ROMÂNISM
R O M Â N I S M U L   N O S T R U

Conferintă tinută în fata studentilor la Congresul General Studentesc dela Târgu Mures în Aprilie 1936     

de Alexandru Cantacuzino

"Alexandru Cantacuzino - Opere Complete", Col. Omul Nou, 1969, München

 DOMNILOR STUDENTI, 

 Neamurile, cred eu, nu sunt rezultatul unor jocuri întâmplătoare ale hazardului, nici creatia inteligentei sau a unor patimi oarbe ale oamenilor.

 O natie nu este înfăptuirea unei oportunităti vremelnice, a unor închipuiri sau a unui capriciu al naturii.

 Înainte ca Iulius Cezar să fi plecat la drum spre a-si însusi faimă si bogătie dincolo de Alpi, cu gândul să înstăpânească pacea în Galia la granitele de Nord Vest ale Imperiului Roman, să mărească gloria si dominatia Romei si pe urmă să primească   -învestmântat în togă de purpură si cu fruntea încununată de lauri-  onorurile triumfului de-a lungul căii Via Scara, prin Forum, până la templul lui Jupiter Capitolinus ; înainte de a se ivi aceste evenimente istorice, în întelepciunea Celui de Sus, erau deja hărăzite nasterea si destinul Frantei.

 Înainte ca legiunile romane conduse de împăratul Traian să fi trecut Dunărea, înainte ca regele Decebal să-si fi dat moartea în amarul de a fi pierdut libertatea neamului neînvins al Dacilor, Dumnezeu torsese deja firul Vietii sortită Natiei românesti, care, de la leagănul ei imperial roman, trece prin nesfârsite încălcări ale năvălitorilor si asupritorilor din atâtea noroade străine si duce, prin învierea legionară, la rodnicia semeată a românismului de mâine.

 După cum conceptul de arbore si menirea specifică stejarului au preexistat semintei de ghindă, tot asa, credem noi, că în rânduiala Dumnezeirii există o imagine a ursitei noastre de Neam românesc.

 Vom creste si ne vom dezvolta în limitele si potrivit acestei imagini dinadins zămislită de Dumnezeu pentru noi, vom purta flori si vom da fructe românesti si rău va fi de ne vom încumeta să fim altceva, decât înfăptuirile vii ale unui gând dumnezeiesc.

 Bineînteles că această crestere poate fi strâmbată, deviată, această înmugurire poate fi viciată pe pământ, roadele pot fi chircite si otrăvite prin fapta noastră.

  Dar aceasta nu înseamnă, că nu există în viziunea Celui de Sus modelul divin al Neamului român crescând, înverzind si purtând minunate roade românesti.

 Dacă acesta e adevărul, cum îndrăznesc atunci internationalistii si comunistii să scrie si să vorbească de un neam european, despre o patrie universală, despre o limbă “esperanto”, etc., si să opună conceptia mintii lor, învătămintelor istoriei si hotărârilor ceresti ?

 Da, fraternitate, bună întelegere, bună învoire, omenie si generozitate umană cât mai mult, însă nu stârpirea raselor, nici nimicirea credintelor si moravurilor nationale, nici dărâmarea legilor de crestere si de creatie proprie fiecărei natiuni.

 Dacă lui Dumnezeu nu-i plac nationalitătile, dacă Dumnezeu nu are dragoste si milă pentru ele si nu le-a luat sub binecuvântata Sa oblăduire, dacă nu ar fi conceput lumea sub aspectul unor specii nationale, fiecare cu destinul său separat ;

 Dacă Dumnezeu nu ar fi hotărât pe pământ fiecărei natiuni sălasul ei potrivit, cum de nu s-a topit Natia românească sub invaziile atâtor năvălitori : Goti, Gepizi, Huni, Avari, Unguri, Poloni, Rusi, Turci, Greci, Tătari si Evrei ?

 Vedeti dumneavoastră, pământul acesta pe care trăim a fost năvălit, de multe ori, de felurite noroade.

