑au simtit prea bine în crestinism, desi ca profunzime religioasă sînt superiori latinilor (cu exceptia spaniolilor).

Germania nu si‑a trăit misiunea universal. Dostoievski a numit‑o natiune protestatară prin excelentă. Evenimentele importante ale Germaniei sînt o succesiune de anti... Încît, te întrebi în ce fel se definea în lume dacă nu erau papalitatea, catolicismul, rationalismul si clasicismul, împotriva cărora ea să reactioneze. Germania, în afară de moda iluministă, care a falsificat‑o temporar — nu s‑a integrat natural Occidentului. Cresterea constiintei germanice a izolat‑o si mai mult în lume. Imperialismul este singurul mod de a se realiza universalist al Gremaniei. Altcum, lumea o refuză, si ea, la rîndul ei, refuză lumea.

 

Dacă România vrea cu adevărat să‑si croiască un drum în istorie, tara de la care poate învăta cel mai mult este Rusia. Întreg secolul al XIX‑lea rusii au frămîntat, pînă la obsesie, problema destinului lor. Si deodată cu chinul lor teoretic, Rusia a păsit efectiv în istorie, pentru ca prin revolutie să se fixeze în centrul ei. Gîndirea religioasă rusă, slavofilismul si occidentalismul, nihilismul, narodnicismul etc., toate s‑au învîrtit în jurul misiunii Rusiei. Komiakov, Ceaadaev, Herzen, Dostoievski, Aksakev, Danilevski sau nihilistii Pisarev, Dobroliubev,Cernîsevski, în solutii diferite, au încercat să rezolve aceeasi problemă. Însăsi mistica lui Soloviov pare o transpozitie teologică a Rusiei concrete.

Este mai mult decît evident că Rusia a fost sortită unei meniri monumentale. De ce totusi evidenta aceasta a fost prilej de tortură pentru rusi? Tot secolul al XIX‑lea rusesc vădeste o constiintă turburată si profetică, o adevărată isterie mesianică. Orice popor care intră în istorie, cînd celelalte sînt în maturitate, suferă de un dezechilibru provocat de inegalitătile de nivel istoric. Rusia se năstea la viată, după ce dormise — întocmai ca România — secole întregi. Nu i‑a rămas altceva de făcut decît să ardă etapele. Ea n‑a cunoscut Renasterea, iar Evul Mediu rusesc a fost întunecos, nespiritual. Însăsi literatura, pînă la începutul secolului trecut, s‑a remarcat doar prin fabulisti si creatii moral‑ religioase. Plaga mare a Rusiei — ca si a noastră — a fost traditia bizantină, suflul spiritualitătii bizantine, care altoit într‑o cultură străină devine anchiloză, schematism abstract, iar pe plan politic si cultural, reactionarism organizat. Tot ce este gîndire reactionară în Rusia secolului trecut continuă — constient sau inconstient — filonul bizantin. Pe Pobedonostev — procurorul Sfîntului Sinod, profet al inculturii maselor într‑o tară de analfabeti, îl văd descifrînd sensul istoriei după o icoană bizantină, iar nu după mersul soarelui, cum au făcut occidentalii, — după o icoană bizantină, simbol al mortii, al uscăciunii si al umbrelor. Nu există o viziune mai devitalizantă decît aceea care se degajează din arta bizantină, artă de ceruri obscure, de monotonie între sfinti, de inaderentă la Eros. Si cînd te gîndesti că România a vietuit secole sub blestemul spiritului bizantin!

 

Rădăcinile ultime ale mesianismului rusesc sînt în apocaliptism. Tot ce simte si gîndeste acest popor depăseste categoriile culturii sau decade sub nivelul lor. Incapabil să înteleagă formele juridice, realitatea statală si tot ce constituie spiritul obiectiv (în sensul lui Hegel sau Dilthey), el se miscă într‑un climat irespirabil unei constiinte europene, pentru care simbolismul culturii este o artificialitate… naturală, acceptată, evidentă. Chiar dacă bolsevismul a dat Rusiei un orizont teoretic mărginit, amplitudinea respiratiei sufletesti a rămas aceeasi. Visul unei dominatii universale, pe care unii slavofili l‑au conceput de‑a dreptul grotesc, sub domnia tarului si a papei, reînviind Constantinopolul ca un nou centru al lumii, — s‑a continuat în bolsevism, cu altă ideologie,dar cu nu mai putin fantastic. Mai repede vor dispărea rusii de pe glob, anulati fiziceste, decît să abandoneze ideea menirii lor. Atît de înrădăcinată este ea, încît pare a lua proportii cosmice, inumane. — Cu rusii a apărut absolutul în politică si, cu atît mai mult, în istorie. Toate formele sociale, politice sau religioase, pentru care au luptat ei, le‑au considerat ca finalităti ultime. De aici pasiunea, absurdul, crima, bestialitatea unică a istoriei lor. Pentru occidentali, istoria este o finalitate în sine, o totalitate de valori si de drame omenesti, ce se rotunjesc în planul imanent al devenirii. Escatologia le‑a fost străină (cel putin modernilor). Hegel — care este mai înclinat spre escatologie, dintre filozofii „oficiali“ ai lumii moderne —, n‑o concepe totusi în sensul crestin al unei rezolvări finale pe un plan transcendent, ci pe un plan imanent. Revenirea la sine si interiorizarea spiritului absolut sfîrsesc istoria nu în dramă, asa cum se desfăsoară sfîrsitul în viziunile apocaliptice. De altfel, dialectica, absolutizînd procesul si istorizînd cosmosul, refuză — teoretic vorbind — escatologia. Între stil si escatologie, sistemul lui Hegel păstrează un echilibru si se dovedeste consecvent proportionalizării antinomiilor — intentia mărturisită a oricărei dialectici.

 

Mult mai mult decît germanilor, rusilor le‑a lipsit stilul în cultură. El este o expresie a tendintei vietii de a‑si crea temporar o formă, de a se realiza într‑o structură determinată si limitată, de a directiona un dinamism interior si de a ridica pe un plan inteligibil irationalitatea din substanta lăuntrică a vietii. Din directiunile multiple pe care le prezintă aceasta, un stil de viată organizează un continut nou, determină o specificare si stabileste prevalente. Diversele aspecte ale firii se orînduiesc după cum predomină o directiune sau alta. Un centru substantial răspîndeste în toate obiectivatiunile un continut relativ omogen. Căci acesta e sensul stilului: de a depăsi eterogenul prin imprimarea unui caracter specific, de a demarca în dinamica firii o barieră care să asigure o individualizare pronuntată. Ierarhizarea continuturilor existentei derivă din această individualizare, din această prevalentă a unei directii sau alteia, din specificarea operată în multiplicitatea firii, din stabilirea unei forme. Forma însă presupune un anumit grad de armonie realizat în existentă, chiar cînd acesta prezintă un caracter exterior, întrucît în acest domeniu nu se poate vorbi de realizări integrale. Stil, formă si armonie se presupun. Cel care trăieste un stil determinat de viată experimentează personal toate corelativele implicate în structura stilului. În asemenea conditii, este explicabil de ce pentru om, dacă stilul nu reprezintă totdeauna un echilibru, nu este mai putin adevărat că el este expresia unei posibilităti de echilibru. Pentru el, viata are un sens fiindcă tot ceea ce se produce se totalizează într‑o regiune specifică de valori si într‑o formă determinată, astfel că existentul îsi revelează finalitatea sa în însusi fenomenul înglobării si totalizării, eliminînd orice idee de irational din productivitatea imanentă a vietii. Rusii n‑au stil în cultură, fiindcă ei nu trăiesc în imediatul vietii si cu atît mai putin în imediatul valorilor; de altă parte, ei nu‑si organizează — din inimă — un cosmos rational, asa încît misiunea lor în lume ne apare ca o răsturnare, ca o neîndurătoare vijelie. Atît de mult s‑a insinuat Rusia în lume, încît de aici încolo, dacă nu orice drum duce spre Moscova, Moscova ne va iesi înainte pe orice drum. Spiritul rusesc este lipicios. Literatura rusă n‑a isterizat un întreg continent? După modul în care popoarele se vor sti apăra de Rusia, îsi vor dovedi gradul de sănătate. Cele tinere vor sti exploata si fecunda „boala“ rusă; cele bătrîne se vor contagia si‑si vor compromite în decadenta lor ultimele rezerve de vitalitate. Nu vorbesc numai de Rusia bolsevică, ci si de Rusia în genere, ca fenomen uman si ca destin istoric. Există un adevărat „complex rusesc“, de a cărui eliberare se va îngriji viitorul, căci pînă acum a constituit un capitol din autobiografia fiecărui individ al ultimelor decenii.

Mesianismul se naste dintr‑o fortă lăuntrică a unui popor; dar, în dezvoltarea lui, el nu întăreste mai putin fortele acelui popor, asa încît exercită o actiune vitalizantă; un tonic născut în organism, pentru trebuintele lui proprii. Cum se explică miracolul existentei iudaice, dacă nu prin întretinerea constantă a flăcărilor unei misiuni? Si în zborul evreilor în istorie, ele par a le fi ars mai mult tălpile decît aripile, căci altcum nu s‑ ar explica graba lor în timp, frenezia fiecărui moment de viată, ardoarea pămîntească, dorinta de a nu pierde nici o comoară de‑a pămîntului sau de‑a rata vreo plăcere sublunară. Dacă un singur moment în evolutia lor evreii erau lipsiti de furia mesianică, dispăreau pe loc. Prezenta lor milenară trebuia să‑i facă o evidentă inevitabilă — si n‑au reusit a întîlni mai mult decît refuzul. Lumea nu i‑a acceptat niciodată si nici nu‑i va accepta. Ei sînt condamnati a nu se realiza niciodată în planul istoric, desi istoria le este aspiratia cea mai pasionată. Dacă totusi vor reusi să se împlinească vreodată, atunci nu ne putem gîndi decît la un moment final de istorie. Numai solutia apocaliptică este o iesire pentru ei. Neam esentialmente profetic, în profetie se va putea salva. Îsi va proiecta încontinuu, la cine stie ce capăt de soartă, paradisul terestru, pe care‑l va ajunge pe ruinele lui proprii.

N‑a existat pînă acum popor mai avid de pămînt si de viată ca el. Si cu toate acestea, tăria lui monstruoasă consistă în a fi trăit religios atasarea de pămînt. Atît l‑a preocupat soarta lui, încît a făcut din ea o religie. Mesianismul iudaic se acoperă perfect cu religia iudaică. Nici un popor n‑a tras mai multe foloase după Dumnezeu ca el. Poate de aceea soarta lui este atît de infernală, că nu poate fi explicată decît printr‑o răzbunare a cerului…

Diferenta dintre rusi si evrei consistă în faptul că, pe cînd evreii îsi trăiesc religios destinul, rusii îsi trăiesc religia anistorie ca destin. Amîndouă aceste popoare au reusit a complica istoria prin anistoria lor esentială. Ideea mesianică iudaică este mult mai putin generoasă decît cea rusă. Căci, pe cînd rusii se zbat în viziunea unei salvări universale, chiar dacă ea are o semnificatie pur teoretică, practic urmărindu‑si numai axa destinului lor — evreii nu‑si urmăresc, pe toate planurile, decît mîntuirea lor ca popor, ca rasă, ca neam sau mai stie Dumnezeu ce.

Atasarea de lume explică de ce în tot ce au gîndit — dar mai cu seamă în tot ce au suferit, în întreg blestemul înfricosător al existentei lor — n‑au conceput si n‑au simtit persistent si adînc tentatia renuntării. Asa au fost de legati de propria lor soartă, atît s‑au afundat în misiunea lor, că n‑au tras niciodată concluzia inevitabilă din suferintă. De aceea, iudaismul nu dă o vibratie elevată sufletului; aduce prea mult lumea în cer si cerul în lume. Întelegerea vietii ca desertăciune (Iov, Solomon, Ieremia) este un lirism pur, foarte profund în sufletele care au cîntat‑o, dar dispare în constiinta colectivă a evreilor. Sentimentul lor predominant — care explică echivocul sau complexul psihologiei iudaice — a fost totdeauna o teamă ciudată, care în loc să‑i disloce din lume, i‑a integrat si mai iremediabil. Este incontestabil că dintre sentimentele pe care le încearcă omul — teama, ca realitate sufletească durabilă, modifică mai mult psihologia în sensul insesizabilului, al surprizelor si nuantelor, al unei întregi game de ireductibilităti sufletesti. Numai ea schimbă pe om si el este altul numai în ea. În teamă se exprimă nesiguranta în lume si atasarea de lume. Paradoxul sufletesc este totusi inteligibil; căci nu ne temem decît de ceea ce pretuim, de ceea ce nu putem avea integral fiindcă alcătuieste altă substantă decît a noastră. Teama ne face orbi fată de axa proprie; de aceea, în ea se caută omul pe sine fără a se găsi. Poate aci consistă ratiunea psihologică a faptului că evreii sînt pierduti...

Respiratia istorică a unui popor este cu atît mai amplă, cu cît misiunea lui e mai mare. De aceea, în toate culturile mari, dimensiunile viziunii mesianice se conturează în proportii grandioase. Dimpotrivă, popoarele timide cu ele si cu lumea concep meniri imediate, aproape meschine în accesibilul lor. Fată de Rusia, al cărei mesianism a fost totdeauna o soteriologie universală, profetismul national al culturilor mici nu depăseste semnificatia unui moment istoric. Ce posibilităti de mesianism există în România, cînd nu ne‑am proiectat niciodată un destin monumental? Nu este înfricosător cazul lui Eminescu, care în loc să se ataseze de un viitor al României a proiectat mărimile neamului în obscuritatea sinistră a trecutului nostru? România n‑ a avut gînditori mesianici; căci toti vizionarii ei n‑au depăsit o profetie locală si mărginirea unei clipe istorice. Profetismul national românesc, care n‑a întrecut limitele si problemele etnicului, a fost un profetism pe evenimente, iar nu pe dimensiuni intemporale. Eminescu a fost un profet national ŕ rebours. Bălcescu însusi, care a cunoscut atmosfera mesianismului polonez — atît de promitător altădată si atît de compromis practic —, n‑a fost mai mult de un profet al trecutului. Fată de acest exces romantic, un Iorga, un Pârvan sînt numai traditionalisti; ceea ce înseamnă un echilibru între trecut si viitor. Un profetism national, în deosebire de traditionalism, pune centrul de greutate pe viitor, considerat ca o comoară de împliniri nationale. Traditionalismul este o formulă comodă, neangajantă. El exprimă o solidaritate cu neamul, dar nu o vointă de a‑i da un mare sens în lume. Orice traditionalism acceptă limitele imanente ale natiunii. Atunci nu mai este nimic de făcut, natiunea mergînd spre viitorul ei ca boul la apă.

Un popor n‑are destin în lume decît din clipa în care a trecut treapta istorică. Pînă atunci, este subistorie. Este însă riscant — dacă nu imposibil — a preciza data si chiar epoca în care el trece o asemenea treaptă. Cînd valorile pentru care luptă un neam se cristalizează într‑o adevărată lume istorică, atunci acel neam s‑a integrat în devenirea culturilor. A preciza momentul acelei „cristalizări“ este inutil, deoarece afirmarea în lume nu se face deodată pe toate planurile, ci, de cele mai multe ori, prin succesiunea lor. Asa, cazul Italiei, care, prin Renastere, a intrat în istorie prin planul spiritual.

Ceea ce este important în teoria culturilor consistă în a cunoaste dacă afirmarea uneia este numai un episod nerelevator sau dacă, dimpotrivă, este o destinatie esentială. În fata Spaniei si Olandei — devenite mari puteri doar pentru un secol si apoi pierdute într‑un fel de împăienjenire a sortii — trebuie să faci loc, între destinul monumental al culturilor mari si cel minor, al celor mici, unei categorii intermediare. Cauzele ratării acestor culturi intermediare sînt multiple; cea esentială este, desigur, inaderenta planurilor, incapacitatea culturii de a se realiza în cursul devenirii ei pe toate tărîmurile, într‑o corespondentă structurală. Spania a fost incontestabil reusită spiritual (dacă n‑ar fi produs decît mistica Sfîntului Ioan al Crucii si a Sfintei Tereza), dar politiceste s‑a mentinut sub nivel. Nu s‑a putut afirma îndelung ca mare putere si nici n‑a fost capabilă să creeze forme statale consistente. Spania înseamnă în lume triumful spiritului subiectiv. (Niciodată n‑a fost, propriu‑zis, o natiune.) Nu mai putin caracteristic pentru destinul culturilor intermediare nereusite, a acelor culturi care se realizează cam în punctul în care un popor devine natiune, fără totusi să fie, este cultura precolumbiană Maya. Două, trei secole înainte de venirea conchistadorilor ca să devasteze restul culturilor mexicane sau civilizatia peruană, Maya se stinge fără cauze din afară. Această cultură, care a cunoscut matematicile, calendarul, o arhitectură ce poate rivaliza ca monumentalitate cu Egiptul, un hieratism care aminteste arta indică, se prăbuseste si dispare ca o malformatiune istorică. Nu există altă explicatie a acestei decadente rapide în afară de o insuficientă politică, de un defect în capacitatea de organizare a destinului exterior, care, desi compensată printr‑o hipertrofie spirituală, n‑a putut atinge echilibrul unei misiuni durabile de cultură.

Ceea ce este important în istorie este ascensiunea si prăbusirea marilor culturi si conflictul ireparabil dintre ele. În fata tragediei lor, desfăsurată pe fondul tuturor umbrelor si luminilor vietii, se consumă, într‑un clarobscur minor, tragedia culturilor mici, lupta lor dureroasă de a‑si învinge anonimatul, pentru a se desfăta în mîngîierile devenirii. Fiind subistorice, adică sub treapta si nivelul marilor culturi, ele nu‑si pot ridica nivelul decît înfrîngîndu‑si legea. Discontinuitatea fată de propria lor soartă este conditia afirmării lor. Singura obsesie trebuie să fie: saltul istoric. Căci salvarea lor e că istoria nu este natură. Toate culturile sînt predeterminate, în sensul că au un destin germinal; soarta le e scrisă în sîmbure. Dar în sîmbure le e scrisă unora posibilitatea saltului. Culturile mici, atinse de gratia terestră de care vorbeam, au întipărit în menirea lor accesul la salt. La un moment dat al somnolentei lor evolutii, se întîmplă o ruptură fecundă, care le ridică la nivelul — dacă nu în creatii, în tensiune — marilor culturi. Nu se poate face un salt cînd îl vrei. Vointa însă poate da amploare unei transfigurări istorice. Oamenii nu pot voi decît ceea ce sînt deja în germene.

Conceptia organicistă a evolutiei firesti ne condamnă la inertia, încetineala si somnolenta care au constituit în soarta noastră un mileniu de anonimat. Organicismul reprezintă opozitia teoretică la orice salt, încît ultimele lui consecvente elimină culturilor mici orice portită de scăpare. Dacă gîndirea natională si politică a României este atît de putin revolutionară, faptul se datoreste unei excesive contaminări organiciste, precum si influentei directe sau indirecte exercitate asupra nationalismului românesc de istoricismul romantic german.

Viziunea pur organică a soartei noastre în lume ar avea o fecunditate, atunci cînd ritmul de viată al culturilor moderne s‑ ar caracteriza printr‑un calm si un echilibru relativ, căci atunci posibilitatea unei sincronizări ar fi mai putin exclusă. Febra este un element în plus, care avantajează un popor, dar îl si epuizează mai repede. Ritmul accelerat explică istovirea rapidă a culturilor moderne si, într‑o oarecare măsură, si a Greciei si Romei. Precipitarea evenimentelor presupune activitatea violentă a unui suflet, pasiunea care‑si soarbe substanta din frenezia proprie. Cînd privim fenomenele succedate în India, în decursul unei istorii milenare, observăm un interval surprinzător între ele, o distantă de timp de‑a dreptul uluitoare. Un secol de abia respiră într‑un eveniment, iar acesta are o semnificatie de cele mai multe ori religioasă, adică neutră temporalului.

Respiratia calmă a culturilor orientale le‑a crutat si le‑a înmagazinat substanta, încît nici astăzi nu si‑au pierdut aderenta la devenire. Dimpotrivă, respiratia celor moderne este precipitată pînă la sufocare. Viabilitatea lor e atît de redusă, că si‑au pierdut substanta în cîteva secole.

Dacă acest ritm n‑ar avea această accelerare — noi ne‑am putea permite să ne consumăm normal evolutia: încetineala si pulsatia intermitentă ne‑ar aduce cu vremea la o înăltime dorită. Asa însă, numai sărind treptele istorice putem intra în ritmul colectiv.

Dacă micile culturi si‑ar consuma evolutia natural — adică trecînd miniatural prin toate fazele străbătute de cele mari — niciodată n‑ar reusi să ajungă remarcate de vreo istorie a lumii. La ce le‑ar folosi atunci vitalitatea si prospetimea, cînd de teama decadentei — n‑ar evada din sfera biologiei? Si fără glorie, istoria nu este decît biologie.

Ele trebuie să străbată stadii, dar nu într‑o tranzitie evolutivă si lentă, ci în febra salturilor. Nu se poate preciza care ar fi acele stadii, înainte de a cunoaste nivelul istoric al culturii respective. Trecerea discontinuă prin ele dovedeste că nu există altă salvare pentru culturile mici, decît iesirea din ele însele, din blestemul existentei lor. Dar, în definitiv, pentru cine este dureroasă problema acestor culturi? Pentru un istoric? În nici un caz. Căci întrucît ar putea să‑l doară faptul că anumite tări sînt condamnate, închise lumii, cînd obiectivitatea lui îi pune la dispozitie exemplul reconfortant al marilor fenomene? Istoricul mîngîie realitatea cu o simpatie indiferentă. Dar pentru reprezentantii micilor culturi, problema ia un caracter de existentă directă, subiectivă, depăsind complet sfera obiectivitătii. Dacă n‑am avea o aderentă mai adîncă la fenomenul României si am putea fi perfect obiectivi cu ea, putin ne‑ ar păsa că ea va juca un rol în lume sau nu. Atunci ne‑ar părea firească încadrarea ei în soarta neamurilor minore si nu ne‑ar durea deloc anonimatul. Dar pasiunea pentru România nu poate accepta osînda ei pe vecie la destinul mediocru de care s‑a împărtăsit pînă acum. Lucidităti criminale o situează microcosmic si disparent, pentru ca pasiunea s‑o fixeze în centrul inimii si ca atare în ritmul lumii. Nu pentru o sumă de valori si realizarea lor minoră este interesantă problema acestor culturi, ci pentru omul care se frămîntă în ele, care nu le acceptă si vrea să le salveze salvîndu‑se. Problema culturilor nu interesează numai filozofia istoriei, ci si antropologia. Si dacă privind destinul omului istoriceste, culturile mari îi asigură o evidentă, nu este acelasi caz în cele mici, în care destinul omului adaugă conditiei pur umane un plus dramatic, rezultat din anomaliile si insuficientele lor. Nu este deloc comod să te fi născut într‑o tară de a doua mînă. Luciditatea devine tragedie. Si dacă nu te sugrumă o furie mesianică, sufletul se îneacă într‑o mare de nemîngîiere.

Există în om o sete demiurgică, pe care si‑o satisface fie într‑ un exces sufletesc si o viziune interioară, fie în integrarea activă în devenirea istorică. Ritmul accelerat si respiratia amplă a marilor culturi satisfac o sete demiurgică. Într‑adevăr, ele constituie totalităti cu caracter cosmic, în asa măsură dimensiunea lor depăseste umanul. Culturile mari sînt lumi; existenta lor justifică monadologia. Atît numai, că aceste monade nu trăiesc în armonie, încît trebuie să aibă cîte‑o fereastră, prin care se zăresc pentru a se urî. Demiurgia culturilor dă omului vietuitor în ele o satisfactie automată a poftei lui de absolut. Acel ce suferă de superstitia istoriei si are sansa să trăiască într‑o mare cultură se poate considera ca împlinit. Superstitia istoriei înseamnă cultul gloriei în timp, pasiunea aureolei în devenire. O natiune care nu suferă de obsesia gloriei este lipsită de un resort secret, dar efectiv, de viată. Ascensiunea culturilor dă impresia de creatie din nimic, de directionare după un plan pur interior. Germenele demiurgic nu este în toate egal de fecund. De aceea, nu toate sînt fatalităti în aceeasi măsură. La unele, demiurgia ia un caracter pur exterior si atunci ea se numeste gigantism. Este cazul Angliei. Te întrebi: cum se face că această tară, dispunînd atîta vreme de lume, nu este totusi o mare fatalitate? Neapărat, Anglia a dat lumii genii unice, inexplicabile, si a produs, în tara celui mai ordinar empirism, literatura cea mai delicată, desi este inexistentă în muzică si nulă în metafizică; totusi ea n‑a luptat pentru o idee care s‑o depăsească. Mai mult: Anglia n‑a suferit pentru nici o credintă. Totul s‑a făcut de la sine, prin automatismul intereselor. Pe cînd Franta s‑a definit în lume si a luat constiintă de sine într‑o Revolutie care a costat‑o atîta sînge si în atîtea războaie inutile, Anglia si‑a croit un destin prin împrejurări, si‑a serpuit soarta printre contingente si nu s‑a afirmat direct, irevocabil, mesianic. Ea a cucerit universul fără a voi să‑l asimileze lăuntric. Imperiul britanic a adus nou doar sistemul de coercitiune si exploatare, dar n‑a imprimat nici un ethos, nici o idee activă, nici o pasiune inutilă si universală între oameni. Utilitarismul, pur de orice idee universală, este negatia mesianismului. Acesta este tragic, profetic; o dezlăntuire a fondului esential al unei tări. Demiurgia culturilor se nimbează mesianic; dar gigantismul exterior al englezilor este lipsit de nimb. Destinul englez fixează axa lumii în bunuri, nu în pasiunea de dominare printr‑un complex de forme spirituale. Ideea unei stăpîniri pur exterioare a lumii, fără ideea de reformă a acesteia, nu răsare nici din universalism si nici din profetism national. În cadrul marilor culturi, fenomenele de gigantism ocupă un loc periferic. Dominatia extensivă, exclusivismul material elimină intensitatea din evenimentul istoric si ca atare îl diluează. Anglia este un exemplu de cum nu trebuie să fie o mare cultură. Interesele care nu servesc un sens universal sînt pete în istorie.

O tară care s‑a ridicat exploatînd conflictele dintre state si intervenind în momentul oboselii adversarilor nu merită mai mult de o stimă obiectivă. N‑au fost conchistadori acesti creatori ai monstrului modern, care se numeste imperiul britanic. Însăsi gîndirea filozofică si politico‑economică, destul de interesantă în oroarea ei, este contaminată de cel mai plat empirism, încît pentru a nu te scîrbi de imediatul Angliei trebuie să te retragi, prin compensatie, în atmosfera delicată, aeriană si nuantată a picturii unui Gainsborough sau Reynolds. În perioada modernă a istoriei, Anglia s‑a mentinut în centrul tuturor evenimentelor; dar întru cît le‑a determinat sensul lor ideal? Este ceva steril în substanta Angliei, această tară care nu este o glorie, ci un capitol important de evenimente si oameni, legati prin toate aparentele, iar nu printr‑o destinatie esentială. Lipseste Angliei geniul colectiv, mistica dinamică a totalitătii unui neam. Exclusivismul ei insular n‑are nimic din ardoarea unui spirit colectiv fanatic. Nominalismul logic a dus, practic, la individualismul exagerat, care iarăsi n‑are coloritul mistic pe care l‑a avut pe vremuri în Germania. Prin aspectele ei, Anglia a putut fi mare; ei îi lipseste totusi sensul ideal al grandorii. Shakespeare echivalează o lume; el nu poate face totusi din Anglia — ca tară, ca destin national — o lume, cu toată încadrarea ei în marile culturi. Parlamentarismul este un cadou englez, care a zăpăcit lumea de nenumărate decenii. Dacă în Anglia istoria universală se poate face prin discutii si păreri, în tările cu mai putin sînge rece el n‑a constituit decît o stagnare. Singurul merit al parlamentarismului este de a fi dat iluzia unor reprezentanti presupusi ai natiunii de a putea directiona constient si artificial soarta acesteia. În fond, el n‑a creat decît o sumă de megalomani si nici un erou. El este chiar negatia eroismului. Conceptibil în epocile echilibrate ale unei tări, spiritul parlamentar e dizolvant în epocile de lansare si de afirmare. Tensiunea în istorie a fost totdeauna fructul spiritului, si nu al faptei. Politicul nu cunoaste decît forta care se serveste pe sine — si cînd e prea mare, se mai pune si în slujba valorilor. Excesul puterii serveste spiritului pentru a nu se dizolva în propria încordare. Epocile clasice ale umanitătii au păstrat un echilibru între politic — fortă, de o parte, si libertate — spirit, de altă parte. Cum devenirea are o ritmică specifică si un întreg sistem de alternante, a căror stabilire nu elimină niciodată un coeficient de probabilitate, rezultat din substructura iratională a istoriei, celelalte perioade, unilaterale pînă la dramatism, nu pot mentine un echilibru între valori antinomice. Acestea sau se războiesc atunci într‑un conflict continuu, sau pendulează si se substituie.

Punctul culminant al unei mari culturi îl văd în extazul fortei sale. După aceasta poate începe decadenta; ea nu oferă mai putin consolarea retrospectivă, exaltarea în regretul puterii.

Ceea ce înseamnă grecii, romanii sau francezii în istorie se datorează neapărat unei lumi specifice de valori pe care au realizat‑o. Noi stim astăzi destul de bine în numele cărei idei istorice a luptat fiecare, cît a realizat din ea si cît de mărginită a fost, de a putut permite atîtea alte misiuni paralele sau complementare. Este totusi atît de putin revelator a cunoaste configuratia ideală a unei misiuni, atunci cînd vrei să stii care este determinantul secret, dar activ, ce avîntă o cultură înspre marginile ei, către epuizarea sensului ei în lume. As sacrifica o jumătate din viată, de as putea trăi cu aceeasi intensitate ceea ce a simtit ultimul grec, ultimul roman si ultimul francez măcar o clipă pe piscurile istoriei lor. Trebuie să fi fost un orgoliu magnific, un orgoliu care inspiră paloare zeilor. Un oarecare francez, care în Revolutie si‑a revărsat bestialitatea într‑o furie umanitară, reprezintă, istoriceste si politiceste, mai mult decît colectivitatea amorfă a unei culturi mici. Sau încerc să înteleg psihologia soldatului german în războiul mondial, să desprind monumentalul orgoliului în ultimul soldat, constient că lupta împotriva unei lumi întregi, pentru a‑mi da seama că o cultură universală dă contururi universale constiintei individuale.

Senzatia interioară a fortei poate fi intensificată si la indivizi apartinători culturilor mici, culturilor ratate în sîmburele lor; decît, ea presupune un exercitiu individual durabil, si astfel, nu depăseste semnificatia unui fapt psihologic. În marile culturi, senzatia fortei o cîstigi automat. Intensificarea ei presupune doar o crestere constientă a destinului acelei culturi.

În marile culturi, individul se salvează. Mai mult; el este salvat totdeauna. Numai culturile mici te pierd. Si cum să nu te piardă, cînd ritmul lor de viată este lipsit de o convergentă ofensivă si de un elan agresiv? Deficientele lor rezultă nu numai din absenta unei forte initiale, ci si din lipsa unui cult excesiv si întretinut pentru fortă.

Lipsurile initiale ale României (caz tipic de cultură cu soartă minoră) n‑au fost corectate si compensate niciodată printr‑o iubire constientă a puterii. Dovada? Ce viziune în trecutul nostru ne‑a exagerat rolul în lume? S‑a spus de atîtea ori: am apărat latinitatea (si se citează: o oază de latinitate în Balcani); un dig împotriva slavismului, apărători ai crestinătătii; păstrători ai traditiilor romane etc.

Ati înteles: am apărat si am păstrat. Se cheamă aceasta destin? Natiunile mari au spintecat istoria, în pornirea lor de a se afirma. După flăcările lor rămîne o dîră de foc în lume, căci o cultură mare seamănă unei ofensive cosmice. Dar ce rămîne după defensiva unei culturi mici? Praf — dar nu de puscă, pulbere purtată de un vînt de toamnă. Caut în zadar primăvara culturilor mici…

Există totusi un moment în care ele se pot salva de la neant prin cultul fortei. Cînd, făcîndu‑si procesul si într‑o luciditate unică, iau act de propriile carente, recunosc trecutul ca linia lor moartă si îsi fac din profetie sursă de existentă. Diferenta între o cultură mare si una mică nu se bazează nici pe numărul locuitorilor si nici pe frecventa evenimentelor extraordinare, ci pe destinul spiritual si politic prin care ele se individualizează specific în lume. O tară, care o mie de ani a fost un organism national în devenire, dar care în acest răstimp nu si‑a putut defini destinul ei spiritual si politic, suferă de o deficientă organică, chiar dacă acel mileniu i‑a servit numai unei constituiri biologice. Din punctul de vedere al istoriei, biologia este o substructură, care, în sine, nu dovedeste nimic. Atunci, care este sensul fortei ca finalitate a culturilor mari, din moment ce ea se înrădăcinează în biologie?

Prin fortă în istorie nu trebuie înteles numaidecît imperialismul vital, sau acestuia trebuie să i se dea o acceptie mult mai amplă. Sursele biologice ale puterii exprimă pozitiv un fenomen de semnificatie negativă: nu se realizează istoric un organism deficient.

Forta creste cu nivelul istoric al unei natiuni. Cu cît o natiune este mai neîmplinită, cu atît ea este mai deficientă, chiar dacă biologiceste este proaspătă. Energia se degradează cu cît nivelul istoriei scade si natiunea se precipită spre declin. Roma imperială sau Atena secolului al cincilea, Franta Revolutiei, Germania, Italia si Rusia în dictaturi si‑au atins culmile nivelului istoric, s‑au actualizat total la un moment dat al devenirii lor. Forta corelativă nivelului istoric este o certitudine, de natură biologică, dar si spirituală. Dacă ar fi un simplu imperialism vital, atunci ea n‑ar depăsi elementarul si anistoricul. La limitele nivelului istoric, forta se oglindeste în sine, încît natiunea respectivă în autoconstiinta sa îndeplineste autoconstiinta puterii. Mesianismul culturilor mari exprimă un fenomen de fortă decantată. Spiritualizarea acesteia deosebeste ideea imperialistă istorică de imperialismul teluric al barbarilor. Nici o năvălire barbară n‑a fost prin sine generatoare de forme statale. Numai agresiunea cu stil a luat contur istoric.

Marile natiuni trăiesc si se distrug doar pentru a‑si gusta propria lor putere. Dacă este asa, atunci forta nu trebuie considerată ca un pretext sau ca un mijloc. Natiunile îsi consumă posibilitătile lor lăuntrice si se epuizează în devenire, pentru a realiza autoconstiinta, iar autoconstiinta se justifică prin fortă.

Vladimir Soloviov spunea, într‑un pasaj celebru: „Natiunile nu sînt ceea ce gîndesc ele, ci ceea ce cugetă Dumnezeu despre ele în vesnicie.“

Îmi închipui ce putin selectează din istoria umană perspectiva teologică. În fata lui Dumnezeu natiunile nu pot fi salvate, decît în măsura în care Îl realizează. Cum Dumnezeu n‑are o întelegere specială pentru fenomenul fortei, rămînem, prin ceea ce e mai esential în noi, de capul nostru.

Destinul năvalnic al marilor culturi depăseste toate valorile eticului. Dacă istoria ar fi rămas în interiorul binelui si al răului, ea s‑ar fi desfăsurat pe o directie de mediocritate, si în locul tragicului care o defineste am fi asistat la un spectacol cu conflicte familiare.

Pînă acum nimeni n‑a vorbit de natiuni morale si imorale; există numai natiuni puternice si natiuni slabe, agresive si tolerante. Apogeul unei natiuni presupune infinite crime; amănuntele loviturii în istorie oferă o imagine de apocalips. Dacă as fi tentat de rationalism si de etică, ar trebui să văd în fiecare fapt o cădere. Istoria nu‑si are o scuză în fata vesniciei, fiindcă ea scuză prea mult timpul.

Specatacolul ascensiunii si al prăbusirii culturilor mari nu te face decît cinic. Si cinismul se amplifică de regretul că România, asezată la periferia istoriei, nu poate lua parte directă la acest spectacol, ci constituie doar un ecou al ascensiunilor si prăbusirilor altora.

Dacă viziunea teologică a lui Soloviov are o obiectivitate spirituală, atunci culturile mari greu vor fi salvate în eternitate; dar noi, oare fi‑vom măcar salvati în timp?


CAP. II

Adamismul românesc

Doamne! ce vom fi făcut o mie de ani?! Toată viata noastră de un secol încoace nu este decît procesul prin care am ajuns să ne dăm seama că n‑am făcut nimic… Comparatia cu ce s‑a îndeplinit în alte părti ne‑a revelat neantul trecutului propriu si inexistenta culturii noastre. Dacă Ortega y Gasset găseste că Spania, din începuturile ei, trăieste o continuă decadentă, atunci ce mai putem spune despre România, care s‑a născut la viata istorică pe cînd ceilalti începeau să se stingă? O mie de ani s‑a făcut istoria peste noi: o mie de ani de subistorie. Cînd s‑a născut în noi constiinta, n‑am înregistrat prin ea un proces inconstient de creatie, ci sterilitatea spirituală multiseculară. Pe cînd culturile mari pun omul în fata creatiei din nimic, culturile mici — în fata nimicului culturii. Din punct de vedere istoric, am pierdut o mie de ani, iar din punct de vedere biologic n‑am cîstigat nimic. Atîta vreme de vegetare dacă n‑a consumat efectiv substanta vitală a neamului, n‑a întărit‑o si n‑a dinamizat‑o în nici un fel. Trecutul României nu mă flatează deloc si nici nu sînt prea mîndru de strămosii mei lipsiti de orgoliu că au putut dormi atîta timp, în asteptarea libertătii. România are un sens întru cît o începem. Trebuie s‑o creăm lăuntric, pentru a putea renaste în ea. Plăsmuirea acestei tări să ne fie singura obsesie.

Orice om care vrea sau este chemat să joace un rol profetic în viata României trebuie să se convingă că în tara aceasta orice gest, orice actiune, orice atitudine este un început absolut, că nu există continuări, reluări, linii si directive. Pentru ceea ce trebuie făcut nimeni nu ne precede, nimeni nu ne îndeamnă, nimeni nu ne ajută. Alte popoare si‑au trăit începuturile naiv, inconstient, nereflectat, trezindu‑se din somnul materiei la viata istorică printr‑un insensibil proces, cu o evolutie naturală, cu o lunecare insesizabilă. Noi, dimpotrivă, stim si trebuie să stim că începem, sîntem obligati a avea luciditatea începuturilor de viată, constiinta vie si reflectată a aurorei.

Trezirea noastră la viată coincide cu o dilatare de perspectivă, pe care celelalte popoare o cunosc în amurgurile lor.

Paradoxul acesta este inerent popoarelor ce se nasc la viată cînd altele mor, ai căror ochi întrezăresc lumină cînd altii se măresc pentru a nu‑i coplesi întunericul. De nu vom avea atîta tărie în constiintă pentru a da directive vietii noastre fragile, nu vom face niciodată istorie. De nu vom exploata paradoxul ciudat al „istoriei“ noastre, pierduti sîntem.

Fiecare din noi este în situatia lui Adam. Sau poate conditia noastră este si mai nenorocită, fiindcă n‑avem nimic înapoi, pentru a avea regrete. Totul trebuie început, absolut totul. Noi n‑avem de lucrat decît cu viitorul. Adamismul în cultură nu înseamnă altceva decît că fiecare problemă de viată spirituală, istorică si politică se pune pentru întîia oară, că tot ceea ce trăim se determină într‑o lume de valori nouă, într‑o ordine si un stil incomparabil. Cultura românească este o cultură adamitică, fiindcă tot ce se naste în ea n‑are precedent. (Si în sens peiorativ.) Fiecare reedităm destinul lui Adam; decît, acesta a fost scos din paradis, iar noi dintr‑un mare somn istoric.

Adamismul poate paraliza numai sufletele slabe, fără elan profetic, fără instinct combativ si vointă de afirmare personală. Nu că el n‑ar fi susceptibil de a provoca crize si îndoieli, ci faptul de a rămîne înmărmuriti în fata lui este revoltător.

Trebuie să suportăm cu avînt agresiv tragedia culturii nule, să ofensăm prin proprie fortă vidul trecutului si să încercăm a realiza, dintr‑o initiativă neasteptat de mare, tot ceea ce a vegetat în somnul nostru istoric. Orgoliul nostru trebuie să se satisfacă în faptul că totul este de făcut, că fiecare putem fi dumnezeul istoriei noastre, că nu există o linie pe care‑am fi siliti să mergem, că linia noastră este destinul tării. Existenta feicăruia să constituie un element la temelia României. Aceasta să ne fie menirea. Tot ce nu e profetie în România este un atentat împotriva României.

Tuturora să le intre în cap că nue vorba aici de‑o profetie pentru altii, ci de existenta noastră profetică. Oare n‑a bătut ceasul să ne convingem în mod definitiv despre necesitatea si sensul misiunii noastre? De nu vom pune bazele totului, în Românianu se va mai face nimic. Nationalismul românesc de pînă acum n‑a fost pozitiv, ci patriotism… adică sentimentalism, fără orientare dinamică, fără mesianism, fără vointa de realizare.

Oricît am vrea să ne mîngîiem de conditia existentei noastre prini împrjurările vitrege ale vremurilor — năvălirea barbarilor, ocupatia turcească, maghiară, dominatia fanariotă… nu vom reusi totusi. Istoria este o explicatie, dar nu o scuză. Înaintasii nostri nu ne‑au iubit destul, de au vărsat asa de putin sînge pentru libertate. Sîntem o tară de răzmerite. Un popor cu instinctul libertătii trebuie să prefere sinuciderea sclaviei. Pentru ca un neam să‑si deschidă drum în lume, toate mijloacele sînt justificate. Teroare, crimă, bestialitate, perfidie sînt meschine si imorale numai în decadentă, cînd se apără prin ele un vid de continuturi; dacă ajută însă ascensiunea, ele sînt virtuti. Tote triumfurile sînt morale.

Salvarea României — sînt virtualitătile si posibilităile ei ascunse. Ceea ce am fost nu este decît un sprijin iluzoriu. Nu trebuie să fim atît de lasi încît să ne inventăm un trecut. Iubesc istoria României cu o ură grea.