 Dar numai odată, la cucerirea romană, Dumnezeu a sorocit timpul obârsiei noastre prin întruchiparea elementelor romano-thracice, iar din momentul acela s-au perindat încă 16 veacuri de cotropiri si stăpâniri străine ; nici un neam nu s-a mai putut naste pe aceste plaiuri si nimic, nici o influentă, nici o vijelie, nu a mai putut desface ceea ce a fost zămislit dintr-un ordin care nu greseste.

 Acesta e adevărul, desi apologetii stiintei vă vor oferi sute de alte explicatii nesatisfăcătoare.

 Oricâte imitatii si moravuri străine au fost impuse Neamului nostru, oricât amestec de viată, de credintă, de sânge, de limbă, de interes cu străinii, ne-a fost sortit în trecutul nostru zbuciumat, românul nu s-a identificat cu elementele alogene si a rămas separat cu natura sa predestinată si cu ursita sa diferită.

 Mai cu seamă la tară, eul romano-thracic s-a păstrat aproape neîntinat.

 Influentele străine au rămas semne la suprafetă, cusururi si năravuri care se pot lecui, n-au atins încă adâncimea sufletului fraged si limpede al românismului.

 Cultura, obiceiurile, ingredientele civilizatiei străine, au fost maimutării la modă ce pot fi usor lepădate.

 Imaginati un metal, care nu intră în aliaj, în amalgan cu altele, care, în foc si în temperatura cea mai dogoritoare, nu se contopeste cu alte corpuri si îsi păstrează particularitătile sale, propria sa valentă si densitate.

 Acest metal are în ordinea scopurilor dumnezeiesti, întrebuintarea si menirea sa rezervată.

Miracolul persistentei elementului românesc este învătământul cel mai peremptoriu de nationalism.

Nu e răspuns mai usturător dat comunistilor si internationalistilor, decât dăinuirea elementului românesc, prin oprelistea si durerosul vârtej al istoriei.

Elementul românesc în lume a dăinuit fiindcă a rămas national, legat de datinele strămosilor nostri si următor legilor tainice ale firii românesti.

Dar dacă Pronia Cerească a lăsat Neamului nostru un destin de împlinit, o slujbă în care trebuie să servim spre desăvârsirea însăsi a fiintei noastre românesti, aceasta nu înseamnă că purtarea noastră nu mai contează, deoarece este hotărâtă de fatalitate si că ne este răpită libertatea de a săvârsi fapte potrivnice destinului nostru si de a nu-l întelege.

Doar libertatea de a face rău dă adevărata sa valoare străduintei noastre zbuciumate de a întelege menirea neamului nostru.

"Dumnezeu a daruit neamurilor numai posibilitatea de a vietui, nu si dreptul" (Observatie a d-lui profesor Nae Ionescu).

Dreptul de a trăi trebuie meritat prin vrednicia noastră.

Să privim si să pricepem deci legile cresterii Natiunii românesti.

 

X X X

 

Dacă concepem astfel menirea Neamului nostru, care urmează a se confunda cu imaginea divină despre rosturile românesti, este lezne de răspuns la întrebarea :

Cum se va îndruma tineretul român ?

Tineretul român va descoperi în zarea sa trei teluri :

1. destinul românesc ;

2. măretia Natiei ;

3. înnobilarea Neamului.

Între aceste teluri trebuie păstrată ierarhia pe care o indicăm, deoarece înainte de împodobirea si multumirea Natiei noastre prezentă în viată, primează împlinirea sensului etern al Neamului românesc, primează să nu ne abatem câtusi de putin de la rânduiala dumnezeiască dată nouă pentru desăvârsirea celor vesnice.

 Ne vom gândi întâi la destinul românesc: ce avem de înfăptuit în această lume, noi, Românii ?  Pentru ce scop a dat viată Dumnezeu unui Neam românesc ?  Cum putem noi să servim destinul nostru ?