Niciodată nu vom putea încorona România cu un nimb istoric dacă fiecare din noi nu va trări cu o pasiune vijelioasă si dureroasă toate umilintele care au umplut tristul nostru trecut. De nu vom încerca subiectiv regresiunea în dezastrul si tragedia lui, pierduti sîntem pentur transfigurarea viitoare a acestui neam, fiindcă pierdut va fi el însusi. Nu înteleg cum există oameni care dorm linistiti după ce se gîndesc la existenta subterană a unui popor persecutat, la secolele de întuneric, de groază si de iobăgie. Cînd văd Ardealul, mi se desfăsoară o configuratie plastică a unor dureri mute, a unei drame închise si înăbusite, a unui timp fără istorie. O mie de ani într‑o monotonie subistorică, o mie de ani ca o multiplicare monstruoasă a unui moment, a unui singur moment! Spectacolul invariabil al persecutiei îmi dă fiori reci; căci mă înspăimîntă o dramă cu un singur motiv. Aceeasi lipsă de libertate si în celelalte provincii; numai că variatiile peisajului dau iluzia unui joc istoric.

Îmi place‑n clipele de tristete să măresc intensitatea acestora lunecînd spre depărtările neamului si să mă chinuiesc scufundat în durerile lui. Iubesc blestemele aruncate de‑a lungul vecurilor de acest popor si mă‑nfioară resemnarea, gemetelesi toate jelaniile consumate‑n umbră.

Nu aveti momente cînd auziti trecutul nostru, cînd tot ce a trăit acest neam se actualizează în voi si se subtilizează într‑o muzică de monotonie lungimi orientale, în tărăgăneala melancolică a melodiiilor noastre populare? Nu vă arde uneori ca o otravă toată seria umilintelor îndurate si nu trosnesc în voi toate dorintele de răzbunare, acumulate în sute de ani?

N‑a înteles nimic din problema României acela pentru care ea nu este o obsesie dureroasă. Viziunea lucidă si amară a trecutului ei trebuie trăită pînă la ultimele consecinte, pentru ca să ne putem da seama de sensul unei mari meniri. Pierdut este acela pentru care retrăirea destinului nostru nu este o răspîntie în viata sa si un prilej de tragedie. Nu este nationalist acela pe care nu‑l chinuie pînă la halucinatie faptul că noi, românii, n‑am făcut pînă acum istorie, ci am asteptat să ne facă istoria, să ne dinamizeze un torent transcendent fiintei noastre; nu este nationalist acel ce nu e frămîntat de limitarea fatală care închide România în cercul si fatalitatea culturilor mici, a acelor culturi care n‑au curajul să se învîrtă în jurul propriei lor axe: nu e nationalist acel care nu suferă infinit că România n‑are misiunea istorică a unei culturi mari, imperialismul politic, megalomania inerentă si vointa nesfîrsită de putere, caracteristice marilor natiuni, precum nu e nationalist acel ce nu doreste fanatic saltul transfigurator.

România nu poate fi iubită naiv, neproblematic, pătruns de exigentele unei iubiri evidente, fiindcă nu este atît de evident că România trebuie iubită. Cîti dintre acei care au încercat să pătrundă sensul vacuitătilor si discontinuitătilor noastre, al labilitătii formei noastre de viată si al inorganicitătii stilului nostru istoric — n‑au mărturisit o viată întreagă dispretul penru forma românească de existentă, o neîncredere totală si un scepticism ironic! Este un semn de aspiratie profetică în elanul acelora care, după ce au confruntat lucid toate ironiile si paradoxele ciudate ale Româneii, nu i‑au refuzat acesteia posibilitatea unui nimb, a unei meniri si a unui destin.

Nu e mar lucru a iubi România din instinct; nu este merit. Dar să o iubesti după ce ai dipserat total de destinul ei, îmi pare totul. Si cine n‑a disperat de destinul României niciodată, acela n‑a înteles nimic din complexitatea acestei probleme si acela nu va fi angajat nicicînd profetic în destinul acestei tări. Pentru spiritele problematice, care îsi dau seama mai mult de umbrele istoriei universale decît de luminile ei, care înteleg că există neamuri osîndite si ratări fatale decadente precoce si anonimate inevitabile, aderenta la directia internă a unui popor în nastere nu este un act atît de spontan.

Precum sînt oamni care iau cunostintă de ei însisi, care ating un nivel de autoconstiintă tîrziu, în maturitate, tot astfel sînt neamuri care se descopăr lor însesi după ce biologic au consumat o mare parte din existentă. România este o tară biologic matură, ea nu‑si poate permite să trăiască, pe planurile spiritului, în formele naive ale acestuia. Spiritual, românii n‑au fost niciodată copii si nu vor putea fi niciodată.

Întîiul nostru pas istoric trebuie să coincidă cu o afirmatie de maturitate a spiritului. România a putut vegeta secole, fiindcă nivelul subistoric nu cunoaste exigentele imperialiste ale spiritului. Dar acum nu mai are timp. Ori o transfigurare istorică, ori nimic.

Cea mai mare parte din culturi îsi au copilăria lor, cunosc formele aurorale ale spiritului, ating grandoarea în naivitate. Nouă nu ne rămîne altă cale, pentru a atinge un nivel istoric, decît să explodăm cu toată substanta noastră, într‑un efort de maturitate spirituală. Cu tot ceea ce individualizează esenta fiintei noastre, cu rezervele neconsumate ale unui neam, să ne ridicăm la un rang istoric, din perspectiva căruia să desprindem în orizonturile noastre contururile unei mari natiuni sau, dacă nu, vointa de afirmare a unei natiuni. Tot ce n‑am trăit pînă acum în viata spirituală să‑si găsească o expresie si împlinire; si toate rezervele ce trebuiau consumate în decurs de secole să se canalizeze în vointa de putere. Misiunea noastră să fie un act de infinită răzbunare. Si în pasiunea pentru creatie, să ne pedepsim somnul nostru istoric.

România are o situatie analoagă Rusiei. Aceasta, în secolul trcut, a intrat deodată în istorie. Întîia generatie de intelectuali a marcat categoric stilul ei cultural. Si cum saltul în istorie, fără continuitatea evidentă a unei traditii culturale, pretindea determinarea directiei si a finalitătii vietii nationale, tot secolul trecut n‑a făcut altceva decît să dezbată problema misiunii Rusiei. Gîndul mesianic a fost expresia trezirii din somnul ei istoric. Absenta unei logici a devenirii rusesti a fost motivul care a determinat viziunea irationalistă în filozofia istoriei din Rusia secolului trecut. Într‑o astfel de viziune, istoria poate să aibă o finalitate si fără imanenta unui logos. Mesianismul rusesc a împrumutat de la Hegel doar patosul si monumentalul viziunii istorice, fără să accepte rationalismul dialecticii sale. Este de altfel caracteristică tuturor marilor mesianisme viziunea dinamică si finalistă fără perspectiva rationalistă.

Anomaliile Rusiei sînt, pe plan incomparabil mai redus, ale noastre. La noi însă, numai după război si îndeosebi în ultimii ani problema menirii României, adică a obligatiei supreme si ultime fată de esenta ei, a devenit arzătoare. Un neam care n‑are o misiune nu numai că nu merită să trăiască, dar n‑are absolut nici un sens. Ceea ce există în România incontestabil este aspiratia mesianică, dar nu există o determinare a continutului acestei misiuni în constiinta publică. Miturile sînt numai în germen. Pentru ca un neam să trăiască sentimentul propriei sale dilatări lăuntrice, trebuie să i se aducă în constiintă aceste mituri, să i se determine explicit sensul misiunii sale. Decît, în această misiune trebuie să fie o asa de mare proiectie de orgoliu, încît incomensurabilul viziunii să mentină o atmosferă mistică. Un mesianism fără mistică e gol si inutil.

România numai atunci va avea un sens în lume, cînd ultimul român îsi va da seama de specificul si unicul conditiei românesti. Ce mituri a scos la lumină viata noastră politică de pînă acum? Cînd n‑au fost platitudini, au fost abstractii goale. Democratia românească n‑a creat nici măcar constiinta de cetătean. România are nevoie de o exaltare pînă la fanatism. O Românie fanatică este o Românie schimbată la fată. Fanatizarea României este transfigurarea României.

Miturile unei natiuni sînt adevărurile ei vitale. Acestea pot să nu corespundă adevărului; faptul n‑are nici o importantă. Suprema sinceritate a unei natiuni fată de sine însăsi se manifestă în refuzul autocriticii, în vitalizarea prin propriile ei erori. Si apoi o natiune caută adevărul? O natiune caută puterea.

Misiunea României trebuie să ne fie mai scumpă decît toată istoria universală, desi noi stim că trecutul României este timp fără istorie.

Oamenii în care nu arde constiinta unei misiuni ar trebui suprimati. Fără spirit profetic, viata este un joc inutil. Numai în clipa cînd România se va consuma în flăcările interioare ale menirii sale ea va înceta să fie întristătoare. Căci dacă Rusia a fost numită sfîntă si tristă, atunci România, asa cum a oscilat pînă acum în nesigura ei viată, nu poate fi numită decît întristătoare. Si întristătoarea Românie va înceta să fie o realitate numai cînd ceasul ei solemn va bate. Dar ce poate însemna ceasul solemn al unei natiuni?

Cînd o natiune ia constiintă de sine însăsi pentru a‑si modifica directia si cursul existentei sale, cînd la această răspîntie ea întelege să‑si valorifice toate virtualitătile în sensul ancorării în marele ritm al istoriei, atunci se apropie de momentul esential, daă nu de culmea sa.

Dacă România nu tinteste înspre momentul ei solemn, dacă tot ce a trăit această tară într‑un trecut de umilinte si un prezent de compromisuri nu se va răzbuna în vointa de afirmare si de definire a unui destin, atunci totul este pierdut. În umbră a trăit, în umbră va muri! Dar dacă fortele ei subterane, care trebuie să existe si pe care noi nici nu le bănuim, vor scoate la iveală o altă Românie, cu alte continuturi si cu alt contur? Nu vom fi atunci îndreptătiti să asteptăm splendoarea unui destin, ce în trecut nici măcar în transparenta iluziilor noastre nu ni s‑a revelat?

Vitalitatea României va trebui să‑si găsească odată o expresie, deoarece ne‑am înjosit prea mult în trecutul si prezentul nostru pentru ca, într‑o explozie, să nu ne trăim o adevărată metamorfoză. Am fost totdeauna pesimist cînd am vorbit de România; dar cred că viata este destul de iratională ca să înfrîngă un ireparabil al istoriei si al destinului nostru. În momentul cînd as fi convins că posibilitatea unei schimbări la fată a României este o iluzie, din acel moment o problemă a României pentru mine n‑ar mai exista. Întreaga noastră mixiune politică si spirituală trebuie să se reducă la vointa încordată a unei schimbări la fată, la trăirea exasperată si dramatică a metamorfozei întregului nostru stil de viată. Dacă întelepciunea seculară, care spune că istoria nu face salturi, ar avea dreptate, atunci ar trebui să ne sinucidem cu totii pe loc. Dar instinctul, pasiunea si elanul nostru profetic de la toti pot să învete ceva, numai de la întelepti nu. Existenta noastră nu poate primi un sens decît de la un salt, de la un salt definitiv si esential.

O vointă totală de transformare n‑a existat niciodată la noi, nemultumirea cu destinul si conditia noastră n‑a depăsit forma aproximativă a unei atitudini sceptice. Scepticismul este întîia treaptă în scara unui proces de transformare, este întîiul element care ne dă constiinta destinului nostru. Prin el putem fi în afară de noi însine, pentru a ne măsura fortele si a ne determina o pozitie. Superficialitatea noastră derivă din a nu fi putut depăsi această primă formă, din a ne fixa în spectatori comozi ai inertiei noastre, din a ne fi gustat ironic agonia. Românul îsi zeflemiseste propria lui conditie si se risipeste într‑o autoironie facilă si sterilă. M‑a revoltat totdeuna absenta dramatismului în trăirea destinului nostru, m‑a durut această indiferentă spectaculară, acest perspectivism exterior. Dacă toti împreună am fi suferit intens de dezastrul nostru, dacă am fi deznădăjduit organic de neînsemnătatea noastră în lume, cine stie dacă, prin acele mari conversiuni morale ce se întîmplă numai pe culmi, astăzi n‑am fi trecut pragul istoriei? Românii n‑au devenit pănă acum pozitivi si creatori, deoarece în procesul de autodepăsire si de autonegatie ei n‑au urcat decît o singură treaptă. Va trebui o nebună intensificare a ardorii noastre, pentru ca viata să devină foc, elanul nostru vibratie infinită si toate ruinele noastre simple amintiri. Ar trebui cu totii să ne gîndim solemn la această realitate: România este o tară fără profeti, adică o tară în care nimeni n‑a trăit realităti viitoare ca prezente efective, ca actualităti vii si imediate, în care nimeni n‑a vibrat de obsesia unei meniri. Si ar trebui ca, în acest gînd solemn, să jurăm a fi altfel, să ardem într‑un fanatism orb, să ne înflăcărăm într‑o altă viziune si în noi gndul unei alte Românii să fie singurul nostru gînd. A continua consecventi liniei istoriei noastre este a ne destrăma într‑o formă atenuată de sinucidere. Nu vorbesc numai de schimbarea unor forme politice, ci de o transformare în temeliile vietii noastre. Va trebui să renuntăm la luciditătile care ne revelează atîtea imposibilităti, pentru ca orbi să cucerim lumina de care ne‑au înstrăinat acestelucidităti.

Nu stiu dacă trebuie să ne bucurăm prea mult că istoria presupune existenta natiunilor ca unicul ei mijloc de realizare si că devenirea îsi justifică substanta în conflictul dintre ele. În tot cazul, entuziasmul pentru structura pluralistă a istoriei îmi pare fructul unei viziuni nu prea adînci. Dar, în definitiv, ceea ce ne interesează si ne doare sînt stările de fapt care ne determină conditia si care din perspectiva istoriei ne prezintă natiunea ca un absolut, chiar dacă o viziune transistorică ne descoperă nimicul ei.

Vrînd‑nevrînd, totul, afară de sfintenie, s‑a făcut prin natiune. Nu că aceasta le‑ar fi dat nastere prin nu stiu ce fortă creatoare, dar există un indefinibil al apartenentei noastre, care ne integrează în devenire si determină sensul concret al creatiei.

Este un fapt verificat încontinuu că detasarea de natiune duce la ratare. În ce om spiritul a putut cîstiga o autonomie atît de sigură, pentru ca dezlipirea de fortele telurice si de atractiile irationale să‑i permită o respiratie proprie? Din moment ce am acceptat cu totii să ne compromitem în istorie, trebuie să‑i recunoastem acesteia toate ireductibilele, toată imensitatea de fatal si să‑i facem jocul cu o repartizare arbitrară a pasiunii si a dispretului.

Am căutat cu frenezie umanitatea si n‑am găsit decît natiuni, si cu cît le‑am înteles mai bine, cu atît umanitatea mi s‑a părut mai vaporoasă, mai îndepărtată si mai îndoielnică. Nici o natiune nu verifică sensul ideal al umanitătii, fiindcă fiecare vrea să i se substituie. Si o natiune nu este mare dacă nu încearcă să se substituie umanitătii. Ce‑ar fi Franta, dacă nu si‑ar fi trăit nationalul ca universal, specificul ca uman, defectele ca excelente, insuficientele ca virtuti? Franta este atît de împlinită în sine si mai cu seamă pentru sine, încît istoria ei îi dă dreptul să se dispenseze de istorie. Pentru orice francez, Franta este lumea. Sentimentul acesta caracterizează toate natiunile mari; prin el au ajuns la monopolul istoriei.

S‑au înregistrat pînă acum zeci si sute de popoare; dar cîte din ele au devenit natiuni? Un popor devine natiune numai cînd ia un contur original si îsi impune valorile lui particulare ca valabile universal. A vietui numai ca popor înseamnă a înregistra istoria; ca natiune, te înregistrează istoria. Colectivitătile umane care au rămas numai popoare n‑au trecut cu mult peste biologie, peste rezistentă pasivă si peste acele valori patice, crescute din neparticipare. Procesul prin care un neam cîstigă un contur este o violentare continuă, un vulcanism biologic, ornamentat si justificat de o întreagă eflorescentă de valori specifice. Că un popor are traditii, simtire comună nu dovedeste nimic pentru urma pe care o va lăsa în lume. Numai în clipa cînd începe să devină o fatalitate, adică să fecundeze si să distrugă, îsi învinge nimicul conditiei exclusive de popor. Ceea ce a fost Franta pe vremuri si astăzi Rusia, Germania si Japonia îmi pare a defini elementele acestei fatalităti si vointa de a deveni natiune.

Oricît ar vrea orgoliul si furia mea să integreze România cît de putin în acest joc de forte, trecutul si prezentul o exclud si va trebui să ne‑o reveleze altcum pentru a nu fi osînditi la o periferie pe care n‑o accept, care e dureroasă si sfîsietoare. Avem toate elementele care sînt admisibile ca trepte, dar revoltătoare ca permanente. România n‑are nimic original în afară de tărani, artă populară si peisaj (de care nu e responsabilă). Dar cu tăranii nu putem intra decît prin poarta de din dos a istoriei. Este înfiorătoare atmosfera primitivă, telurică, nediferentiată a acestei tări, îmbîcsită de superstitie si scepticism, amestec steril, blestem ereditar. Toată România miroase a pămînt. Unii spun că e sănătate; ca si cum aceasta ar fi un elogiu! Să nu fim noi capabili a deveni mai mult decît un biet popor? Aceasta este întrebarea.

Poetul rus Belîi, plin de tristete si torturat de viitorul Rusiei, a exprimat, într‑un vers sfîsietor, un sentiment care mă domină de cîte ori mă gîndesc serios la România: „Tu vei dispărea în spatiu, o Rusia mea!“ Spaima că vom fi înghititi de forte ce ne întrec, că ne va lichida timpul si ne va coplesi spatiul, că ne‑am ratat existenta venind prea tîrziu… Crede cineva că este aceasta o teamă nelegitimă? Este un antiromân acel ce nu se teme ca nu cumva istoria să se facă peste noi, precum este un trădător acel care acceptă trecutul si prezentul României. Si este un trădător fată de tot ce trebuie să devină această tară, fată de istoria ce n‑o avem încă, fată de un viitor căruia n‑avem curajul să ne mărturisim. Numai revolta organizată poate dinamiza si scutura o tară, pe care nu o vrem anemică prin soartă. Căci trebuie să se stie că România nu este o natiune, în sensul conceput de noi. A avea semnele ei exterioare, a îndeplini conditiile unui nationalism oarecare sau a corespunde unei definitii plate nu înseamnă absolut nimic. O natiune îsi legitimează existenta prin lupta pentru o idee istorică. Mesianismul nu înseamnă decît lupta si suferinta pentru realizarea unei astfel de idei. Vointa de a face istorie trebuie să derive din rădăcinile biologice ale unui popor, să circule în sînge irezistibilă pentru ca să poată alimenta o sumă de valori, pentru care luptă. Că sînt atîtea popoare si asa de putine natiuni se explică prin faptul că, desi multe din ele îsi simt biologic chemarea, ele nu se pot realiza într‑o sumă de valori si nici nu le pot, la rîndul lor, realiza pe acestea. Spaniolii, desi aveau atîtea presupozitii ale unui mesianism, n‑au creat totusi o idee spaniolă de cultură si nu s‑au putut realiza decît temporar. De la Sfînta Tereza si pînă la Unamuno, ei s‑au desfăsurat si s‑au consumat în pasiuni individuale, fără să fie cuceritori si să determine un stil în cultură. Conchistadorii n‑au fost, din păcate, cuceritori ai spiritului. Spaniolii, acest popor extraordinar, n‑au reusit să se realizeze ca natiune, si desi iubesc Spania — poate tot atît cît Barrčs sau Montherlant — sînt obligat să recunosc că este una din deceptiile devenirii.

Există o ratare a tărilor, nu numai a indivizilor. Si ratarea se exprimă în satisfacerea cu un rol mediocru, cu o respiratie lipsită de amploare si un ritm lent. Am crezut totdeauna că mediocritatea strivitoare a României nu poate fi învinsă fără vointa de a face istorie, care, la rîndul ei, n‑are un sens, fără un ethos, un stil si o formă nouă de viată. Un mesianism efectiv interiorizează axa istoriei în substanta unei natiuni. Aceasta înseamnă că, dacă o natiune nu se crede necesară, mai mult: indispensabilă mersului universal, n‑are drept să trăiască sau e superfluă. Trebuie să recunosc — ca unuia căruia destinul României i‑a albit multe nopti — că noi n‑am făcut aproape nimic pentru a nu fi superflui. Ne‑am multumit cu putin, mîndri de a nu fi nimic. Gloria, care este o adevărată categorie a istoriei si nimbul fortei, pare a nu ne surîde deloc. Dar tot ce trăieste în istorie si pentru istorie si nu cunoaste gloria este pierdut.

Ceea ce‑mi pare o evidentă este că nu pot să accept o Românie mediocră, domoală, resemnată, întelegătoare. Si nu este destul a crede că refacerea morală si materială ar însemna un progres efectiv. O Românie cinstită si ordonată nu înseamnă absolut nimic, dacă dincolo de confortul moral si material nu se elaborează frenetic o expansiune a atîtor forte ascunse, pe care nu avem dreptul să nu le bănuim. Spre marea mea revoltă, nationalismul nostru a conceput România viitoare ca un fel de Elvetie. Ordine, cinste, moralitate si numai atît. Dar dacă România nu‑si poate găsi nici un sens de dominatie în lume si nici măcar în Balcani, dacă misiunea ei se satisface în ordinea internă si apărarea granitelor, iar ideea ei istorică în cultivarea unui asa‑zis specific national, care a tolerat constantele reactionare ale subistoriei noastre — atunci mai bine să ne dizolvăm în agonia prelungită în care ne complăcem.

România e geografie, nu e istorie. Întelege cineva acest tragic? O tară are valoare numai cînd devine o problemă pentru altii, cînd numele ei înseamnă o atitudine. Cu totii stim ce înseamnă Franta, Anglia, Italia, Rusia si Germania, dar nu stim nici unul ce înseamnă România. Nu stim ce este România, dar stim perfect ce nu este. Si specializîndu‑mă în absentele ei, am descoperit infinitul de care are nevoie pentru a fi ceva.

Zi si noapte, românii discută despre România. Dar trebuie să recunosc că am descoperit prea putini pentru care ea să fie o problemă serioasă, un crez si un destin. Întîlnesti prea des o viziune mediocră a României si lipsa de profetism national pare a fi unul din defectele nationalismului nostru.

Vom rămîne mai departe condamnati a reface căile altora, a ne multumi cu un rost biologic, vom rămîne noi numai popor? Pentru istorie, încă nu există o natiune românească, fiindcă o mie de ani n‑am tulburat cu nimic linistea lumii, iar astăzi nelinistea globului ne sperie, în loc s‑o mărim. Să fim un popor „întelept“? Mai bine atunci prăbusirea. Viitorul va arăta în ce măsură ne vom nega constantele noastre inutile.

Poporul, considerat în sine, nu este un fenomen spiritual; prin natiune el participă la spirit, care si ea întrupează istoric valori spirituale, fără să fie, în esenta sa, spirituală. Orice neam se caracterizează printr‑o atasare de cosmic si înglobează în existenta lui o sumă de elemente preculturale. Toate avantajele si dezavantajele existentei lui derivă din proximitatea de originar. Asigurîndu‑si o pulsatie vitală mai mare, se distantează de un sens spiritual. Un popor ajunge purtătorul unei idei numai întru cît devine natiune sau este. Ca popor, existăm de atîta vreme. Ardeleni; munteni; moldoveni etc., nu se poate spune că n‑am mocnit, în secole de opresiune, pentru o solidaritate românească. Dar chiar viziunea lor — în mod explicabil — n‑a depăsit elementele definitorii ale unei existente populare. Natiunea este un nivel superior al poporului; numai la rangul ei un neam cîstigă elanul agresiv si acea ofensivă fecundă care este marca unei individualităti bine definite.

Bavarezii, saxonii, prusienii si celelalte fragmente germanice vor fi reprezentat, în existenta lor izolată si cvasiautonomă, mai bine imediatul poporului german, elementele lui primordiale si vigoarea initială. Dar numai ca popor, germanii ar fi fost condamnati la un rol periferic. Natiunea scoate la lumină si valorifică disponibilitătile istorice si înclinările mesianice ale unui popor. Elementarul existentei populare se orientează politiceste prin instinct; numai natiunile au ridicat politica la rangul de artă. Un popor care n‑are instinct politic ratează în drumul spre natiune. Si ce înseamnă instinct politic? Pornirea nereflectată de afirmare, de afirmare ca atare, nepreocupat de stavila valorilor; forta si triumful ca finalitate, în afară de restrictiile eticii; dorinta de primat si de unicitate; cultul pentru organizatie si formele obiective. Instinctul politic, devenit artă, canalizează toate energiile în vederea obtinerii unui cîstig maxim. Natiunile cu mare spirit politic sînt vesnic la pîndă. Si mărirea lor o constituie o distributie egală de luciditate si de agresiune. Fiecare natiune urmăreste ridicarea nivelului ei istoric (fortă, misiune, imperialism), pentru ca la momentul oportun să‑si valorifice puterea. Si puterea nu poate fi valorificată decît în detrimentul celorlalte „puteri“. Toate frictiunile dintre natiuni devin cu timpul sfîsieri. Atît timp cît vor exista natiuni, vor fi si războaie, iar de vor dispărea ele, conflictele se vor mări pe rase, iar după rase pe… astri.

Se vede că există în om o căutare a suferintei colective. Războiul e o respiratie periodică a fiintei umane si, desigur, expresia ultimă si bestială a soartei omenesti, concepută ca o cădere.

Precum un popor tinde să devină natiune, asa natiunea tinde să devină mare putere. Si dacă tranzitia întîi se face cu mai putine abilităti si cu spontaneităti ale instinctului, accesul la mare putere ia toate formele dramatice ale luptei constiente. Spectacolul oferit de marile puteri este descurajant pentru oricine; nu numai pentru acel ce caută o finalitate etică istoriei. O mare putere nu se poate valorifica decît prin dominatie. Chiar dacă o natiune ar avea destulă energie pentru a fi prin sine o mare putere, ea nu este efectiv decît prin dominatie, rezultată din încălcări si cuceriri. Acestea sînt inevitabile, chiar dacă o natiune s‑ar multumi cu ceea ce are. Forta acumulată o mînă însă la revărsări si eruptii. Fără voia lor, atîtea si atîtea natiuni au procedat la războaie din pură saturatie de putere. Există un potential imperialist, inegal distribuit între natiuni. Orice ar face, ele nu se pot pune la acelasi nivel, iar inegalitătile, creînd o ierarhie de forte, dezvoltă implicit antagonismele si fixează războiul ca un irezolvabil al soartei. Imperialismul nu se poate explica numai prin limitarea spatială a unui popor si prin suprapopulatie. O tară care suferă de imperialism, cucerind toate teritoriile de care are nevoie nu încetează totusi a fi imperialistă, deoarece orice imperialism autentic se leagă de sensul si de devenirea unei natiuni. Roma antică a putut stăpîni tot ce a vrut. Aceasta n‑a împiedicat‑o să fie totdeauna imperialistă. Si a fost prin directiunea specifică a istoriei sale. Imperialismul de circumstantă este nerevelator si el nici nu descoperă o mare natiune. Cuceririle mari au în ele o mare doză de gratuitate, de fatalitate inutilă. Cine cucereste numai fiindcă îi trebuie imediat nu atinge prin fapte o semnificatie istorică. Tot ceea ce e grandios si durabil în istorie s‑a făcut sub imperiul unei necesităti, care n‑are nimic comun cu nevoia de fiecare zi a omului. Poate că toată istoria nu este decît o tragedie gratuită…

În lume sînt fericite numai popoarele care apar deodată la lumină si care se află, dacă nu la acelasi nivel, în tot cazul în acelasi tel. Inegalitătile aproximative de nivel se atenuează în urmărirea frenetică a aceleiasi finalităti. Natiunile între ele îsi aranjează tragedia. Ea este însă incomparabil mai mare pentru popoarele ce doresc să se cristalizeze în natiuni, pe cînd altele îsi dispută întîietatea ca mari puteri, procesul de la popor la natiune rezolvîndu‑l demult. Ca să nu fie înghitite de marile puteri, saltul în istorie le este singura salvare. Altă cale nu există de a învinge inegalitătile de nivel istoric, sursa tuturor conflictelor. Saltul acesta poate fi extrem de favorabil, dacă un popor se avîntă în lume pe cînd altele decad. Spiritual, el poate îndura în comun tragicul decadentei; îi rămîne însă subterfugiul politic, prin care, uzînd de deficienta marilor puteri, el si‑ar putea accelera ascensiunea. Nu este un mare merit a te afirma în vremurile cînd marile puteri îsi sărbătoresc amurgul. Este chiar o cvasibarbarie să‑ti trîmbitezi o vitalitate nesemnificativă, după ce altii si‑au cheltuit viata în sensuri. Barbaria veritabilă înseamnă biologie pură si poartă nereflectat si nedrept stigmatele barbariei. Căci ce este barbaria, dacă nu un imperialism ce nu serveste nici o idee? Vitalitatea fără un sens spiritual, cucerirea fără un simt politic, răsturnarea fără o misiune fac din barbarie un fenomen de o fecunditate echivocă. Dacă barbaria prepară un gol istoric în care să apară aurorele si, ca atare, peste ea îi creează devenirea un sens, în sine ea nu ascunde nici o adîncime. Afirmarea popoarelor istoriceste tinere trebuie să afecteze forma exterioară a barbariei, dar explozia debordantă de energie — să ascundă cultul germinal al unei idei, pasiunea de individualizare printr‑un sens spiritual. Altcum, aurora lor nu este demnă de decadenta altora.


CAP. III

Golurile psihologice si istorice ale României

I

Dacă s‑ar putea dovedi că posibilitătile sufletesti ale românului nu întrec cele arătate în trecut si că viitorul nu va scoate la lumină fete ascunse ale sufletului românesc, atunci orice încercare de a pune o piatră la temelia României de mîine ar fi zadarnică. O tară nu se naste si nu creste din afară, ci din conditii lăuntrice. Chiar dacă acestea se supun unor tipare formale, determinantele psihologice specifice nu impun mai putin o marcă si o individualitate. Rosturile devenirii unei tări îsi au atîtea ratiuni în psihologia poporului respectiv! Si dacă psihologiceste nu pot fi explicate formele sociale, cristalizările obiective ale soartei unui popor, se pot totusi întelege golurile, insuficientele, latura negativă a unui destin.

Există un viciu substantial în structura sufletească a românului, un gol initial din care derivă seria de ratări ale trecutului nostru. În începuturile românesti, n‑a existat un suflet format, deoarece un popor se descoperă siesi si lumii într‑un proces îndelungat, ci numai dispozitii, virtualităti care, în totalitatea lor, pot arăta sensul unei revolutii si al unui destin. În potentialul psihic al poporului român trebuie să existe o inadecvare, o nonconformitate în surse, care iau un contur de deficientă substantială. Pe cînd la atîtea popoare a existat o spontaneitate în germene, o iradiere activă în începuturi, o explozie nestăvilită, forma românească de viată suferă de lipsa unui dinamism primordial.

Există un păcat originar al României a cărui natură nu e definibilă, dar identificabilă în toate golurile trecutului. Necesitatea saltului istoric apare cu atît mai imperioasă, cu cît depăsirea si înfrîngerea acestor insuficiente originare este conditia lansării noastre în lume. Ce este pozitiv si creator în sufletul primordial al României ne va mîna înainte, oricîte obstacole vom întîlni. Tot ce s‑a realizat pînă acum se datoreste unei impulsiuni dinamice care, din păcate, a fost aproape disparentă fată de negativitatea înscrisă în premisele noastre si care ne‑a mentinut în somnul istoric de o mie de ani.

Deficientele actuale ale poporului român nu sînt produsul „istoriei“ sale; ci istoria aceasta este produsul unor deficiente psihologice structurale. Particularitatea conditiilor istorice si gravitatea lor au adîncit numai dispozitiile initiale si au scos la lumină an‑istoria noastră. Timpurile „vitrege“ prin care am trecut au fost astfel, fiindcă n‑am fost destul de tari si de capabili să le înfrîngem. Dacă în noi ar fi fost o pornire de a ne individualiza si de a ne afirma categoric, am fi învins vitregia vremurilor de mult, asa cum au făcut toate popoarele „mari“ — ca destin, iar nu ca număr. Un popor contează prin număr; dar mult mai mult, prin forta lui agresivă. Problema populatiei devine tragică dacă descresterea indică o deficientă biologică. De aceea, un popor tînăr cu populatie redusă, dar în crestere, este mai creator si mai temut decît unul mare, în descrestere. Instinctul combativ si militant dă o configuratie istorică mai accentuată decît realitatea numerică. Prusia, detasată de restul Germaniei, poate totdeauna constitui o tară, care n‑ar fi mai putin temută, cu toată populatia ei redusă. Prusia singură echivalează tot restul Germaniei; astfel se explică de ce prin hitlerism ea a impus stilul ei de viată întregii tări. În orice formă politică, Germania ar fi totdeauna prusianizată.

Singurul altar în fata căruia s‑a închinat omenirea este forta. Si noi ne‑am închinat în fata acestui altar, dar numai pentru a ne umili si a preamări forta altora.

Românii au fost totdeauna prea călduti. Urînd extremele si solutiile tari, ei n‑au prezentat în fata cursului lucrurilor reactiunea caracterizată a unei individualităti, ci au dat ocol evenimentelor, încît toate s‑au făcut peste ei. Echilibrul nostru n‑a fost expresia unei armonii, ci a unei deficiente. El nu acoperea nici măcar contradictii lăuntrice latente, ci linistea amărîtă a unui suflet nerealizat. De altcum, echilibrul n‑are sens decît în epocile clasice ale marilor culturi, cînd el se naste dintr‑o împlinire internă si o rotunjime a stilului. În formele minore de cultură, echilibrul este nerevelator si compromitător. Nu prin echilibru si‑au deschis popoarele drum în lume. Istoria se face printr‑o căutare vesnică si chinuită, care se aseamănă unei drame si niciodată unei dibuiri. Un neam trebuie să‑si riste nu numai energiile sale, ci esenta, fiinta sa. Nerealizîndu‑se, păcătuieste împotriva firii lui, întocmai ca neîmplinirea unui om, care este o sinucidere prin etape.

Românii ar fi trebuit să se gîndească la soarele ce apărea si deasupra tării lor, si să fi dat prin fapte un răspuns luminii. O istorie tumultoasă este recunostinta unui neam fată de înăltimi. Lumea nu este o justificare a lui Dumnezeu, istoria este, însă, una a omului.

Va trebui să vedem care este specificul national al României, care a tinut‑o o mie de ani în nemiscare, pentru a‑l putea lichida împreună cu mîndria ridicolă care ne atasează de el.

…De cîte ori privesc tăranul român îmi place să văd înscrise în cutele fetei sale golurile dureroase ale trecutului nostru. Nu cunosc în Europa un alt tăran mai amărît, mai pămîntiu, mai coplesit. Îmi închipui că acest tăran n‑a avut o sete puternică de viată, de i s‑au înscris pe fată toate umilintele, de i s‑au adîncit în riduri toate înfrîngerile. Oricîte rezerve de viată ar dovedi el, impresia nu este totusi a unei prospetimi biologice. O existentă subterană este fiinta lui si mersul lui lent si gîrbovit este un simbol pentru umbrele destinului nostru. Sîntem un neam care‑am iesit din văgăuni, din munti si din văi. Am privit cerul din umbră si‑am stat drepti în întuneric. Ne‑am răcorit o mie de ani. De aceea, numai febra ne mai poate scăpa…

Cînd va ridica tăranul român capul în sus? În jos am privit de cînd ne‑am născut.

Critica fizionomică a României îsi are nu numai o ratiune teoretică, ci si una practică. Existînd relativ putine documente valabile asupra fiintei lăuntrice a tării, toate elementele exterioare ce ne‑o revelează trebuie folosite. În fizionomia tăranului francez, german sau rus se exprimă atîtea caractere ale istoriei tării respective. Decît, Franta, Germania si Rusia s‑au arătat lumii pînă la orbire si apoi nici nu sînt culturi populare cum sîntem noi, asa că putem cu usurintă să uităm pe tărani cînd vorbim de ele.

Orice popor ar trebui să tindă la realizarea unei culturi „istorice“, si nu populare. Elementele populare trebuie fie însumate, fie neglijate. A le considera finalităti înseamnă a rata mersul ascendent al unei culturi.

Un popor care n‑a creat decît o cultură populară n‑a trecut treapta istorică. Si cum să o treacă, dacă orice cultură populară identifică valorile cu etnicul? O cultură populară este o sumă de creatii, care se nasc din rădăcinile adînci ale sufletului si păstrează aderenta la ele, pe cînd efortul reflectat al spiritului dă nastere în culturile istorice la valori ce‑si iau zbor autonom în lume. Culturile populare respiră în mituri, în aceste presimtiri de istorie. Ele concep devenirea substantial si astfel se dispensează de istorie prin eternitate. Progres nu cunosc, ci numai transformări; iar din punctul de vedere al autenticitătii, aceste transformări sînt falsificări. Neavînd valoare decît primordialul — suma aceea de elemente telurice si chtonice din aurora unui neam —, culturile populare sînt primitive si reactionare. Rămînîn ele însele. Rostul unui salt istoric este să le elibereze de propriul lor blestem. Va scoate cineva România din ea însăsi? Va iesi ea din sine?

Lipseste devenirii României un sens ascendent. Schema formală a soartei noastre este orizontala. Ne‑am tîrît în vreme. Popoarele fericite ale Pămîntului sînt iruptii si de aceea soarta lor trezeste implicit reprezentarea verticalei. Goticul este stilul ascendentei, al elanului vertiginos, dar orientat, al devenirii transcendente. O individualitate se determină după elementele gotice din suflet. Predominarea lor caracterizează pregnanta ei. Elanul unei culturi exprimă prezenta internă a patosului gotic. Căci goticul este verticala spiritului. Din el derivă tragicul, sublimul si renuntarea, ca pasiune pentru altă lume. Absenta lui te asimilează linistit si căldut devenirii, aruncîndu‑te pradă timpului. Destinul, ca o lunecare orizontală, este negatia goticului si a complexelor de viată născute din el. Neamul românesc n‑a trăit sub semnul spiritului gotic. De aici: pasivitatea, scepticismul, autodispretul, contemplatia domoală, religiozitatea minoră, anistoria, întelepciunea, care constituie aspectul negativ al specificului nostru national, aspect din păcate central. Asa ne‑am trăit noi o mie de ani si asa va trebui să nu ne mai trăim miile ce vor urma.

Numai furia devenirii este vitalizantă. Cine se abandonează ei cu pasiune, pînă la prostie sau pînă la isterie, este imposibil să fie înghitit de timp. Căci o ardoare exasperată în devenire te scoate — prin forta patimii — în afară de timp. As vrea ca România să zbîrnîie de freamăt si din inimă să‑si facă un cuptor. Nu există altă scăpare de subistorie, adică de timpul nostru pierdut.

Resemnarea noastră de veacuri ne‑a făcut întelepti. Dacă individual întelepciunea poate atinge culmi, ea este inertie ca fenomen colectiv. Poporul românesc este cel mai întelept popor din Europa; dar nu din spirit, ci din lipsă de curaj si de afirmare. „Nu este vremea subt om, ci bietul om subt vremi“ este o catastrofă pentru neam. Si cînd te gîndesti că această maximă este un simbol, este cheia destinului nostru! Orice proverb, orice reflexie populară românească exprimă aceeasi timiditate în fata vietii, aceeasi nehotărîre si resemnare. Va trebui să nu mai fie jignit acest neam lăudîndu‑i‑se atît întelepciunea! Adevărurile izvorîte din resemnare nu sînt un titlu de glorie. Nici un act istoric nu s‑a născut din întelepciune, care nu poate fi decît sub ‑ sau transistorie. Întelepciunea este negatia istoriei, fiindcă ea este distanta de viată, pe cînd istoria este afirmarea ei. Mai mult: istoria este superstitia vietii, fiindcă ea este vibratia activă si intensă a devenirii. Marile culturi sînt culmi ale timpului.

Adevărurile de fiecare zi ale românului sînt paralizante. Ele tind să răpească omului orice responsabilitate. Fatalismul este un amoralism al devenirii. Înteleg să te mîne fatalitatea individuală si interioară, dinamismul demonului lăuntric, dar este o deviere si o rusine antropologică să‑ti pui capul sub timp. Ne‑a condus vremea o mie de ani. Aceasta nu spune putin. Fatalismul neamului nostru este un blestem pe care va trebui să‑l lichidăm în fulgere. Pînă în sîmbure să ne lovească scînteierile lui.

Plaga seculară a României a fost scepticismul. Este într‑adevăr surprinzător cum la un popor întîrziat a putut să apară un fenomen caracteristic declinurilor, saturatiei sau oboselii culturilor. Cînd energia productivă a unei culturi se epuizează, neavînd ce mai crea, sterilitatea îi dezvoltă un plus de luciditate, care anulează naivitatea si prospetimea. Germanii socotesc pe francezi un popor sceptic. Sînt ei cu adevărat? Fată de cultura germană, pe care o defineste o monumentalitate virginală, cultura franceză amestecă într‑o mare seriozitate a spiritului gratiile si ironiile inteligentei, încît pentru un ochi nesensibil la nuante, ea se prezintă ca un joc inutil, ca o sumă de gratuităti. Există în Franta un scepticism al inteligentei, rezultat din rafinamentul si excesele acesteia, dar nu există un scepticism legat de structura spiritului francez. Iar în ce priveste zona afectivă, lumea volitională si complexele elementare ale sufletului, scepticismul nu le‑a afectat niciodată. Un suflet sceptic nu este creator, fiindcă orice scepticism structural presupune izvoare secate, sterilităti originare. Scepticismul francez a fost totdeauna o spumă a inteligentei si un lux al inimii; el n‑a avut aderente organice la străfundurile sufletului francez. Scepticismul românesc — superficial în întinderea si natura cuprinderii sale — este totusi adînc prin înrădăcinarea în sufletul popular. Mult mai organic decît cel francez, el ne‑a fost si mai fatal. În premisele fiintei noastre si‑au întipărit îndoielile cangrena. Nu este adevărat că împrejurările defavorabile ale trecutului nostru au adăugat conditiei noastre acest doliu permanent — scepticismul. Ele l‑au adîncit numai; căci este imposibil ca împrejurările exterioare să fi creat ele însele dispozitii atît de esentiale. Destinul nostru mizerabil ne‑a actualizat toate îndoielile în germene, toate virtualitătile sceptice, toate posibilitătile de ratare. Soarta noastră a fost favorabilă tuturor tendintelor negative ale psihologiei românesti. Nu se gîndeste nimeni la acest fapt: ne‑am dezvoltat pe de‑a‑ndoaselea. Un destin pe dos.

Scepticismul este extrem de interesant ca pauză în cultură, ca recreatie a spiritului după epocile constructive. El exprimă atunci dorinta unei respiratii iresponsabile a spiritului, a unei complăceri în propria lui inutilitate. Dar este întristător scepticismul teluric si subteran al României. Un scepticism suferind, crispat, lipsit de drăgălăsie si de elegantă. Abandonarea pasivă soartei si mortii; necredinta în eficienta individualitătii si a fortei; distanta minoră de toate aspectele lumii au creat acel blestem poetic si national care se cheamă Miorita si care, alături de întelepciunea cronicarilor, constituie rana neînchisă a sufletului românesc. Mai vin apoi doinele ca să dea vibratia lor tînguitoare — si totul s‑a sfîrsit.

În momentul în care România va cîstiga gustul devenirii, va învinge — prin forta lucrurilor — îndoielile inimii. Căci din îndoielile ei se alcătuieste scepticismul nostru; o inteligentă blazată i‑a oferit numai verificări si ilustratii teoretice. Trecutul României mă face sceptic prin scepticismul său. Nu văd în el o justificare mesianică. Mă gîndesc însă ce singular s‑ar putea individualiza România în lume, dacă, învingîndu‑si materialitatea si greutatea obscură din scepticismul său într‑o realizare superioară de viată, si‑ar exploata îndoielile ca elegante si ornamentatii ale spiritului său, ca o corolă crepusculară a inimii! Conversiunea negativului în pozitiv este un fenomen pe care Hegel l‑a justificat în logică. N‑o vom putea realiza noi cu atît mai mult în istorie? Saltul istoric — această mare asteptare a României — nu este decît fenomenul acestei conversiuni. Învingerea laturii ei negative înseamnă lansarea în lume, intrarea în pozitivul istoriei. Procesul dialectic al României este mîntuirea ei. Dacă omul are un destin eroic, resemnarea este un viciu. În fond ne dezumanizăm, resemnîndu‑ne. Cum de‑au putut exista patrioti care să facă din resemnarea noastră seculară o virtute? Să fie chiar atîta inconstientă în entuziasm? Pe cînd renuntarea este un act de autonomie a spiritului, fiindcă este un refuz activ al lumii, resemnarea este o inertie a sufletului, abandonat unui prizonierat cosmic din lipsă de tensiune lăuntrică. Renuntarea are totdeauna o valoare religioasă; resemnarea, numai una psihologică. Renuntăm la ceva; ne resemnăm în fata a ceva. Orice resemnare este un jug domol, o ofensă adusă elanului prometeic al spiritului. Renuntare pleacă din haosul si demiurgia inimii; resemnarea, din golul ei. Toti istoricii României — implicit sau explicit — sînt de acord că resemnarea a fost nota intimă a sufletului nostru în decursul marii noastre anistorii. Oare atîta vreme de durere să‑i fi convins pe români că nu mai au nimic de făcut, de s‑au abandonat cu voia si fără voia lor? Dar resemnarea nu va putea fi înfrîntă decît după ce toti românii se vor fi convins că totul este de făcut.

Multe popoare au făcut haz de propria lor conditie; autoironia nu lipseste la nici un popor chinuit si oprimat. Este cu toate acestea rar ca autocunoasterea să meargă mînă în mînă cu autodispretul, asa cum se întîmplă excesiv de des cu românii. Am fi prea nedrepti cu urgisirea noastră de am vedea în acest fenomen numai deficientă, cînd el constituie o notă originală de o ciudată semnificatie. Nu este popor care să‑si priceapă mai bine insuficientele si care să simtă o mai rară voluptate de a si le mărturisi la fiecare ocazie. Este o autodenigrare colectivă, „un scuipat în sîn“ general, o amarnică luciditate a soartei noastre, care se nasc la unii automat si fără conflicte, pentru ca la altii — la cei putini — să devină sfîsieri. „A fi român“, să nu fie oare o evidentă plăcută? Este sigur că poporul românesc are o distantă de el însusi, care indică o particularitate unică la un neam fără constiintă istorică.

Francezul este francez, precum piatra piatră; el este francez, fără să stie. Si chiar dacă stie, nu‑i foloseste si nu‑i ajută la nimic. Noi stim în fiecare clipă că sîntem români si ne explicăm toate gesturile si reactiunile prin conditia noastră particulară. Cînd, în tot ce facem, plesnesc pseudomorfozele istoriei noastre, simtim o rară voluptate să ne mărturisim dezastrului specific: „Numai în România era posibil“, „ce să te astepti de la o tară ca asta“ etc.…

Si evreii stiu pînă la isterie că sînt evrei, si tot asa si rusii. Dar evreilor nu le face nici o plăcere această luciditate, la care ar renunta bucuros, dacă nu le‑ar trezi‑o toti, dar absolut toti neevreii. Nici un evreu nu‑ti iartă că stii că e evreu. Individualizat în lume la limită, hors la loi rasial, se sfîsie într‑un orgoliu dureros. Românii se lichidează în fata lor însisi, fără nici un orgoliu, si autodispretul de care dăm dovadă cu totii ne încîntă fără satisfactii mari, rămînînd în limitele scepticismului. La rusi, autoconstiinta a fost totdeauna însotită de autotortură. Asociind conditiei rusesti pasiunea pentru durere, ei s‑au sfîsiat încontinuu, nestiind să se accepte sau să se refuze. Rusii s‑au simtit ca o mare fatalitate, nu însă ca o evidentă. De aceea s‑au călcat ei în picioare la toate răspîntiile si nu s‑au crutat niciodată în căutarea vijelioasă a nefericirii. Acest popor suplineste rîsul prin rînjet, delicatetea prin avalanse lăuntrice, nuantele prin cascade. Rusii n‑au înteles niciodată cultura în sine, ca un sistem de valori autonome, ci căutînd ontologicul, temeiurile originare ale firii, au ajuns să asimileze cultura unui „simbolism“ de forme artificiale, care închid accesul firii. „Rusia“ este cea mai mare criză a culturii moderne. Existenta ei ne‑a convins că Apocalipsul nu este numai un capitol în Biblie.

În proportii mai mici, noi românii ne‑am simtit totdeauna anormalul soartei. Dacă sîngele nostru ar fi fost animat de o pasiune mai violentă, dacă o febră puternică ar fi evaporat apa din el, tragedia ne‑ar fi dat o rară proeminentă si o zguduire extrem de fecundă. Autodispretul presupune totusi un amar si o nemîngîiere, care configurează specific România. Cînd te gîndesti la celelalte tări mici, care n‑au făcut nimic si se complac în inconstientă sau într‑un orgoliu vid, nejustificat, atunci nu‑ti poti retine admiratia pentru luciditătile României, căreia nu‑i e rusine să‑si bată joc de ea însăsi, să‑si scuture neantul în autodispret sau să se compromită într‑un scepticism dizolvant. S‑ar putea ca odată constiinta laturilor negative ale României, printr‑un adevărat miracol istoric, să o elibereze de multiplele ei complexe de inferioritate. Ea si‑a dat seama de neantul său ca nici o tară din lume. Atîta luciditate este un titlu de glorie, dacă alcătuieste un stadiu, si este o rusine ca permanentă sau înfundătură.

Multi români, nesfîrsit de multi români, mărturisesc zilnic că România este ultima tară din lume. Multora le dă această afirmatie o satisfactie rece si indiferentă. Dar nu se poate ca pe unii să nu‑i doară si nu se poate ca în viitor să nu‑i doară pe toti. România va fi mîntuită cînd pe toti ne va sfîsia soarta, cînd ne vom sfîsia cu totii pentru ea. Defectul autocriticii noastre este de a nu fi avut nimic dintr‑un patos religios, de a nu fi făcut din mesianism o soteriologie. Dacă problema misiunii noastre nu va deveni o doctrină de mîntuire, sîntem pierduti, adică ne vom pierde în noi însine, fiindcă lumea nu ne‑a avut niciodată. Ceea ce spunea un lăutar tigan unui cerc de români: „aveti noroc cu noi, că de nu ati fi ultimii“ defineste o situatie reală, nu o exagerare trivială. Dacă România nu va face istorie, va rămîne ultima tară din lume, asa cum e trăită de cetăteanul imbecil de fiecare zi. Trebuia să ne fi trăit religios drama noastră românească, pentru a ne mîntui de atîtea păcate nationale. Românii sînt prea transparenti lor însisi. Putini oameni vor exista cu mai putin mister sufletesc; o inimă deschisă lumii în cea mai perfectă familiaritate. Intimitatea lirică cu fiinta defineste sentimentul de viată al românului. Cum se explică totusi că nu este tară, în care literatura rusă să se fi bucurat de o circulatie mai generală? Să ne fi mînat oare golul nostru înspre complexitatea sufletului slav, cu toate atractiile unei compensatii, sau oare capriciul nostru să fie flatat, în analogiile lui exterioare cu irationalul psihologiei rusesti? Cineva spunea că românii iubesc romanele lui Dostoievski numai pentru dezmătul din ele. Într‑adevăr, capriciul exterior si complexitatea de suprafată, atît de specifice sufletului românesc, sînt furate numai de teatrul dramei rusesti, numai de aparentele tragediei interioare. Românii au desigur mai putine luminisuri decît francezii, dar ascunzisurile lor sînt departe de a‑i apropia de firea turmentată a rusilor. Dezmătul este climatul natural al României. Inima noastră ia contur prin linii frînte. N‑avem continuitatea pulsatiei si, neavînd o linie, ce soartă am putea să opunem altora pentru a genera conflicte? Noi nu sîntem prin conflicte, nici măcar în ele. Un popor, dacă este lipsit de o idee istorică, trebuie să aibă cel putin un sentiment generator de tragic. Franta n‑ar fi fost înaintea tuturor popoarelor în istoria modernă, dacă alături de lumea de valori căreia i s‑a sacrificat nu ar fi avut dezvoltat la paroxism sentimentul gloriei. În numele acestei mari gratuităti a miscat ea istoria din loc, mai mult decît în numele ideii sau a necesitătii. Dar, pentru ca un popor să poată naste din sine superstitia unei glorii universale, trebuie să dispună de dimensiuni universale în suflet.

Lipsa de mister a românului îl face indiscret dincolo de orice margini; spune totdeauna tot ce are pe inimă. Ce‑i mai rămîne atunci în ea? Un popor indiscret poate crede în Dumnezeu? Un individ, în nici un caz. Românul nu scapă nici o ocazie de a‑si deserta inima. Nu pleacă de aici un anumit pustiu al nostru? Există un mare desert în România.

Orice complexitate sufletească presupune zdrobiri interne, presiuni ascunse ale sufletului, timidităti durabile si taine îngropate. Ascunzisurile sufletesti se alimentează din cadavrele propriului nostru trecut. De ce ne vom scoate noi cadravele în amiază? Ce caută străfundurile sufletului în lumina zilei? Nu există „suflet“ decît în noapte. România nu este o tară luminoasă: ea este o tară subterană, dar fără mari întunecimi. Sîntem, poate, prea simpli sau prea limpezi în obscuritătile noastre. Căci nu cred ca România să fie timidă cu înăltimile sau adîncurile ei. Din păcate ea este prea sinceră si prea curajoasă cu golurile ei. Si le acceptă prea des, se dispretuieste pe sine de prea multe ori.

Este foarte caracteristic că un român nu se poate face interesant într‑o societate de conationali, decît etalîndu‑si defectele, insuficientele. Nu există popor în lume care să facă o virtute din faptul de a nu munci. În România, tipul omului inteligent si unanim simpatizat este chiulangiul sistematic, pentru care viata este un prilej de capriciu subiectiv, de exercitiu minor al dispretului, de negativitate superficială. N‑am întîlnit om care să aibă o mai slabă aderentă la valori ca românul. De cînd există România, nici un intelectual n‑a murit pe o idee, vreau să spun că nici unul nu s‑a substituit vreunei idei. Atitudinile spirituale sînt identificabile aiurea prin nume; ne descurcăm în istoria spiritului cu ajutorul indivizilor. Intelectualul obsedat este un monstru la noi. Îndoiala de sacrificiu este o notă diferentială a românului. Credinta în inutilitatea jertfei este asa de organică, încît ar trebui o febră asemănătoare epocii de martiri a crestinismului pentru a convinge acest popor amărît de sensul spiritual al renuntării. Ne lipseste pasiunea distructivă pentru ideal. Nu poti impune o valoare decît pe dărîmături: ruinele indică totdeauna prezenta spiritului. Elanul de autodistrugere care să se nască din dorinta de a da lumii contur prin proprie lichidare presupune perspectiva altor lumi si gelozia pe ele, ce naste pasiunea de transfigurare a lumii acesteia. Românul este consecvent numai în luciditatea fată de conditia românească. El stie că nici unul dintre semenii lui nationali nu este entuziasmat de soarta lui de român. Si atunci, începe mărturisirea deficientelor proprii, interpretate si scuzate prin viciile substantiale ale României. Nici un român nu se simte personal vinovat. Toate ratările si golurile si le explică prin vidurile României, dezertînd astfel de la responsabilitatea individuală. Este drept că schimbarea la fată a tării nu se poate face prin eforturi divergente si disparate, ci este necesară o modificare structurală pe bază de orientare colectivă. Dacă toată România nu pleacă la drum ca să se cucerească pe sine însăsi într‑un elan colectiv, indivizii care vor să se salveze dintr‑o românitate deficientă sînt condamnati mai curînd sau mai tîrziu ratării, neavînd la bază rezistenta substantei nationale. Frecventa încercărilor de mîntuire individuală este totusi simptomatică si ea dovedeste ce intensităti poate să atingă vointa de lichidare a unui dezastru national, înscris în sînge. Pînă cînd ne vom mai proiecta golurile noastre în vidurile României?

De‑am fi dezvoltat o pasiune infinită si de ne‑am fi revărsat ardori ascunse, viata noastră n‑ar fi fost o serie de începuturi ratate, aveam si noi reazemul gloriei, si mărirea ne era o consolare, iar nu aspiratie vagă. N‑am interiorizat decît resemnarea si de aceea nu stim ce înseamnă acumulările temporale, cu inevitabilele lor declansări explozive. Nimic nu se creează în domeniul spiritului fără un anumit grad de asceză. Cu cît viata este mai strînsă în zăgazuri, cu atît cresc mai mult elanurile spiritului. Instinctele trebuie să ardă sub constiintă. Pasiunile spirituale sînt clocote vitale, care nu mai servesc viata. Exasperarea biologiei între intensităti si deficiente constituie fundamentul spiritului. Cărei idei i‑am servit cu toate fortele vietii, de cîte ori ne‑am îngenuncheat tăriile inimii slăbiciunilor spiritului? Asceza este o vointă de putere cu resort biologic, dar cu finalitatea în spirit. Un imperialism pe alt plan, dar cu o agresivitate nu mai putin violentă. Încordările si vibratiile ascezei răzbună tot ce n‑am trăit, tot ce n‑am consumat. Românul n‑are de răzbunat decît somnolenta lui seculară. Individual, n‑a refuzat aproape nimic si de aceea este clar cu sine însusi, sincer cu nimicul său. Dorintele neîmplinite sînt sursa dramatismului interior. Sîntem, numai prin ceea ce am acumulat netrăind. Să ne fie neistoria izvorul nostru de viată? Fi‑vom capabili să creăm prin ce n‑am făcut? Tot ce s‑a creat pînă acum în România poartă stigmatul fragmentarului. Afară de Eminescu, totul este aproximativ. Nici unul nu ne‑am lăudat cu el. Căci nu l‑am declarat, cu totii, o exceptie inexplicabilă printre noi? Ce a căutat pe aici acel pe care si un Buddha ar putea fi gelos? Fără Eminescu, am fi stiut că nu putem fi decît esential mediocri, că nu este iesire din noi însine, si ne‑am fi adaptat perfect conditiei noastre minore. Sîntem prea obligati fată de geniul lui si fată de tulburarea ce ne‑a vărsat‑o în suflet.

 

Adîncimea sufletească a unui popor se măsoară după gradul de religiozitate. Pasiunea religioasă exprimă tensiunea unui suflet. Acele neamuri, care n‑au cunoscut perioade întregi ale vietii lor dominate cu exclusivism de o religiozitate crescută pînă la nebunie, suferă de un nivel interior extrem de scăzut. Nici un popor mare nu mosteneste o religie si o acceptă ca atare. Ce e drept, latinii, germanii sau rusii au primit din afară crestinismul. Decît, ei l‑au transformat într‑o asa măsură în ei, încît se poate vorbi de o recreatie. Catolicismul roman, protestantismul germanic sau ortodoxia rusească au atîtea aderente la un fond psihologic individualizat, încît apropierile teoretice evidente nu mai dovedesc nimic pentru sursa lor comună. Precum un popor trebuie să dea nastere unui fenomen politic original, asa trebuie să‑si adapteze o religie la forma lui de viată, pînă a o face creatie natională. O religie este universalistă în intentia ei teoretică; ea nu poate fi însă în realizarea ei practică, deoarece nici o formă a spiritului nu este vie, decît locală, concretă, adaptată. Practic vorbind, există numai crestinisme. Procesul acesta de adaptare este universal. N‑avem să ne gîndim decît la ce a devenit budismul în China sau Japonia, sau numai la culorile locale ale catolicismului în tările latine, unde aparent prezintă o omogenitate perfectă.

Împlinirea în religie tine de esenta si destinul unui neam. Dacă prin ea nu reuseste să‑si ridice nivelul istoric, înseamnă că el este steril spiritual. La multe popoare, fenomenul religios este anchiloză, retrogradare, încît teoreticienii de stînga au stabilit o adevărată antinomie între religie si revolutie. Care este temeiul reactionar al religiei? Cît este principiu si cît istorie în rezistenta religiei la spiritul revolutionar? Teoreticienii revolutionari nu sînt împotriva religiei dintr‑un refuz teoretic al valorilor religioase, ci din cauza opozitiei acestor valori la orice încercare de transformare totală. Sentimentul religios este prin esentă nerevolutionar, iar omul profund religios a fost totdeauna un reactionar. Deplasînd conflictele de aici dincolo, el sfîrseste cu timpul a fi străin complet de problema socială. Dar nu numai atît. Spiritul religios te întoarce cu fata spre trecut. Unui om care crede în Dumnezeu, viitorul nu‑i mai poate aduce nimic. Dumnezeu este totdeauna înapoia noastră. Teologia întreagă este reactionară, fiindcă ea nu vede culmi decît în imemorial. Pentru ea, timpul este o cădere; pentru spiritul revolutionar, singurul cadru de realizare. Mai mult: pentru spiritul revolutionar, timpul este o divinitate. În timp se poate face totul. Admitînd posibilitatea unei modificări esentiale în temporalitate, spiritul revolutionar cade într‑un paradox, care‑i constituie tragicul si farmecul său. În timp nu se întîmplă modificări de structură si de esentă, el fiind o fluiditate de nuante. Timpul actualizează si distruge. Dar în el nu se poate naste o lume esentială nouă. Tragicul spiritului revolutionar consistă în violentarea timpului si a vietii.

Religia, opunînd vesnicia în fiecare clipă timpului, paralizează avîntul răsturnător.

Obsesia vesniciei îl scoate pe om din viată. Poate că toată religia nu este decît o rătăcire divină a omului.

Dintre formele spiritului, cea religioasă este mai aplecată spre automatizare, inertie. Dacă formele politice se succed si în mobilitatea lor asigură o respiratie usoară si degajată unui popor, religia îl străbate si îl învăluie pe toată durata existentei lui, fără primeniri adînci, în modificatii pur configurale. De aceea se leagă ea de formele politice si sociale cele mai durabile, pentru ca atunci cînd ele se dizolvă, ea să fie incapabilă a se adapta repede la altele, în nastere.

Există totusi un moment dinamic si hotărîtor, care face din fenomenul religios al unui popor o adevărată fortă vitală si care este singurul în măsură a‑i ridica decisiv nivelul istoric. Cînd un neam, în începuturile sale, îsi manifestă aderenta la o religie, fie printr‑o convertire, fie printr‑o atasare organică spontană, contacul acela initial dezlăntuie o vibratie si un dinamism neobisnuite. Este o electrizare insuficient apreciată, aceea născută din contactul devenirii nereflectate a popoarelor europene în formatie, triburi sălbatice avînd toate presimtirile de cultură, cu o spiritualitate atît de rafinată cum a fost cea crestină. În zorile fiecărui popor, momentul religios este de o fecunditate unică. Procesul prin care un neam se elaborează prin religie, în aurorele sale, este elementul care scuză păcatul reactionar ce defineste cu timpul fiinta religiei. Un popor care n‑a cunoscut în începuturile sale tensiunea si fiorul contactului cu religia nu întelege nimic din rosturile trezirii din somnul materiei, din semnificatia întîii discontinuităti, a primului salt. Numai în aurora natională, religia este un factor hotărîtor. Se întîmplă foarte rar să fie dinamică si în alte perioade. Protestantismul, de exemplu, care a provocat o crestere a autoconstiintei Germaniei si ca atare o ridicare — dacă nu efectivă si politică, în tot cazul interioară — a nivelului ei istoric.

Putine tări au fost care — ca România — în întreg trecutul lor să nu fi cunoscut alt mijloc de respiratie spirituală decît religia. Se poate spune absolut orice despre ortodoxie; un lucru este sigur: de n‑am fi avut nici măcar atît, din punct de vedere spiritual, am fi fost tabula rasa. Ortodoxia n‑a fost niciodată dinamică; în schimb, n‑a încetat niciodată de a fi natională. Prin ea n‑am intrat în lume, dar ea a fost singura care atîta vreme ne‑a dat o presimtire a altor lumi. Teza lui Eminescu, după care de‑am fi fost catolici eram astăzi pe o treaptă de civilizatie mult mai înaltă, poate fi justă, cu o singură rezervă: poate nu mai eram. Defectele de evolutie ale României nu sînt de natură religioasă. Dacă nu ne‑am miscat atîta timp, nu este de vină ortodoxia: sîntem noi. Ea n‑a făcut decît să ne închidă în noi însine si să ne vegheze tăcerea sau jalea. Destinul ei are toate caracterele destinului României. Astfel se explică de ce a participat ea la aproape toate formele de nationalism si de ce ea nu poate fi decît nationalistă. Este însă îndoielnic că fortele ei, că sărmanele ei resurse ar putea‑o ajuta să dinamizeze o Românie crescută dintr‑o viziune modernă. Ea nu este atît de puternică, încît opunînd rezistentă să devină reactionară; este însă destul de slabă pentru a deveni un anacronism.

Ortodoxia ne‑a tinut de cald în decursul secolelor de asteptare subterană. De mult si‑a pierdut din căldură, si dacă azi e domoală, mîine va fi neutră sau rece. În afară de faptul că nici o formă a spiritului nu reuseste să‑si mentină valorile atasate — o lungă durată — de un fond sufletesc, si acestea se cristalizează autonom, constituind o lume dezrădăcinată si moartă, există pentru deficientele ortodoxiei explicatia religiozitătii noastre aproximative. În România sînt multi oameni care cred în Dumnezeu; în trecutul nostru cred că n‑a fost nimeni să se îndoiască. Numai că religiozitatea românească este minoră, nepasionată si, mai cu seamă, neagresivă. Cîti n‑au făcut un merit din toleranta noastră si au transformat o insuficientă în virtute! Adevărata religiozitate este fanatică, profetică si intolerantă; ea înseamnă primii crestini, Inchizitia si Sfîntul Sinod al Rusiei tariste. (De aceea, ateism militant există numai în Spania si Rusia.) Cine se pătrunde de revelatie nu mai poate tolera nimic în afară de absolutul ei si de realizările lui institutionale. Un om religios — adică unul care‑si defineste clipele vietii prin religie — este fiinta cea mai incomodă, cea mai inumană din cîte se pot închipui. De aceea, un popor religios, adică fanatic, profetic si intolerant, chiar dacă este lipsit de capacitate politică, îsi deschide un drum în lume datorită pasiunii lui religioase. În Rusia secolului trecut, biserica s‑a dovedit incapabilă să se adapteze nevoilor poporului rusesc; ea n‑a înteles nimic din tragicul problemei sociale rusesti si s‑a făcut — împotriva curentelor revolutionare — un instrument al autocratiei. Ea a avut însă atîta energie încît să nu cedeze si făcîndu‑si din inertie o tiranie si‑a dovedit atîtea rezerve de fortă.

Ortodoxia noastră este circumstantială, atenuată si neprimejdioasă. Stilul nostru religios este labil si gelatinos. Neavînd nimic iruptiv, el nu mai poate constitui o interventie în destinul nostru. În viitor, ortodoxia se va tîrî după România. N‑am avut un destin religios dramatic. Este chiar bine să fii ortodox. Nae Ionescu spunea odată că neamul românesc odihneste în ortodoxie. Oare nu odihneste mai repede ortodoxia în el?

Crestinismul nostru e pastoral si, într‑un anumit sens, neistoric. El se desfăsoară, ce e drept, pe un plan colectiv: dar nu stimulează si nu determină un sens ascendent al comunitătii. N‑are nimic gotic religiozitatea autohtonă. În ea predomină cenusiul picturii bizantine; sufletul nostru religios se îmbracă în culori afumate. Dacă am fi fost cu adevărat niste credinciosi activi, trebuia să fim astăzi mult mai departe în mersul nostru. Dar pulsatiile în andante definesc toate domeniile vietii noastre. O sensibilitate în minor nu putea să se lege decît cu o gîndire statică si cu o viziune pasivă a vietii. Este însă reconfortant a vedea cum România încearcă — printr‑un instinct al devenirii ei — să‑si lichideze pacostea traditională a spiritului contemplativ. Cine‑ar mai putea afirma astăzi că sîntem un popor contemplativ? Toti sînt de acord că am fost. Orientarea înspre politic a învins plaga unei visări sterile, lipsite de o adîncă interioritate, fără scuza profunzimii si a dinamismului interior. Trecerea de la contemplativ la politic este una din fericitele conversiuni ale acestei tări. De altfel, comparînd trecutul cu idealul de viitor, sîntem siliti a face o întreagă tablă de conversiuni. De o parte, anchilozele seculare, iar de altă parte, căile de eliberare; tot ce ne‑a împiedicat să devenim natiune si tot ce ne va ajuta; elemente care ne‑au fixat în cadrul culturilor mici si cele ce ne vor salva din el; destin de tară îngenuncheată si accesul la mare putere etc.…

Paralelismul acesta determină rosturile României si sensul ei în lume. Toate elementele care vor trebui să‑i alcătuiască viitorul constituie o sumă de categorii, constitutive marilor culturi. România va trebui să si le asimileze, să le integreze, să apartină lor.

Distanta lăuntrică de trecutul nostru trebuie interpretată în justa ei valoare. Noi nu spunem că strădaniile lui Stefan cel Mare sau ale lui Mihai Viteazu sînt lipsite de importantă si de un anumit dramatism. Ele n‑au depăsit însă caracterul unei reactiuni de existentă si n‑au întrecut, întru nimic, limitele defensivei. Neservind o idee, ele nu pot constitui o îndrumare, iar continuitatea noastră fată de ele ar fi un îndreptar steril. Un trecut este numai atunci istorie, cînd ideea pentru care luptă atinge un nivel transistoric si este servită de o fortă echivalentă valorii ei. Dintr‑o epocă moare tot, afară de ce e transistoric. Renasterea sau Evul Mediu nu ne interesează decît pentru ceea ce mai pot spune si astăzi; pentru valabilitatea tipologică si sensul lor intemporal. Transistoria include tot ce e actual în istorie. Dacă perioada romantică nu ne‑ar mai fi în nici un fel o întîlnire neindiferentă, ea ar fi un produs pur istoric, lipsit de un germen fecund. Suma de prezente a trecutului alcătuieste viata istoriei. Rămîne din trecut tot ceea ce nu este documentar. Transistoria este în sine.

Relativismul a transformat devenirea în absolut si a exagerat concretul pînă la substantializare. Anulînd categorii si eliminînd generalul, a fixat celula istoriei în totalitatea concretă si închisă a perioadei istorice. Epoca a devenit monadă, iar generatia, un grup organic de o convergentă perfectă. În sine, epocile nu sînt universale, dar toate contin un sîmbure de universalitate. Cele cu adevărat mari se leagănă în universal. Acest proces nu se întîmplă constient sau voit, ci naiv si nemijlocit. Epocile mari ale istoriei sînt definite de o naivitate creatoare, deoarece spiritul, în elanurile si eflorescentele culturii, nu s‑a detasat de viată în dualitatea caracteristică apusurilor,ci se înmlădie pe ondulatiile vietii.

Nu se poate crea cu constiinta universalitătii, fiindcă orice creatie este un act nemijlocit al spiritului. Cînd în tine se întipăresc caracterele epocii si cu ele dai expresie unui continut interior, realizezi o obiectivare ce n‑are aderentă teoretică si constientă la însusirile vremii tale. Marii creatori n‑au cunoscut pozitia lor în timp. Creatia presupune un infinit fond psihologic, dar exclude un orizont teoretic echivalent. Epocile istorice productive, desfăsurîndu‑se în naivitate, se adîncesc în sînul valorilor, ca‑ntr‑un cerc limitat. Psihologiceste, epocile au o respiratie îngustă si un ritm sacadat de toate insuficientele. Este indiscutabil că amploarea pe care o atribuim noi viziunii omului Renasterii depăseste dimensiunile reale, precum iarăsi s‑ar putea să nu întelegem decît fragmentar complexul sufletesc al omului medieval. Interpretările moderne au făcut din Renastere o lume. Ce e drept, ea este o epocă incomparabil individualizată; numai că, datorită acestei individualizări, ea nu a putut fi atît de cuprinzătoare pe cît se spune. Ne‑am obisnuit a atribui Renasterii si consecintele ei îndepărtate sau apropiate. Tot ceea ce în baroc sau în romantică este derivare tardivă din Renastere atribuim acesteia. Reflexele istorice îndepărtate ale unui fenomen nu sînt revelatoare pentru esenta lui, ci pentru sufletul epocii care îsi caută analogii trecute în mod inconstient. Că romantica a iubit Evul Mediu si l‑a iubit în felul ei, acest fapt este caracteristic romanticei, identitătii ei, nevoii de a‑si defini afinitătile.

Epocile creatoare sînt mult prea rotunjite în sîmburele lor pentru a fi prea încăpătoare. Universalismul constient, căutat, dezvoltat pînă la obsesia cuceririi extensive a spiritului, este un element definitoriu al epocilor de amurg, al acelor epoci de sinteză si de sincretism avide de toate valorile, juxtapunîndu‑le, dar neînsumîndu‑le, alăturîndu‑le steril, într‑un agregat axiologic. Divergenta valorilor este pasiunea alexandrinismului. Sterilitatea spiritului îl face încăpător pentru orice si viziunea retrospectivă, reactualizînd lumile de valori ale trecutului, face contemporană întreaga istorie. Universalismul exterior al epocilor de decadentă dovedeste, prin contrast, că orizontul teoretic nu este conditia creatiei si că excesul de luciditate descoperă un suflet încăpător, dar steril.

Cu cît epocile pe care le înglobează o perioadă istorică sînt mai limitate ca sferă de valori, cu atît succesiunea lor este mai rapidă. Dinamismul culturii moderne îsi are explicatia în mărginirea excesivă a diverselor epoci si a pasiunii devorante a omului modern de a epuiza valorile pentru a le substitui. Devenirea istorică îsi are ratiunea în insuficienta structurală a fiecărei epoci. Chiar dacă epocile sînt închise în ele însele, fiecare are un germen de viată, care se dezvoltă si moare, încît limitarea momentelor istorice este o insuficientă organică nesolutionabilă. În această insuficientă trebuie căutat motivul substituirii epocilor si al mobilitătii formelor culturii. Inconsistenta tuturor structurilor de viată creează o fluiditate ce face din căile existentei tot atîtea pierderi de substantă.

Valorile, născute din viată, iau drumul razna si nu se mai pot reîntoarce spre surse. Tragedia mai adîncă a culturii nu se află numai în simbolismul ei, care constituind valorile într‑o lume derivată le îndepărtează de o zonă ontologică, ci în pornirile centrifugale ale spiritului care, începînd cu autonomia de viată, sfîrseste la antinomia cu ea. Cine ar încerca să se descurce în multiplicitatea culturilor, în ireductibila lor complexitate tipologică, n‑ar violenta prea mult individualitătile lor, dacă le‑ar clasifica din punctul de vedere al solutiei fată de problema spirit — viată. (A solutiei intrinseci, practice, a „atitudinii“.) Sînt culturi al căror stil se bazează pe o exasperare a conflictului dintre spirit si viată (cultura indiană, egipteană, goticul european si goticul ca o categorie mai mult sau mai putin imanentă tuturor culturilor). Altele, neputîndu‑l învinge, l‑au atenuat (cultura greacă, întrucît a realizat o armonie mai mult dorită decît efectivă; cultura franceză, ca o cultură abstractă, în care spiritul nu se opune vietii, ci numai inteligenta; cultura japoneză, ca o cultură a gratiei etc.) Întreg procesul culturii îsi are rădăcinile dramatice în elementele ne‑vitale ale spiritului; istoria nu este decît vibratia din golurile irationalului. Deficientele vietii au creat devenirea istorică.

II

La orice temperatură ar fi ridicată si pe mîna oricui ar cădea, cultura românească îsi are determinate anumite directii, pe care nu le poat modifica nici o lume de continuturi, oricît ar fi ele de variabile si de divergente. Întrucît facem parte dintr‑o cultură si sîntem integrati procesului ei, activitatea noastră intră într‑un făgas, despre care putem să nu stim nimic, el nu există totusi mai putin. Ceea ce putem face este să dezvoltăm la maximum tendinte imanente nouă, dar nerealizate din toate motivele căderii noastre. Nu ne mai rămîne decît să începem a ne descoperi pe noi însine.

Toată forma românească de existentă este stăpînită de geniul momentului. În zadar am încerca să ne educăm spiritul înspre activitatea constructivă, cu tot ceea ce ea presupune ca preparare constientă si efort sustinut. Inspiratia de moment este legea noastră. Românul iubeste întorsătura, adică inconsecventa în procesul lucrurilor. Cel mai mare chin pe capul lui ar fi construirea unei catedrale; tendinta lucrurilor înspre înăltime, ascensiunea firii e străină complet geniului nostru. Turnurile bisericilor românesti nu se sprijină în cer, asa cum se întîmplă cu cele gotice, ci, rezemate pe corpul bisericii, ele par a fi multumite că se află undeva, aproape de tot, un pămînt, de care nu e bine să te îndepărtezi. O catedrală este un răspuns lui Dumnezeu la toate întrebările care i le‑a pus omului. Ea dovedeste că distanta între creator si creatură este departe de a fi infinită si că, la urma urmelor, ei s‑ar putea întîlni vreodată în înăltimi. Sensul ultim al catedralei este o provocare si o sfruntare adresată divinitătii. Sînt turnuri pe care omul n‑a avut curajul să scrie: pînă cînd vei mai fi Dumnezeu, Doamne? Toate operele pe care omul le‑a conceput pentru preamărirea lui Dumnezeu sînt o dovadă a mărimii umane, iar nu divine. Profilul unui turn pe un cer în înserări este simbolul tragediei sau infinitului uman.

Făcut‑am multe bisericute în trecutul nostru, toate triste si mici. Improvizatii de credintă. Stefan cel Mare si‑a exercitat ocazional un sentiment de pietate si ne‑a construit pe loc atîtea si atîtea biserici, locasuri minore si amărîte ale dezertiunii din lume, si nici o constructie monumentală, care să intensifice un sentiment de viată si să‑i dea nesfîrsitul dramatic si vibrant care năpădeste sufletul în orice atmosferă gotică.

Nu numai din cauza năvălirii frecvente a hoardelor, ci si dintr‑o dispozitie lăuntrică, organică, românii si‑au asezat satele în ascunzisuri, în văi nebănuite, în obscuritătile naturii. Comparati acest sentiment de viată cu acela care a împins semintiile germanice să ridice burguri pe singurătăti de stînci, să‑si proiecteze tăria sîngelui în ziduri si blocuri de piatră. O tristete infinită mă cuprinde de cîte ori mă gîndesc cum, o mie si atîtia de ani, ne ascundeam prin păduri si munti de frica dusmanului, adică de propria noastră frică. Nu există vrăjmasi, ci numai frica din care ei se nasc. Multi dusmani am vrut să mai avem! Trebuia să fi construit ziduri în jurul nostru, să fi fost si noi o lume, să ne fi clădit destinul în piatră. Asa, n‑a mai rămas nimic greu din trecutul nostru. În zadar caut după demnitatea ruinelor. Cetătile Moldovei nu mă consolează; românii tot în munti fugeau.

Lipsa unui simt ascensional al devenirii, al unui elan constructiv în procesul firii, a făcut cultura românească o cultură a imediatului. Toate lucrurile se întîmplă aici si acum. A te descurca printre contingente, iată imperativul viziunii circumstantiale a vietii. Atunci si acolo, fie că determină trecutul sau viitorul, constituie un imperiu al necesitătii, în care amintirea nu poate atenua nimic, iar pentru viitor, vointa nu poate interveni decît ineficace. Românii par a fi înteles peste măsură ceea ce este irevocabil si transuman în fiinta timpului si spatiului.

Toate marile culturi s‑au născut din lupta biruitoare cu spatiul si timpul. Imperialismul, ca expresie supremă a marelui stil politic, este un dispret, o ofensă adusă spatiului. A‑ti face întinderile sclave exprimă setea arzătoare si criminală de a supune rezistenta lumii materiale. Revolta împotriva spatiului este mobilul secret al imperialismului. Ultimul soldat care serveste o idee imperialistă este mai avid de spatiu decît cel mai pasionat geograf. Urmele pasilor soldatilor români ar trebui sărutate.

Sau să ne gîndim numai la bravarea timpului, la oamenii care si‑au creat destinul în începuturile si pe culmile marilor culturi. Oare acei ce au impus lumii un stil de o individualitate unică n‑au avut sentimentul unei energii nelimitate, capabile nu numai să escaladeze clipele, dar să înfrîngă, să se ridice pe cadavrele momentelor? N‑au îngenuncheat ei prezentul si viitorul, în pornirea de a da nastere la forme noi de viată? Marile culturi au creat în ciuda timpului. În orice elan, el cedează din rezistentă, încît victoria asupra lui este un indiciu categoric al vitalitătii spiritului.

Ireductibilul si irevocabilul spatiului si timpului nu sînt cunoscute de avalansa ca soartă a culturilor mari. Cu constiinta fatalitătii timpului, nici un popor n‑ar fi făcut revolutii, si nici războaie n‑ar fi purtat, dacă spatiul ar fi fost atît de eterogen directiei lor interioare. Demiurgia culturilor a generat spatiul si timpul fiecăreia.

Deoarece noi românii nu ne‑am încercat în procesul inconstient al luptei cu spatiul si cu timpul, nu avem o fizionomie proprie. Nu ne‑am impus fata în forme obiective si astfel greu ne putem arăta si greu ne putem face cunoscuti. Fată de timp si de spatiu ne definim figura. Ea cîstigă cu atît mai multe caractere, cu cît sîntem mai personali în tendinta noastră de a ni le asimila.

Defectul României este că a fost prea multă vreme o potentialitate; a întîrziat sistematic să devină o actualitate istorică. În asemenea conditii, cum o să‑si poată preciza o fizionomie? Unde e stilul nostru? Există un singur oras românesc, cu o marcă arhitecturală proprie? Am rămas la tăran si n‑am stiut că satul n‑a intrat niciodată în lume.

Românii au trăit o mie de ani ca plantele. Cresterea vegetală le‑a determinat ritmul vietii lor. Precum, pentru o plantă, totul se face peste ea, asa si românul; totul s‑a făcut peste el: biologia, ca si istoria. Unui popor de tărani i‑a făcut mare plăcere să nu intervină în cursul lumii. Nu există neam care să fie de o mai resemnată abandonare în moarte. Tragedia izvorăste dintr‑un protest disperat si inutil împotriva mortii; el nu duce practic la nimic, însă se naste dintr‑un sentiment infinit si duce la alt sentiment infinit. Românii au stat sub moarte ca sub turci, au acceptat‑o. Si asta înseamnă a‑i plăti birul.

Nenorocirea noastră este c‑am integrat moartea în ordinea firească si am primit‑o cu duiosie si fără dramatism. Mai bine ne‑am fi dispensat de ea, asa cum au făcut francezii, care au creat o cultură fără spirit tragic. Dar cine cunoaste fericirea francezilor, de a fi avut o superioritate naturală fată de moarte? Sînt însă culturi întregi care, din oroare de moarte au ajuns la cultul ei (cea egipteană de exemplu), care din dureroasa intimitate cu ea au imprimat o directiune specifică stilului lor de viată si n‑au acceptat‑o ca o evidentă a lumii naturale. Românul se simte prea la el acasă între viată si moarte, si‑si face un drum plăcut printre ireconciliabilele acestea initiale. Trăind cu o familiaritate indiferentă între lucruri care au greutate numai prin patosul distantei, el si‑a redus din fiorii la care nu‑i bine să renunte spiritul. Astfel, România nu este o tară tragică. De Dumnezeu, n‑am stat niciodată prea departe. Există o literatură populară, cu mai multe povesti în care El se plimbă mai des ca printre noi? Mîhnirea, cazna si necazul acestui popor au ridicat multe scări între pămînt si cer. Bisericile n‑au trebuit să provoace înăltimile.

Ce fioruri trebuie să fi cunoscut Evul Mediu, oamenii din timpul lui, care făceau cerc cu casele lor în jurul catedralelor? Orgoliul înfrîngea pietatea. În jurul bisericutelor noastre, umilinta înfrînge credinta.

În genere, românii au prea multă umilintă si prea putină pietate fată de lucruri. Pietatea este ultima formă a seriozitătii în fata ordinii invizibile. Cînd ea afectează un caracter uman si imanent, atunci viata este convertită într‑o valoare echivalentă transcendentei. Este ca si cum toate aspectele realitătii ar fi străbătute de un suflu divin si s‑ar împărtăsi, în diversitatea lor, din acelasi izvor absolut. Din pietate se naste un sentiment solemn al vietii. Toate actele se desfăsoară si se consumă ca oficieri, într‑o gravitate elegantă. Pietatea dă un sens etern zădărniciilor. De aici, farmecul ei discret. Lumea catolică reprezintă atîta seriozitate gravă si atîta responsabilitate istorică deoarece, ca nici una, a îngrijit în sine o pietate activă, cu ceremonialui inerent si cu grandoarea măsurată care au asigurat catolicismului o dominatie atît de justificată. S‑a mai adăugat spiritul politic, si lumea cealaltă a fost bine valorificată în lumea asta.

Umilinta te asează totdeauna sub lucruri. Prin ea nu te recunosti nici măcar la nivelul si conditia devenirii curente. Umilinta este sentimentul cel mai a‑istoric din cîte se pot concepe. Refluxul vietii este leagănul ei. Dacă, individual, ea poate presupune un spirit detasat, în expresie colectivă, e descurajantă. Umilinta este un viciu. Căci răpeste atît omului, cît si lumii, farmecul si valoara.