 Ne vom întreba apoi : cum putem ajunge la întâietate printre atâtea alte noroade ? ; cum putem adăuga putere, ordine, sănătate, frumusete, strălucire, bogătie, etc., colectivitătii noastre nationale si statului român ?

 În fine, vom cugeta la înnobilarea Neamului nostru : prin ce calităti, prin ce merite si distinctii exceptionale s-ar putea purifica generatia noastră si obtine mândria unui plus de demnitate ?

 Să fie deci bine lămurit : nu ne vom gândi numai la interesele noastre actuale de generatie nouă si revolutionară si nu ne vom preocupa numai de foloasele si gloria colectivitătii noastre nationale actuale, trebuie să ne gândim la legile desfăsurării existentei românesti, la destinul vesniciei noastre.

Astfel fiind telurile, voi arăta schematic ce ni se cere spre a lucra la înfăptuirea lor.

Ni se cere să purtăm în suflet un mănunchi de trei făclii împreunate, strâns îngemănate, necontenit aprinse, care să mistuie orice altă poftă lăuntrică.

Anume :

1. spiritul crestin,

2. spiritul nationalist,

3. spiritul eroic revolutionar.

Acestea, compuse, laolaltă, fac un tot spiritual indisolubil, anume spiritul legionar pe care-l disecăm aci numai momentan, spre a usura lămuririle noastre.

Subliniez de pe acuma că simtirea si gândirea noastră legionară se deosebesc fundamental de teoria national socialistă si de cea fascistă, prin spiritul nostru crestin si prin spiritul nostru nationalist ; ne apropiem numai prin spiritul eroic revolutionar. (Evident nu este cazul să învederăm în acest raport diferentele dintre national-socialismul german si fascism).

 

 Despre spiritul nostru crestin

 

   Vor zice unii: Nu sunteti d-voastră primii crestini, nici mai grozavi ca altii. S-au perindat de aproape 2000 de ani atâtea generatii de vrednici si credinciosi crestini.

   Nu este o calitate specifică a d-voastră, tineretul român ; si cădeti în greseala fariseilor, lăudându-vă astfel.

   Răspundem: Crestinismul ne este specific nouă deoarece, însământat în teren legionar, dă roade specifice.

   Aceleasi învătături de două ori milenare, acelasi rit strămosesc, inspiră în sufletul nostru legionar o trăire nouă si în adevăr superioară.

   Cultivăm deci această sământă crestină sădită pe brazda sufletească legionară, iar prin educatie si deprindere, înlesnim cresterea acestui minunat spic crestin si veghem asupra roadelor spiritului crestin, produse din seva legionară.

   Si căutăm să însemnăm legile de germinare, de crestere sănătoasă si de înflorire optimă ale spiritualitătii crestine, în noua formatie sufletească legionară a făpturii românesti.

   Aici vreau să vă dau un sfat :

   Feriti-vă bine de o eroare si de o confuzie răspândită.

   Sunt unii care sunt ispititi să încerce comparatii pripite între miscarea revolutionară a tineretului român si ideologia hitleristă sau musoliniană.

   Vă fac atenti că mistica noastră a răsărit din tărâna românească, simultan si chiar anterior miscării fasciste sau national-socialiste germană.

   Multe deosebiri ne despart de aceste miscări străine.

   Primordiala caracteristică a spiritualitătii noastre e faptul că ea se înrădăcinează adânc în învătămintele si în misticismul crestin. Pregătirea sufletească crestină poate singură să creeze, credem noi, acele legături, acea solidaritate spirituală, o trainică împărtăsire între noi, acel reciproc ajutor moral si social, sentimentele de fraternitate natională, care constituie temelia necesară oricărei însănătosiri intelectuale, morale, economice, administrative si politice românesti.

   Să fie însă deslusit : prin crestinism, noi întelegem credinta noastră ortodoxă revelată.

   N-am putea, cum fac national-socialistii germani, să considerăm pe Dumnezeu ca pe un product al împrejurărilor locale, ceva fabricat de om, de geniul rasei sau de sângele aric. Nu credem într-o dumnezeire particularistă, croită de noi pe măsura speciei românesti.

   N-am putea, cum fac unii profesori universitari de ai nostri, zisi crestini, să concepem pe Dumnezeu ca un fenomen comun si natural de închipuire a omului sau ca o atractivă idealizare a energiei cosmice.

   Dar ce ne mai deosebeste încă de tineretul celorlalte tări si însusi de tineretul italian sau german, este morala noastră a ispăsirii, este cumplita noastră certitudine că, pe acest pământ, ceea ce nu este clădit cinstit si drept, clădit pe adevăr, pe probitate si pe onoare este neapărat sortit să se năruie.

   Acest sentiment ne face să credem în fatalitatea biruintei binelui.

   Noi nu putem sufleteste avea încredere, de exemplu, în suprematia fortei, a rasei ori a stiintei, decât dacă sunt supuse unei legi transcedente morale.

   Noi nu credem în singurele avantaje ale progresului material sau ale perfectionării fizice si nu vrem să ne închinăm unui stat divinizat si promovat drept infailibil, sub conditia să nu păcătuiască contra intereselor sale imediate.

   Sentimentul acesta ne conduce să judecăm că altitudinile morale sunt pentru o natie un avut mai prtios decât bogătia sa, decât echipamentul său tehnic, decât comoditatea sa materială, forta sa trecătoare si chiar prosperitatea sa fizică.

   Noi credem în superioritatea legii morale.

   Suntem convinsi că mai puternică decât oricare tiranie este cenusa omenească strigând răzbunare pentru o moarte nedreaptă.

   Noi credem în virtutea mântuitoare a mormintelor.

   Noi credem pozitiv, că nu ajungi pe culmi decât prin răscumpărarea păcatelor si urmând o linie de viată eroică.

   Noi credem că morala unui stat si a unei natiuni trebuie să se supună, să fie subordonată constrângerilor onoarei si să accepte marginile determinate de respectul ce se datorează demnitătii celorlalte natiuni.

   Credem că e o singură fortă care, cu timpul, e mai puternică ca toate, este forta tăcută a lacrimilor ce au curs pe nedrept. Este forta oamenilor care stiu să sufere cu noblete si este forta cutremurătoare a blestemului lor.

   Pe scurt : tinerii italieni exaltează mai cu seamă tineretea lor, perpetua renastere si primenire a vietii, bucuria lor de a cuceri, după traditia spiritului roman. Strigătul lor este “a noi”, adică : nouă ni se cuvine pământul.

   Tinerii germani exaltează rasa lor, disciplina lor, puterea lor de dominatiune.

    Noi, tineretul român, exaltăm mai cu seamă credinta noastră crestină si natională, virtutile de dreptate, de omenie si de noblete ale sufletului românesc, rănile noastre, restrângerile si renuntările noastre, ascetismul, strălucirea jertfelor făcute Natiei noastre, măretia anonimă a obidei zilnice ce a îndurat-o veacuri de-a rândul acest Neam necăjit de soartă, mărturia izbăvitoare a atâtor vieti închinate către zorile ce vor veni, ruga mormintelor noastre, care toate împreună ne dau în adevăr dreptul la o existentă mai bună.

  Fiindcă nu se poate, gândim noi, ca însotiti de această escortă de sacrificii, să nu ne înăltăm pe culmile morale unde devii învingător, întrucât ai putut să te desfaci de micile lanturi păcătoase ale materiei.

  Elementul moral crestin, spiritualitatea interioară eroică si ascetică, sunt pietrele fundamentale ale operei legionare.

  Hitlerismul vrea să creeze un tip reprezentativ al rasei sale si un soldat folositor măririi si suprematiei germanismului în lume.

  Fascismul vrea să modeleze un om pionier, rezistent si desăvârsit în aptitudini, pentru realizările imperiale ce si le propune statul.

  Noi sculptăm un tip superior de umanitate după conceptiile crestine si o filozofie nouă a vietii, concepută ca un impuls nerational si persistent de a ne elibera de cerintele materiei, spre a servi pe Dumnezeu si Natiunea legionară.