Una dintre multele cauze ale scepticismului românesc este si influenta dizolvantă a umilintei, acest sentiment ce ne‑a umbrit pe noi, românii, de cînd e lumea. Parcă de secole n‑am fi opus mizeriilor ce ne veneau de la alte popoare decît răspunsul întelepciunii pasive a tăranului: „Să treacă de la noi!“ Nu există o fiintă mai umană decît românul. Acesta e dezastrul. La orice monstruozitate, tăranul îti va răspunde invariabil: „între oameni se întîmplă toate“. Excesul de întelegere, din fuga de conflict si de dramă. Acesta e si sensul scepticismului, în general.

Românii n‑au aproape nici o întelegere pentru istorie, căreia‑i substituie conceptia destinului. Si ce este ideea de destin? Logica irationalului. O directie interioară într‑o lume de contingente, o fatalitate într‑o totalitate de variabile. Pe cînd însă culturile moderne au renuntat la ideea metafizică a destinului, înlocuind‑o cu una psihologică, noi românii am rămas la sensul metafizic al soartei. Pentru un german sau pentru un francez, destinul nu înseamnă mai mult decît un ireductibil lăuntric ce ne dă o formă în viată. Fatalitatea creste din suflet si rămîne în marginile lui. Dacă totusi depăseste sfera psihologică, ea afectează forma unui determinism mecanic, fără baze în ontologic. Românul vede însă o sursă universală realitătii esentiale care e destinul. Fatalismul ete determinism pe baze metafizice.

Ideea de destin are marele merit de a explica toate si nimic. Forta oarbă, care‑si are limitele imanente ale unei logici specifice, ne satisface gustul nostru de a căuta o bază ascunsă si generatoare a tuturor continuturilor de viată; ea însă nu le poate explica diversitatea si divergenta. Exuberanta fenomenală se ridică, autonomă, peste monotonia soartei. Peisajul istoric rămîne străin. În momentul în care românii vor abandona ideea de destin, ca realitate sub care omul geme, incapabil de a se misca, ei vor întelege istoria si poate i se vor integra.

Sîntem un popor prea bun, prea cumsecade si prea asezat. Nu pot iubi decît o Românie în delir.

Toti acei care iubesc poporul românesc mai putin decît mine — fiindcă ei nu‑i iubesc viitorul lui — sustin că însusirea esentială si de mare merit a românului este omenia. Nu vreau să spun că ea e un defect, dar îmi este imposibil să‑i descopăr altceva decît o virtute mediocră, care nu poate fi o culme decît pentru oamenii lipsiti de personalitate. Într‑o lume în care numai excesul inimii si al inteligentei, frenezia si calculul echivoc, instinctele tari si ipocrizia pot ajuta o ascensiune, la ce ne‑ar putea folosi o cumsecădenie colectivă? Ce este omenia? A da omului ceea ce este al omului. Setei mele de conflicte în lumea aparentelor nu‑i pot găsi un antipod mai detestabil decît omenia. Dacă i‑as dori României să trăiască în pace si la răcoare, m‑as bucura si eu de omenia noastră si m‑as asocia la un elogiu comod si plat. Decît însă o bunăstare nesemnficativă, mai bine o ruină con brio. Cine nu trăieste apocaliptic destinul României nu întelege nimci din ceea ce trebuie să devenim. Fiecare ar trebuis ă ne sfîsiem pe imperativul devenirii noastre.

Cînd s‑ar spune că ardoarea, si nu omenia, este însusirea de căpetenie a României, mi‑as încrucisa bratele si as astepta să lunec cu ea automat spre glorie. Sau pasiunea, focul, elanul si chiar teroarea… Franta este opera entuziasmului, mai mult decît a rationalismului si a clasicismului. De altfel, pasiunea oarbă pentru logică i‑ar folosi mai mult decît logica.

Unii cred că sînt nationalisti dacă flatează stările de fapt ale unei tări si găsesc în istoria ei singurul îndreptar. Sau cum vorbesc ei, de „virtutile traditionale“. Cum de n‑au observat că aceste vituti ne‑au tinut pe loc atîta vreme? Nu este bun si valabil ceea ce un popor are din mosi‑strămosi, ci numai ceea ce‑l mînă înainte. Dacă toti românii ar deveni prin minune sfinti si în această stare n‑ar cîstiga nimic ca fortă istorică, as declara sfintenia un atentat la edificiul nostru istoric. Tot ce pune România în miscare este bun, tot ce o tine pe loc e rău. Singura iesire este un dionisism al devenirii românesti.

Dacă ascensiunea României ar pretinde idealuri meschine si compromitătoare, limitate si antiumane, ele ar trebui declarate absolute si perfecte. Ascensiunea unei tări este singura ei morală.

„Adevărurile organice“ ale unei natiuni sînt erorile necesare cresterii ei. Cum tote fenomenele de crestere au la bază un elan orb, nu vom găsi în ele conditia prielnică a cunoasterii. Autoiluzionările din aurora culturilor indică un proces foarte natural. Luciditatea este omanifestatie de crepuscul al unei culturi. Oboseala a luat locutl cresterii. Atunci începe a se sti. Si adevărurile nu mai sînt „organice“, adică nu si le mai creează viata pentru uzul ei, ci devin expresii autonome, care nu mai servesc. Fată de epoca homerică, în care spiritul elin este încă întunecat de somnul materiei, întrevăzînd putine adevăruri, într‑ o trezire încă neconsumată, — epicureismul si stoicismul demarcă o disocierre a elementelor solidare initial, începînd cu autonomia spiritului, care creează constient adevăruri pentru o viată pierdută în ratiune. Fiecare cultură îsi are o epocă de cunoastere, care nu coincide cu un moment de înflorire spirituală, ci cu luciditatea ca fenomen colectiv. Un fel de oboseală contemplativă, bazată pe lichidarea naivitătii, acest dar incomparabil al tuturor aurorelor de cultură. De o parte epoca de naivitate, de cealaltă, epoca de cunoastere. Lumea homerică si sincretismul alexandriu înseamnă două epoci la antipod. Secolul lui Pericle este epoca de maturitate si de rotunjime.

Lumea gotică si istorismul modern reprezintă, în plan occidental, acelasi dualism, de aceeasi semnificatie si gravitate. Clasicismul francez si romantica germană sînt momente culturale perfecte, culmi de cultură asezate între epoca de naivitate si de cunoastere a Frantei si Germaniei. Ele au ceva din mireasma desteptării originare a spiritului si din parfumul dizolvant al luciditătilor crepusculare. Fecunditatea lor este însă departe de a fi echivocă, ea înrădăcinîndu‑se în temeliile unei culturi. În clasicism si în romantism, Franta si Germania si‑au întins o oglindă pentru a se putea adora narcisic. În toate momentele mari de cultură, triumfă un Eros spiritual. Este o oglindire în propriul abis de fecunditate si de iradiere. Cu Schelling, Novalis, Hegel si Schlegel, Germania s‑a desfătat în străfundurile sale si si‑a pipăit marginile. Romantica germană, mai mult decît oricare alt moment al spiritului european, justifică definitiv participarea la istorie. Atîta vis al spiritului compensează trivialitatea de secole a gîndirii si a vietii.

Romantismul german este autoextazul spiritului în finit.

Procesul „normal“ al unei culturi o face să treacă în mod inevitabil prin perioada initială a naivitătii. Nediferentierea si indiviziunea împrumută culturii, într‑o astfel de fază, un caracter de tot concret. Separatia de natură este în curs, fără ca totusi cultura să constituie o totalitate autonomă. Cîtă natură este în cultură indică gradul ei de naivitate. Ritmul ascendent al unei culturi o ridică din pămînt, din piatră, din elemente. Progresul în spiritualizare înseamnă o îndepărtare de originar. Autonomia spiritului de viată, care devine realitatea tragică a tuturor culturilor, începînd de la maturitatea lor la decadentă, înfrînge ultimele urme ale naivitătii. Cultura are în începuturile sale un ritm cosmic. Cu cît ea se diferentiază mai mult de natură, cu atît ea devine mai a‑cosmică. Negatia cosmicului îsi află sursa în elementele centrifugale ale spiritului. Interiorizarea lui este o fugă de viată.

Faza naivă în evolutia istorică a unei natiuni îmbină într‑o sursă comună statul, dreptul si societatea. Constiinta statală, juridică si socială nu se autonomizează. Naivitatea istorică are ca presupozitie comunitatea. Despre socialism nu se vorbeste decît unde ea nu mai există. Disparitia statului în societate, care este o idee centrală a socialismului, n‑a putut apărea decît în diferentierile rezultate dintr‑o devenire complexă. Risipirea ethosului comunitar a pus problema socialistă. Omul modern nu mai stie care este sîmburele său: natiunea, statul, societatea sau dreptul. Înainte vreme era măcar Dumnezeu, care topea în sine toate contradictiile. În dictatură sau socialism, el caută o simplificare si o formulă, o reducere la un principiu. Pluralismul, în orice formă, nu este o solutie pentru muritori.

Omul s‑a simtit totdeauna mai bine în epocile de naivitate. Odată ajuns însă într‑un ritm în care cunoasterea s‑a cristalizat ca un continut de cultură, el s‑a abandonat dramatismului acestei forme de viată si a acceptat riscurile ca necesităti firesti. Un popor îsi savurează, la urma urmelor, decadenta sa. Cetătenii romani, care în viciu si betie asistau la ruina Imperiului din umbra curtezanelor orientale, nu se gîndeau cu nici un regret la vremurile în care tîtele Lupoaicei erau piatra de temelie a celui mai măret imperiu.

Românii n‑au suferit niciodată de prea multă naivitate. Netrăind prea mult în lucruri, ci mai mult sub ele, ei au avut perspectiva de jos; excesul de luciditate al românilor numai asa poate fi explicat. El n‑a fost fructul unei cunoasteri spirituale, cu privelistea din înăltime, din distantele spiritului, ci din izolarea noastră sub curentul vietii. Luciditatea decadentă este plantată cu rădăcinile în aer. Orice gen de luciditate este o distantă de fiintă.

Naivitatea este un reflex paradiziac în imediat. Datele nemijlocite ale vietii sînt trăite în ele însele si, chiar transfigurate în mit, ele se leagă direct de participarea sufletului. Nu trebuie totusi să ne imaginăm stilul naiv al culturilor, în albastru de Fra Angelico, deoarece naivitatea presupunînd originarul, implică un întreg complex de izbucniri primitive si bestiale. Decît, bestialitatea este, în această epocă, iresponsabilă si afectează mai repede un caracter de prospetime. Si apoi, etica naivitătii este biologia.

Că n‑am cunoscut deliciile naivitătii, ca o perioadă de cultură, este o dovadă în plus c‑am vegetat la marginile istoriei si că o conditie unică defineste tragedia noastră. Tăranul român e mai lucid si mai bătrîn sufleteste decît tăranul italian sau german. Dacă biologiceste este superior tăranului francez, el are o maturitate sufletească de care ar trebui să ne întristăm. Tăranul român stie cam prea mult despre viată si despre moarte, desi nu întelege nimic din istorie. Ai crede că cine stie ce experientă seculară de viată intensă cu o traditie îndepărtată îl sileste la atîta îndoială si amărăciune. Tăranul bavarez, olandez sau elvetian este un sugaci fată de tăranul nostru. Poate că toti românii nu sîntem decît niste copii bătrîni. Să ne fi născut din oboseala romanilor si lacrimile dacilor? Nu este chiar asa de plăcut a mai adăuga un plus de cunoastere imensitătii de lucidităti autohtone.

Ne‑au lipsit conditiile psihologice ale naivitătii. Altcum, nu ne‑am putea plînge, căci indiferentierea organică a României a prezentat substratul concret pentru un gen naiv de viată. N‑am fost noi prea mult popor si prea putin natiune, mult mai mult societate, decît stat? Iar din punctul de vedere al rationalitătii formelor de cultură, nu reprezintă alcătuirile noastre de viată un excedent de irational?

Dar dacă ne‑au fost interzise deliciile naivitătii, nu ne mai rămîne decît să dăm intrării noastre constiente în cultură un accent de frenezie necunoscută României. Ar fi un lux pentru spiritul primar al culturii noastre să divinizăm expresiile aurorale ale culturii. Noi trebuie să avem în fată finalitătile esentiale si ultime ale devenirii culturilor. Am fost prea mult popor. Îndumnezeirea acestei realităti primordiale a fost tentatia permanentă a păturii noastre culte. Astfel de excese le‑au cunoscut si germanii, însă le‑au corectat totdeauna cu ipostazierea statului. Dacă un Fichte, în timpul renasterii nationale germane, găsea în revenirea la popor, ca sursă de productivitate iratională, o salvare pentru Germania si o eliberare de etatism, Hegel a substituit statul lui Dumnezeu si i‑a scris o teodicee cum n‑a mai cunoscut istoria nici înainte de el, nici după el. Consideratiile lui despre stat îti dau fioruri cosmice. Ai vrea, citindu‑le, să renunti la iluzia individualitătii, tale, să te asimulezi complet în existenta statului, să‑ti anihilezi principiul anarhic, să‑ti uiti că esti persoană. Dumnezeu n‑a devenit actual decît prin Christos: asa statul, prin Hegel. A vorbi despre stat ca „infinit real“, „mers al lui Dumnezeu în lume“. „Spiritul în rationalitatea sa absolută“, „ideea divină pe Pămînt“ etc. este un lucru atît de extraordinar, încît viziunile în Dumnezeu ale Sfîntului Ioan al Crucii sau paradoxele poetice despre divinitate ale lui Angelus Silesius îmi par simple banalităti. Hegel e cel mai mare mistic al Germaniei, fată de care Kant e simplu profesor, iar Boehme si Eckhart, maestri în presentimente. Dialectica lui este justificarea definitivă a irationalismului cu o mască rationalistă.

Hegel vorbeste la un moment dat despre „viata absolută în popor“. Acest maximalism organicist are un sens numai întru cît fixează o etapă, în nici un caz o finalitate. Să ne închipuim o Românie în care cultul mistic al irationalului fortelor populare ar invada întreaga tară. O stagnare generală ar fi fatală. Orice cult pentru o realitate deja făcută este cauză de stagnare si de imobilitate. Un traditionalism consecvent nu duce la nimic, dar, mai cu seamă, nu dovedeste nimic. „Poporul“ este o obsesie de care trebuie să ne ferim. Si trebuie să ne ferim cu atît mai mult, cu cît n‑am fost sute de ani România, ci numai poporul românesc. În ce fel acest neam a putut rezista atîtea secole, fărîmitat si neexistînd politiceste, este o problemă căreia nu‑i pot găsi un tîlc valabil. Munteni, moldoveni, ardeleni au putut conserva o substantă etnică numai întru cît n‑au participat direct la istorie. Este singurul merit al pasivitătii, al subistoriei noastre, al apartenentei noastre la destinul mizerabil al culturilor mici. Cum Ardealul a fost tot timpul izolat de restul românitătii, dacă părăsea anonimatul si lua parte activă — prin revolutii si războaie — la istoria Europei centrale, el ar fi iesit, iremediabil, din orbita României potentiale, asa cum exista ea în constiinta tuturora. Actiunea izolată ar fi fost ineficientă. Ceea ce e regretabil — si aici e viciul de bază al României — este că provinciile noastre, atîta vreme, n‑au căutat o actiune convergentă si au amînat neîngăduit România.

Totul, în trecutul românesc, s‑a făcut anonim. În zadar încerci să descoperi o realitate vie după acel nimeni care ne ascunde pe toti. Am fost anonimi în anonimat. Asa sînt toate stările preculturale, asa este orice subistorie. Cultura este un triumf al individuatiei. Fiinta individuală ia un caracter specific si o directie proprie, separîndu‑se de colectivitate. Epocile culturale de mare stil au o structură monadică. Lumi individuale, a căror armonie derivă dintr‑o comună participare la spirit. O cultură nu atinge culmi decît în măsura în care individualitătile ei simt tentatia demiurgiei. Marii creatori au tintit o umilire a lui Dumnezeu. Precum marile culturi îsi extrag avîntul din pornirea lor demiurgică, asa si cu marile individualităti. Orgoliul infinit este cea mai productivă salvare din mizeria conditiei omenesti. Mă gîndesc la Hegel, considerînd „momentul“ său filozofic ca pe cel mai important din evolutia gîndirii, spiritul absolut ajungînd la perfecta autocunoastere si interiorizare. Hegel s‑a considerat ca încoronarea si culmea devenirii spiritului, iar împotriva caracterului progresiv al oricărei dialectici, a conceput sfîrsitul istoriei în perfectiunea spiritului absolut realizat de filozofia sa.

Sau Napoleon, spunînd la Sfînta Elena, cu atît orgoliu meditativ: „Pe mine nu m‑au înfrînt oamenii, ci natura. În nord frigul, în sud marea.“

Omul nu poate crea decît crezîndu‑se centrul istoriei. Nu este aici vorba de inconstienta oricărui burghez, care, în limitarea orizontului său, trăieste ca si cum el ar fi singura realitate, ci de expansiunea spiritului care dilată clipa pe dimensiunile vesniciei. Dacă nu trăiesti cu sentimentul că tot ce s‑a făcut pînă la tine în vederea ta s‑a făcut si că tu esti o răspîntie unică în istorie, dacă nu simti că te cere devenirea si că momentul existentei tale este un absolut, un ce nesubstituibil si unic, atunci nu vei reusi decît să fii un licurici în soare, o strălucire invizibilă, o fadoare de lumină. Numai întru cît axa lumii îti străpunge inima, poti deveni o lume.

As vrea să dispară, din sîngele acestui neam, ultimele rezerve de umilintă. Dacă nu vom avea atîta tărie si atît orgoliu pentru a ne reface din sîmbure existenta, în zadar mai facem teoria României. Aici nu vreau să descriu mizeria istorică a unei tări, dintr‑o curiozitate obiectivă. Nu pot să fac stiintă pe propriul meu destin. Dacă defectele României, constatate aici cu pasiunea si regretele unei iubiri disperate, ar fi eterne si iremediabile, tara aceasta nu m‑ar interesa deloc si mi‑ar părea stupid să scriu o carte de fapte fără o viziune de reformă.

O critică severă a României nu trebuie să fie compensată însă de o utopie. Drumul României în viitor nu este presărat cu trandafiri. O mie de ani am călcat pe spini si vom mai călca încă multă vreme. Limitele României le cunosc prea bine. Vrem să stim totusi pînă unde se poate întinde ea, atît în forma ei lăuntrică, cît si în afară. As vrea o Românie cu populatia Chinei si destinul Frantei. Dar nu vreau să fac din viitorul tării o utopie… Desi România nu poate fi o realitate fără acest viitor, noi trebuie să fim însă necrutători si cu singura noastră sperantă…

Utopia este o dezertare teoretică din fata realitătii. Insuficienta instinctului construieste o altă lume, netinînd seamă de ireductibilul acesteia. Dispretul pe care‑l mărturisim cu totii pentru utopisti este cum nu se poate mai firesc. Noi stim ceea ce nu stie un utopist: reforma lumii nu este posibilă decît cu mijloacele si datele ei. Dacă Platon si Rousseau ar fi conceput numai viziuni utopice, de mult ar fi iesit din circulatie. Dar ei au constatat prea adesea gradul de fatal din realitate, pentru a fi fost niste visători ordinari. Constructiile fantastice ne‑au ajutat să ne controlăm iluziile. Defectul utopiilor este că au încercat să elimine din viată ceea ce are ea mai durabil: tragedia. Omul a făcut însă tot posibilul pentru a amîna paradisul terestru. Si a reusit peste asteptările lui.

Dacă l‑ar fi dorit cu ardoare, atunci n‑ar fi refuzat asa de usor utopiile. Nu este vorba numai de cele socialiste, ci de orie gen de utopie. Marxismul si‑a făcut un titlu de glorie din a fi rupt cu traditia utopică a socialismului. Poate că socialismul numai atunci a avut farmec. Astăzi vrea să fie o stiintă a fericirii pămîntesti, construită pe o escatologie imanentă.

Distanta noastră de utopie rezultă din excesul de luciditate. Pe român l‑as putea, la urma urmelor, crede capabil de orice, numai de utopie nu. De aceea, constructia imaginară a unei Românii viitoare n‑ar avea pentru noi nici un sens. Stim cu totii că în istorie contează numai faptele; idealurile sînt amăgiri, necesare unei justificări ornamentale. Un popor activ si dinamic este o mai mare realitate istorică decît unul visător, care îsi uită de el însusi în idealuri. Hunii au tulburat istoria mai mult decît indienii, desi toti hunii laolaltă nu fac cît o clipire din ochi a lui Buddha. Iarăsi, nu pot să trec cu vederea că Attila este un Napoleon fată de printii Indiei, frumosi si visători. Însusi Christos a fost un mare om politic fată de Buddha, cu toate abilitătile oratorice ale acestuia. Dacă pînă astăzi propaganda electorală a crestinismului s‑a mentinut în toi…

Cine se apucă de lectura Evangheliilor cu interes politic are ce învăta pentru viata practică. Nimeni să nu aspire a deveni sef înainte de a fi meditat politiceste Evanghelia Sfîntului Ioan. Schimbati cîtiva termeni, înlocuiti‑i cu expresii din lumea noastră si ati găsit cheia ascensiunii. Nu s‑a făcut asa de usor o dictatură două mii de ani…

 

Să fie oare utopie, dacă am crede că România ar putea să se ridice vreodată peste nivelul si fatalitatea culturilor mici? N‑as vrea să formulez o condamnare pentru neamul meu. Si dacă ar exista în România un oracol, mi‑ar fi teamă să‑l întreb. Cine‑mi poate garanta că viitorul nu ne va rezerva surpriza unui miracol românesc? Un răspuns defavorabil la întrebarea sfîsietoare nu pot să dau fără să‑ mi tai creanga de sub picioare. O superstitie ascunsă a adevărului mă opreste însă de la un entuziasm excesiv.

Să presupunem că România ar produce în viitor o serie de oameni mari, de exceptii remarcabile. Justifică acest fenomen o depăsire a conditiei culturilor mici? Că răspunsul nu poate fi decît negativ, n‑ avem decît să ne gîndim la cazul Danemarcei sau Olandei. Danemarca a dat nastere unui Kierkegaard, geniu universal, care a influentat esential gîndirea ultimelor decenii. Atîtea lucruri rămîn omului străine, dacă n‑a petrecut cîtva timp în lectura si meditatia operelor lui. După Nietzsche si Dostoievski, secolul trecut si‑l poate reclama ca pe o a treia mărime. Înseamnă aceasta că există o cultură daneză cu un stil al ei, de care să se împiedice istoria universală?

Franz Hals, Rembrandt, Hobbems si Ruysdael au făcut din pictura olandeză fenomenul cel mai original al acestei tări. Fără peisajul olandez, as fi înteles ce e vast si sumbru în melancolie? Cu Ruysdael în fată, gîndesti tot atît de mult ca după lectura lui Schopenhauer. Cine s‑a oprit însă prea mult cu gîndul la cultura olandeză? Culturile mesianice sînt flori rare ale devenirii.

Să mai amintim profuziunea de genii ale Norvegiei si Suediei? Ne‑am izbit cu totii de Strindberg, de Ibsen, de Hamsun si de celelalte figuri nordice. Dar în viata spiritului european cultura norvegiană sau suedeză n‑au putut constitui nici măcar un moment istoric. Ele au fost „mode“. Ceea ce înseamnă că au fost acceptate cu pecetea efemerului. Însesi imperiile portughez, olandez si spaniol n‑au fost mai mult decît mode politice.

Aparitia izolată a cîtorva oameni mari într‑o cultură de a doua mînă este deci o solutie minoră, de care nu trebuie să ne lăsăm impresionati. Nici măcar o pleiadă nu creează o cultură. Numai prezenta unui geniu colectiv, care face din oamenii mari proiectii, în aparentă, manifestatii individuale ale unui fond adînc si specific de cultură, poate alcătui o bază de afirmare a unei culturi. Descartes, moralistii francezi, enciclopedistii, Revolutia si, pînă la un Valéry sau Proust, toate geniile Frantei participă la un fond comun, pe care‑l revelă în forme diferite, dar în aceeasi comunitate esentială. Între Pascal si Barrčs este mai multă afinitate decît între ultimul si un contemporan german, fie el chiar Thomas Mann. O cultură trebuie să aibă o continuitate compusă din perioade aparent divergente, dar intime în substanta lor. Numai culturile mici se remarcă prin manifestări si aparitii sporadice, cărora le urmează tăceri si goluri, inexplicabile în afara unei deficiente constitutionale. Se spune adesea de cîte o tară rămasă la periferie: n‑a avut oameni la înăltimea evenimentelor. Sau cazul României: la evenimente mici, oameni mici. Să nu uităm că marile culturi au dispus totdeauna de oamenii de care au avut nevoie. Se poate spune mai mult: ei au depăsit chiar nivelul evenimentelor si au făcut, din plusul lor de merit, motive de neliniste si de dinamism pentru acea natiune. Cezar si Napoleon au fost mai mari decît evenimentele. De aceea s‑au prăbusit amîndoi. Si să nu‑ti fie scîrbă de tările ai căror oameni tînjesc sub evenimente! În loc să le creeze, ei tremură că nu le pot întelege sau domina! O scîrbă cosmică mă apucă de tările mediocre.

România nu trebuie să se mîngîie că mai apare din cînd în cînd prin ea cîte un om mare. Eminescu, condamnat a scrie într‑o limbă necunoscută, n‑a putut deveni universal; Pârvan putea fi un Kierkegaard român, dacă nu s‑ar fi adîncit în săpături si si‑ar fi cultivat mai putin înăltimile retorice ale inimii; Nicolae Iorga n‑a fost niciodată mai mult decît un om extraordinar. I‑a lipsit totdeauna distanta si dispretul de lume, pentru a fi un om mare.

O anumită generozitate cu România mă face să cred că ea ar putea depăsi cercul îngust al culturilor mici. Acest conditional defineste conditia noastră. Că ea nu se va putea ridica niciodată la nivelul si semnificatia culturilor mari este un fapt sigur, ce nu merită a fi discutat. Ceea ce poate si ceea ce trebuie să devină România este să atingă un sens istoric analog Spaniei sau Italiei, adică să‑si marcheze existenta prin glorii efemere. A astepta mare lucru de la România — ar însemna să ne condamnăm la deceptii continue. Nu este mai putin adevărat că românii n‑au fost nici măcar ce‑au putut. Slabă treabă peste tot!

Ceea ce face din culturile mari fenomene atît de rare nu este numai numărul restrîns al tipurilor posibile de cultură, ci si faptul că, în ordinea istorică, prioritatea unui fenomen anulează semnificatia tuturor acelora care îi urmează, de acelasi gen. Toate revolutiile democratice au fost sclave Revolutiei franceze, iar tările în care ele s‑au petrecut n‑au cîstigat, din perspectiva istoriei universale, nici un titlu de glorie. Acelasi caz se petrece si cu Revolutia rusă. Toate revolutiile comuniste din alte tări sînt umbrele ei. Mai mult, în tara în care se prepară si izbucneste revolutia, Lenin este mai adorat decît proprii ei revolutionari. Acelasi fenomen se întîmplă si în domeniul spiritului pur. Ce mai dovedeste rationalismul în alte tări fată de Descartes, senzualismul după englezi si idealismul după nemti? Celelalte tări au putut să le perfectioneze; aceste curente nu caracterizează decît tările în care s‑au născut ca expresie originală. De aici derivă primejdia pentru orice tară care vrea să se afirme; ea riscă să umble pe căi bătute, cu iluzia personalitătii proprii, înselîndu‑se amarnic în chemarea ei.

Toate culturile mici apucă pe căi bătute. Si cele mari au anumite cadre de evolutie, care derivă din structura culturii ca atare, din conditiile ei morfologice. În tiparele lor formale, ele toarnă însă continuturi specifice. Egiptul ca si Franta au trecut prin perioade asemănătoare si au consumat o logică a culturii similară; prin continut, ele îsi capătă o excelentă diferentială.

Culturile mici nu cunosc logica stringentă a evolutiei, fiindcă nu trec prin toate perioadele ce alcătuiesc perfectiunea istorică a marilor culturi. Ele nu sînt nici capabile să producă o serie de continuturi unice si universale, încît bat sontorog urmele celor mari. Dau nastere si ele, din cînd în cînd, la cîte o revolutie locală, fac gesturi fără ecou, cresc si se distrug fără amploare, mor fără să întristeze pe cineva.

România se va salva de la această mizerie, ea însă nu va putea scăpa niciodată de echivocul culturilor intermediare, ci va rămîne indecisă, la zona de mijloc între culturile mari si cele mici. O Spanie a sud‑ estului Europei, fără ardoarea si farmecul ei romantic, dar cu acelasi nivel istoric. Si fără un Cervantes, care să ne descrie un Don Quijote al amărăciunilor noastre…

III

România si‑a dat seama de ea însăsi numai în secolul trecut, si nu în începuturile lui. Că înainte vreme au stiut cîtiva că sînt români este evident si nesemnificativ. O simplă stabilire de identitate, fără nici un plus dinamic. Dar, chiar de ar fi stiut, popoarele oprimate nu‑si pot valorifica autoconstiinta, pe care o refuză ca o incomoditate. Ridicarea la autoconstintă în devenirea noastră natională a pus în discutie o serie de probleme mai mult sau mai putin inutile. Ele nu dovedesc nimic, dar sînt de natură a releva inconsistenta si lipsa de directie internă a culturii noastre. Toate se ramifică din teoria fondului si a formei: orientarea spre Occident sau Orient,spre oras sau spre sat, spre liberalism sau reactionarism, spre progresism sau traditionalism etc.… S‑a creat astfel în teoria culturii românesti un sistem de alternative, steril si iritant, justificat cu prea multe idei, dar cu nici un argument decisiv. Trebuie recunoscut că polemica s‑a născut din sînul nationalistilor, care suferind de obsesia specificului românesc au uitat de România. De altfel, nationalismul românesc a fost aproape totdeauna reactionar, adică n‑a iubit niciodată România în sensul ei ideal si în finalitatea ei ultimă. În loc să‑si fi pus întrebarea: ce trebuie să devină România, ei nu s‑au întrebat decît: ce trebuie să rămînă. Orice nationalism care, de dragul constantelor unui popor, renuntă la căile moderne de lansare în lume ratează sensul unui neam, vrînd să‑l salveze.

Fondul nostru? Desigur, multe lucruri bune, dar în sînul lor o rană. Fondului acestuia datorăm absenta noastră de atîta timp. Absolutizarea lui este o operă reactionară. Dacă ne‑am fi abandonat lui, eram si astăzi una dintre ultimele tări ale lumii. Viziunea reactionară nu întelege paradoxul istoric al culturilor mici si care consistă în faptul că ele nu pot să refacă etapele de evolutie ale culturilor mari, ci trebuie să se integreze unui ritm, fără continuitate si fără traditie. De am fi rămas consecventi fondului nostru, astăzi ar trebui să creăm epopei si mituri eroice, iar pe Proust să‑l asteptăm cîteva secole, pentru a‑l citi si a‑l întelege „organic“. În definitiv, cine este de vină dacă ne‑am descoperit prea tîrziu? Si cu ce a gresit Europa, dacă am descoperit‑o atît de tîrziu? Problema fondului si a formei a fost pusă de reactiunea noastră la descoperirea tardivă a Occidentului. După „evolutia firească“ a organicismului, si astăzi ne învăluiam în pravile, în cronici, si astăzi eram preistorie. Este o notă bună pentru adaptabilitatea si spiritul de orientare al nostru că am putut sări din preistoria tuturor secolelor noastre de întuneric în ritmul problemelor — dacă nu al realitătilor — universale. România este fructul unei pasiuni moderniste. Fără prejudecătile reformatoare ale liberalismului românesc, andante‑ le devenirii noastre devenea funebru. Ceea ce în Apus era revolutie, la noi era modernism. Deosebirea este semnificativă. Căci, pe cînd o revolutie se naste dinlăuntru, o răsturnare modernistă se întîmplă din afară. Occidentul n‑a făcut „revolutionari“. Lucrul acesta nu este totusi atît de întristător. Important este gradul în care am fost electrizati si scuturati de cutremurul dezlăntuit de contactul dintre fiinta noastră si Europa, Rusia, de la Petru cel Mare pînă la Lenin, ne‑a făcut decît să‑si individualizeze fiinta prin reactiuni fată de Occident. Ea n‑a descoperit efectiv Europa decît în începuturile veacului trecut. Filozofia germană romantică si ideile revolutionare franceze au alimentat o vibratie, care a devenit spirit revolutionar si apoi revolutie.

Reactiunea României fată de Europa este unul din fenomenele cele mai îmbucurătoare ale vietii noastre. Frenezia imitatiei, care a dominat tot secolul al XIX‑lea, îsi are rădăcini atît de adînci, că sînt nemîngîiat de a fi rămas atît de neînteleasă lui Eminescu, care a priceput cum nimeni o Românie intemporală, pentru a o refuza în contingentele ei.

Dacă secolul trecut nu era dominat de o sete oarbă de imitatie, de superstitia modei, a arderii etapelor, a „ajungerii“ celorlalte neamuri, am fi rămas poporul obscur si lamentabil care a înteles universul prin doină si chiuituri. Vointa însă de a avea totul deodată, de a te pune în rînd cu lumea, exprimă o sete de istorie la un popor care n‑a trăit, o dorintă arzătoare de a‑si umple golurile cu o iuteală maximă, de a se împlini prin salt. Dacă românii ar fi gustat cît de putin — în trecutul lor — din fructul istoriei, care le‑a fost interzis printr‑un blestem satanic, rezerva în imitatie lua caracter de reprobare sau de distantă stilizată. Cum totul le‑a fost oprit, renăscuti la viată au vrut să cucerească totul. Frenezia imitatiei, în acest caz, are un caracter de imperialism vital, este o dovadă a unei sete adînci de viată. Că a îmbrătisat atîtea lucruri pe care nu le‑a priceput, că a înmagazinat artificial, că n‑a putut asimila tot ce a voit să cuprindă — ce importantă au toate acestea? În fenomenul culturii românesti, această înflăcărare e admirabilă. Se spune: forme si numai forme. Dar puteau să împrumute numai umbre! Nu aceasta e problema. Căci nu interesează în ascensiunea si aurora unei culturi continutul ei cît ritmul. Frenezia imitatiei a dat tării un ritm pe care în zadar îl vom căuta în „fondul“ ei de o mie de ani. În setea ei de a imita, tara si‑a simtit instinctiv golurile. Dacă selectiona valorile occidentale după un criticism sever, nu realiza caricaturi mai putin minore si îsi rata, în plus, elanul. Paradoxul nostru istoric ne‑a obligat la această maimutăreală, dacă nu fecundă, extrem de revelatoare. Am imitat gesturi, sisteme, ideologii, organizatii, de la haina de fiecare zi pînă la speculatii metafizice. Obsesia Occidentului a fost marea noastră fericire. Păcatele liberalismului românesc sînt răscumpărate îndeajuns de furia modernistă, care a lansat România artificial în lume, pentru ca viitorul s‑o poată integra substantial. Dacă „fondul“ nostru era atît de dinamic si cu o directie determinată, el trebuia să asimileze specific valorile străine si să le dea altă configuratie decît caricatura. Prezenta lui atenuată nu justifică deloc refuzul modernismului. O revolutie, cît de proastă, este mai bună decît o pasivitate rusinoasă. Cine vrea o Românie puternică si modernă, o natiune în drum spre putere, trebuie să recunoască „formelor“ un dinamism pe care nu‑l vom găsi niciodată în acel fond. „Junimea“, cu teoria ei reactionară a culturii românesti, reprezintă o viziune profesorală a României. Cînd compari elanul inconstient si reformator al lui Eliade‑ Rădulescu, ce s‑a „compromis“ cu atîta zel pe toate terenurile, imitînd si inventînd, îndemnînd si construind, — cu luciditatea rece, distantă si paralizantă a lui Titu Maiorescu, atunci esti obligat a recunoaste că primul este o piatră unghiulară a României, pe cînd ultimul un profesor mare si onorabil, pe care memoria natională îl va înregistra, cu timpul, tot mai înspre periferie. Începuturile unei culturi, ca si amurgurile, se desfată într‑un haos pe care nu trebuie să‑l dispretuim, fiindcă efervescenta lui se purifică în epocile ei clasice. Eforturile stupide si absurde, ininteligibile, ale lui Eliade‑Rădulescu, schimbarea limbii si filozofia îndoielnică, multilateralitatea confuză si en‑gros‑ismul lui cultural sînt de o mie de ori mai semnificative pentru destinul nostru decît toate junimismele, sămănătorismele si alte isme retrograde.

Cum tot ce s‑a creat la noi, cu exceptia lui Eminescu, se inserează, cu mici nuante, într‑o echivalentă calitativă, pentru întreg trecutul nostru cultural, trebuie să ne orientăm mai putin cu criteriul calitătii, cît cu acela al cuprinderii multiple si al valorii simbolice a unui efort, pentru stadiul si structura culturii noastre. Sînt interesante, în acest sens, numai personalitătile care oglindesc situatia dramatică a României. Un Bălcescu, desi paseist, reprezintă, prin soarta si gîndul lui pasionat, mai mult decît toti ideologii nostri patriotici.

Fără forme, adică fără Europa (minus substanta ei), toată România n‑ar fi decît o sumă de presimtiri de cultură. Ele au actualizat si au pus în miscare atîtea energii nebănuite, încît mersul nostru — oricît de exterior si de superficial — în ultimele decenii răscumpără ceva din somnolenta atîtor secole. Formele occidentale, si nu fondul oriental, au fost salvarea noastră. Asezati la periferia Europei, în cel mai mizerabil climat spiritual, nici Orient si departe de Occident, singura iesire au fost ochii îndreptati spre apus, vreau să spun, spre răsăritul nostru. Este greu de conceput si greu de înteles cum au existat unii ideologi care au găsit o originalitate valabilă asa‑zisului Orient al nostru. Nu s‑a putut observa că sud‑estul Europei are o traditie spirituală dintre cele mai nesemnificative? Apartinerea noastră exterioară si geografică la lumea sud‑est europeană a fost unul dintre cele mai mari blesteme. Cerc de cultură de Asie Mică, eredităti turcesti si grecesti în moravuri, agonie de cultură bizantină, incapabilă să ne vitalizeze spiritul, toate alcătuiesc componente ale acestui blestem balcanic, de care va trebui să ne elibereze viitorul. Orientarea spre Orient? Da, acesta este păcatul nostru, acesta este plaga noastră seculară. Căci nu este vorba de spiritualitatea specific orientală, cu care n‑avem nici o afinitate, ci de scursorile mic‑asiatice si de acest centru de periferii spirituale, numit Balcan, unde răbufneste doar ecoul marilor respiratii spirituale. România trebuie să se degajeze de toate lanturile ereditătii sud‑estice. Exploatîndu‑si disponibilitătile de modernism, ea se va salva rînd pe rînd exterior, pentru ca mai tîrziu să‑si închege un sîmbure lăuntric.

Ce am putea noi învăta de la traditia obscură a acestui colt de lume? Biete popoare care s‑au frămîntat să ajungă ceva, ca în urmă să nu realizeze nimic! Imperialismul otoman este o rusine a istoriei, este reversul negativ al spiritului. O tară care a cucerit atîta pentru a nu lăsa în urma ei decît pustiu si întuneric. Puterea imbecilă a Turciei este responsabilă, în fata unui tribunal al istoriei, de obscuritatea acestei regiuni umane. Nimeni nu ne va putea mîngîia de a fi fost siliti atîta vreme să luptăm si să ne apărăm de un popor atît de slab dotat, care a reusit să lase în Europa numai o dîră de fum. Cea mai tristă si mai mizerabilă amintire a poporului român sînt turcii. Ei au turnat peste amarul nostru toată doza de imbecilitate de care a fost capabil cel mai steril imperialism din cîte a cunoscut istoria. Că turcii au trecut Dunărea, este o pată nestearsă pentru noi si, desigur, si pentru Europa. Ei n‑au adus nici o idee, nici un freamăt, nici o pulsatie nouă. Nu trebuie să ne mai gîndim la trecutul nostru. Că, atîtea secole, Constantinopolul a fost punctul ideal al vietii noastre, mă îngrozesc de tot ceea ce poate imagina o disperare retrospectivă.Cultura bizantină n‑a fost decît un văl negru, care ne‑a ascuns lumina, un doliu sinistru al mizeriei noastre nationale.

Lipsa de spirit politic de mare anvergură este caracteristică acestui „Orient“, pe care ura trebuie să‑l distrugă în noi cu sistem. Cum o să învătăm de la astfel de neamuri cum se face o natiune! Devenirea lumii occidentale trebuie să ne fie singura preocupare. Tot ce este oriental este „apolitic“. Superstitia istoriei ne fixează Occidentul în centrul atentiei noastre. România n‑are de învătat decît de la natiunile care gîndesc politic. As muri de tristete dacă România — printr‑o perversiune a soartei — ar renaste în viitor cultura bizantină. Un singur tipăt din Revolutia franceză este pentru noi un îndemn infinit mai mare decît toată spiritualitatea bizantină laolaltă. Căci dacă nu vom învăta nimic din elanurile nemăsurate ale natiunilor mari, atunci nu ne mai rămîne decît să ne îngropăm sufletul între zidurile afumate ale bisericilor noastre si să ne stingem în suspine la picioarele acelor sfinti idioti, car au tinut acestui popor de urît toată vremea trecutului său desert.

Nenorocirea noastră tine de conditia de viată a popoarelor agrare. Ritmul lor lent ar fi o fericire, dacă n‑ar exista evolutia încordată a tărilor industriale. De o parte satul si de altă parte orasul.

Entuziasmul pentru sat este nota comună a intelectualilor nostri de totdeauna, este nota lor proastă. Căci dacă ei ar fi avut cît de putin spirit politic, ar fi înteles că satul nu reprezintă absolut nici o functie dinamică, iar pentru accesul la mare putere este de‑a dreptul o piedică. Satul este substructura si baza biologică a unei natiuni; el nu este însă purtătorul si motorul ei. Un an din viata unui oras modern este mai plin si mai activ decît o sută din viata unui sat. Si nu numai din cauza marelui număr al populatiei, ci si din felul de viată al orasului, care îsi accelerează ritmul din substanta lui internă. Orasul si industrializarea trebuie să fie două obsesii ale unui popor în ridicare.