  Din acest Român nepăsător, nesătios de plăceri si de bucurii, vrem să facem un soldat, un om erou.

  Alte neamuri au ajuns la măretie prin felurite aptitudini, prin înzestrări deosebite si vointă dominatoare.

  Noi până astăzi merităm respect, nu atât prin vitalitatea noastră creatoare, cât prin trecutul nostru de suferintă, îndurat cu împăcare si eroism.

  Merităm acest respect fiindcă spre deosebire de aproape toate celelalte noroade, neamul nostru niciodată în viata sa istorică nu a săvârsit o nedreptate.

  Fala noastră este că am fost necontenit drepti, am stiut să suferim si să ne plătim existenta în această lume.

 

X X X

 

  Despre spiritul nostru nationalist.

  Îndrumarea noastră trebuie să fie nationalistă

  Dar nu un nationalism asemănător celui national-liberal sau national-tărănist.

  Nu e firmă mai curentă si de care s-a abuzat, cu mai multă nerusinare, decât firma nationalistă.

  Banca de Stat, în alte tări, se numeste Banca Frantei sau Banca Angliei, etc.

  La noi avem o Bancă Natională . . .(cenzurat). Toate oficiile noastre sunt nationale, toate Casele noastre sunt nationale, până si “Dimineata”, “Viitorul” si “Adevărul” sunt organe misionare nationaliste.

 Veti face deosebirea între nationalismul apărător de interese materiale si particulare de clasă si nationalismul întelegător al menirilor românesti, apărător si creator al rosturilor românesti în lume.

 Numerosii nostri nationalisti : national-liberali, national-tărănisti si altii, concep natiunea ca un produs de fabricatie omenească, cu un capital, un bun juridic si teritorial.

 Pentru noi însă natiunea e ceva mai mult, e o vietate cu legile ei de crestere dăruite de Dumnezeu.

 Nationalismul nostru nu este numai iubire de tară, iubire de pământ strămosesc, el este o împărtăsanie a existentei vesnice sortită Neamului nostru.

 Nationalismul nostru nu se limitează în a fi un instinct de conservare, el este un robust instinct de viată clocotitoare, de eruptie si de creatie.

 Cugetati la marea diferentă care desparte nationalismul materialist, economic, acaparator si speculator, bunăoară britanic, de nationalismul totalitar spiritualist crestin.

 Nationalismul nostru este nationalism crestin si este strâns îmbinat cu crestinismul nostru ortodox.

 Deci feriti-vă, domnilor studenti, de falsul nationalism, fals în doctrină, fals prin oamenii care-l sustin.

 Ca să fiti siguri de a nu fi înselati, căutati, descoperiti unde sunt cele mai grele suspine, cele mai multe răni, lacrimile cele mai fierbinti, înclestări de pumni si scrâsniri de dinti, si veti sti că ati dat de adevărata oaste natională, de oastea crestină românească.

 

X X X

 

 Nationalismul nostru acceptă numai supraomul si supranatiunea, alese si însemnate prin har dumnezeiesc si numai în functii de ispăsire si de mântuire.

 Credem că superioritatea unei natiuni este dobândită prin desăvârsita împlinire a datoriei sale de neam, astfel cum este înzestrat de Providentă pentru slujba pământeană ce i s-a încredintat.

  Superioritatea este obtinută prin iubitoare întelegere fată de legile ceresti, iar nu prin orgoliul de a le înfrunta.

 Nationalismul nostru nu are teluri dictate de sângele nostru, nici teluri impuse de puterea de propulsiune nestăvilită a dinamismului nostru.

 Si nationalismul nostru urmăreste înalte teluri pământene pentru slava neamului românesc, însă numai acele teluri dictate românimei de ursita pentru care, născându-se, a împodobit-o Dumnezeu.

 Noi cugetăm că succesul nu este o îndreptătire suficientă, nici o margine statornică si nestrămutată pentru a înfrâna pornirile unei natiuni.

 