Cine colindă satele noastre nu se poate să nu le considere ilustrative pentru soarta românească. Fie ele sate de munte — si atunci casele înghesuite se sprijină si se reazemă unele pe altele, scunde si turtite ca de o frică seculară, cu ulite monotone care plimbă truda oamenilor si cu ferestre mici si închise ca inima tăranilor, inconstienti din mizerie —, fie ele sate de ses, cu case răsfirate si curti fără garduri, reliefînd prin depărtările lor si mai bine un desert răspîndit în suflete, cu vînturi învolburînd praful prin străzi si curti, asimilînd totul unei atmosfere de inutilitate si de părăsire, — în amîndouă felurile, satul românesc oferă, ca si cutele tăranului, o tristă verificare a existentei noastre de pînă acum. Satul este suspendare istorică; inactualitate substantială. O asezare care se diferentiază numai gradual de realitătile cosmice si nu cunoaste timpul decît din auzite. Dacă istoria este o chestiune de ritm, atunci satul este negatia ei.

Vai de tara împînzită numai de sate! Scutită de mari conflicte sociale si străină de problemele dureroase ale vietii moderne, ea nu cunoaste, în schimb, nimic din deliciile măretiei, ale fortei organizate, ale ofensivei năpraznice. Orasul este istorie de fiecare clipă; de aceea numărul oraselor, agravînd problemele unei natiuni, o saltă totusi la un nivel inaccesibil tărilor agrare. Mobilitatea si trepidatia pun viata încontinuu în fata a noi întrebări si a noi solutii. Ultimul orăsean stie mai mult decît un primar de tară. Cunoasterea a apărut între zidurile cetătii. Satul s‑a multumit totdeauna cu sufletul...

Avîntul industrial a dezvoltat în natiunile moderne o complexitate de forme noi, multiplicate proportional febrei de industrializare. Cine măsoară ce a fost Germania înainte de procesul ei de industrializare, început pe la 1830, în timpul realizării Uniunii vamale, si ce a devenit în urmă — este obligat să recunoască un salt, care a ridicat o natiune pe toate planurile. Războaiele napoleoniene îi dăduseră constiinta politică si natională; industrializarea vertiginoasă, bazele materiale ale puterii. De la 20 milioane de locuitori, în cîteva decenii se ridică la 50, pentru ca populatia să crească într‑o mare numerică, ce legitimează aritmetic imperialismul. Sînt astăzi în lume 110 milioane de nemti, care îsi simt chemarea ca o fatalitate.

Este un fapt universal controlabil: progresul în industrializare sporeste numărul populatiei. Chiar dacă acest spor se întîmplă în primele faze, el este atît de coplesitor, încît limita stationară la care se fixează nu poate fi concepută ca o stagnare. De ce în primele faze cresterea populatiei este atît de evidentă? Exodul rural creează golul la sate si prin aceasta, o primenire. Afluxul la orase dezintegrează satul din mersul lui firesc. În existenta lui telurică, el se mentine secole de‑a rîndul în aceleasi forme si insensibile modificări, la acelasi nivel numeric. Golurile născute prin asaltul oraselor, provocat de industrie, trebuie umplute. Si astfel, se naste la sate o primenire si o renastere biologică. În plus, muncitorimea neatinsă de somaj a dat exemple de prolificitate.

Culturile populare, rezemate pe popoare agrare, în fata anvergurii culturilor moderne, rezemate pe natiuni industriale, sînt dezarmate atît spiritual, cît si material. De o parte tăranul si satul, de cealaltă muncitorul si orasul. O lume închisă în sine; o lume deschisă spre tot.

Toate tările au sate si tărani; dar nu în toate ele marchează stilul. În fata echilibrului plat al tărilor agricole, se ridică destinul gigantic al tărilor industriale. Acestea din urmă tind să înghită întîile; muncitorul va învinge tăranul. Numai o natiune industrială mai poate vorbi de război. Valoarea militară a unei tări este direct proportională gradului de industrializare. Popoarele agrare mai pot fi doar… militariste. Germania a rezistat lumii în primul rînd prin forta ei industrială si numai în al doilea rînd, prin eroism. În războaiele viitoare, eroismul va fi apanajul popoarelor slabe…

Industria este conditia indispensabilă a unei mari puteri. Dacă Anglia si Germania au luat‑o Frantei înainte, în afară de motivele tinînd de soarta lăuntrică a culturilor, inferioritatea industrială fată de celelalte puteri este un determinant al stagnării franceze. Îi lipseste Frantei, în plus, si constiinta industrială, pe care o are dezvoltată, îndeosebi, Germania si, recent, Rusia. Este un merit definitiv al Revolutiei rusesti de a fi creat în tara cea mai reactionară, pe ruinele celei mai sinistre autocratii, o constiintă industrială cum, în nota ei mistică, n‑a mai cunoscut istoria. Lenin, care a fost un pasionat si fervent al industrializării, dorind pînă la manie electrificarea Rusiei, a înteles, cum nici un revolutionar, conditiile accesului la putere al unei natiuni. Si, pentru ca Rusia să devină o mare putere, Lenin a făcut mai mult decît toti reprezentantii sfintei si tristei Rusii, minus Petru cel Mare. Acela care crede că pricepe problemele viitorului României, fără să fi studiat cu simpatie antecedentele si realizările revolutiei ruse, este prada unei mari iluzii. Nu este vorba de a imita ideologia si metodele. Căci sistemul care aîntărit Rusia ne‑ar putea fi fatal, deoarece lipsa noastră de constiintă mesianică ne‑ar dizolva complet în universalismul bolsevic. România n‑a avut constiinta misiunii ei în lume, pentru a se putea împlini cît de putin printr‑o revolutie de mesianism social si universal. Revolutia rusă este experienta cea mai bogată de la Revolutia franceză. O Românie viitoare, care n‑a învătat nimic din „cazul“ rusesc, nu poate fi decît o constructie fictivă. Natiunile mari fac revolutiile ca să scutească pe cele mici de suferintă. Revolutia franceză a „salvat“ aristocratiile altor tări, acceptîndu‑si moartea de la sine, precum Revolutia rusă a crutat viata tuturor burgheziilor, condamnîndu‑le la o agonie voluntară, fără sînge. Toate revolutiile care se nasc în umbra unei mari revolutii sînt „rationale“. Clasa dominantă renuntă treptat. Orice postrevolutie este compromitătoare; se face prin convingere. Burgheziile lumii ar trebui să fie recunoscătoare Rusiei, fiindcă ea le‑a învătat să moară la timp.

Fenomenul japonez nu este mai putin ilustrativ pentru progresele inerente industrializării. Dintr‑o tară veleitară, gratie industrializării vertiginoase si vointei organizate de a deveni mare putere, Japonia a căpătat o mare proeminentă în lume, pe care numai cele cîteva puteri de primul rang o cunosc. Soarta Asiei si echilibrul european depind de imperialismul nipon. Un popor insular, suprapopulat si îndesat pe un spatiu mult prea redus, reprezintă cu cele cîteva zeci de milioane de locuitori o realitate politică mult superioară celor 400 de milioane de chinezi. India este nulă ca destin politic fată de Japonia; tot asa, popoarele africane. Ideea japoneză a orientalizării lumii prin fortă este echivalentul estic al ideilor imperialiste occidentale. Japonia a învătat din Occident metodele si justificările teoretice; dar a avut în ea însăsi substanta unei mari natiuni. Îsi poate închipui cineva delirul de grandoare (să ne gîndim la ideile generalului Araki) al unei natiuni care, pe un spatiu infim, priveste cu sete de dominare Pacificul, cu adversitate Statele Unite si Rusia, care dispretuieste toate celelalte state si se mărturiseste colectiv ideii imperialiste? Oricît s‑ar baza industrializarea japoneză pe o muncă prost plătită si pe exploatare, viciul injustitiei sociale si economice se mai poate repara, fie prin schimbarea sistemului, fie prin realizarea politicii de cuceriri, pe cînt efortul de integrare în ritmul marilor puteri este mai dificil, deoarece mărirea natională nu este un refren istoric, ci o iruptie rară. Împotriva acelora care ar sustine că industrializarea răpeste unui popor caracterul lui specific, trebuie opus cazul extrem de semnificativ al Japoniei, care totdeauna a reprezentat o cultură a gratiei, continuată în aceleasi nuante în faza ei actuală de evolutie. Este, în tot cazul, reconfortant — pentru cine crede în întorsături si salturi istorice — exemplul unei tări pe care Occidentul o descoperise îmbătată de parfum de flori si pierdută în politete si intimitate, pentru ca astăzi să le asocieze spiritul celui mai excesiv modernism, devenind în cîteva decenii Prusia Orientului. Industrializarea, cu consecinta ei, suprapopulatia, a creat o adevărată răspîntie a devenirii natiunilor.

În fata tăranului se ridică muncitorul, fiintă acosmică fără să fie spirituală, dar avînd o constiintă a valorii si a sensului său ca nici o altă clasă din trecut. Aparitia muncitorului, ca un nou tip de umanitate, determină fizionomia socială a lumii moderne. Pe cînd tăranul, înfundat în sate, se simtea la periferia vietii, muncitorul modern se trăieste în centrul ei si ridică pretentiile justificate de această integrare. Lupta împotria opresiunii, exploatării, oligarhiei nu se dă în numele unor revendicări minore, ci pentru o sete de justitie socială si o dorintă de libertate care îi va asigura inevitabil succesul. În istorie, exploatatii triumfă întîi prin prestigiul lor biologic, pentru ca apoi să‑si caute ratiunile spirituale ale victoriei.

TTărănimea nu mai poate fi decît rezerva biologică a unei natiuni, o simplă sursă de alimentare. A crede că, în formele viitoare de cultură, ea ar putea să se realizeze original si valabil este, mai mult decît o iluzie, o ignorantă. Satul n‑a fost istorie decît în formele primitive de viată, care exclud istoria propriu‑zisă. În numele tărănimii se mai poate lupta numai pentru dreptate, dar este imposibil a construi o viziune mesianică pe realitătile ei sufletesti. Cu cît se diferentiază mai mult o natiune, cu atît tărănimea devine mai mult un suport, dar nu un centru dinamic. Urbanizarea satelor est singurul mijloc de a pune tărănimea în circulatie. Căzută în desuetudine, din lipsa unei constiinte politice si a unei orientări moderne, ea trebuie adusă cît mai mult în ritmul general si trepidant al vietii.

Muncitorul modern este o amenintare continuă si prin aceasta un element politic de primă ordine. Cine mai crede că se poate construi o natiune, fără să fi rezolvat problema muncitorimii, se însală amarnic sau este un reactionar inconstient. Proletariatul modern a căzut pradă unei sterile superstitii internationale. Dezintegrarea din natiune este păcatul lui ideologic. Cum natiunile sînt forme constitutive ale vietii istorice, el nu‑si poate realiza accesul la putere si primatul decît prin natiune. Internationalist prin aspiratii, el nu se poate împlini totusi decît national. Integrarea proletariatului în natiune este una din cele mai grave probleme ale prezentului si viitorului. O natiune care nu poate realiza acest lucru este condamnată la conflicte fără iesire. Visul unei colectivităti universale, pe care‑l mîngîie muncitorimea din toate colturile lumii, este, din păcate, irealizabil, avînd împotriva lui tot ce în istorie este dramă si irezolvabil. Muncitorimea, dacă nu poate fi integrată constient într‑o natiune, poate fi făcută să uite natiunea. Cum? Dîndu‑i‑se perfecte conditiuni de viată, aruncînd‑o pe linia moartă a fericirii. Ofensiva proletariatului poate fi diminuată de acel ce nu iubeste încordările si răsturnările devenirii, printr‑o ireprosabilă asistentă socială, printr‑o solicitudine insistentă si prin eliminarea ratională a somajului. Mizeria muncitorimii îi justifică vointa de putere si îi dă un cinism al luptei inegalabil. În numele mizeriei totul este permis. Această banalitate teoretică si această sfîsiere practică au înteles‑o bine muncitorii si si‑au creat un orgoliu de clasă, care va întoarce odată lumea pe dos. Tăranul, dacă nu este totdeauna reactionar, este, prin fire, antirevolutionar. Preferă comoditătile mizeriei dramatismului luptei revolutionare. Astfel se explică de ce, născut deodată cu istoria, a obtinut mai putin, în existenta lui milenară, decît proletariatul într‑un secol de luptă. Spiritul revolutionar determină răspîntiile istorice. Fără revolutii, istoria este devenire inertă, fadoare si făgas.

Muncitorimea a creat o cultură a maselor, cu caractere noi si fizionomie proprie.

În locul comunitătii organice, cristalizată substantial, pe care ne‑o oferă existenta statică a formelor primare sau aurorale de cultură, se înaltă dinamismul si mobilitatea formelor derivate, superstructurale, complexe, fiindcă încoronează sau amurgesc procese de cultură. Comunitatea este expresia directă si originară a unei existente nationale, este leagănul sufletului national, în deosebire de existenta de mase, caracterizată de predominarea elementului social si numai în nu stiu al cîtelea rînd, national.

Conceptul modern al masei vede în aceasta un grup a cărui solidaritate se bazează exclusiv pe interese. Istoria, care este substanta unei natiuni, precum forta este substanta istoriei, nu joacă un rol în cultura universalistă a maselor. Marxismul, care a pus în secolul trecut mai complex si mai grav problema maselor, este ce e drept un istoricism (după cum au arătat Scheler si Troeltsch), dar unul metodologic, întelegînd istoria functional, iar nu organic. Nu este revelator că afirmarea maselor în istorie este, în fond, o desolidarizare de istorie? Mase au existat totdeauna; dar n‑a existat totdeauna constiinta maselor. Meritul revolutiilor n‑a consistat în a le fi ameliorat conditia exterioară si materială, ci în a fi fost progresul cel mai rapid si mai efectiv în constiintă. Revolutia este suprema constiintă a maselor. Cu adevărat: ele sînt numai în revolutie si prin revolutie. Restul este abandonare, inertie, imens numeric. Cine spune masă întelege atomizare, iar cine‑i delimitează conceptul modern nu‑i poate îndepărta reprezentarea multimii, al cărei orgoliu pleacă din număr si a cărei constiintă din amenintare. Imensul cantitativ, gingantismul numeric, amplificîndu‑se în constiinta individuală ca o fatalitate, face din fiecare reprezentant, din fiecare individ apartinător multimii, o fatalitate particulară, o amenintare individuală… Miscarea maselor moderne si dinamismul lor compact au ceva halucinant în explozia lor subterană. Cînd ele vor ajunge la constiinta lor deplină, dilatate de orgoliul lor numeric, vor cutremura candoarea devenirii. Cultura maselor este un nou tip de istorie.

O comunitate presupune un geniu colectiv, o convergentă cu justificare istorică si un gen de solidaritate iratională, care cîstigă în adîncime cu cît exclude mai mult interesele. Comunitatea este o formă aurorală a culturii. În ea si mai cu seamă prin ea este individul. Într‑o comunitate, constiinta nu înseamnă niciodată constinta individului, ci a comunitătii. De aceea, viziunea organicistă a istoriei consideră individualismul modern ca o formă de cădere. Popoarele si‑au început viata în comunitate; decadenta lor nu poate însemna decît emanciparea din ea. Diferentierea progresivă pe toate planurile le îndepărtează de la sîmburele lor si, abstractizînd ceea ce este suflet si destin, le îndrumă spre spirit si inteligentă. Nu se poate concepe comunitate fără prospetime biologică. De aceea, ethosul comunitar se compromite în maturitatea biologică a unui popor. Perioada gotică a lumii moderne, caracteristică tărilor germanice, iar dintre cele romanice, în special Frantei, a fost aceea care, reprezentînd o primăvară de cultură, s‑a realizat natural si incomparabil în comunitate. A trebuit să se consume un întreg proces de viată istorică, pentru ca formele să devină labile, valorile să se disocieze, indivizii să se dezintegreze. Fărîmitarea în insi, solidari numai prin interes si prin presiunea numărului, dar care laolaltă reprezintă o adevărată avalansă, a creat fenomenul modern al maselor, fenomen care n‑a fost străin nici lumii antice, în faza ei crepusculară, si care caracterizează orice cultură în faza ei de dezagregare. Aparitia masei, ca fenomen predominant si bine definit, determină si descoperă un moment specific si capital în procesul unei culturi. Geniul colectiv al unui popor, din valoare interioară si insesizabilă, se degradează, în aspectul cantitativ al maselor, într‑o inexorabilă realitate numerică. Drumul de la comunitate la masă este o degradare; dar el nu este prin aceasta mai putin grandios si fatal.

Este iarăsi o mare deficientă de perspectivă si de întelegere istorică în a deplînge un astfel de fenomen sau în a te pierde în consideratii reactionare. Organicismul excesiv duce la o morfologie rigidă si, vrînd să pună prea mult accentul pe continuitate, el separă istoria în structuri statice, în organisme închise.

Atît individualismul, cît si colectivismul au contribuit la nasterea fenomenului de masă. Individualismul, exagerînd individului constiinta unicitătii sale si vrînd să‑l facă mai creator în izolare, l‑a dezintegrat din comunitate. Decît, această dezintegrare nu vizează indivizii dotati, ci pe fiecare. Individualismul nu înseamnă neapărat Nietzsche. Istoriceste, el a pus problema fiecărui individ si niciodată a turmei. Individualismul secolului al XIX‑le nu pleacă de la eroismul individual, ci de la conflictul spiritual si economic al fiecărui individ în calitate de individ. Într‑o lucrare despre Max Stirner, Basch a arătat sursele individualismului în monadologie. În ce priveste individualismul democratic, această derivare de ordin teoretic pare foarte verosimilă. Pluralismul monadologic îsi găseste echivalentul pe plan istoric în atomizarea socială creată de democratie, care a fixat centrul de greutate în fiecare individ si în nici unul.

Caracterul masei este de a fi amorfă interior. Această absentă de formă lăuntrică se explică prin elementul mecanic al solidaritătii, prin deficienta geniului colectiv, a aspiratiei convergente. Colectivismul mecanicist si atomizant a dus la aceleasi consecinte ca si individualismul, numai că el a plecat de la atomizarea turmei, si nu a indivizilor. Ideologia secolului trecut n‑a avut altă intentie ascunsă decît să dea o formulare fenomenului de masă, care luase deja contur prin Revolutia franceză, pentru ca să devină mai tîrziu locul comunal istoriei.

Internationalismul este o expresie a culturii de mase. Orice solidaritate care nu e de ordin istoric poate duce la internationalism. În cultura de mase, cultură de mari orase si de centre industriale, importă functiunea, nu substanta. Cultura comunitară, a valorilor organice, cultură de mici orase si rurală, întelegea devenirea substantialist. Totul era si trecea în sine; nimic nu era substituibil, fiindcă functia apartinea fiintei. Functionalismul în cultură a creat lumea de forme substituibile, cantitatea ca valoare autonomă si regulatoare. De la arhitectura functională (stil Le Corbusier), la muzica atonală sau la filozofiile nesubstantiale contemporane, pînă la costumul simplu, atingînd fadoarea, al muncitorului, sau la „uniforma“ politică a tărilor dictatoriale, totul tinde a face din lume un complex de valori reversibile si automate, de functiuni identice în sensul lor, dar diferite în continut. Cine nu întelege marile orase si cine se simte străin monumentalului industrial nu va pricepe nimic din miscarea maselor moderne, din pornirea lor de a răsturna ordinea existentă, dar mai cu seamă din a‑si crea o nouă constiintă. Ceea ce le împrumută o măretie, pe care stilul comunitar de viată n‑a cunoscut‑o, fiind prea închis în intimitatea lui proprie, este crearea unui nou tip de istorie, bazat pe un monumental cantitativ, numeric, fără simboluri adînci si interioare, dar de mari dimensiuni exterioare. Cultura de tip functional are la bază dimensiunea vizibilă, care înlocuieste geometria internă a culturii de tip substantialist.

Cultura de mase este antispirituală, antilibertară, antiindividualistă. Este suficient să ne gîndim la bolsevism sau la hitlerism, fenomene de masă pe cît de diferite în continut, pe atît de asemănătoare în formă, pentru a întelege cîte sacrificii pretinde omogenitatea unei tări bazate pe un sistem politic ce se reclamă exclusiv de la mase. Bolsevismul si hitlerismul sînt miscări de mase, cu continut ideologic diferit. Lipsa spiritualului le caracterizează într‑o egală măsură. Eliminarea lui se face din regiuni diferite, dar din motive extraspirituale la amîndouă. Cultura colectivistă a înteles din istorie ascunzisurile ei materiale si a relevat biologia nu numai ca motor al istoriei, dar si ca finalitate a ei. Ce alt sens poate să aibă mistica sîngelui si a pămîntului în hitlerism, dacă nu o negatie a spiritului în numele tuturor valorilor subistorice? Masele sînt extrem de sensibile la permanenta biologiei si, în numele ei, ar fi capabile să sacrifice totul. Economismul din bolsevism presupune aceeasi absolutizare a sferei neutre spiritului si a bazelor materiale ale istoriei. Mi se pare o încercare hazardată a stabili o ierarhie în aceste viziuni ale substructurii culturii. Unii au sustinut că reclamarea de la sînge si pămînt indică o perspectivă mai profundă, ancorarea în regiuni mai adînci, cu rădăcini mai mari si cu toată eternitatea valorilor vitale. De altă parte, nu trebuie să se uite că accentuarea pînă la mistică a economicului a pus problema justitiei si a repartitiei, trecînd astfel în domeniul etic, pe care biologismul hitlerist îl neglijează în valoarea lui universală, pentru a‑i recunoaste o simplă valabilitate natională.

Toate revolutiile au fost expresii ale accesului maselor la putere. Mai mult: putere si revolutie sînt echivalente pentru mase. Dar dacă ele s‑au realizat într‑o astfel de măsură în revolutii, pentru ce se vorbeste în aproape toate consideratiile asupra revolutiilor despre „sperantele înselate“, despre „jertfele inutile“ ale maselor? Acest pesimism obligatoriu, dar revoltător, uită un lucru care tine de psihologia maselor si de teoria revolutiilor. Toate revolutiile mari s‑au născut dintr‑un sentiment escatologic. Revolutionarii au pus atîta pasiune si au vărsat sînge, fiindcă ei trăiau revolutia ca un moment final al istoriei, asa încît tot ce‑i urma n‑avea să mai fie istorie, ci paradis terestru. Pentru orice mare revolutionar există o solutie în istorie. Ceea ce el stie teoretic masele o simt practic. Dacă escatologia crestină „continuă“ istoria într‑o lume transcendentă, revolutionarul o „rezolvă“ în imanentă. Utopicul spiritului revolutionar pleacă din convingerea că istoria se poate termina în lume, că în imanentă este posibilă o iesire, că, în fine, devenirea este compatibilă cu o solutie.

Închinîndu‑se ascunzisurilor materiale ale istoriei, masele cred a‑si putea solutiona problema lor. Ele au realizat enorm prin revolutie, dar jertfele pe care le‑au făcut au întrecut mult prea mult achizitiile. Ce ar fi fost dacă în decursul vietii istorice infinitul lor de suferintă si tortură si‑ar fi găsit o corespondentă si o compensatie? N‑ar fi fost atunci rezolvate oarecum bazele istoriei si n‑am fi noi siliti a ne face din pretexte intelectuale motive de tragedie?

În lume, acele adevăruri au devenit locuri comune, pentru care au suferit multimile. Evidentele cu care trăim zi de zi, cu care nu murim, sînt fructul dezastrului anonim. Cu toate acestea, nu găsesc nimic mai revoltător decît lamentatiile pe marginea soartei maselor. Ele sînt prea tari pentru a nu putea obtine ceea ce revine tăriei lor si dacă s‑au înselat si se însală, aceasta tine de soarta lor, de limitele imanente ale acestei soarte. Este cea mai frecventă prostie aceea de a arunca pe conducători vina. Dacă masele ar avea un nume (în sens spiritual), ele ar putea să se facă ele însele responsabile. Asa, nimeni nu poartă vina falimentului nici unei revolutii. Istoria întreagă mi se pare un nonsens dacă revolutiile nu sînt considerate puncte culminante, fată de care războaiele se totalizează într‑un apocalips, reversibil si multiplicat de imbecilitatea umană. Dacă aceea ce ne place a numi istorie nu este neutră semnificatiilor, atunci Revolutia franceză înseamnă pentru Franta mai mult decît sutele de războaie, prin care n‑are rost să mai stim ce a tot pierdut si ce a tot cîstigat. Acea natiune care nu e sortită unei mari revolutii este condamnată a se învîrti în jurul propriului ei desert. Singura salvare a maselor e revolutia. Este si singurul mijloc prin care ele se salvează în natiune.

Problemele tragice ale modernitătii se leagă de diferentierea si complexitatea născută din depăsirea comunitătii. Este foarte comod să trăiesti în comunitate; decît, stilul comunitar naiv nu rezolvă nici una din problemele în fata cărora se află o natiune. Colectivismul, spre care evoluează lumea modernă, este mult mai complicat si mai stufos, în dinamismul său, decît ethosul comunitar. Nu e mare lucru să trăiesti în comunitate; căci nu te trăieste ea îndeajuns, nu te scuteste ea de riscul propriei individualităti? Grandorii naive a comunitătii i se opune monumentalul dramatic al societătii moderne (oras, industrialism, proletariat, mase).

De modul în care România va sti să se descurce în aceste probleme depinde viitorul ei. Dacă le va refuza de dragul perfectiunii mediocritătii sale, atunci înseamnă că n‑are nici o chemare printre natiunile moderne. Este un semn de deficientă a spune: intrarea în complexul problemelor creează încurcături si dificultăti continue si ca atare îngreunează conditile de viată, accelerînd mersul spre decadentă. Numai popoarele fără destin se leagă de tinerete, fiindcă pulsatia lor de viată este o dovadă continuă de bătrînete. Politiceste, China n‑a fost niciodată o mare realitate; de aceea, a uitat să moară. De mii de ani, trăieste în floarea bătrînetii. Ea s‑a născut într‑o oboseală matură. Natiunile cu mare destin politic se epuizează repede. Este ca si cum vitalitatea lor, imprimînd o dată forme noi de viată, n‑ar mai avea nici un rost de fiintare. Dacă evreii au supravietuit popoarelor din Antichitate si vor supravietui, desigur, si celor moderne, faptul se datoreste mai putin mesianismului, cît incapacitătii lor de realizare politică. Nefiind legati de spatiu si neformînd un stat, ei sînt un popor extraordinar, dar nu o natiune. Se vorbeste totdeauna de un popor evreu; niciodată de o natiune evreiască. Însăsi ideea de rasă iudaică are în sine mai mult elemente spirituale, decît politice.

Cine a văzut acest lucru trebuie oare să se dea înapoi si să se crute? Un popor nu se poate decît compromite prin prudentă. Riscul si aventura constituie nu numai excelenta individului, ci si a unui neam. Rezervele de absurd sînt surse de măretie.

Marile natiuni nu s‑au afirmat prin cumintenie, prudentă sau rezervă. Un grăunte de nebunie este mobilul secret care le mînă spre înăltare si distrugere cu atîta pompă. Cum s‑ar explica altcum atîtea si atîtea valori, create numai din superstitie si plictiseală, atîtea sacrificii nesemnificative? Desi popoarele rîvnesc numai după bunuri pămîntesti, ele împuscă peste tintă în pasiunea lor terestră, de sînt uneori capabile, pentru o idee, să renunte la satis

factiile imediate ale lumii. Omenirea nu încape într‑o formulă. Atîtea veacuri a umblat prin crestinism după despămîntenire si n‑a reusit decît să se alipească mai mult de pămînt.

Grecii au vrut să se lege de lume si au sfîrsit în cultul ideilor. Francezii n‑au vorbit decît despre ratiune, pentru a‑si umple istoria de irational. Chiar romanii, care dintre toate popoarele s‑au specializat mai adînc în bunurile trecătoare si au creat un drept pentru a iubi legal pămîntul, au pus atîta frenezie, încît decadenta lor a fost, de fapt, prăbusire si disparitie. Sfîrsitul Imperiului roman, agonia precipitată oferă atît farmec maladiv si dezagregarea lui este o consolare atîtor inimi bolnave, că de cîte ori tentatiile disolutiei încearcă sufletul, crepusculul imperial îi este leagăn de sicriu. Cine n‑a cunoscut acea dispozitie de care vorbea Verlaine, comparîndu‑se imperiul de la sfîrsitul decadentei, văzînd cum trec marii barbari blonzi, nu va ava niciodată dezabuzarea suficientă ca să înteleagă anumite epoci. Si cine nu cunoaste vibratia în spirală a inimii, în zadar se apropie de aurorele culturilor. Toată istoria n‑are valoare decît prin ceea ce selectionăm din ea, prin continuturile ei alese de preferintele noastre. Nu este mort în istorie ceea ce este din ea viu în noi. Dacă n‑am avea atîta clipe din viată, în care să ne simtim în Renastere la noi acasă, ea n‑ar avea mai multă actualitate decît o perioadă de cultură egipteană. Epocile trăiesc numai întru cît simtim nevoia să ne legănăm în ele. Simpatia noastră profundă trezeste din ele ceea ce a fost devenire. De aceea toată întelegerea istorică încearcă să îndulcească ireparabilul devenirii, să atenueze opera demonică a timpului. Trecutul este numai prin slăbiciunile noastre retrospective.


CAP. IV

Război si revolutie

 

Există natiune care să nu fi făcut războaie? Toate natiunile au făcut războaie, chiar dacă unele nu le‑au vrut si nu le‑au dorit. Natiunile mari le‑au voit si le‑au dorit; acesta este un element în plus care le diferentiază de cele mici. Chestiunea războiului nu trebuie însă privită sub prisma aderentei sau inaderentei multimii; un organism national se valorifică într‑un război oarecum inconstient. Războiul fiind legat de viata natiunilor în mod esential, oamenii nu pot interveni decît pentru a‑l amîna, în nici un caz a‑l evita. Este o teorie mai mult decît stupidă aceea care sustine că responsabili de nasterea războaielor au fost totdeauna conducătorii si o castă de interesati. Oare poate crede cineva că toate războaiele care s‑au dezlăntuit în omenire si‑au avut originea numai în capriciul printilor, regilor si împăratilor? Cine poate crede în războaiele de fantezie individuală sau în cele provocate de aranjamente negustoresti? Dacă ele, precum se spune, plutesc în aer, atunci au un caracter impersonal si iresponsabil. Pacifismul — care are de partea sa toate inimile si nici o realitate — si‑a făcut un titlu de glorie din a stabili responsabilităti pentru izbucnirea războaielor. Dar pacifismul uită că războiul nu este un fenomen de suprafată, ci angajează măruntaiele unei natiuni. Dacă stătea în posibilitatea oamenilor să‑l împiedice si să‑l curme, de mult ar fi fost lichidat. Dar viata umanitătii tinde, fără să aibă, o finalitate etică. Cine amestecă sentimente în consideratiile asupra războiului îsi complică existenta inutil, deoarece ireparabilul conflictelor umane nu poate fi atenuat nici măcar de interventia divină. Dumnezeu priveste războiul.

Putine sînt fenomenele care să dea mai puternic impresia de destin ca el. Nu este interesant că, pe cînd moartea ne face tristi, războiul lasă numai un gust amar sau o disperare rece, neafectivă, o înnebunire lucidă? Moartea se face în noi, pe cînd războiul peste noi.

Cine nu poate accepta războiul ca o conditie fatală a umanitătii nu‑i rămîne decît să se omoare. Acela însă, care stie cum merg treburile în lume, îsi face un loc printre fatalităti si asteaptă să fie strîmtorat — la timp — de ele.

Nu se poate concepe devenirea natiunilor fără războaie. Prin ele ajung natiunile la constiinta fortei lor si tot prin ele îsi delimitează conturul în lume. O natiune se verifică prin război. Cu cît poartă mai multe războaie, cu atît îsi accelerează ritmul de viată. Ahtiată după propria ei realizare, ea îsi epuizează, prin frecventa războaielor, rezistenta vitală. Longevitatea unei natiuni este strîns legată de ritmul ei vital. Războaiele se nasc dintr‑o tensiune vitală, pe care, la rîndul lor, o măresc. Dar numai în intensitate, nu si în durată. Caută natiunile longevitatea? Cine ar putea‑o spune?! Sînt însă unele cu destin genial, care scînteiază definitiv si efemer, ca poetii. Ele preferă gloria longevitătii si sînt necrutătoare cu rezervele lor de viată. Numai culturile mediocre se supravietuiesc, fiindcă n‑au trăit niciodată. Dacă Franta îndură o carentă si de multă vreme se desfată inconstient în presimtirile decadentei, este că a fost prea nemiloasă cu posibilitătile ei. Un destin grandios te costă mult. Franta a risipit în timpul Revolutiei mai multă energie decît România într‑o mie de ani. Iată diferenta dintre istorie si subistorie! Franta este istorie fără timp, continut pur. Tara care n‑a ratat nimic. Si apoi, războaiele Frantei! Oare se poate mîndri un popor cu asa de putine războaie defensive? Nu este tară care să fi dus mai multe războaie agresive. Si nu există, în fond, decît război agresiv. A rezista la un atac este onorabil; a pleca la atac este strălucitor. Atît timp cît un popor n‑a purtat un război de agresiune, el nu există ca factor activ al istoriei. Provocarea exprimă o rezervă de fortă si un surplus de vitalitate. Un război, pornit din initiativă proprie si pierdut, este mai glorios decît unul cîstigat prin apărare. Germania a pierdut războiul mondial numai politiceste; războiul în sine o onorează mai mult decît pe aliati. Un război de agresiune pleacă fie dintr‑o simplă neliniste biologică, fie din tendinta de a impune imperialist o idee în lume. Primul caz dovedeste foarte putin; al doilea, tot. Nu există neam care să fi atins universalitatea numai prin forta spiritului. Procesul prin care el se impune în lume este un complex de mijloace, în care bestialitatea îsi dă mîna cu profetia. Nu e bine să ne iluzionăm prea mult asupra istoriei. Spiritul nu creste din nimic. Dacă Olanda n‑ar fi fost imperiu — oricît de trecător — cine stie dacă pictura olandeză ar fi luat avîntul pe care‑l cunoastem! Conditiile materiale favorabile creează răgazul, din care izvorăste atît spiritul, cît si viciul. Războiul este un fenomen atît de complicat, încît am fi nedrepti de i‑am epuiza sensul în crimă. Din punct de vedere uman n‑are nici o scuză; de aceea se face el prin oameni. Sîntem niste biete unelte ale unei mari si sinistre fatalităti.

Trebuie să dea de gîndit tuturor pacifistilor următorul lucru: toate popoarele europene care n‑au luat parte la războiul mondial au căzut automat pe al doilea sau al treilea plan. Politiceste, neutralitatea este un semn de lîncezire si de evadare din arena internatională. Războiul este un examen la care se supun natiunile în fata lumii. Inutil de remarcat că nu rezistă decît popoarele înzestrate. Nu poti cîstiga războaie si nu te poti impune în lume exclusiv prin forta organizată. Istoria nu cunoaste un popor cu armată glorioasă si repetat verificată care să nu fi creat si o cultură. Forta sau se realizează pe toate planurile, sau nu este nimic. Atîtea războaie s‑au gîndit initial în biblioteci. Culturile mari se împlinesc pe toate planurile; în colturile lor de stradă se reazemă războinicul de întelept. Neamurile care n‑au tot n‑au nimic.

Pe timpul cînd atenienii au plănuit expeditia de cucerire a Siciliei, se puteau vedea zilnic în piată grupulete care demarcau pe piatră contururile insulei. Este, acesta, un caz tipic al aspectului cetătenesc al imperialismului. Acel imperialism care nu ia forme cetătenesti nu este autentic, ci se hrăneste din exaltarea unor sefi, avînd o durată efemeră si mentinîndu‑se doar la suprafată. Numai un popor care poartă în sînge ideea imperialistă poate accepta fără scîrbă armata si războiul. Aviditatea de spatiu si setea de a imprima un stil de cultură altor forme de viată creează într‑o natiune imperialistă un gust ofensiv, justificat atît prin cinism, cît si prin viziuni istorice. Atunci cînd ultimul burghez german, ghiftuit de bere si dolofan, îsi preumblă în creier harta lumii si, treaz sau turmentat, îi face Germaniei loc pe unde îi permite capriciul si fantezia, el este reprezentantul inconstient si mediocru al unui gînd care roade si macină natiunea în substanta ei. Imperialismul s‑a conceput nu numai în palate, ci si la răspîntii. De ce să fim asa de nedrepti cu masele si să credem că ele n‑au participat niciodată direct la istorie! Se repetă pînă la exasperare de către cercurile socialiste: multimile nu vor războiul, ele sînt numai tîrîte în conflicte si înselate de guvernanti si exploatatori. În realitate, lucrurile sînt mai complicate si mai triste. Oricît ar concepe omul războiul, dacă faci apel la indivizii izolati ca atare, fiecare va fi în cele din urmă împotriva războiului. Cum se face totusi că el acceptă războiul, în colectivitate? Nu este aici vorba de psihologia curioasă a multimilor, ci de un fenomen mai profund, bazîndu‑se pe solidarităti istorice nebănuite. În fiecare om care pleacă la război, se petrece următorul proces: nu accept războiul, dar îl fac ca natiune. Individual, istoria are un mai mare coeficient de rationalitate, decît colectiv. Atît timp cît vor exista natiuni, vor fi si războaie. Nici unul dintre noi nu va vrea să le facă; ele însă se vor face. Natiunea este un fel de abstractiune vitală, fiindcă ne dă iluzia că este ceva vag, pentru ca, în realitate, să ne strîngă pînă la sufocare.

Pacea universală ar înceta a fi o utopie,dacă s‑ar putea crede că natiunile sînt o fază tranzitorie a istoriei. Pentru sentimentul nostru cosmic, prezenta lor în lume nu este deloc încurajantă. De natiune ne leagă tot ceea ce este imediat în noi si teama de vid.

Presupunînd totusi că natiunile ar dispărea, proiectele de pace externă n‑ar fi oare mai putin iluzorii? Nu s‑ar deplasa conflictele pe unităti mai mari? De la continente la rase si pînă la conflictele planetare, ireductibilul soarte umane ar fi oare mai putin tragic? Dacă toate natiunile globului ar dezarma, cu exceptia uneia de o anvergură mai redusă, pacea lumii ar fi mai periclitată decît oricînd. Natiunile nu se pot ridica toate la acelasi nivel. Înarmările se fac peste oameni; sînt chiar dispus a crede că ele se fac fără voia lor. Faptul că omul a putut cheltui atîta energie pentru inventia atîtor arme, care trebuie să‑l apere de el însusi, mă face să am o idee precisă despre genul uman. Dacă toate armele acestui univers ar fi distruse fără urmă si ar rămîne un singur revolver, omul s‑ar simti obligat fată de el si, nelăsîndu‑l în părăginire, istoria s‑ar repeta de la început.

O natiune, cînd începe să se înarmeze, nu se mai poate opri. Sărăcia si mizeria nu constituie limite ale înarmării. De sute de ani, omenirea priveste cerul printr‑o gaură de tun.

Obstacolul esential în calea păcii este lupta mărturisită sau secretă pentru hegemonie. Dorinta primatului exclusiv este atît de puternică în natiuni, încît pentru ea sînt dispuse să calce orice fel de obligatii etice sau internationale. Se poate concepe că natiunile vor ajunge cîndva la o astfel de neutralitate, încît să le fie indiferente puterea si dominatia? Atîta timp cît istoria va avea la bază un ritm biologic si cît valorile specific istorice vor dezvolta deviat un imperialism vital, această neutralitate nu va fi nici posibilă si nici de dorit. O mare natiune se ridică pe dărîmăturile alteia sau pe umilirea altora. Gloriile nationale se scaldă într‑o mare de sînge, ca toată istoria de altfel. Faima lui Napoleon a costat zece milioane de oameni, La prima aparentă, războaiele lui au fost purtate din pasiune pentru război. În realitate, ele reprezintă imperialismul consecutiv fiecărei mari revolutii si satisfacerea dorintei de nelimitată hegemonie a Frantei. Napoleon va fi provocat sărăcie si mizerie în Franta; el nu a pus Europa mai putin în miscare. Nationalismele europene au avut nevoie de actiunea lui si de filozofia lui Hegel, pentru ca organisme timide să încoltească gîndul hegemoniei si să creeze pluralismul nefast al Europei.

Napoleon, accelerînd ritmul Frantei, a accelerat decadenta ei. Indirect, el a aruncat în spatele Europei Germania si a făcut tării sale un cadou fatal. Este tragedia istorică a marilor personalităti, care, ridicînd natiunile la un nivel anormal de mărire, le pricinuiesc implicit prăbusirea. Tensiunea născută de viziunea cezarismului înaltă natiunea dincolo de nivelul ei istoric firesc si‑i slăbeste pentru mai tîrziu rezistenta. De aceea, dictaturile mari — nu tiraniile — scot, în bine si în rău, natiunile din făgasul lor.

Ethosul agresiv este un fel de sira spinării a natiunilor. Altcum nu se explică de ce instrumentul instinctului agresiv — armata — este o institutie atît de legată de toate formele existentei nationale. Mai mult decît religia si decît templele ei, toate formele statale si‑au găsit o consacrare în armată. O institutie eternă în măsura în care cele omenesti sînt eterne. Asa este omul de putin spiritualizat, încît, din institutia cea mai putin spirituală care se poate concepe, si‑a făcut o axă a vietii lui. Existenta permanentă a armatei este o probă definitivă pentru orice antropologie pesimistă. Omenirea nu‑si poate permite luxul si fanteziile anarhiei.

Dacă am scoate armata din istorie, devenirea universală ar semăna unei lectii de pedagogie. Se vede treaba că toate întîmplările au fost sîngeroase, că tot ce am pătit pînă acum s‑a născut din fioruri. Petele rosii creează strălucirea istoriei. Durerea este substanta devenirii.

Armata reprezintă teroarea organizată. Sînt însă exceptii,care alcătuiesc, la drept vorbind, singura ei scuză. Să ne gîndim ce a însemnat pasiunea gloriei la ultimul soldat din expeditiile lui Napoleon si la toti soldatii acestui univers care au luptat în numele unei idei. În toate statele care nu reprezintă o idee imperialistă, armata are un caracter artificial, exterior, silit. Să comparăm ce înseamnă a fi soldat în România si ce înseamnă acelasi lucru în Germania sau Rusia.

Cel mai prost soldat german „servestet70 cu ochii atintiti peste granită, cu constiinta că el este un element al unei mari plămădiri viitoare. El stie că Germania are o misiune în lume, care nu e realizabilă fără sacrificiul lui. El trăieste mondial problemele tării lui. A sti că vei pleca odată într‑o parte a lumii, că existenta este legitimată de cuceriri viitoare fixează un continut ideologic armatei, un sens vast si ca atare justifică rigorile inumane ale disciplinei. Functia principală a soldatului este să atace, nu să apere. Idealurile defensive golesc armata de orice continut. Numai tările minore poartă războaie de apărare.

Politica expansionistă a Germaniei împrumută soldatului un orgoliu care, dacă e dezgustător si inuman, nu este mai putin o fortă propulsivă. În Rusia, soldatul serveste real o tară; dar, în constiinta lui, el luptă pentru o ideologie cu caracter universal. Neapărat că sub bolsevism se ascunde dorinta de hegemonie universală a Rusiei; el trăieste însă un universalism ideologic, pe care va trebui să‑l impună cu forta. Ce deosebire între un soldat care jură pe patrie, numai, si unul care se leagă prin jurămînt să fie un pion al dezrobirii proletariatului din întreaga lume!

Înainte vreme, vitejia era haiducie, haimanalîc romantic. Astăzi, vitejia fără o constiintă universală este o barbarie neinteresantă.

Si acum vine rîndul soldatului român. Cu ce e de vină bietul că România n‑are nici un ideal, că dimensiunile ei istorice sînt neimportante, ca toată respiratia ei de o mie de ani? El aude doar atît: să ne apărăm granitele. Si nici n‑ar putea auzi mai mult. Căci România si‑a identificat idealul cu o stare de fapt: granitele ei materiale si morale. România este; atîta‑i ajunge. Neavînd pasiunea devenirii frenetice, ea a răspîndit în toate constiintele acceptarea ei proprie.

Nu că România ar trebui să mîngîie visul explicit al cuceririi tărilor din jurul ei — e prea domoală pentru a putea concepe asemenea absurdităti —, dar faptul că ea nu cultivă cu exasperare gîndul de a deveni o mare putere este revoltător si revelator pentru carenta ei. Armata noastră nu serveste decît un principiu de apărare si nu se miscă în numele nici unei idei. Ca si statul, ea este excentrică natiunii; o serveste automat, fără participare si fără dinamism. Functiile României sînt disociate una de alta; o ia pe prea multe căi înspre nimic.

Lucrurile îsi au buna lor traditie. Să ne gîndim numai la războaiele noastre din trecut. Vai de ele! Am purtat numai războaie de apărare, am rezistat numai la invazii. Asa am fost de neîmpliniti în rosturile noastre, încît nici măcar o dată n‑am putut concepe o afirmare agresivă sau un presentiment imperialist. În războiul mondial am cucerit ceea ce era al nostru, ceea ce ne apartinea; ne‑am cucerit. El n‑a fost totusi un război de initiativă natională, deoarece în el am fost atrasi. Sentimentul puterii nu ti‑l dă decît războiul de provocare. Initiativa războinică este totul. O natiune care începe un război, care se mîndreste a fi sursă de conflagratiune, rezistă prin orgoliul si automatismul agresiunii. O natiune imperialistă este totdeauna tare. Si e imperialistă o natiune care nu mai încape în sine. Expansiunea este un semn de vitalitate, iar nu de umanitate. Dar omenirea nu s‑a ridicat în numele umanitătii. S‑a rezolvat vreodată problema mizeriei în numele milei? Dimpotrivă, mila a creat săracii, i‑a înmultit. Prezenta ei în lume este cauza cersetoriei. Acei săraci care au înteles că pot trăi ca paraziti ai milei au renuntat la sărăcie si s‑au făcut cersetori.

Săracii au obtinut avantaje numai întru cît s‑au putut constitui în grup si alcătui astfel o amenintare. Muncitorimea modernă, dacă nu este exploatată pînă la epuizare, faptul nu se datoreste milei si umanitătii, ci fortei pe care o prezintă ea. Exploatatorii stiu că exploatatii sînt o fortă mult mai mare decît ei, dar, cunoscînd inertia oamenilor săraci, se bucură a înflori pe mizeria lor. Jecmănitii sînt baza tuturor statelor: cum de n‑au înteles ei că n‑au decît un pas pînă la a deveni autoritate? Crestinismul a adus justificarea teologică a sărăciei si mizeriei; el a consacrat conditia săracilor si a binecuvîntat‑o.Creînd mîndria de a fi sărac, a compromis fiinta pe vecie. El n‑a reabilitat omul, cu toate că ne‑a declarat pe toti — mai mult sau mai putin — fii ai lui Dumnezeu…

Se spune: este imoral să sustii dreptul fortei si al oamenilor tari. Decît, se uită că acestora nu le opunem lumea anonimă a dezmostenitilor care se frîng de setea de putere, ci pe acei imbecili ai pămîntului care nu vor să fie tari. Există cu adevărat o categorie de oameni — lepra omenirii — care trag numai la fund, pasionati ai căderilor si ai periferiei. Ratatii nu merită nici o consideratie. Un bogat ratat se numeste imbecil; un sărac ratat, cersetor.

Lumea exploatatilor, devenită odată constientă de forta ei, nu mai poate fi integrată în cadrul celor slabi, ci, dimpotrivă, trebuie să i se atribuie toate calitătile fortei în devenire. În lupta socială, sînt mai slabi acei care detin puterea fără să aibă echivalentul vitalitătii,decît acei care sînt în drum spre putere cu toate resursele vitale. Cum primenirile sociale se fac totdeauna de jos în sus, cei de jos sînt potential mai tari. Rostul revolutiei este permeabilitatea socială. Sfărîmîndu‑se ierarhia rigidă si artificială, înmortită de o clasă epuizată, accesul la putere al formelor primare dezvoltă singura împrospătare posibilă a societătii.

Între popoare, lupta dintre tari si „slabi“ ia forme si mai dramatice. Există popoare puternice a căror fortă e consacrată, cu instinctele agresive verificate, si care si‑au înfăptuit într‑o anumită măsură rosturile lor ideale. Sincere si consecvente misiunii lor, ele au călcat în picioare tot ce s‑a opus expansiunii si dorintei lor de realizare. Astfel de popoare dispun liber de fortă si sînt mîndre de libertatea pe care le‑o garantează ea.

Fată de cine îsi exercită ele dreptul celui mai tare?

Sînt popoare care se abandonează cursului istoriei, fără să intervină efectiv si original, popoare în plata devenirii. Ele ar vrea să trăiască linistit si comod, să vietuiască si să moară în pace, netulburate de nimeni. Se însală însă rău cînd cred că, dacă le lipseste tulburarea demonului lăuntric, lumea înconjurătoare le va lăsa în pace. Lucrurile se petrec dimpotrivă. Neamurile fără istorie, adică fără demon lăuntric, au o directie întunecată din orizont: politica externă. Ele trăiesc sub presiunea unei amenintări continue si gustă libertatea sub teroare. Ele ori nu pot, ori nu vor să fie tari. Si de aceea, istoria este neîndurată cu ele, prin dreptul celui mai tare de a le îngenunchea si umili. Neamurile slabe n‑au destin; de aceea, viata lor este o cădere inevitabilă, care nu inspiră nici un fel de regret. Războaiele pe care le pierd sînt în ordinea firească a lucrurilor, iar poporul învingător n‑are să‑si facă remuscări de excesul său de fortă.

Războiul ia caracter dramatic atunci cînd se dezlăntuie între un popor învechit în fortă, ce dispune de toate abilitătile puterii si ale perfidiei rezultate din putere, si un popor în ascensiune, care vrea să devină puternic. În acest caz, nu se mai încrucisează săbiile, ci destinele. Acest fel de popoare nu mai poate fi integrat în rîndul celor slabe, a căror disparitie nu este o pierdere, ci alcătuiesc expresii ale ritmului ascendent al omenirii. Istoria nu este luptă între natiuni puternice si între natiuni slabe, ci între natiuni tari si mai putin tari. Inegalitătile în sînul puterii determină variatiile istorice. A nu fi la acelasi nivel, în cadrul aceleiasi valori, dă nastere la frictiuni si neîntelegeri. Lupta pentru hegemonie numai asa are un sens. O natiune nu devine mare afirmîndu‑si superioritatea fată de altele mici si neimportante. Sursa de mărire a uneia nu este inferioritatea alteia, ci este diferenta minimă de fortă, care face din plusul uneia si nimbul său. Istoria este o luptă de forte, în cel mai general sens: forte materiale, spirituale, biologice. N‑are semnificatie decît conceptul total al fortei, adică expansiunea nelimitată pe toate planurile. Războiul ar fi o prostie — adică mai putin decît este, el fiind o crimă esentială — dacă n‑ar implica ideea totală a fortei. Din acest motiv este el un fenomen constitutiv al istoriei. Mai mult: războaiele determină răspîntiile istoriei, precum revolutiile, culmile.

Cred că nu este om care să nu lupte cu toate sentimentele împotriva războiului: dar, tot asa, nu cred să fie vreunul care să nu‑i recunoască fatalitatea. Teoretic, nu este asa de usor să fii împotriva lui. Ai fi foarte bucuros, dacă atitudinea abstractă ar avea vreo eficacitate practică. Dacă as sti că de as striga toată viata zi si noapte împotriva lui el ar fi mai putin, as deveni cel mai înfocat pacifist. Dar în fata tristelor fatalităti umane, mi‑e rusine să fiu pacifist. Să presupunem că ar sta în puterile omului să termine odată cu războiul. Ar putea el să renunte la orgoliul care însoteste fiece război? Îsi poate închipui cineva satisfactii mai mari ca acelea care însotesc o declaratie de război sau o pace victorioasă? Succesul într‑un război ne face să uităm totul. Dar nu numai atît. Orice război intră în memoria normală a omului. Ne‑am gîndit vreunul vreodată la cazul individual al unui soldat oarecare, mort în războaiele napoleoniene? Ne‑am gîndit vreodată serios că în cruciade au murit oameni? Războiul este o crimă istorică pe care omenirea o acceptă totdeauna după ce a comis‑o. Natiunile îsi fac din el un fel de oglindă măritoare: de aceea este el leagănul megalomaniei nationale si tot de aceea rezolvă el în primul rînd conflictele nationale, pe cînd revolutiile, pe cele sociale: toate războaiele sînt nationale si indirect sociale; toate revolutiile sînt sociale si indirect nationale.

 

Atît războiul, cît si revolutia sînt făcute de natiune: dar nu amîndouă plasează natiunea ca finalitate centrală. Afirmînd, în primul rînd, socialul, revolutia este mai universală decît războiul, desi acesta se desfăsoară si în afară de cadrul spatial national, pe cînd revolutia se mentine în interiorul natiunii. Revolutiile au valabilitate cu atît mai mare, cu cît se fac în numele unor idei, care depăsesc natiunea, pe cînd războaiele îsi extrag vitalitatea din imediatul national.

Pentru ca o revolutie să fie încoronarea unei natiuni, ea trebuie anticipată si pregătită ideologic secole întregi, pe cînd războaiele n‑au nevoie decît de întorsături si crize de trecere. De aceea, o natiune nu poate face decît o singură mare revolutie, pe cînd războaiele abundă si se întrec. De unde izvorăsc dimensiunile revolutiei fată de războaie? Revolutia franceză, fată de războaiele Frantei, este ca soarele fată de astri. Acelasi lucru si cu Revolutia rusă, al doilea focar al Europei. În constiinta actuală europeană, o singură zi din Revolutia franceză atîrnă mai greu, prin urmele ce le‑a lăsat, decît războiul de o sută de ani. O revolutie întronează o nouă lume de idei si o nouă structură socială, pe cînd un război intensifică sau slăbeste sentimentul puterii nationale, prin cîstig sau pierdere de spatiu. Revolutia creează o nouă respiratie; războiul, un nou ritm.

Nu există profeti ai războaielor si nimeni nu varsă sîngele pentru vărsarea de sînge care e războiul; revolutia este anticipată într‑un profetism frenetic. Există o mistică revolutionară; n‑are rost una a războiului. Oamenii se prepară de război, desi nu‑l vor; toată lumea dezmostenitilor se prepară si vrea revolutia. Războiul este o solutie temporară; altcum nu se explică frecventa lui. După fiecare, oamenii s‑au hotărît să nu mai facă altul. Ei nu‑si pun problema să‑l accepte înainte, ci numai după. Nici unul n‑a dat vreunei natiuni o satisfactie deplină. De aceea, unul ajunge, pentru ca apoi să se tină lant.

Cu toate acestea, este incontestabil că războiul ia forme mai drastice si mai ciudate în manifestările lui. Mor mai multi oameni, prăpădul e mai mare. Si totusi consecintele lui sînt mai reduse si mult mai imediate decît ale revolutiei.

Prin război, o natiune îsi verifică forta; dar el nu‑i creste sensibil constiinta. Prin revolutie, un neam îsi realizează un sumum de autoconstiintă. Dar acest lucru nu este central fenomenului revolutionar, nu‑i este calitatea lui diferentială. Aspectul social o caracterizează specific. Prin revolutie, masele iau constiintă de ele însele si realizează un acces la putere corespondent nivelului acelei constiinte. Fără fenomenul maselor, nu se poate întelege nimic din structura revolutiei.

O revolutie adevărată trebuie să epuizeze sensul social al unei natiuni. De aceea, nu este revolutie aceea care nu modifică esential structura socială.

Un război poate să modifice raporturile de proprietate pe mai multă vreme decît durata lui, care instaurează arbitrarul. Nu tine însă deloc de structura războiului o modificare prin sistem. Nedreptătile si inegalitătile pot fi mai mari decît înainte. Justitia socială n‑a fost niciodată obsesia militarismului. Socialismul are drept să‑l urască, fără, din păcate, să poată anula realitătile, care îl salvează, dacă nu‑l justifică.

O revolutie care nu modifică raporturile de proprietate este o mascaradă. Fără un triumf asupra inegalitătilor, revolutia este un nonsens. Este putin lucru a face o revolutie reclamîndu‑te numai de la un principiu national. Revolutiile se fac în primul rînd pentru mase de către ele însele, si numai după aceea pentru natiune. Ridicîndu‑li‑se nivelul social, natiunea este „săltată“ indirect.

Revolutiile se fac de jos în sus. Convoiul maselor este un aspect dintre cele mai dramatice, din cîte le oferă istoria. Capetele palide de foame, transfigurate de mizerie, cu aspect de sfintenie criminală, sînt bazele pe care, de cînd e lumea, s‑a construit o ordine nouă. Răsturnările s‑au făcut în numele mizeriei si împotriva ei. O viziune a constantelor vietii sustine că mizeria este strîns legată de conditia omenească si că eternitatea ei infirmă orice efort revolutionar. Dar revolutiile n‑au alt sens decît să sape edificiul de veacuri al mizeriei, să ruineze templul pe care i l‑a ridicat imbecilitatea umană. Orice revolutie îsi are sursa în stomac; dar ea tinteste înspre ultimele finalităti ale spiritului. Omul care trăieste în mizerie si n‑are spirit revolutionar este ultimul imbecil al pămîntului. El e incapabil de disperare, acest reazem permanent al revolutiilor.

Omenirea împărtită între exploatatori si exploatati oferă dualismul cel mai dezesperant, dezbinarea cea mai dureroasă. Si ceea ce este sfîsietor în această situatie este că s‑au găsit oameni care să atribuie exploatatorilor calităti, merite, virtuti, să le explice ascensiunea prin valori, iar celorlalti căderea prin deficiente.

Marii posesori ai acestui Pămînt,care se plictisesc pe cînd altii îsi sterg sudoarea, constituie o categorie de oameni pe care toti mizerabilii globului îi fericesc cu indiferenta lor. Săracii sînt singura fortă a universului. Ei trebuie să fie prosti sau nebuni, de permit fericirea alături de ei.

Oamenii talentati si dotati se mistuiesc în mizerie si boală, capetele productive ale omenirii îsi consumă energia în utopii, pentru ca bogatii să poată visa. Iar bogatii cine sînt? Nefericiti din fericire, sterili si plictisiti, emasculati si dezgustători. Lumea este atît de nedrept organizată, încît nu poti decît înnebuni dacă te gîndesti la sistemul de repartitie, la inegalitătile prin sistem ale universului. Dacă justitia socială ar fi singura mea obsesie, as fi pierdut. Nu înteleg cum de există socialisti care sînt numai profeti si nu nebuni.

Pasiunea de absolut, în viata asta meschină, este drumul prăbusirii. Orice revoltă deschide un abis în care este mai bine să ne aruncăm, decît să ne îndulcim sufletul cu blîndele dobitoace ale lui Dumnezeu. Toti înteleptii Pămîntului ar trebui să stea în genunchi în fata unei singure explozii de revoltă disperată. Ivan Karamazov, nici eu nu accept lumea!

Nu se poate concepe o modificare esentială a structurii sociale, fără ideea de justitie. În orice revolutie, ideea socialistă este obligatorie. Căci orice revolutie este obligată fată de toti oamenii capabili să trăiască si dornici de viată. Sistemul exploatării în care s‑a complăcut omenirea, de la Adam încoace, a scos din sfera vietii imensa majoritate a oamenilor. Pe acestia, religiile i‑au învătat doar cum să moară. De mii de ani, dezmostenitii si‑au construit temple ca să se dezvete de viată. Cursul omenirii, din începuturi si pînă acum, a descris un semn de întrebare, un pînă cînd?, identic istoriei universale. Si oare vom muri cu totii pentru a perfectiona geometria acelei interogatii? Dacă instinctul de proprietate ar putea fi smuls din sufletul omului, ar trebui să fim mai repede fericiti, decît să avem regrete. Toate problemele ar fi atunci pe calea solutionării. Decît, optimismul nu este niciodată concluzia istoriei.

Ce‑au făcut muritorii, de cînd îi cunoastem, decît să inventeze ratiuni practice si abilităti teoretice, pentru a justifica si a consolida proprietatea? Ei au tras cerc în jurul ei, proprietatea fiind însăsi un cerc. S‑au închis concentric, pentru ca nici Dumnezeu să nu poată viola acest scîrbos mister al posesiunii. Dacă instinctul proprietătii n‑ar avea bază atît de adîncă, s‑ar fi putut atribui atîta perfectiunii ordinii juridice, iar spiritul normativ s‑ar fi putut bucura de atîta vază, fără distantele de oameni si valori născute din proprietate?

Din punctul de vedere al justitiei sociale, formele pe care le‑a îmbrăcat instinctul avutului consacră omul în rîndul bestiilor perfide. Acei care aderă cu plăcere la ideea de proprietate trebuie să admită, cu nu mai putină plăcere, împărtirea oamenilor în cele două categorii blestemate: a acelora care au si acelora care n‑au.

Nu stiu precis ce s‑ar putea face împotriva proprietătii. Un socialism de stat este o formulă mediocră, iar comunismul este prea mecanicist si mult prea iluzoriu. Colectivismul national, care ar da o valoare solutiilor abstracte prin corectivul concretului national, îsi găseste mai repede o cale printre ireductibile si antinomii.

Proprietatea pare a fi o fatalitate în fata căreia mă plec cu scîrbă. Spiritul uman, ajutat de bestialitate, triumfă în revolutii numai pentru a atenua conflictele cauzate si exasperate de prezenta în lume a proprietătii. Aici rezidă sensul mai adînc al oricărei revolutii, care o diferentiază atît de categoric de război. Nu există război social, precum nu există revolutie… natională. Fată de conceptul propriu‑zis al revolutiei, care este totdeauna socială, ideea de revolutie natională nu poate să însemne o idee nouă, ci numai o deplasare a centrului de greutate. O revolutie care nu se face în numele unei idei universale, ci se limitează la vreun spatiu geografic si istoric se numeste natională, pentru a nu zice locală. Este drept că revolutiile se fac prin natiune si că în ele triumfă ideea istorică a unei natiuni. Decît, pentru ca revolutia să aibă contururi mari, ideea istorică de la baza ei trebuie să se întindă pe dimensiuni mari. Natiunile mici nu pot face revolutii universale, deoarece servesc o idee istorică redusă. Chiar o natiune cum e cea germană n‑a putut să‑si determine soarta sa ca sens de devenire universală. Orice revolutie este natională întru atît întru cît reprezintă o expresie a dorintei de putere a unei natiuni. Acest gînd este numai adiacent unei revolutii. Miezul ei este altul. Neapărat. Franta, în Revolutia ei, a atins o culme de autoconstiintă natională si o satisfactie a puterii nationale. Dar sensul ultim al Revolutiei a fost lichidarea lumii feudale, a întregii eredităti ce a definit Europa secole întregi. O revolutie trebuie să suprime un sistem general valabil, existînd, în forme diferite, în toate tările, si să întroneze altul, susceptibil de a fi primit pe întreg globul, indiferent de nivelul istoric al celorlalte natiuni.

Într‑o revolutie pur natională — adică într‑o contradictio in adiecto —, un popor se confruntă cu propria lui soartă si se defineste numai în raport cu sine si pentru sine. Este ca si cum acest gen de revolutie ar suplini un război victorios, în nici un caz revolutia. Orice revolutie natională este numai o treaptă. Atît Germania, cît si Italia pot mai mult. Vreau să spun că ele nu caută numai puterea, ci si un lux inutil, născut din spirit. Cazul Italiei este foarte semnificativ, atît pentru realitătile din care pleacă o revolutie natională, cît si pentru teoria culturilor.

Italia nu este o tară al cărei destin să aibă o rotunjime lăuntrică. O perspectivă transistorică ne‑o revelează într‑un ritm de evolutie unilateral, prin planuri succesive. Ea a intrat în istorie spiritual; Renasterea a fost culmea ei istorică. De ce, politiceste, a prezentat totusi caracterele unei tări de a doua mînă? De ce Italia s‑a realizat atît de tîrziu pe plan politic? Dacă ea era predestinată a fi mare putere, trebuia să braveze initial istoria pe toate planurile. Concomitenta ofensivei caracterizează o mare putere. Fascismul a realizat pentru Italia ceea ce n‑au făcut secole de evolutie politică. Prin el, Italia a realizat accesul la putere, dar n‑a putut suplini totusi golurile si insuficientele ei politice. Nu există o idee de cultură italiană, desi există o cultură italiană incomparabilă. Toată lumea păstrează Italia în sînge ca o ereditate, nu ca o fatalitate. Revolutiile de dreapta sînt istorice, nu sociale. Obsesia nationalismului a fost totdeauna istoria. Asta înseamnă că revolutiilor nationale trebuie să le urmeze o serie de reforme, dacă nu de revolutii. Un popor mare face numai o revolutie mare; un popor mic poate să facă mai multe, care nici una să nu atingă o semnificatie transistorică. Franta s‑a epuizat în Revolutie. Comuna nu putea să fie decît ratată. Toate încercările Frantei de a se mai realiza revolutionar au esuat. Revolutia cea mare i‑a fost prea organică pentru ca să mai poată da nastere la altele. Nici nu avea nevoie. O revolutie reusită este un izvor care reîmprospătează permanent. Lantul de mici revolutii este o hărtuială ce sfîrseste într‑o înfundătură.

Revolutiile nationale, rămînînd datoare fată de social, repară, în decurs de decenii, ceea ce un efort revolutionar săvîrseste în cîteva zile sau luni. Atît fascismul, cît si hitlerismul n‑au modificat fundamental structura socială a tărilor lor. Ele au dat însă un dinamism natiunilor, care suplineste insuficientele de viziune socială. Revolutiile nationale sînt istorie, iar nu politică. De aceea neamul, poporul este cultul lor de fiecare zi. Dacă fascismul este totusi minor, fată de hitlerism, faptul se datoreste nu numai dimensiunii poporului german, ci si faptului că, reclamîndu‑se de la popor, ca sursă originară, el este mai mesianic decît fascismul, care atribuie statului existentă si valoare centrală. Mesianismul înfloreste pe cultul mistic al poporului, iar nu pe considerarea abstractă a statului. Apoi, Italia suferă de un mare gol istoric, pe care Germania nu l‑a cunoscut niciodată într‑o astfel de măsură.

De o parte, Revolutia franceză si rusă; de cealaltă, italiană si germană. Diferenta nu este numai de nuantă, ci opozitia lor demarcă o diferentiere calitativă. Sînt două lumi revolutionare, dintre care întîile poartă marca autentică a spiritului revolutionar. Fată de ideile si de sîngele pe care le‑au pretins ele, fascismul si hitlerismul sînt simple lovituri de stat. Germania este o tară nerevolutionară. Tot Weltanschauung/l german îndepărtează pe om de la pasiunea în lumea aparentelor, în care se desfată spiritul revolutionar. Metafizica este la antipodul revolutiei. Italia a avut într‑o oarecare măsură o traditie anarhistă. Dar anarhismul, pentru un revolutionar pozitiv si cu spirit politic, este tot asa de reprobabil ca si reactiunea. Căci anarhismul refuză organizatia, această divinitate a omului politic. Bazîndu‑se numai pe efortul individual si pe o viziune anistorică, oscilînd de la optimismul cel mai ridicol la pesimismul cel mai sumbru, anarhia este o floare a spiritului, fără rădăcini în lume. S‑ar putea ca, la urma urmelor, convingerea anarhistă a unei fericiri terestre în afară de orice lege si formă să trădeze o viziune optimistă. Viziunea finală a istoriei, asa cum au conceput‑o anarhistii, este încîntătoare si trandafirie. Dar întreb orice om care a văzut în fundul mizeriei umane: oare este posibilă, atîta înselare, atîta iluzie si atîta naivitate? Anarhistii ar trebui folositi în stat ca să păzească astrii. În acest fel, ar putea deveni si ei proprietari…

De cîte ori mă gîndesc la anarhisti, îmi vin în minte cuvintele lui Joseph de Maistre: „Piatra unghiulară a edificiului social este călăul.“ Societatea, cu toate institutiile ei, reprezintă un organism atît de rigid si atîta renuntare din partea individului, încît nu este de mirare de ce muritorii au conceput libertatea ca un atac împotriva oricărei institutii. Dar ele rezistă, căci doar sînt nervura societătii. Tot Joseph de Maistre, în cartea lui de apologie a papei, pe care, citind‑o, ai dori să fii papă măcar o secundă pentru siguranta teoretică în lume, spune că sînt trei încercări la care, dacă rezistă o institutie, dovedeste o vitalitate durabilă: silogismul, esafodul si epigrama. Cum institutiile par a nu fi pierdut mare lucru de pe urma acestor atacuri, de ce nu le‑am recunoaste prezenta lor pe întreaga dimensiune a istoriei? Anarhistii au împotriva lor pînă si devenirea, singura care i‑ar putea legitima metafizic… Ei cred că, după ce au respins lumea, mai pot face ceva. Pe refuzul total al formelor de viată, ei vor să construiască viata. Cum de n‑au observat anarhistii că au împotriva lor pe toti oamenii mediocri, adevăratii regi ai Pămîntului? Prostii au organizat bine viata si au făcut din ea o cetate interzisă spiritului. Un Stirner sau un Bakunin au împotriva lor toată această viată mediocră si eternă, de care ne dezleagă cunoasterea si ne îndepărtează tristetea.

O revoltă persistentă, dar meditativă, nu m‑ar putea face, cu timpul, decît să urăsc pe bogati si să dispretuiesc pe săraci. Din moment ce oamenii au primit cu o acceptare dureroasă această împărtire, de ce să nu‑i iertăm pe cei care au si de ce să nu‑i scuzăm pe cei care n‑au? Într‑o lume de oameni săraci, bogatii sînt niste criminali, iar săracii niste imbecili. Toti sînt de vină si nu fac decît, cu mijloace si pe căi diferite, să mărească dezolarea acestei lumi. Crestinismul a promis săracilor raiul, iar pe bogati i‑a amenintat cu iadul. Îmi este însă indiferent care si unde. Bagă‑i Doamne! laolaltă, poate se vor împăca în împărătia ta, unde nu vor mai avea — pare‑se — nimic de împărtit! Iar pe mine, lasă‑mă pe veci aici jos, doar voi găsi vreun argument să apăr statul de anarhie!

 

— Ce rămîne din România în fata fenomenului revolutionar? Precum n‑am purtat războaie, ci am rezistat la invazii, tot asa n‑am făcut revolutii, ci numai insurectii. Un popor de răzmerite, apăsat de mizerie lăuntrică si exterioară, fără respiratie revolutionară mai amplă. Este mai mult decît semnificativ că Avram Iancu, cea mai simpatică figură revolutionară a României, s‑a sfîrsit în melancolie, deznodămînt strălucitor de poet, dar compromitător pentru un revolutionar. De altcum, toate miscările cu caracter revolutionar — fie a lui Horea, fie a lui Tudor Vladimirescu — au ratat, căci n‑au avut consecinte si n‑au putut crea o traditie revolutionară. Cine era să facă revolutie? O tărănime împotmolită în cea mai sinistră întunecime? Si împotriva cui? Împotriva celei mai stupide aristocratii, care n‑ ar fi meritat a fi distrusă nici măcar printr‑un strop de sînge al tăranului român. Aristocratiile sînt în general de origine străină. Decît, neamul românesc a avut nefericirea să fie condus de cel mai superfluu si mai putin mesianic dintre popoare, vreau să zic de greci. Neavînd ce face la ei acasă, s‑au făcut negustori si aristocrati în România, spre nefericirea acestui popor.

Otto Weininger, în nemaipomenita lui ură împotriva rasei sale, găsea că evreii sînt un popor fără tinută morală, deoarece n‑au avut aristocratie. Obiectia lui Weininger este nulă cînd te gîndesti că ei au cucerit lumea si fără această clasă. Cît despre tinuta morală, este de remarcat că aristocratia n‑a lăsat în constiinta popoarelor decît un stil exterior si nu o atitudine etică bine cristalizată. În tot cazul, aristocratia noastră este un capitol rusinos care s‑a încheiat mai repede decît credeam. Mai bine cresteam si noi înlume ca evreii, fără să avem orgoliul stupid al unei aristocratii nule. Nici măcar vechii nostri boieri nu meritau sacrificiul reactiunii tăranilor. Cît despre burghezie, ea a apărut asa de tîrziu, încît îsi trăieste si astăzi epoca ei eroică. Burghezia a fost singurul nostru element revolutionar. De aceea, liberalismul si‑a asumat atîtea titluri de glorie, încît nu‑l poti refuza fără să te dezintegrezi din România modernă.

O revolutie presupune o neliniste ideologică de cel putin un secol. O avem? Sigur nu. Ceea ce este în România de multă vreme este o neliniste natională, care, chiar atunci cînd a avut cauze minore, n‑a fost lipsită de un anumit dramatism. România nu este coaptă pentru o revolutie de stil mare; ea pare însă coaptă pentru o mare zguduire natională si întruneste în sine toate elementele care definesc conceptul modern de Revolutie natională. România vrea să ia act de sine însăsi printr‑o miscare colectivă, să se definească în autoconstiintă. În orice alt fel, ne pierdem individualitatea. Nefiind capabili să luptăm pentru o idee universală si mai cu seamă să creăm una, o revolutie universalistă ne‑ar arunca la remorca marilor natiuni. Ideile bolsevice în mod automat ne‑ar face colonie rusească, ideologică, la început, si în urmă politică. Formula universală este solutia de viată si modul de respiratie al marilor culturi. Venită din afară, insuflată, ea constituie nimicirea culturilor mici. Acestea par a fi incapabile de o idee universală. De aceea, revolutiile nationale sînt singurul refugiu al culturilor mici, în vointa lor de a se mentine diferentiate în lume.

O revolutie natională la noi are toate avantajele si defectele acestui tip de revolutie. Să ne gîndim numai la programul social aproape inexistent al tuturor nationalistilor nostri, la absenta de viziune economică si mai cu seamă la credinta că xenofobia este cheia tuturor problemelor. Cine vrea să fie în clar cu sensul revolutiei noastre de dreapta, să se gîndească la toate manifestele în care se vorbeste de lupta împotriva îmbogătitilor; niciodată împotriva bogatilor. Această diferentă cu aparentă de nuantă, dar care se bazează în fond pe o distantă incomensurabilă, explică de ce o revolutie natională nu modifică radical structura socială a unei tări. Este condamnabil adică numai omul care se îmbogăteste sub ochii nostri; acel pe care l‑am găsit bogat, despre care nu stim cînd n‑a avut nimic, a agonisit averea legal. Iată o conceptie dezastruoasă, de natură a‑ti provoca o nesfîrsită mîhnire teoretică. Mai are rost să faci o revolutie pentru asa putin si se poate construi o nouă ordine pe o viziune asa de aproximativă si de îndoielnică? De ce vor crede unii din nationalistii nostri si, din păcate, si ai globului, că înflorirea natiunii este compatibilă cu inegalităti sfîsietoare? Nationalismul a devenit un cuptor în care se dospeste mizeria. Si nu era necesar.

Toată vina acestor stări nu o poartă decît viziunea îngustă care face din revolutia natională o miscare de elan pur, semnificativă din punct de vedere psihologic, dar irelevantă practic. Să crape indivizii, să triumfe natiunea? În timp de război, orice nu! este trădare. Dar în timp de pace, dacă alternativa este insurmontabilă, mai bine să crape si natiunea si indivizii.

Nationalistii vor trebui să‑si învingă atîtea si atîtea prejudecăti si să înteleagă că nu‑si pot face o aparitie onorabilă în fata istoriei, înainte de a fi găsit o iesire din situatia teoretică paradoxală, în care se complac. Ideea colectivistă este compatibilă cu ideea natională. Contrariul îl sustin curentele de stînga, internationaliste din o mie si una de interese, precum si inconstienta atîtor si atîtor nationalisti. Acestia din urmă, refuzînd ideea colectivistă, să nu uite că lumea ideilor socialiste are atîtea motive ca s‑o justifice si s‑o consolideze, că nationalismul, întorcîndu‑i spatele, sombrează fără scăpare într‑un vid total.Si asa, el este lipsit de armătura teoretică, încît singura ideologie a revolutiei nationale este inima.

O miscare natională, care n‑a extras din lumea socialistă tot ce este în ea fecund si viu, n‑a depăsit patriotismul, care va fi o viziune morală, dar nu e una istorică si în nici un caz politică.

România nu‑si va rata momentul său revolutionar. Dar revolutia pe care va face‑o, de nu va întrece limitele imanente ale mediocritătii noastre autohtone, dacă nu va da tării proportii peste conditiile ei firesti, nivelul nostru istoric nu va cunoaste un salt, si ca atare revolutia noastră n‑a făcut decît să mărească superfluul nostru în lume.

Un popor există întru cît constituie o primejdie. După gradul de amenintare se apreciază capacitatea lui politică. Numai întru cît respiratia lui este o interventie continuă în ritmul universal, trăieste el cu adevărat. Popoarele prin revolutii devin primejdii si mai mari, ajungînd focare de infectie si contagiune ideologică.

Fericite acele popoare care au reusit să fie primejdie pentru lume. Avea‑vom fericirea să devenim primejdie pentru noi însine?


 

CAP. V

Lumea politicului

Istoria nu se desfăsoară automat si nici numai datorită unui impuls originar. Există o necesitate internă, care activează continuu sub toate formele de viată si de cultură. Prin ce mijloace se dezvoltă viata istorică propriu‑zisă? Care este instrumentul ei? Unii au găsit arta, si au conceput o justificare estetică a istoriei, altii stiinta, si s‑au limitat la orizontul pozitivismului. Născociri ale filozofilor si ale altor iluzionisti, astfel de conceptii n‑au nici o bază reală. Gînditorii îsi închipuie că mersul lucrurilor are vreo legătură cu avînturile gîndirii sau că s‑ar putea ridica realitatea la nivelul spiritualitătii. Cînd citesti cîte un filozof spiritualist si‑l vezi vorbind cu atîta nevinovătie despre procesul de spiritualizare crescîndă a realului, despre o solutie finală în spirit a întregii lumi sensibile, te întrebi, tu care ai umblat cu ochii deschisi printre muritori si lumea care moare, ce rost vor avea aceste elucubratii si cum de este posibilă atîta gingăsie meditativă în creierul si inimile unor oameni?

Filozofii gîndesc ca si cum pe pămînt n‑ar exista politica si oamenii politici, ca si cum politicul n‑ar fi un aspect central al vietii si instrumentul adevărat al istoriei.

O istorie a spiritului nu este istoria. Aceasta înglobează o realitate mult mai mare. Chiar dacă nu există aspect istoric fără un anumit grad de participare la spirit, repartizarea elementelor biologice si spirituale nu se face într‑un echilibru armonic. În omul politic triumfă sîngele. Înseamnă că el nu‑i în nici un fel o realitate spirituală? Cine ar zice‑o?! Decît, ea nu‑i este constitutivă. Pentru omul politic, spiritul este un lux necesar, pentru artist, o substantă.

Viziunile filozofice care privesc spiritualizarea totală ca o încoronare finală a devenirii sînt nedrepte cu politica. Ele o consideră ca o treaptă elementară în evolutia spiritului, iar nu ca o formă esentială, constitutivă, a istoriei, paralelă si coexistentă cu ultimele înăltimi ale spiritului. Politica — întelegînd atît valorile ei, cît si pe omul politic — se înrădăcinează în viată mult mai profund decît spiritul. Căci politicul exprimă si serveste valorile vitale, pe cînd spiritualul creste în răgazurile vietii.

Conceptia monolineară a istoriei absolutizează un singur principiu, căruia îi sacrifică toate continuturile reale si concrete. Idealismul, ca si pozitivismul, s‑a întrecut în a batjocori devenirea. Nu datorită idealismului a înteles Hegel istoria, ci irationalismului, nemărturisit dar prezent în toată viziunea sa. Comparati întelegerea sa istorică perspectivei pozitiviste a lui Comte si veti remarca fadoarea teoretică a ultimului si bogătia nuantată a întîiului.

Istorie si irationalism nu sînt termeni identici, ci corelativi. Istorie si rationalism însă — nu se întîlnesc decît undeva la periferie, tangential. Etica, axiologia, rationalismul determină o lume născută deasupra devenirii, o sferă a spiritului normativ, pe care o răstoarnă de cîte ori poate instabilitatea agresivă a devenirii. Spiritul normativ se închide, cu toate valorile lui transvitale din care îsi extrage anemia, într‑o regiune străină vietii si încearcă să‑i impună forme, pe care ea le primeste pentru a le abandona.

Valorile, în tendinta lor de a se autonomiza de viată, se constituie în zonă aparte, creîndu‑si o bază ratională, pe cea vitală pierzînd‑o. Astfel, nu există în fond decît o axiologie rationalistă. Si etica se simte bine numai pe fundamente rationaliste. Vitalismul, punînd accentul pe imanentă, a suprimat dualismul, adică reazemul teoretic al eticii. Devenirea a fost astfel reintegrată în drepturile ei, adică în rosturile ei de a crea si distruge fără nici o răspundere.

Toate viziunile de viată care dezvăluie sensul imanent al vietii atribuie un loc foarte mare politicului. Nu există, după economic (care e de fapt un sclav al lui), un domeniu care să aibă mai mult caracterul de a fi în lume decît politicul.

Imanentismul lui explică de ce sufletele pline de ardoare religioasă, adică arzînd de dorinta de a iesi din lume, l‑au dispretuit si au văzut, cu drept cuvînt, în activitatea politică preocuparea, dar mai ales tentatia, ce te leagă atît de mult de pasiunile si vanitătile pămîntului. Între religie si politică nu este mai multă legătură decît între un sfînt si un primar. Omul s‑a simtit totdeauna mai bine soldat decît înger. Asta înseamnă că refuză fericirea…

Dacă omul politic este mînat de forte instinctive si răspunde unei voci a sîngelui, atunci el nu poate fi decît prizonierul voluntar al acestei lumi. Imperiul sîngelui este imperiul lumii noastre. Cu cît cineva are mai multe aderente la lumea asta, cu atît este mai politic.

Cînd într‑un om se concentrează dorinte de dominare si se organizează pentru o ascensiune individuală, dar înspre o finalitate colectivă, ele îl lansează în viata politică. Instinctele individuale cele mai rapace si mai ariviste, combinate cu un interes obiectiv, determină configuratia omului politic. Acei care n‑au decît instincte tari, fără acest interes obiectiv, nu pot fi niciodată mai mult decît tirani sau, în cazul cel mai bun, aventurieri. Problema atît de stăruitoare, care se pune constiintei cetătenilor obisnuiti: cum pot fi oamenii politici în generalitatea cazurilor atît de corupti, cu un interes atît de redus pentru treburile cetătenesti si cu atît de mare slăbiciune pentru ei însisi — această problemă îsi are o explicatie mult mai simplă decît pare. Sînt anumiti oameni care au în ei numai un impuls politic, care se dezvoltă si activează independent de vreo altă finalitate decît el însusi. Socotelile publice interesează numai ca un cadru al gustului politic. Frecventa acestui impuls, ce rămîne în sfera redusă a subiectivului, este mult mai mare decît se crede. Toată ploaia de oameni politici pe care i‑a lansat democratia apartine acestui gen de egoisti minori, care aspiră la celebritate pentru ca apoi anonimatul să‑i înghită si mai amarnic. Regimul democratic, cu al său sistem parlamentar, dînd posibilitatea fiecărui cetătean să participe activ la viata publică, a dezvoltat latura meschin politică din fiecare individ, o megalomanie a omului. Rezultatul a fost că democratia a scos la iveală o serie de talente si, în întreaga lume, doar două‑trei genii politice. Un mare geniu politic trebuie să fie prin excelentă un dominator. Dacă stie si nu poate comanda, n‑are nici o valoare. Democratia, admitînd controlul si interventia din afară în actele sefilor, le anulează orice prestigiu mistic si‑i încadrează în rîndul muritorilor, explicîndu‑le ridicarea numai prin sansă. Fluxul si refluxul destinelor nu este văzut în functie de vreo chemare intrinsecă, ci de accidentul întîmplărilor exterioare. Ultimul om mare al democratiei a fost Clemenceau. Dar faptul nu este de o semnificativă ironie, că el si‑a valorificat geniul printr‑un regim cvasiautoritar, că lumina lui a crescut din umbrele pe care războiul le‑a întins peste democratia franceză? Clemenceau a avut toate calitătile marelui dominator: iubire pasionată pentru o comunitate, dar dispret fată de oameni; cinismul fortei; cultul succesului si al riscului; nici o spaimă în fata tragediei si nici un fel de remuscare. Marii dominatori care au suferit de o problemă etică si‑au ratat destinul politic si istoric. Un Carol al V‑lea sfîrseste la mînăstirea Yuste în Estremadura, într‑o retragere voluntară. Îndoielile lui au apropiat amurgul hegemoniei spaniole, întocmai ca obsesiile religioase ale urmasului său, Filip al II‑lea. Filip al III‑lea a fost si mai mult un maniac religios. Regii Spaniei, din cauza interesului lor pentru alte lumi, au dus tara de rîpă, au închis‑o pe vecie gloriei.

Îsi închipuie cineva pe Cezar sau pe Napoleon torturat de vreo problematică etică sau religioasă? Să lăsăm glumele. Vor fi avut ei îndoieli de strategie. Dar unde‑i clipa aceea, ca s‑o izolezi din curgerea vremurilor, în care ei s‑au gîndit măcar la un strop de sînge vărsat pentru dorinta lor de glorie si au regretat petele rosii pe nimbul lor? Îndoielile nu sînt demne de cuceritori.

Oamenii politici din toate timpurile se aseamănă mai mult între ei decît contemporanii de instincte si preocupări diferite. Un sef al unui trib de negri sesimte mai aproape de Napoleon decît Beethoven; chiar dacă ultimul l‑a înteles mai mult decît merita el. Între Lenin si Cezar este mai multă afinitate decît între primul si oricare contemporan… literar. Viziunea tipologică a istoriei ne învată că toti sîntem condamnati a fi ceea ce sîntem. Desi as fi înclinat a crede că au existat în lume conchistadori ce si‑au „mîncat“ instinctele prin tăcerile bibliotecilor, ei n‑au putut fi însă de rasă, din moment ce si‑au gresit calea atît de esential. Numai acei oameni apucă pe cărări gresite în viată, care n‑au avut instinctele la înăltimea chemării lor. Cezar nu putea deveni întelept si nici Napoleon poet. Sau îsi poate închipui cineva un filozof dictator? Un filozof nu poate fi decît… presedinte. Ceea ce înseamnă că instinctul politic al omului scade pe măsura micsorării ethosului agresiv.

Nu poti fi dotat politiceste, dacă nu esti asimilat naiv timpului. Constiinta filozofică se naste din dezintegrarea temporală. Omul politic trăieste în timp ca într‑o substantă. De aceea, momentul este cadrul lui temporal. Precum nu se poate gîndi fără o anumită independentă fată de timp, asa nu se poate actiona fără o dependentă de clipele fugare. Perspectiva meditativă se adînceste de groază în fata neantului temporal, de spaima de vidul clipelor, de nesubstantialitatea lor. Aspiratia politică nici n‑a auzit si nici n‑a bănuit vreodată aceste probleme. Pentru adevăratul om politic, timpul este o stîncă. El curge numai pentru gînditori, fiindcă lor, nemaicirculîndu‑le sîngele, la ce ar mai putea fi atenti, dacă nu la trecerea timpului? Esenta apolitică a spiritului…

Omul politic n‑are neapărat nevoie de un „orizont“. El nu se află propriu‑zis niciodată în fata principiilor, ci în fata faptelor. Nici un om politic nu trebuie să treacă un examen de principii. De aceea, antipodul lui nu este artistul, ci omul teoretic.

Cultura modernă este bolnavă de teorie. Necesitatea de a găsi o formulă abstractă pentru orice situatie, de a justifica în gînd toate fărîmăturile realului, a secat energia creatoare si a răpid omului un simt rodnic al problemelor. Excesul teoretic presupune totdeauna o sleire a respiratiei, a avîntului irational de creatie. Alexandrinismul a lansat tipul comun al omului teoretic. Eclectism si teorie vidă sînt acelasi lucru.

Omul politic si cu artistul nu se întîlnesc decît în fenomenul creatiei. Amîndoi creează, desi pe planuri atît de esential diferite. Faptul acesta îi separă de omul teoretic, care numai constată; stabileste relatii printre relatii, neaducînd prin existenta lui nici un plus în lume. Ineficienta teoriei este de‑a dreptul deconcertantă. Un efect de mare sinteză teoretică nu echivalează o poezie inspirată sau un cutezător gest politic. Nu există persoană în teorie. Acel domeniu al spiritului, care elimină un patetic al subiectivitătii, este lipsit de farmec si de atractie. Conceptul de geniu se aplică cu greu omului teoretic; ideea de productivitate infinită a spiritului o realizează artistul. Întrucît existenta politică presupune un paroxism al individualitătii si o bravare a lumii în numele instinctului, conceptul de geniu se aplică si în sfera politică, istoria prezentîndu‑ne destule ilustratii geniale.

Este foarte caracteristic că Goethe s‑a înteles cu Napoleon; dar n‑a priceput pe Kant, desi a admirat pe Hegel fără să‑l cunoască.

„Valorile“ politice sînt servite de la primarul de tară pînă la cezar. Ei servesc cu forta ideea de fortă.

Se poate recunoaste aderenta unui om la spiritul politic după modul în care stie să introducă elemente politice într‑un domeniu eterogen politicii. Ignatiu de Loyola si Luther sau Sfîntul Pavel au avut în sîngele lor foarte multe apetente politice. Organizatori, animatori, întreprinzători ardeau de setea de dominare. Cum în ei au triumfat poftele ceresti, alimentate de constiinta si obsesia păcatului, au ajuns reformatori, cu avantajul în plus fată de oamenii politici că au modificat si stilul interior de viată, iar nu numai cel exterior. Crestinismul, în sine, este complet apolitic. Prin ce întorsătură ciudată va fi ajuns el să se organizeze atît de perfect în lume, să se cristalizeze în institutii atît de aderente pămîntului, este unul din misterele ciudate ale religiei în genere, care, fixînd toate obiectivele existentei dincolo, sfîrseste prin a se înrădăcina iremediabil aici. Se pare că toate lucrurile mari încep prin a ne desteleni din pămînt, pentru ca apoi să ne lege si mai mult de el. Crestinismul si‑a trecut examenul posibilitătilor lui terestre prin catolicism, cea mai reusită realizare istorică a lui. Papii au fost obiectul de invidie al regilor si împăratilor. Este străin de spiritul politic acel ce nu întelege sensul papalitătii. Asa au fost papii de legati de desertăciunile acestei lumi, adică de singurele realităti, că au apărat prin fortă crucifixul, ca pe o scuză si nu ca pe o credintă. Nu este asa de greu să‑i întelegi pe papi. Ei vor apărea la Judecata de apoi alături de perceptori, de oamenii de stat si de toti patronii universului. De fapt, bogatii au avut totdeauna prea mult spirit politic. Cu cît sînt mai multi pe pămînt, cu atît li se ascute spiritul politic. Săracii n‑au constiintă politică decît în revolutie. Căci revolutia este examenul pe care‑l dau săracii în fata istoriei.

Care este „virtutea“ politică prin excelentă, generatoare de dinamism si mobilul activ al ascensiunii? Ne putem închipui un om politic blînd, căldicel si atenuat? Ar fi o reprezentare absurdă. Un animal de pradă, cu instinctele domolite în aparentă si cu mult stil în cruzime, este forma cea mai adecvată sub care ni se înfătisează „bestia“ politică. Precum iubirea este virtutea religioasă prin excelentă, asa ura este virtutea esentială a omului politic. El urăste, din dragoste pentru un grup de oameni, pe toti ceilalti care nu‑i apartin. Cine nu stie urî cu pasiune n‑are instinct politic. Dacă nu refuzi cu frenezie pe toti care nu te urmează, îi vei pierde si pe cei care‑i ai. Ura este vitalizantă si înclin a crede că începi o actiune politică nu pentru a salva un grup uman, ci pentru a distruge pe cel care nu‑ti convine. Definitia celebră a lui Klausewitz: „războiul este continuarea politicului cu alte mijloace“ nu trebuie înteleasă în sensul pe care marxismul i l‑a dat prin Lenin, legînd războiul de structura unui sistem, ci că politicul este o stare de conflicte latente sau declarate, dar care culminează în explozia războinică. Politicul reprezintă o permanentă structură antinomică, a cărei solutionare este numai temporară. Vitalitatea politicului derivă din prezenta continuă, din imanenta conflictului.

Partidul într‑un stat si un stat fată de altul îsi definesc forta după primejdia si amenintarea ce o reprezintă. Nivelul politic se alimentează din capacitatea lor agresivă. Tendinta oricărei formatii politice este dominatia exclusivă. Coexistenta atîtor grupări si curente în democratie este un semn de emasculare generală. De aceea, concurenta politică fără nici un sens din democratie îsi are rezolvarea firească si inevitabilă în dictatură.

În orice fel de politică, dictatorială sau democratică, „partizanul“ este totul. Cine se revoltă împotriva acestui sistem în numele „valorilor obiective“ nu întelege nimic din caracterul dramatic al oricărei politici. Nu numai pentru un „politician“ (democratie), dar si pentru un dominator (dictatură), partizanul cel mai umil este o mai mare valoare decît cel mai ilustru adversar. Orice luptă elimină ideea de valori obiective. Cum fondul tragic al oricărei politici — nu numai aceea de stil mare — este care pe care, în ea se măsoară destine, si nu valori. Triumful este unica valoare. Nu există un idealism politic, ci numai un pragmatism politic.

Pentru adevăratul om politic, morala este un lux periculos. Keyserling a arătat că orice politică este, în fond, machiavelică. Plecînd din zonele subterane ale sufletului, ea aplică metode corespondente acestora. De fapt, tot ce intră în domeniul actiunii este machiavelic. Un om care luptă vrea să triumfe prin orice mijloc: o dată „ajuns“, vrea să se mentină tot asa. Cine nu procedează la fel se prăbuseste. Finalitatea omului politic este puterea. Acestui idol îi sacrifică el totul.

Febra omului politic este ura. Unde este luptă, este si ură. În numele iubirii se poate realiza infinit, cu conditia ca ura să fie activă împotriva tuturor formelor pe care le exclude iubirea din sfera ei. Este de‑a dreptul înfiorătoare patima pe care a dezlăntuit‑o crestinismul în începuturile sale. Primii crestini au urît mai mult lumea păgînă decît au iubit împărătia cerurilor. Sau avalansa de cîinie declansată de ideea luptei de clasă, în numele solidaritătii si a justitiei! Proletariatul modern este un vulcan de ură, izbucnirile lui sînt tot atîtea trepte înspre putere. Ura este virtutea politică prin excelentă. Cine sustine contrariul uită că lumea s‑a divizat în atîtea părti, nu mai pentru ca să nu dispară ura. Pluralismul este baza metafizică a urii. El este justificarea individuatiei, fără de care ura este inconceptibilă. Metafizicile moniste, de la indieni la Schopenhauer si Eduard von Hartmann, au conceput ideea de anulare a individuatiei prin iubirea universală. Fără ură însă, numai înteleg ce s‑ar putea petrece pe acest pămînt.

Voluptatea omului politic este adversarul. Cu cît el este mai mare, cu atît el îsi creează mai multi. Acest lucru este tot asa de valabil pentru un ministru în democratie, cît si pentru un dictator. Complexitatea unei personalităti trebuie să fie ajutată de o idee nu mai putin complexă.

Un curent de idei are‑si care o expresie politică, dacă vrea să fie înregistrat de istorie, trebuie să contină conflicte în germene si să le actualizeze pe măsura evolutiei lui.

Evitarea conflictelor este un semn de deficientă si de limitare a orizontului istoric. O personalitate care nu este o criză pentru orice constiintă care participă la istorie, care nu este o solutie directă a celor mai arzătoare probleme ale actualitătii respective — este o agitare de suprafată. Dacă politica se face de oameni cu instincte avide, ea trebuie să dezlăntuie conflicte echivalente agresivitătii instinctive. De aceea, planul teoretic în lumea politicului are cu totul altă semnificatie decît în alte domenii. O idee politică nu trebuie să fie „adevărată“; nici un control teoretic nu‑i poate anula eficienta, dacă ea este fecundă. Ruina sigură a unui om politic ar fi fetisismul temporar al adevărului. Reflexia lui se reduce la atît; eu am dreptate, adversarul nu. Prin aceasta, partizanul detine totdeauna un sumum mai mare de adevăr decît adversarul cel mai dotat.

Unii teoreticieni reduc esenta politicului la termenii; dusman — prieten. Conceptia aceasta exprimă fiinta politicului în formă transantă. Valabilitatea ei este totală pentru fenomenul dictaturii, care reprezintă o exasperare a politicului. Orice dictatură este un război camuflat, chiar dacă nu se manifestă în conflicte cu alte state. În tot cazul, dictatura este în primul rînd un război al unui stat cu sine însusi. Între democratie si dictatură este mai întîi o diferentă de ritm. Pe cînd prima reprezintă o respiratie comodă, a doua este activă pînă la sufocare. În democratie statul are un caracter neutru, societatea este totul. De aici distinctia atît de categorică între societate si stat, specifică ideologiei democratice în genere. Ce e drept, societatea are o sferă mai mare decît statul si înglobează o multiplicitate de elemente, nereductibile la structura abstractă a statului. Societatea este o totalitate vie, căreia fără stat îi lipseste forma. Prea marea elasticitate pe care o prezintă societatea în regimurile democratice derivă din neutralitatea, non‑interventia statului. Redus la un principiu regulator si exterior, abstractiunea lui seamănă vidului. Socialismul francez a diferentiat la maximum societatea de stat, pe cînd mistica etatistă a romanticei germane a asimilat societatea statului. Socialistii s‑au bucurat mult de distinctia pe care Hegel a făcut‑o între societatea civilă si stat. Decît, Hegel a conceput societatea civilă mecanicist, ca o sumă de vointe individuale, care n‑are o realitate si un sens decît în unitatea substantială a statului. Atît de putin a înteles el societatea si atît de mult statul, că în scrierile din tinerete sustinea că anarhiei este preferabilă tirania, deoarece ea se realizează prin stat.

O societate abandonată siesi, nerecunoscînd statului mai mult de o semnificatie juridică, îsi pierde repede centrul, sîmburele ei. Devine antiistorică si centrifugală. Consecinta fatală a oricărei democratii consecvente este atomismul social. Din societate mai rămîn numai indivizii, risipiti, fără vreo aderentă la un sens comun. Sînt societăti incapabile în mod structural de a fi democrate. Cazul Rusiei, unde societătii, lipsindu‑i organic o limită interioară, se pierde pe dată ce e liberă. De aceea, bolsevismul uneste două extreme într‑o sinteză ininteligibilă Apusului: democratia extremă si autocratia. Democratia are anumite presupozitii psihologice, care nu le întîlnim peste tot. Si acolo unde ele nu sînt, nu este creatoare. În Anglia si în Franta, ea a creat un întreg stil istoric, si existentei lor nationale dacă i‑ai răpi epoca democratică, ai da nastere unui gol uluitor. Germaniei însă nu i‑a priit democratia. În afară de statul autoritar, acea Formlosigkeit a sufletului german o duce la fund. Ea n‑a avut niciodată o epocă eroică a democratiei. Fată de Germania si de Rusia, România este mult mai naturală în democratie, desi ea n‑a dat nici o consistentă tării. Meritul democratiei în România este de a fi provocat o dezlăntuire superficială de energie, de a fi creat o serie de iluzii politice în ultimul cetătean. Că, pentru viitor, democratia trebuie distrusă pentru ca România să nu dispară, este o banalitate, iar nu un imperativ. Nu fără o oarecare mirare trebuie să privim pe aceia care, dintr‑un nationalism prost înteles, consideră introducerea democratiei la noi ca pe o pacoste fără pereche. Un popor oprimat o mie de ani avea nevoie de democratie ca de o necesitate vitală. Ea dă o respiratie largă individului, iar nu natiunii. Dar după un întuneric atît de mare, România n‑avea nevoie de accelerarea ritmului ei istoric, ci de o aerisire a individului, de o miscare liberă si arbitrară, de toată fantezia si capriciul care alcătuiesc un farmec indiscutabil al acestui regim. Dacă intram după o tiranie milenară într‑un regim de autoritate, ne idiotizam cu totii, deveneam automate oficiale, cretini balcanici. Este drept că prin democratie România s‑a lăbărtat în asa măsură, că a devenit un elastic, de care întinde primul venit. A fost însă fatal să fie asa. A fost fatal ca România să nu‑si creeze un sens si o chemare în lume, să rămînă o tară provincială cu o cultură populară si cu o mizerie colectivă. Singura sperantă este că un regim de dictatură ar putea arde etapele. Si un regim de dictatură este absurd si criminal, dacă nu arde etapele. Concep dictatura ca o revolutie permanentă. Ea este însă numai atunci creatoare, dacă e populară. Prin aceasta se deosebeste de cezarism si de tiranie. Ce este dictatura populară fată de aceste două fenomene? Diferentele dintre ele derivă din raportul diferit în care stă omul politic fată de colectivitate. Si acest raport este determinat de ideile specifice pe care le reprezintă.

Tirania nu serveste un crez. Autoritatea prin bunul plac ar fi singura ei „idee170. Tiranul nu trebuie să aibă vreo calitate. Căci neurmărind nici un alt scop, decît capriciul lui si un statu quo al imbecilitătii, de ce fel de însusiri ar trebui să dispună, decît de violenta instinctelor lui si de resemnarea supusilor? Cezarismul nu serveste o mare finalitate istorică. El se bazează însă pe excelenta unei personalităti. Momentul individual este prea hotărîtor si predominant. Teoria lui Spengler, după care cezarismul este un fruct al crepusculului culturilor, este în genere justă. Pierzîndu‑si coeziunea internă, fărîmitată si epuizată de excesele democratiei, o cultură îsi salvează vitalitatea prin virtutile strălucitoare ale unui dictator. Cezarismul poate introduce un ritm epocal în viata unei culturi, lui îi lipseste însă elanul ascendent, creator de cultură. El apare numai în perioadele ce urmează după epocile de mari libertăti si de instincte necontrolate. Există chiar o alternantă, un ritm periodic, care fixează cezarismul după fiecare perioadă democratică. Totusi, locul istoric al lui rămîne amurgul culturilor. Atunci izvorăsc personalităti, fiindcă nu mai sînt idei si nu mai sînt idei dinamice. Într‑un astfel de moment istoric, cezarismul suplineste un vid al culturii. Dacă tirania n‑are nici un asentiment al colectivitătii, cezarismul este acceptat si uneori chiar iubit. Ar fi să ne înselăm prea mult asupra omului dacă am crede că el se simte bine multă vreme în libertate. Adevărul este că nimic nu‑i e mai greu de suportat decît libertatea. Lăsat multă vreme pradă ei, îsi pierde echilibrul si se prăbuseste într‑un haos complet. Atunci preferă cea mai sinistră tiranie, pentru a scăpa de teroarea libertătii. Regimurile de autoritate au la bază o conceptie pesimistă a omului. Fără o viziune antropologică nemiloasă este imposibil să întelegi alternanta dintre democratie si dictatură în cursul istoriei. Naivii nu vor pricepe niciodată că multimea îl cere pe cezar, că oamenii au iubit de cînd e lumea nu numai libertatea, ci si jugul. Cînd se obiectează că acest lucru este adevărat pentru trecutul umanitătii, pentru un stadiu înapoiat, atunci acestei vulgarităti optimiste îi vom răspunde că orice progrese ar face omenirea, ea nu va putea ajunge niciodată asa de departe încît tipul comun al muncitorului de fiecare zi, prostii eterni, să se ridice la un nivel mai înalt decît al unui intelectual mediocru. Cum este mai mult decît sigur că lucrurile stau asa, nu pot să‑mi fac iluzii nepermise. Optimismul antropologic nu sade bine nici unui fel de gînditor: el este, în primul rînd, inadmisibil la un om politic. Nu e un fapt nesemnificativ că toti oamenii politici au fost buni cunoscători de oameni. Si ce înseamnă a fi bun cunoscător de oameni, dacă nu a te îndoi de ei? După moralistii francezi (La Rochefoucauld, Vauvenargues, Chamfort etc.), oamenii politici au cunoscut totdeauna mai bine oamenii. Au avut si ei darul introspectiei, dar n‑au fost sinceri destul…

În fata tiraniei si a cezarismului, se înaltă dictaturile populare. Ele se bazează atît pe o necesitate istorică, cît si pe un asentiment al maselor. Pe ele nu le cer numai logica internă a evolutiei culturilor, ci conditii sociale, aspiratii colective si nationale. Lenin, Hitler sau Mussolini s‑au ridicat pe o convergentă de elemente apartinînd soartei tărilor respective, iar nu pe un concurs de împrejurări. Ele nu se instaurează pentru a salva o cultură de la putregai, ci pentru a realiza accesul la mare putere politică si a ridica nivelul istoric al culturii respective.

Ceea ce ne interesează aici este importanta dictaturii populare în cadrul culturilor mici. Ea este singurul mijloc prin care ele îsi pot înfrînge inertia. O colectivitate se vrea dominată, fiindcă prin ea însăsi nu poate crea nimic. Orice solutie am căuta pentru România, este imposibl să o vedem scuturată din orbecăiala ei seculară în afară de un regim dictatorial. Si prin acesta înteleg un regim care creează în România o febră exceptională si tinde să‑i actualizeze ultimele posibilităti. Democratia a risipit prea multe energii fără vreun scop national. O dictatură însă trebuie să pună tara la teasc. Nimic să nu rămînă neexploatat si nevalorificat. Marsul României în istorie să semene unei coarde încordate la paroxism. O amenintare care să crească cu fiecare pas. Să ne apropiem si noi de lume si lumea să stie că ne apropiem. Efortul care trebuie cerut acestei tări nu poate fi comparat decît cu acel ce l‑au pretins bolsevicii Rusiei. O tară se ridică pe renuntări, pe infinite renuntări. Dacă toti am suferi pentru România cu o pasiune care ar însemna ardoare si durere, nu stiu pînă unde ar sări din mers această tară si cîte cadavre ar lăsa în urmă. Nu pot vedea destinul României decît patetic. Pentru tările rămase în urmă, nu există salvare printr‑un ritm normal. Cu oameni politici care flatează indolenta colectivă, nu se mai poate face nimic. „Politicianul“ din democratie, care ridic banul la rangul de divinitate si tara la o trambulină,n‑are nimic în el dintr‑un dominator si nimic dintr‑o aureolă mistică. Democratia e prea putin mistică si prea mult un rationalism. Ce departe este de epoca sa eroică! Febra ideologică pe care a răspîndit‑o asupra Europei s‑a epuizat, si în locul ei au rămas scheme vide si nesemnificative, ce‑ti inspiră o adevărată compătimire teoretică. În cadrul natiunii, democratia a dat nastere unei pluralităti de formatii divergente, care răpesc evolutiei nationale un sens convergent. Votul universal si parlamentarismul au conceput natiunea ca o sumă, cantitativ, cînd ea este o totalitate concretă si calitativă, care niciodată nu poate fi exprimată în aritmetica democratică. O natiune este totdeauna mai mult decît indivizii ei. Democratia a făcut din ea o rezultantă. În realitate, indivizii rezultă din natiune.

TTările fără o axă istorică îsi pierd conturul prin democratie. Acesta est cazul României. Ea n‑a avut niciodată o formă, iar democratia nu i‑a dat‑o. Ea este prea mult politică si prea putin istorie. Nenorocirea regimului democratic este că în el omul politic nu poate face nimic. Si cum o să facă, atunci cînd ascensiunea în democratie se bazează pe o sansă, iar puterea are caracterul unei durate efemere?! Dictaturile au toate un caracter de răscruce si de gravitate. Nu este caracteristic că războaiele cele mai multe se fac de regimurile dictatoriale? Încordarea excesivă si anormalul ritmului numai în război îsi află o iesire, afară de tiranie, care naste revolutia. În perioada democratică a unei tări, o revolutie n‑are un sens măret si nici o dimensiune monumentală. Numai întru cît sfarmă traditia unei tiranii, primeste un caracter de întorsătură istorică.

Împotriva dictaturilor, toate obiectiile pe care le‑a adus lumea se reduc la atîta: cu ce drept ne impune un dictator vointa sa? De unde erijarea unui individ în absolut? Obiectia sau mirarea aceasta este fără răspuns. Sau, ea n‑are decît un răspuns cinic. Este imposibil să găsesti o justificare imanentă a autoritătii sau a suveranitătii. Un guvernămînt este compus din oameni care nu sînt calitativ deosebiti de ceilalti. Ce ratiune are atunci impunerea vointei lor altora? În acest sens, teocratia este singura care are o bază logică si metafizică. Dacă autoritatea derivă numai de la oameni, atunci îi lipseste orice temei mai adînc, si în afară de relativismul uman nu mai este nici o iesire. Derivarea suveranitătii si autoritătii dintr‑un principiu transcendent justifică totul, cu conditia să crezi într‑o divinitate. Imanentismul modern a săpat atît pe Dumnezeu, cît si orice fel de autoritate si suveranitate.

Modul în are un om politic îsi transformă vointa în lege tine de un complex de împrejurări care n‑are nici o legătură cu etica. Este suficient să fi ajuns o singură dată să comanzi, ca dorinta de putere să te facă virtual un dictator. Cine stie porunci permanent si este ros de obsesia puterii nu se poate prăbusi. Numai prin comandă te distantezi de ceilalti oameni si te ridici cu adevărat peste ei. Fiecare dintre muritori se visează la un moment dat Napoleon, pentru ca să se multumească apoi o viată întreagă a trăi din ordinele altora. Orice om găseste o scuză că nu e Napoleon. Pune vina pe mediu, pe sărăcie, boală sau, dacă e român, pe România. Convertirea în mit a tuturor marilor conducători îsi are o rădăcină mult mai adîncă decît sîntem dispusi a crede. Dacă ei ar fi în consitinta multimiii numai oameni, atunci ea n‑ar putea găsi nici o ratiune autoritătii lor nelimitate. Multimea îi transformă în mit spre a se însela pe ea însăsi. Ea îi proiectează în absolut, pentru ca destinul care se consumă între ea si dictator să apară ca esential inevitabil în logica substantială a lucrurilor. Cezar a fost adorat ca zeu, fiindcă multimea suporta mai comod astfel vîrtejul de întîmplări, născut din geniul lui. Dacă, în ochii ei, el n‑ar fi fost mai mult decît un om extraordinar, n‑ar fi acceptat atîtea sacrificii. Tot asa, pentru soldatii lui Napoleon, l'Empereur n‑a fost niciodată om…

Tot ceea ce iese din cadrele acceptate ale vietii de fiecare zi se ipostaziază, deoarece umanul are granite care exclud neobisnuitul. Omul nu se lasă bucuros condus de om. De aceea a inventat el miturile.

Este neplăcut să vezi că se ridică cineva din rîndurile tale si îti devine destin. Tu nu i‑ai acordat nici un drept — si nimeni. Cu toate acestea, el îl are si tu nu mai poti face nimic. Ascensiunea vertiginoasă a omului politic este un fenomen destul de ciudat. Cei care‑l cîntăresc si nu‑i găsesc merite si calităti justificative uită că orice om politic este un destin înainte de a fi o valoare.

Dictatura care n‑are o iesire imperialistă sfîrseste în tiranie, precum iubirea în scîrbă sau în milă. Elanul dictatorial, la început dornic de a crea forme noi si a da o expansiune nelimitată unei tări, se osifică într‑un autoritarism rigid, mort, precum democratia se destramă într‑o paradă de libertăti goale. Este aici o limitare a tuturor formelor de viată, care nu‑si pot mentine productivitatea peste rezervele insuficientei lor. Orice continut de viată are o formă. Cînd el se uzează, forma constituie substitutul vietii. Astfel se nasc o sumă de scheme moarte, care trebuie răsturnate de năvala altor continuturi. Dictatura sfîrseste de obicei în tiranie, democratia în anarhie. Dictatura are o formă, tirania are numai formă; democratia are si ea o formă; anarhia nu mai are deloc. Spre fericirea noastră, viata nu tinde numai spre echilibru. De ar fi asa, de mult ne‑am fi mumificat. Moartea este preferabilă oricărei fixări. În viata socială, încremenirea într‑o formă este mai gravă decît sinuciderea. Ce ar fi fost de Europa, dacă si astăzi aristocratia continua a fi statul? Un monstru istoric în plus.

Primenirile sociale sînt conditia indispensabilă a vitalitătii unei tări. Totdeauna statul, care este sensul formativ al unei natiuni, a avut tendinta să se confunde cu clasa sau casta conducătoare. Niciodată n‑a putut îmbrătisa, cu aceeasi cuprindere, actualitatea totală a unei natiuni. Cînd Joseph de Maistre se întreabă ce e natiunea si găseste că e suveranul si aristocratia, el exprimă reactionar un lucru pe care marxistii îl sustin revolutionar în teoria statului proletar. Statul (desi pentru marxisti nu există propriu‑zis nici stat si nici natiune, ci numai societate) nu mai este suveranul si aristocratia — sau mai tîrziu burghezia —, ci proletariatul.

În orice stat nu există un echilibru, ci o preponderentă de forte. Cine are această preponderentă se identifică într‑o măsură anumită cu statul. Natiunea cuprinde elemente mult mai complexe si mai diverse decît poate să le centreze si să le cristalizeze statul. De Maistre trebuia să spună stat, iar nu natiune, deoarece aceasta închide în sfera ei mai mult decît statul, a cărui rationalitate abstractă nu poate subsuma atîtea elemente irationale din existenta natiunii. Formele de stat sînt substituibile, pe cînd natiunea este o fatalitate. De aceea, ele sînt un obiectiv principal al revolutiei.Pînă acum nu s‑a găsit un Sisif al revolutiei, care să vrea să dărîme sau să construiască o natiune. Natiunile devin. O nouă piedică în calea României si a revolutiei nationale.

Natiunile sînt istorice. Putem face istorie? Putem, dar în marginile destinului nostru. Si am putea sări peste el? Am putea, dacă saltul ar fi pecetluit în soarta noastră. Fi‑va el? Iată unde încetează Cunoasterea si începe Speranta… Nu cred că nu cred în România.

II

Norocul României este că istoria universală n‑are un curs convergent si nu evoluează într‑o progresiune continuă. Dacă devenirea umanitătii ar fi comparabilă unui fluviu, ar fi imposibil să nu ne pierdem în el si să ne mai regăsim. Toate valorile s‑ar totaliza, si nivelul actual al culturii ar fi atît de ridicat, încît o tară ca România n‑ar putea participa în nici un fel la el. Cultura occidentală, care singură contează pentru orientarea noastră în viitor, nu însumează toate valorile care au precedat‑o. După conceptia stupidă a progresului monolinear, ar trebui ca momentul istoric actual să contină într‑o prezentă tot ce s‑a desfăsurat înainte, el fiind un plus într‑o totalitate ascendentă. Istoria nu e comparabilă nici unui fluviu si nici unui lant. Ea îsi are o crestere specifică, nereductibilă nici la concepte organice si nici mecanice. De aceea este atît de greu să întelegem istoria, cu toate că trăim în ea si sîntem pînă la un anumit grad istorie. Prin introspectie pricepem cîteva mobile secrete si rămînem dezarmati în fata faptelor. Autocunoasterea nu ne revelează structura devenirii concrete.

De cîte ori căutăm un antipod mobilitătii vietii istorice, nu ne putem opri decît la sistem. Rigiditatea si consecventa logică, valabile într‑o lume de forme, nu sînt revelatoare în lumea de continuturi care este istoria. Sistemul pleacă de la premise, istoria de la irational. Logicul rămîne în sine, în transcendenta formelor sale, în inaderenta lui sterilă la devenire. Istoria reprezintă, dimpotrivă, o pendulatie continuă între irational si constiintă, care uneori nu este lipsită de pitoresc, pentru ca aproape întotdeauna să nu‑i lipsească tragicul.

Conceptia progresului neîntrerupt introduce prea multă logică în devenire si face prea mult din istorie un sistem. Si apoi, cine ar mai avea atîta ingenuitate să creadă că simplul fapt al devenirii este suficient pentru ca, născîndu‑te cît mai tîrziu în timp, să prezinti automat elemente de superioritate? Ideea progresului continuu este expresia unui optimism atît de vulgar, încît nici nu merită a fi discutată. În afară de tehnică, ea constituie un moment degradat al spiritului. Dar tehnica reprezintă un fenomen paralel culturii. Ea se dezvoltă după o lege proprie, într‑un progres incontestabil; nu există însă progres în simtire, în gîndire, în viziune. Trenul sau avionul nu ne‑au făcut nici mai sensibili si nici mai profunzi. Ne‑au schimbat doar ritmul. Cine ar compara sentimentul nostru de viată cu al Egiptului în epoca de constructie a piramidelor ar trebui să ne arate un dispret infinit. Sclavii faraonilor, care nu stiau nimic, aveau pentru eternitate o simtire mai ascutită decît savantii nostri, care stiu totul fără să cunoască esentialul. Unui optimist subtil i‑as putea face concesiuni privitoare la extensiunea ideii de progres. Este însă imposibil de a găsi cea mai mică aplicare la sentimentul de viată. Acesta, singurul care importă, nu cîstigă nimic prin timp si nici nu se adînceste prin complexul de forme al civilizatiei.

Istoria prezintă o sumă de totalităti ireductibile. Ar mai putea cineva sustine superioritatea Greciei fată de India, sau a Occidentului fată de Grecia? N‑are sens o ierarhie între culturile mari. Grandori ireductibile nu înseamnă scară ierarhică. Ea apare evidentă si tulburătoare cînd e vorba de culturile mici fată de cele mari. Diferentele lor accentuează si dau un sens ideii de progres, în defavoarea celor mici.

Fascinatia pe care a exercitat‑o Occidentul asupra noastră este proba evidentă si repetată a inferioritătii noastre si a constiintei ei. Dacă el reprezenta actualitatea întregii istorii, drumul pe care trebuia să‑l străbatem ca să‑l ajungem ar fi fost asa de mare, încît niciodată n‑am fi putut concepe să ne apropiem cît de putin de el. O umanitate care ar evolua conform viziunii progresului continuu ne‑ar arunca pe veci la periferia ei. Pentru România, istoria înseamnă cultura occidentală si nici nu poate însemna altceva. Cu ea ne punem noi în rînd. Nivelul ei ni se pare într‑o măsură oarecare accesibil. O lume istorică, a cărei actualitate totală s‑ar înălta progresiv sub ochii nostri, ne‑ar zăpăci cu infinitul ei.

Există un nivel istoric obligatoriu. O tară care s‑ar complăcea numai în dezvoltarea originalitătii etnice nu poate participa efectiv la istorie. Pe această cale, devii o tară pitorească si interesantă, cum e Ungaria de exemplu, dar nu o natiune si în nici un caz o mare putere. De Ungaria va aminti istoria numai fiindcă s‑a încăpătînat să nu renunte la caracterele ei primare. Este o tară originală, dar din punct de vedere istoric nereusită.

România nu poate deveni o realitate atasîndu‑se îndărătnic de caracterele ei primare. Cultura noastră populară este comună sud‑estului Europei. Elementele ei diferentiale nu alcătuiesc o originalitate izbitoare. Muzica si poezia noastră populară n‑au reusit să atragă atentia lumii ca un fenomen profund original. Meritul nostru fată de celelalte popoare balcanice este că sîntem cei mai apti pentru formele spiritului. Căci în Balcani, românul este cel mai putin tăran. Dacă n‑am creat în cultură, ea ne prieste totusi. Tot restul Balcanului pare a dovedi o neprielnicie în cultură, care îi justifică renumele periferic.

O revolutie natională care ar vrea să readucă pe român la el însusi, la premisele lui sufletesti, la originarul etnic, ar întoarce România din avîntul ei superficial spre modernitate si i‑ar tăia aripile. România nu este o tară originală. Ea redevine un zero istoric reîntorcînd‑o la surse. Febra sustinută a modernizării (pe toate planurile) este singura noastră salvare. Românul nu este interesant sufleteste. Pentru ce ar mai tine atunci la cvasiorientalismul său?

Chiar o tară etniceste profund originală, cum e Rusia, ce s‑ar fi ales de ea dacă ar fi făcut o revolutie rău înteleasă, pentru a reveni la mujic? Lumea ar fi uitat de Dostoievski si s‑ar fi gîndit la Mongolia. Va trebui să apărăm România de tăranii ei. Ceea ce nu înseamnă decît salvarea tărănimii de la mizerie.

Toate etapele revolutiei noastre vor trebui să aibă, ca finalitate: integrarea noastră în istorie. Dacă nu vom reusi să facem sensibilă prezenta noastră în ritmul universal, n‑are rost să ne mai frămîntăm, deoarece la o existentă aproximativă poate ajunge orice grup uman. Trecutul si prezentul României există numai prin bunăvointa noastră. Se va naste viitorul din înfrigurarea noastră? De nu, să ne îngropăm sufletul în România de niciodată.

N‑avem dreptul să ne trăim fiecare epocă asemenea unei lumi închise. Dacă nu mai vrem să fim sclavii istoriei, adică dacă vrem să depăsim conditia culturilor mici, trebuie să urmărim tinta noastră finală ca o obsesie, pentru a nu fi subminati de tentatia constantă a României: inertia.

Pentru Franta, clasicismul sau iluminismul, cu toate implicatiile lor politice si economice, sînt epoci rotunjite în sine, lumi închise, trăite cu naivitate si cu iluzia absolutului valorilor lor. S‑ar fi gîndit cineva în timpul lui Ludovic al XIV‑lea că Franta trebuie să tindă spre alte valori decît cele în care trăia? Sau Renasterea, în culmile ei, a conceput o iesire din sine însăsi, a avut ea nevoie de altă epocă? Într‑o mare cultură, orice epocă este o perfectiune istorică. Acest lucru este valabil si pentru epocile decadentei. Culturile mari se distrug în sine.

Nouă nu ni se aplică afirmatia lui Ranke: „Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott.“ De vom reusi de‑abia cu tot procesul nostru de viată să cîstigăm acel etern în imediat, care imprimă un absolut devenirii. Ranke se ridica împotriva acelora care sustin că o epocă apare pentru a da nastere alteia si că ar exista ierarhii între natiuni si epoci. Tot ce este istoric, crede el, are o valoare proprie, demnă de a fi studiată ca orisicare alta. Atîta neutralitate fată de diversitatea istorică este prea mult. Există epoci privilegiate, precum există mediocre. O obiectivitate care le plasează într‑o echivalentă este fadoare teoretică sau stiintă. Curiozitatea stiintifică a unui istoric studiază cu aceeasi pasiune România si Franta! Ce putin sîntem noi însă, fată de Franta! Existăm mai putin. Istoria concretă si efectivă este un plus în fire.

Nu esti tot asa aproape de Dumnezeu în orice epocă, Individual, contactul tău poate fi nemijlocit si transistoric. Nu‑i mai putin adevărat că prin epocă ne putem sălta automat. Si iarăsi, nu‑i acelasi lucru să trăiesti în timpul Renasterii sau în secolul acesta. Atunci se năsteau idealuri, acum se destramă. Epocile se deosebesc nu atît prin conceptiile de viată care le stau la bază, cît prin intensitate. Altcum au trăit si s‑au distrus oamenii în timpul Renasterii si altcum trăiesc si se distrug astăzi. Pe atunci, un dor intens după spatiul infinit a creat un gust arzător de aventură, încît fiece om era virtual sau real un conchistador. Toate cuceririle s‑au făcut dintr‑o nostalgie a spatiului, dintr‑o aviditate a depărtărilor. Poate că numai imperialismul va reabilita secolul nostru…

Succesiunea epocilor este sursa relativitătii si a infirmării ideii de progres. Prin ceea ce are viu, barocul neagă Renasterea, iar aceasta, la rîndul ei, Evul Mediu. O epocă trăieste prin valorile ei specifice. O alta nu se poate individualiza decît negînd pe cele ce‑au precedat‑o. Greutatea unui moment istoric nu consistă într‑o înglobare cît mai mare de valori complexe si de elemente eterogene, ci în prevalenta categorică a unor valori specifice, care dau contur si fizionomie epocii. Eclectismul este un fenomen de decadentă. Cînd o cultură nu mai are atîta energie, încît să dea nastere la directii originale ale spiritului si să se configureze în momente creatoare, atunci se recapitulează. Sinteza stufoasă si uimitoare în amploarea ei sterilă, care rezultă din această recapitulare, este eclectismul epocilor alexandrine. Tot ce s‑a creat într‑o cultură prin eforturi succesive si unilaterale, toate momentele ei unice devin în coexistenta unei sinteze artificiale un fel de rezumat istoric al unei culturi. Epoca elenisto‑romană si‑a revăzut, în amalgamul ei de curente, tot ce Antichitatea a produs între orfism si scepticism. Secătuirea substantei creatoare a unei culturi o face incapabilă să mai nască din sine epoci închise, lumi aparte în devenirea organismului său. Avîntul generator de cultură se manifestă în prevalenta unor valori, în mărturisirea pentru o sferă limitată. Nu există cultură vie într‑un nelimitat cantitativ al valorilor. Epocile naive din viata umanitătii, acelea în care oamenii au fost una cu valorile pe care le‑au creat si în care au crezut, n‑au cunoscut niciodată extensiunea gigantică a epocilor alexandrine, cu lumea lor de cunoastere substituită instinctului si sufletului, cu universalitatea lor exterioară, ci au participat cu un infinit intern la o sumă redusă de valori. Evul Mediu, cu tot ce are el sublim si grotesc, a fost universalist, dar numai ca valabilitate generală a ideilor lui, nu ca multiplicitate de idei. Universalismul calitativ este esential oricărei epoci creatoare; sub formă cantitativă, el este un semn de deficientă si este echivalent eclectismului. Momentul eclectic al unei culturi este identic universalismului cantitativ.

Evul Mediu, care a concentrat în sine atîta neliniste, că ne‑a dispensat pe noi, în latura religioasă, îsi demarcă liniile lui conturate la exces din concentrarea durabilă si obsedantă pe cîteva teme. După cum spune Léon Bloy, el a fost construit pe zece secole de extaz. Evul Mediu a stiut totul într‑o directie. El ne‑a condamnat a fi pe veci ignoranti în materie religioasă. Si el ne va mijloci apropierea de Dumnezeu. Nu toate epocile stau în raport nemijlocit cu el. Ranke nu s‑a gîndit la acest fapt si desigur, nici Taine, care prefera o haită de lupi Evului Mediu.

Limitarea substantială a epocilor, substituirea lor continuă, cu consecinta inevitabilă — discontinuitatea valorilor, — explică insuficienta vietii istorice, mobilitatea si relativitatea ei. În acest proces descoperim mai repede o demonie, decît un progres. Multiplicitatea continuturilor ni se descoperă la fiece pas ca un torent de directii irationale. Salvarea de la relativism prin căutarea unei forme, în această multiplicitate? Participarea la istorie se exprimă însă numai în abandonarea iratională acestui flux, în contopirea inconstientă cu mobilitatea existentei. Cînd constiinta ne‑a separat de viată, atunci ne rămîne acceptarea constientă a devenirii, lansarea voluntară în mrejele demoniei. În afară de atasarea organică de istorie, nu mai există decît elanurile disperate, ca mod de a‑i apartine. Restul este distantă de ea, perspectivă rece si cunoastere.

Limitarea epocilor istorice îsi are o justificare în mărginirea fatală a oricărui fel de activităti intense. Există o scară întreagă de tipuri de umanitate, care‑si acuză originalitatea prin negatii reciproce si insuficiente evidente. Cazul omului politic este încă o dată semnificativ. De la el, putem învăta despre viată ceva mai mult decît din exemplul „vietii“ gînditorului. Omul politic nu trebuie să fie un om complet. Nu este obligat să creadă ceea ce face, el trebuie însă să reusească totdeauna. S‑a pus problema dacă se poate să fii dogmatic practic si sceptic teoretic. Un om politic trebuie să fie dogmatic în viata practică; teoretic, poate să se îndoiască de toate. Există un fanatism numai în latura activă si imediată, care n‑are nevoie neapărat de corespondentul în convingere. Fanatismul spaniol a fost o combinatie de intolerantă si nihilism. Dezbinarea dureroasă dintre practic si teoretic este sursă de dinamism la sufletele mari.

Precum o epocă este fatal limitată prin prevalenta unor valori specifice, asa orice tip uman bine definit suferă de aceeasi limitare, în el predominînd elemente care îl exclud de la o participare universală. Epocile justifică relativitatea în istorie, tipologia în psihologie. Nu există epocă universală, precum nu există om universal, ci numai o gradatie de la local la o universalitate aproximativă. Renasterea si Goethe au atins un maximum de universalitate; ce departe de idealul lor au fost — o dovedeste posibilitatea istoriei de a se realiza în alte epoci, de o originalitate aproape egală, si în atîti alti oameni, cu o îmbrătisare a vietii nu mai putin amplă. Viata nu tinde spre împliniri complete; dinamismul e posibil numai în mărginire. De aceea, eroismul este în viată, pe cînd sfintenia, dincolo. Eroismul încearcă rezistentele ultime ale individuatiei. A fi erou înseamnă a trăi activ paroxismul fiintei individuale în cadrul vietii. Cum la atîta tensiune nu rezistă nici viata si nici fiinta individuală, prăbusirea este consecinta inevitabilă. Eroismul nu e conditia firească a firii, dar este singura demnitate a devenirii.

Tot ce s‑a creat pînă acum se datoreste acceselor colective de eroism, care au insuflat oamenilor, peste meschinele instincte de conservare, o pasiune de autodistrugere pentru idealuri. Cine întelege rostul adînc, frenezia colectivă ce a dezlăntuit Reforma, expeditiile din timpul Renasterii sau campaniile napoleoniene este imposibil să nu aprecieze orbirea arzătoare, ca substrat al tuturor actiunilor hotărîtoare. Popoarele care nu sînt apucate de o nebunie colectivă, din cînd în cînd, se anchilozează în traditii, care, automatizate, le scot din ritmul istoriei. Să nu se uite că nota diferentială a faptului istoric este capacitatea de a actiona pe o sferă mare, eficienta. Este istoric acel fapt care provoacă o tulburare fecundă. Cu cît are rezultate si repercusiuni mai mari, cu atît este el eveniment istoric. Un război care nu dă nastere la crize pe o scară întinsă, ci rămîne un fenomen pur local, nu depăseste rosturile lui biologice. Si asa cu orice eveniment.

Eroismul este presupozitia oricărei istorii autentice. Fără el, devenirea umană e pură biologie. Cînd viata îsi concentrează toate energiile pentru a servi alte scopuri decît ale mentinerii ei, cînd îsi fixează finalitatea în afară de ea însăsi, atunci ea realizează conditia obiectivă a actiunii eroice. Cum temperatura vietii la care înfloreste sufletul eroic este egală disperării, este de la sine înteles că în omenire nu pot exista decît crize de eroism. Oricît ne‑am mîndri cu acuitatea simtului nostru istoric, sîntem, vreunul, capabili să întelegem forta care i‑a mînat pe cavaleri în cruciade să moară sub zidurile cetătilor orientale, pentru a dezrobi mormîntul unui om, presupus Dumnezeu? Chiar interpretarea materialistă, care nu vede în aceste expeditii decît interesul si pasiunea de îmbogătire, cum ar putea explica gustul unei aventuri atît de putin promitătoare pămînteste? Istoria are o amploare cu atît mai tragică, cu cît oamenii au avut mai putin de cîstigat din distrugerea lor. Dacă cruciadele au satisfăcut un gust de infinit, ele si‑au atins „scopul“. Fără un parfum de inutilitate, istoria ar semăna unui ghiseu de bancă.

Moartea eroului este sensul vietii celorlalti. Fără autodistrugerea eroică, specia umană ar fi condamnată la plictiseală si la ratare, la acel pustiu al inimii, care este antipodul sufletului infinit. Dacă omul nu vrea să forteze prin disperarea unui gest inertia devenirii, nu‑i rămîne decît să accepte a fi purtat cu umbrele de soarta lucrurilor trecătoare. Hegel însusi, prea mult metafizician pentru a întelege indivizii, a făcut din marile individualităti, după cum bine se exprimă Friedrich Meineke, functionari ai spiritului absolut. Metafizica anulează individuatia. „Spiritul absolut călare pe cal“, a exclamat Hegel, văzînd pe Napoleon intrînd victorios în Jena. Si a scris apoi mai departe la Fenomenologia spiritului, pentru a ne arăta ce putină răspundere avem în istoria universală.

Si acum, să revenim la România si să vedem cum ar putea ea să nu mai fie o umbră a istoriei universale. Ce nenorocire pe capul acestei tări, că în locul unui ethos eroic, cu tot ce acesta presupune ca oroare si pasiune bestială, ne‑am diluat sîngele si ne‑am îndulcit patimile cu un dor amăgitor, ale cărui virtuti dormitive ne‑au îmbătat simturile peste măsură. În ochii românului, dar mai cu seamă în cîntec, palpită, cu o insistentă insinuantă, revărsarea monotonă a acestui dor, aparent elixir al inimilor sfîsiate, în realitate atractie adormitoare pentru suflete inerte. Cine a avut ocazia să audă în orasele săsesti din Ardeal vreo ceată de flăcăi români doinind în înserări, n‑a putut să nu sufere sub contrastul strivitor pe care‑l prezintă masivitatea constructivă a orasului si lamentatiile acelea prelungite, atît de inaderente la civilizatie, la efortul constructiv. Contrastul nu trebuie explicat prin deosebirea noastră organică de sasi, ci prin distanta incomensurabilă de cultură a fondului nostru popular. Noi încă nu putem aprecia ce salt am făcut prin pătura noastră cultă.

Este în dorul nostru atîta risipire lîncedă în lume, atîta renuntare în fata timpului si a spatiului si atît prizonierat în adierile inimii, că te întrebi ce tristete a încercat acest popor de s‑a predat siesi atît de neînduplecat. Scoateti lamentatiile din poezia si din muzica noastră populară si nu mai găsiti decît o topăială lirică, fără nici o marcă originală. Ce departe am fi fost astăzi, dacă infinitul din acest dor lua forma unei expansiuni eroice a sufletului, dacă ne‑am fi rostogolit, cu o înflăcărare fără margini, peste ruinele noastre! Dorul exprimă un raport negativ cu lumea, el este o lunecare lenesă si orizontală sau o ondulatie minoră pe suprafata mobilă a vietii. Eroismul este ascensiunea spiralei, sinuozitătile în înăltimi. Prin dor nu exprimăm mai mult decît nesiguranta în fluctuatiile clipelor si o chemare spre vag. De ce ne e dor? Întrebati pe orice român si nu‑ti va da o lămurire asupra acestui infinit al sufletului său.

Toată problema este ca într‑o Românie scuturată de o dictatură si de un elan colectiv, infinitul negativ al acestei psihologii să fie convertit în infinitul pozitiv care este eroismul. Duiosia si visarea prelungită care se mlădie pe lungimile timpului si pe întinderile spatiului trebuie „săltate“ în ardoare si fanatism. De la infinitul negativ al dorului, la infinitul pozitiv al eroismului este drumul pe care trebuie să‑l străbată sufletul românesc, pentru a nu amorti învăluit în umbre. Aceasta este problema psihologică a României.

O miscare politică n‑are nevoie de „idei generoase“ pentru a triumfa si a realiza efectiv. Este destul să cultive idealuri eroice si să valorifice posibilitătile de fanatism din om. O tară ca România este prea primitivă pentru a‑si putea permite luxul „ideilor generoase“, care sînt inerente tărilor cu o oarecare elegantă interioară. Ideile prea generoase, adică fără bază în imediatul vietii, slăbesc sîngele si dau natiunilor un aspect clorotic. Emascularea prin exces ideologic este un fenomen frecvent în viata popoarelor. Încep atunci a fi afectate de o paloare care este fizionomică si istorică. Ideile care n‑au nici o aderentă la viata concretă a unui popor îl deviază de la sensu lui istoric. De aceea, orice ideologie care nu‑i angajează energiile vitale este periculoasă. Extrema dreaptă si extrema stîngă s‑au dovedit creatoare într‑o măsură atît de mare, deoarece au făcut totdeauna apel la un ethos vulcanic si n‑au cucerit prin idei, ci prin mistică. Faptul că dreapta pune accentul pe politic si stînga pe social nu dovedeste nimic pentru originile dinamismului lor. Multimea iubeste să fie biciuită si fanatizată. Apoi vin… ideile.

Destinul social‑democratiei este ilustrativ pentru un curent ideologic lipsit de simt politic. Greu am găsi o miscare de o cumintenie filozofică mai remarcabilă, care să‑si fi cîntărit mai serios conceptele si să fi dat o demnitate mai onorabilă utopiilor. Cine, ca ea, a temperat mai „burghez“ excesele spiritului revolutionar si a atribuit evolutiei atîtea virtuti ca să scuze comoditătile oamenilor? Fără ideea de evolutie, social‑democratia este un zero, pe lîngă care mai există numai blîndetea social‑democratilor.

Cumpănirea filozofică a social‑democratiei i s‑a împrumutat în primele faze o semnificatie mediocră, pentru ca să degenereze într‑un exemplu trist de fadoare teoretică si politică. Lipsa de patos si de anvergură, preocuparea teoretică de tactică, dar fără instinct în luptă; viziunea unei fericiri comode, neancorate în necesitătile complexe ale omului (antropologia mediocră a oricărui tip de democratie); economism searbăd si doctrinarism stupid — sînt note ale mizeriei profunde, ale viciului si incapacitătii politice a social‑democratiei. Fată de ea, comunismul este un fenomen apocaliptic.

La ce i‑au folosit social‑democratiei ideile ei „generoase“? La ce rezultat a ajuns, după ce a rotunjit ideile revolutionare si si‑a salvat deficientele în cultul evolutiei? A adus‑o evolutia la putere? Sau n‑a stiut cumsecădenia ei teoretică un lucru elementar: forta creează făgasele „evolutiei“? Nu există atîta fortă în evolutie pentru ca să înfrîngă pe cea care se naste peste ea.

Cultul secolului trecut pentru evolutie a luat forma celui mai plat misticism. Mediocritatea oamenilor s‑a complăcut în a inventa „virtuti“ evolutiei, pentru ca ei să poată dezerta din fata oricărei responsabilităti. Evolutia va face totul cum trebuie, pare a fi fost lasitatea acestor deficienti. Toti oamenii care se reclamă de la „curgerea lucrurilor“ pentru a‑si justifica inactivitatea suferă de o neputintă constitutională. Lipsa de sînge este izvorul întelepciunii.

Individualismul ultimelor decenii ale secolului trecut nu trebuie înteles decît ca o reactie pasionată împotriva automatizării prin fetisismul evolutiei, a implicatiei lui fataliste. Să fim noi oare simple instrumente ale devenirii, capricii ale curgerii lucrurilor, pretexte ale trecerii continue a firii? Revolta aceasta individualistă a avut o notă eroică, si ea este una din aparitiile periodice ale istoriei, consecutive epocilor de fatalism. Acest individualism nu trebuie confundat cu cealaltă specie de individualism, atomizant si… cetătenesc. Există un individualism de revoltă a unor constiinte izolate si există individualismul burghez. Voga permanentă a lui Nietzsche si cea trecătoare a lui Ibsen (ale cărui opere par catastrofe la 15 ani, „drame“ la 18, „piese de teatru“ la 21) au resuscitat pe alti doi individualisti, care scriau pe cînd „evolutia“ avea încă un sens metafizic: Stirner si Kierkegaard, primul de o originalitate suspectă si nefecundă, al doilea sugestiv, grav, punînd problema individualistă în plan pur psihologic, ca subiectivism. De aceea sustine el că subiectivitatea este un absolut, iar nu individul. Pentru Kierkegaard, contează numai latura de interioritate a acestuia. El nu s‑a preocupat niciodată de social, ci s‑a oprit la etic, pe care nu l‑a conceput ca pe o formă interioară a socialului, ci ca un simplu stadiu al constiintei individuale, în drumul ei problematic de la subiectiv si imediat la general si mediat.

Este interesant că atît Stirner cît si Kierkegaard au fost pînă la un punct discipoli ai lui Hegel, de care s‑au despărtit din cauza rolului excesiv, din cauza terorii„generalului“. Pentru gînditorul danez, subiectivitatea este adevărul; ceea ce ar fi părut unui Hegel cea mai mare erezie conceptibilă.

Individualismul cetătenesc, acela pe care în nuante si expresii diferite îl întîlnim la stoici (influentei cărora se datorează conceptia voluntaristă si contractualistă a dreptului roman),la protestanti, în rationalismul secolului al XVIII‑lea, în Revolutia franceză si în tot procesul de atomizare socială pe care l‑a născut dezagregarea democratiei si liberalismului, pretinde că fiecare om are centrul în sine însusi si ca atare dispune de el în mod nelimitat. Cum esenta lui este ratiunea, limitele expansiunii sale sînt imanente. Statul, în conceptia aceasta, care a fost si a lui Kant, coordonează numai vointele individuale. Un simplu factor de armonie. Numai că viziunea rationalistă a omului are împotriva sa toată istoria.Prezenta statului si a dreptului, legate de existenta societătii pentru a dovedi dezechilibrul omului în libertate, ne arată pînă la orbire că ratiunea nu este esenta omului si în nici un caz marginea lui. Irationalismul sustine teoria organică a statului si a dreptului; în realitate, ar trebui să le afirme rationalitatea ca antipod esentei irationale a omului. Cum structura normativă a dreptului nu este reductibilă la date istorice si la o evolutie pur organică, asa cum a conceput istoricismul juridic al unui Savigny sau Puchta, ci presupune o interventie constientă si voluntară, nici statul nu este un simplu rezultat al devenirii. Nu e semnificativ că rationalismul în degradarea lui, intelectualismul, s‑au preocupat mai mult de teoria statului decît irationalismul, care se opreste mai bucuros la natiune si preferă dreptului poporul?

Drept, stat, natiune, popor indică o descrestere a rationalitătii si o crestere spre primordial. Poporul este totdeauna originar; natiunea, statul si dreptul îsi distribuie în proportii diferite elementele istorice si cele rationale.

Teoria lui Kelsen, după care statul este de esentă juridică, precum dreptul este de esentă statală, ajungînd astfel la o cvasiidentificare a acestor două notiuni, este singura iesire pentru a scăpa de chinuitoarea problemă a anterioritătii uneia din două, dat fiind că sînt argumente egal de valabile de o parte si de alta. Să recurgem la „solutiile“ aporeticii, adică la sistematizarea lipsei de solutii?

Că irationalul tine mai esential de răspîntiile istoriei decît rationalul, o dovedeste nulitatea dreptului în astfel de momente. Forta dreptului este nulă în fata Fortei. Crizele lui sînt echivalentele triumfului Ei (zeită monstră si irezistibilă). Acei care se complac în iluzia unui absolut juridic, dar văd răsturnările create de ofensiva fortei (chiar a acelei forte ce serveste o mare idee), se mîngîie cu speranta că la un tribunal al istoriei toate triumfurile înăltate din expansiunile puterii vor fi pecetluite ca infamii si îsi vor pierde strălucirea. Acestor idealisti trebuie să le răspundem că la acel tribunal i se deschid lui Napoleon toate portile, iar popoarele vor fi judecate după cît au riscat. Ele vor avea înscrise pe frunte războaiele si revolutiile. Un tribunal al istoriei cîntăreste fapte, si nu idealuri; de idei, să nu mai vorbim. El ar studia si ar achita pe conchistadori; filozofii n‑ar fi introdusi, fiindcă n‑au fapte pe constiintă… Iată lucruri care apartin cunoasterii, si nu pesimismului.

Fiecare tară îsi are un centru de gravitate politică si o directie ideologică, pe care nu le putem trece cu vederea fără a neglija situatia specifică a fiecărui popor. Tendinta spre abstractiune, care se întîlneste atît de des în aprecierea miscărilor politice analoage a diferitelor tări, asimilează aceluiasi continut nationalismul românesc cu cel francez sau cel german, sau îsi închipuie că stînga are acelasi sens în Rusia ca si în China sau în Franta. Această problemă, destul de încurcată si de plictisitoare, este clară numai redusă la o singură întrebare: care e sistemul prin care o tară devine puternică? Nu toate realizează accesul la putere pe aceleasi căi.Uneia, cu traditii democratice puternice si creatoare în democratie, orientarea spre dictatură i‑ar fi fatală. Si invers.

În Franta, nationalismul este reactionar, în România, revolutionar. Ideile politice ale lui Maurras si Daudet sînt pentru România — pentru ceea ce trebuie să devină această tară — mai periculoase decît cele mai anarhiste curente. Nu numai că‑i lipseste complet problematica socială, dar acest gen de nationalism se refuză oricărei slăbiciuni revolutionare. El priveste realitătile de sus în jos; e conservator si se bazează pe aristocratie si tărănimea înstărită, cele două reazeme ale reactiunii, fată de care burghezia reprezintă un efort revolutionar permanent. Nicăieri ca în Franta nationalismul nu este mai mult istoric, în sensul rău al acestui cuvînt, adică fixarea si atasarea statică de un trecut, care din păcate nu poate fi mare de două ori. Nu este francez care să nu fie nationalist în sensul pasiunii pentru Franta; dar, întrucît nationalismul este un program de idei reactionare, el nu‑si identifică patria cu interesele claselor agonizante. Nationalismul francez este o realitate mai vie; cel românesc nu poate fi decît mesianic si cu atît mai dinamic, cu cît viitorul se proiectează mai mult ca singura realitate.

Identitatea în termeni nu acoperă o identitate de continuturi. Ideologii asemănătoare utilizează aceleasi expresii pentru realităti diferite. Franta este o tară atît biologiceste, cît si istoriceste bătrînă; Rusia reprezintă un organism istoric tînăr. Un regim comunist ar putea să aibă în amîndouă acelasi sens si acelasi continut? Diferentele de nivel joacă un rol extrem de important în ce priveste solutiile politice ale diverselor tări. Este mai mult decît evident că o tară fără istorie, cum e România, si o tară cu prea multă, cum e Franta, n‑ar putea realiza niciodată o identitate efectivă de regim. Acelasi curent este reactionar într‑o tară si revolutionar într‑alta. Într‑una se bazează pe rentieri si în alta pe someri.

Pluralismul si divergenta natiunilor explică de ce nu sînt valabile decît solutiile specifice. Dacă ar fi posibilă o solutie universală — precum crede comunismul —, atunci conflictele internationale s‑ar diminua într‑o măsură neasteptată. Lupta pentru hegemonie s‑ar termina în favoarea aceleia care a avut prioritatea sistemului. În spetă, Rusia. Comunismul continuă visul rusesc al dominatiei universale. Mesianismul slav are aspecte multiforme, pe care naivii nu vor să le recunoască, dar care se descoperă, implacabile,acelor ce înteleg lupta exasperată pentru hegemonie.

Orice idee mesianică exprimă direct sau camuflat o pornire spre putere, asa încît nu există mesianism fără implicatii politice. Elanurile mesianice sînt expresii eterate sub care se ascund realităti ce sfîsie natiunile.

Diversitatea structurii ideologice a natiunilor justifică divergentele si conflictele dintre ele. Este aproape imposibil ca un stat să nu aibă o conceptie ideologică în politica sa externă. Numai Anglia — căreia utilitarismul i‑a dat o mare ascutime a simtului politic — a stiut să facă abstractie de divergentele de sistem si, sub imperiul intereselor, să renunte la orice conceptie ideologică în politica sa externă. Franta, Germania si Rusia, dimpotrivă, n‑au pierdut nici o ocazie să‑si afirme ireductibilitătile si să facă politică în umbra ideilor. Lumea numeste idealism această nevoie de a da o justificare abstractă dramelor. Faptele istoriei concrete nu rămîn mai putin o probă împotriva idealismului.


CAP. VI

Spirala istorică a României

Noi românii privim cu dispret mărturisit celelalte popoare balcanice, fără să ne gîndim că, dacă dau dovezi de inteligentă si de spirit mai reduse, prezenta lor în lume s‑a conturat în gesturi mai ample si mai grele decît ale noastre.

Istoria Bulgariei nu este întru nimic inferioară istoriei noastre, după unii autori este chiar mult superioară. Există un Ev Mediu bulgăresc, dar — din păcate — nu prea există unul românesc, în ciuda atîtor „întîmplări“ care mi s‑ar opune si care totusi nu m‑ar convinge. Orgoliul nostru national este superficial, lipsit de sevă si de profetism. Ne multumim a crede că bulgarii au fost tot timpul grădinari, iar noi numai eroi, fără să ne întrebăm de ce sîntem atît de mizerabili după atîta risipă de eroism.

Este desigur o rusine inevitabilă a conditiei noastre de a fi fost condamnati să trăim si să crestem în mijlocul unei comunităti balcanice. Apartinem prin soartă Balcanilor, desi aspiratia noastră continuă ar fi evadarea spirituală din ei. A crede cît de putin că noi trebuie să ducem la înflorire spiritul balcanic este a ne compromite si a ne ofensa menirea, pe care de nu vom avea‑o, o vom inventa. Nu vom putea deveni întîia fortă balcanică, decît lichidînd ceea ce este balcanic în noi. Si prin întîia fortă în Balcani nu înteleg constiinta natională a puterii noastre, ci proiectarea României în constiinta europeană ca fatalitatea implacabilă a unei regiuni istorice si geografice. Dacă în întreg sud‑estul Europei, România nu se va defini ca singura realitate politică si spirituală, atunci viitorul mi se pare searbăd, superfluu, stupid. Cum pot exista atîtia care pot crede că respiratia actuală a României este viată? O tară care în politica externă nu încurcă agresiv pe nimeni nici nu poate fi băgată în seamă. Idealurile în care agonizează această tară nu‑i ating nici măcar granitele, ci lîncezesc într‑un centru al ei, prea mobil pentru a fi un sîmbure. România actuală, continuînd o traditie de o mie de ani, nu poate concepe viata decît defensiv. E îngrozitor!

Balcanii nu sînt numai la periferia geografică a Europei, ci si la cea spirituală. Mai cu seamă la aceasta. Resturile, scursurile, cangrena morală, imbecilităti ale instinctului, orizont imediat — determină, toate, o fizionomie caraghioasă si tristă, de un grotesc deprimant. Balcanul în esenta lui reprezintă o zvîrcolire ratată, un dinamism închis, o sterilitate jalnică.

Ce înseamnă astăzi România, Bulgaria, Iugoslavia, Grecia? — Oricît as fi de pesimist cu privire la trecutul si la prezentul României si oricît — din dorintă de obiectivitate — as încerca s‑o depreciez, îmi este imposibil să nu recunosc că ea este singura tară balcanică al cărei viitor va revela un fenomen original de mare amploare. Ceea ce are România în plus, fată de celelate tări mici care o înconjoară, este o constiintă nemultumită, care‑si justifică valabilitatea nu prin adîncime, ci prin permanentă. Ar însemna să cădem într‑o deznădejde natională, dacă n‑am recunoaste continuitatea unei asteptări nerăbdătoare, a unei nemultumiri zilnice de propria noastră soartă. Dacă Serbia reprezintă o fortă militară mai mare decît a noastră; Bulgaria, mai multă primitivitate ofensivă; Ungaria, mai multă pasiune, iar Cehoslovacia prea multă civilizatie, ar fi criminal să uităm că toti acesti vecini neimportanti, prin cetătenii lor de fiecare zi nu aduc o aspiratie mesianică, nu se concep esential altii. Ultimul cetătean român îsi consumă existenta într‑o continuă protestare. Iar dacă această protestare este minoră, ea nu reprezintă mai putin, într‑o însumare colectivă, nivelul constant al unei revolte. România, fără un mare fenomen politic viitor, decisiv si esential existentei ei, mi se pare o monstruozitate, o perfidie a istoriei, o glumă de prost gust.

O Românie viitoare, ce ar putea fi totusi foarte apropiată, va trebui să devină o fatalitate sud‑est europeană si, lichidîndu‑si balcanismul, să reabiliteze această periferie. În viitor să ne fie rusine că am apartinut unei astfel de comunităti si trecutul să ne fie singura noastră calomnie.

Este foarte greu, ca român, să fii obiectiv cu popoarele care ne înconjoară. Aproape toate ne‑au dominat, fie o întreagă perioadă, fie numai un moment istoric. Rusinea este a noastră, cu atît mai mult cu cît este aproape imposibil să inventezi o scuză oarecare. De aici neîntelegerea si dispretul fată de ele. Atîtea aspecte ale sufletului maghiar îmi inspiră o simpatie nesfîrsită; nu sînt capabil însă de cea mai mică atasare de poporul maghiar, de istoria lui. Sînt cîtiva ani în urmă, văzînd sergentul de stradă din Budapesta, m‑am cutremurat că mustata aceluia s‑a întins o mie de ani peste Ardeal si am înteles, în acest trist fenomen, de ce noi românii n‑am avut o chemare în lume.

Ungurii sînt în Europa o insulă. Desi au luat si ei parte cum au putut la frămîntările Europei, ei n‑au fost niciodată sinceri în participarea lor. Teoria spengleriană a sufletului originar al culturilor nu‑si găseste nicăieri o verificare mai evidentă ca în Ungaria. Sub toate formele de cultură, ei au păstrat zvîcnirile initiale. Este prea mult sînge în spiritul maghiar pentru ca Ungaria să fie altceva decît suflet.

Sînt oameni care dispretuiesc muzica maghiară. Ei spun: este prea monotonă. Le răspund: nu există muzică mai monotonă. De ce totusi reversibilitatea aceluiasi motiv nu te plictiseste, ca în muzica orientală? Nu stiu bine. Trebuie să fie însă în tonalitatea diferită a tristetii.

Muzica orientală este o văicăreală într‑un vid cosmic. Disonantele ei cer ceva; rătăcirile inimii vor să ajungă undeva. Ea nu este decît o chemare. Astfel, misterul ei se anulează în probabilitatea unui răspuns. Si cine ar putea să răspundă? Dumnezeu, lumea, vidul. Nu‑mi spune nimic fiorul ei.

Gînditi‑vă însă la legănările muzicii maghiare, care nu vor să ajungă nicăieri! O tristete care se alimentează din ea însăsi. Farmecul ei precultural, mijloacele simple si lipsa de ornamentatie exprimă un urît al sîngelui. O melancolie biologică, nestilizată,dar care îsi justifică ondulatiile dintr‑un lux al materiei. Lungimile ei monotone sînt mai aproape pentru a da expresie desfrunzirii inimii, decît chiar cenusiul marsurilor funebre.

Cine a avut ocazia să asculte într‑un moment de mare oboseală Ofranda muzicală a lui Bach — n‑a putut să nu aibă senzatia că este îngropat în cer. Oboseala te face prizonier ultimelor intentii ale muzicii, iar tristetea te face muzică.

Ascultati în clipe asemănătoare tînguirile maghiare, urmăriti numai adierile lor melancolice, fără corectivul frenetic al ceardasului, si veti simti că n‑are rost altă moarte decît sub sălcii plîngătoare.

Cred că există în fiecare om o nevoie de tristete, pe care nu si‑o satisface numai din resursele sale. Si cînd nu poti totdeauna să visezi cu melancoliile lui Schumann, te abandonezi muzicii de pustă, sfîsierilor si lamentatiilor ei.

Nu există muzică în care să se exprime mai elementar prezenta lacrimilor în lume. Îti vin repetat în minte cuvintele Elisabetei de Bavaria, împărăteasa care a adorat Ungaria: există în lumea asta, în afară de egoismul uman, si sălcii plîngătoare. Sau te gîndesti la acele pagini din Jardin de Bérénice a lui Barrčs, în care excesul de meditatie, printre singurătăti si regrete, naste o dorintă de lacrimi. Se întîlnesc astfel vibratiile cele mai rafinate cu freamătul si nelinistea sufletului turanic.

Keyserling insista asupra tristetii arabe, ruse si argentine. Cum de i‑a putut uita pe unguri? Acest popor este singurul care, în Europa, mai păstrează traditia unei exaltări dionisiace. Cine a văzut o cîrciumă maghiară si toată lumea de acolo, legănată de tristeti, abandonată cu atîta participare si frenezie betiei, nu‑si poate tăinui o simpatie pentru o umanitate atît de primitivă, cu aderente atît de reduse la fadoarea genului nostru de viată. Ce vor fi căutat ungurii în Europa? Si cum s‑au putut opri printre noi?

Ungurii au în ei instincte de nomazi. Asezîndu‑se si fixîndu‑se într‑un spatiu determinat, ei n‑au putut înfrînge o nostalgie de rătăcitori. Agricultura si păstoritul nu convin sufletului lor barbar. Setea lor de spatiu si‑au domolit‑o prin cîntec si urlet. E singurul popor care mai stie zbiera. Urletul este o disperare în fata spatiului. De aceea, de cîte ori esti nemîngîiat la ses sau pe culmi, urletul si se pare singurul răspuns la tentatia imensitătii. Am cel mai mare dispret pentru acei care nu‑si pot regăsi instinctele în singurătate. Natura te înnebuneste ca si oamenii; ea prin infinit, si ei prin platitudine.

Lamentatiile maghiare îsi au sursa în această tristete a instinctului. Aviditatea de spatiu se satisface în acele lungimi monotone, care trezesc automat reprezentarea unui infinit spatial. Tărăgăneala melodică este expresia cea mai adecvată a progresiunii nedeterminate în structura spatiului.

Mă leagă de Ungaria inutilitatea ei, lipsa de seriozitate a soartei ei politice, amarul de totdeauna al inimii sale. E bine să avem între noi popoare care nu pot iesi din ele însele, prizoniere ale conditiei lor primare. Ungurii au rămas la sufletul originar al culturii lor, sînt intimi pînă la sfidare cu sursele lor. Devenirea istorică le‑a relevat neîncetat ceea ce au fost ei în începuturi. De aceea, Ungaria n‑a fost niciodată efectiv în istorie, ci s‑a dezrădăcinat prin muzică de la o soartă pe care i‑a impus‑o fără să vrea Europa.

Nici un popor din Balcani: sîrbi, bulgari, greci, nu reprezintă o idee istorică. Prin urmare, n‑avem pe nici unul în fată. Acelasi lucru este adevărat si despre Ungaria, Cehoslovacia, Austria si Polonia.

Toată discutia din veacul trecut, referitoare la destinul cultural si politic al României, pleca de la conceptia imposibilitătii de a construi o tară pe un ideal de împrumut. Dacă discutia a fost utilă sau inutilă, nu este locul să vedem aici. Practic, ea n‑a dus însă la nici un rezultat. Care a fost instrumentul realizării unei astfel de viziuni? Teama de modernism caracterizează unul din elementele complexului de inferioritate al acestuia. Este mai mult decît evident că nu poti face o miscare politică de mare amploare împrumutînd elemente disparate, de la miscări diferite. Important este însă să vezi întru cît conditii obiective asemănătoare în două tări îsi găsesc o expresie ideologică diferită si, prin aceasta, să stabilesti pînă unde se mărginesc cu adevărat acele tări.

Procesul de crestere al României este atît de artificial si accesul ei la putere atît de nefiresc, încît numai cultivînd din afară anumite idealuri vitale ei se poate realiza o urcare pe o treaptă istorică. Tara aceasta, care n‑a avut niciodată cultul fortei, trebuie învătată să‑l iubească. Tragedia României este că în primul rînd trebuie să stie că devine tare. Constiinta este antecedentul fiecărui act de viată într‑o tară fără istorie, pe cînd în marile natiuni — cazul tipic al Frantei — constiinta este consecutivă actelor de afirmare.

Frenezia industrializării, mistica lumii urbane, vointa absolută a unui salt istoric, discontinuitatea prin revolutie ca o manifestare vitală — sînt elemente care fac din Rusia o tară vitalizantă. Obiectiv vorbind, realitătile sociale de la noi, atmosfera generală a României se aseamănă enorm cu Rusia taristă. Aceeasi decrepitudine si aceeasi inertie. Decît, idealurile care au însemnat pentru Rusia o întărire, pentru noi ar putea fi o prăbusire. Viziunea de viată a bolsevismului, universalismul pretentios, într‑o tară cu rezistentă interioară atît de minoră si cu o constiintă natională atît de labilă, ar putea echivala cu o lichidare. Întrebarea pe care trebuie să si‑o pună fiece natiune este: prin ce idealuri devin puternică? Răspunsul îl dau forte obscure, viziunea ascunsă, nutrită atît din sînge, cît si din gînduri. România are enorm de învătat de la Rusia.

Suprematia noastră spirituală si politică în sud‑estul Europei trebuie să ne fie obsesia politică de fiecare zi. De vom continua să ne izolăm în mediocritatea noastră, o să înspăimîntăm lumea cu atîta ratare.

Pluralismul balcanic nu poate duce la nimic. Fără un centru de gravitate care să cadă într‑o tară cu un destin politic în ascensiune, divergenta acestor state gelatinoase va da nastere la frictiuni nesemnificative. Numai o fortă poate să constituie din acest Balcan amărît un sîmbure viabil. Dacă o tară nu se impune ca o putere necontestată, el nu poate căpăta o consistentă.

Atît timp cît dominatia turcească s‑a întins în acest colt de lume, el avea o unitate, care dacă era exterioară nu lega totusi mai putin, prin acea teroare sterilă ce a definit imperialismul otoman, diversele neamuri, răzletite fără rost pe meleagurile acestea. Turcia, ca mare putere, si‑a definit tăria extensiv. Astfel ea n‑a putut imprima un stil istoric valabil tărilor cucerite. Pe timpul cînd Imperiul Otoman se întindea din Maroc la marginile Arabiei si de la Viena la Nil, el n‑a putut să dea o formă unui asa mare spatiu de cultură. Imperialismul turcesc este un caz tipic de nearticulatie istorică. Exemplul Turciei ne învată de cum nu trebuie să fie un imperialism. Altcum, nu ne‑am explica de ce toate popoarele care au cunoscut jugul semilunei si‑au făcut un merit din a‑si lichida ereditătile turcesti. Există însă o singură tară care să nu fie mîndră de vestigiile romane? O urmă de drum roman este un îndemn la glorie; o moschee, un prilej de amărăciune.

Avalansa turcească ne face sesizabilă diferenta între o mare putere si o mare cultură. Desi una pe alta se implică si se conditionează, am mărturisi totusi prea putin respect pentru nuante, dacă nu am releva plusul pe care‑l presupune ultima, si anume un plus calitativ, de nuantare în substantă. Turcia a fost o mare putere; Franta a fost totdeauna o mare cultură. Imperialismul, ca fenomen creator, este un atribut al culturilor mari. Sub formă sterilă, el este totdeauna o dimensiune a marilor puteri.

Încetînd hegemonia turcească, individualizarea politică a popoarelor balcanice a dus la o fragmentare a cărei continuare nu mai are nici un sens. Despre o refacere a Turciei, ar fi o crimă să vorbim. Să ne gîndim însă numai la ce a reprezentat Constantinopolul pentru această regiune umană si ce vid avem să umplem prin apusul său. Problema hegemoniei în sud‑estul Europei este identică cu aceea a noului Constantinopol.

Într‑o astfel de problemă nu se poate vorbi decît deschis: fi‑va România tara unificatoare a Balcanului, fi‑va Bucurestiul noul Constantinopol?

Iată o întrebare căreia nu i se poate da un răspuns precis, dar a cărei rezolvare este identică soartei noastre.

Un răspuns negativ ne prezintă situatia clar. Ce se va alege de noi, de nu vom fi tara predestinată acestui colt de lume? Vom fi ceea ce am fost. Ireparabilul va fi atunci semnul nostru.

Dar dacă România ar fi atinsă în viitor de o gratie istorică? Atunci, sîntem pusi în fata unor mari responsabilităti.

Sud‑estul Europei, fără un focar, n‑are nici o realitate. Sofia, Atena si Belgradul nu iradiază mai mult decît au nevoie tările respective. Dacă Bucurestiul nu va deveni un centru de atractie pentru toată această margine a Europei, atunci mai bine l‑am dărîma de acum. Centrul de greutate este destul de mobil în istorie. Pe deplasările lui ne vom întemeia noi sperantele. În măsura în care vom deveni realitate politică, în aceeasi măsură favorizăm posibilitătile de deplasare spre noi. De nu vom avea în viitor atractia unui miraj, la ce să ne mai atasăm de aparentele noastre?

Cum să nu ne bucurăm cînd vechiul Constantinopol a degenerat într‑o temă romantică si că‑l mai înteleg doar poetii, că oamenii politici l‑au uitat? Noi însă nu‑i vom uita semnificatia si greutatea, fatalitatea si tragicul. Nu pot avea viziunea unei alte Românii, fără să‑mi proiectez tara în finalitatea ei ultimă. Noul Constantinopol să nu fie un obiect de visare politică, ci un obiectiv urmărit zi de zi, cu pasiune si dramă. Altcum, tara asta nu merită atîta disperare.

Un mesianism ajunge să aibă corespondente practice atunci cînd pleacă din realitatea permanentă a sufletului national. Unul intermitent si ocazional nu se va defini niciodată politic. Acest fenomen explică penumbrele Poloniei, tară cu destin intermediar, condamnată a se zvîrcoli între culturile mari si cele mici. Ea ar putea deveni o mare putere — minus imperialismul. Un imperialism polonez nu e posibil, fiindcă e barat atît de Rusia, cît si de Germania, încît ea n‑are în ce directie să si‑l exercite. Polonia va face fată istoriei; din ea totusi nu vor rămîne decît urmele unor oameni mari. Căci Polonia nu e mare prin soarta sa. Mesianismul ei n‑a fost mai mult de o mistică natională, căreia lipsindu‑i pasiunea pentru universalitate — n‑a putut deveni un factor istoric efectiv. Pentru penumbrele unei tări, care a reusit totusi să se debaraseze de stigmatele culturilor mici, este de o semnificatie deosebită faptul că putem face destul de usor abstractie de Polonia si să ne gîndim numai la proeminentele ei.

O tară este o realitate istorică cu atît mai mare, cu cît ne reprezentăm mai clar imaginea ei ca totalitate, Franta suscită icoana unei realităti istorice substantiale. Ne gîndim adică la ea, si nu la gloriile ei individuale. Pentru noi toti, Polonia înseamnă foarte greu ceva mai mult decît muzicienii sau profetii ei. As vrea însă să întîlnesc pe acel căruia Franta înseamnă numai Pascal sau Baudelaire, Ludovic al XIV‑lea sau Napoleon.

Decît să se nască în România numai un mesianism de circumstantă, mai bine să ne tîrîm soarta fără constiinta unei sortiri. Nu pot concepe decît un destin care să fie o flacără în neîntreruptă evolutie. Altcum, toată această Românie nu va fi decît un spatiu pentru inimi frînte. Si asa, cui decît ei, i‑am putea atribui înclinatia inimilor noastre? Căci nu există un cadru mai nimerit si mai fatal pentru echilibrul instabil al sufletului…

Modul existentei românesti este minorul. Unei ascensiuni frenetice nu‑i prieste decît modul major, în care respiră si ritmează toate aurorele. Pînă cînd va mai fi România aceasta prilej de tristete teoretică? Atît de adînci sînt golurile ei, că seamănă unor ispitiri de abis. Asa privită, să fie România numai un pretext al tristetii mele? Toate posibilitătile de a crede în ceva le plasez în România, căci de as da mînă liberă amărăciunilor, unde as mai descoperi‑o? În infinitul tristetii, România este un punct pe care încearcă să‑l salveze deznădejdea mea.

Pretentiile ei de hegemonie viitoare n‑au nevoie de nici o justificare specială si în nici un caz de considerente etice. Dacă popoarele s‑ar multumi toate cu ce au, omenirea s‑ar stinge de mediocritate. De nu ne vom sili noi să ne impunem în lume, se vor găsi altii care să‑si construiască o glorie pe inertia noastră. Atîta vreme cît vor exista popoare, paradisul terestru este o nefolositoare năzărire. Istoria este un alt cuvînt pentru tragedie, precum viata pentru zădărnicie.

Si dacă tot procesul umanitătii nu este decît o înăltare si o prăbusire de natiuni, o succesiune dramatică de destine, fiecare încercînd să‑si legitimeze prezenta printr‑un plus de neliniste, — ce ne mai rămîne, decît să mergem spre capătul soartei noastre, aruncîndu‑ne într‑o vîltoare din care gradul nostru de frenezie va scoate învingători sau învinsi.

Nu mă interesează decît avîntul ascendent al acestei tări, spirala istorică a României. Cum ar putea fi altfel cînd, din istoria universală, cine ar găsi un sens altor popoare decît acelora care s‑au distrus pentru a‑si afirma instinctele si o idee, care au pătimit pentru sensul lor în lume si au sacrificat totul unei glorii ce le‑a accelerat agonia?

Este un suflu generos în pornirea de afirmare si de distrugere, care transfigurează demonia vietii isorice si încunună culturile cu un nimb pe cît de fatal, pe atît de fermecător. Va fi o pată de nesters pe constiinta modernă iluzia înselătoare a progresului. Ce experientă superficială de viată va fi făcut omul modern, de a răpit devenirii caracterul ei de dramă permanentă si fluidă, compromitînd‑o în ideea progresului? Si ce convingeri pedagogice a nutrit, de a turnat atîtea pretentii etice în instinctele vietii si în rătăcirile lor? Ideea progresului, etica si tot ce este în această lume, direct sau indirect, pedagogie, au îndulcit pînă la emasculare vibratiile acelui simt tragic, căruia în alte vremuri se abandonau muritorii cu pasiune si durere. Nu pot iubi decît o cultură care ascunde, sub forma si stilul ei, iubire, disperare, moarte si iluminare. Adevărul, binele si frumosul? Dacă viata ar avea ochi să privească, as descoperi în strălucirea lor o chemare stranie si echivocă de crimă si sfintenie.

Rău ne‑ar mai sta nouă, românilor, să păsim în lume adăugînd si cîrpind la haina zdrentuită a unei culturi, umplînd goluri cu teorii de etică sau încercînd să salvăm tot ce nu e tragic în modernitate. Fi‑vom capabili să întelegem tot ce e gotic, baroc si să ne asimilăm dinamismului lor? Oare să nu pîlpîie în noi nimic din ethosul eroic si convulsionar al Spaniei si Rusiei? Să ne fie pe veci străine excesele si paroxismul sufletului germanic? Nu vreau o Românie logică, ordonată, asezată si cuminte, ci una agitată, contradictorie, furioasă si amenintătoare. Sînt prea mult patriot ca să doresc fericirea tării mele.

Spirala istorică a României se va înălta pînă acolo unde se pune problema raporturilor noastre cu lumea. Pînă acum am fost reptile; de aici încolo ne vom ridica în fata lumii, pentru a se sti că nu numai România este în lume, ci si lumea în România. De nu vom trăi apocaliptic destinul acestei tări, de nu vom pune febră si pasiune de sfîrsit în începuturile noastre, sîntem pierduti si nu ne mai rămîne decît să ne recîstigăm umbrele trecutului nostru.

-Sfârsit-

                 INAPOI LA

PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE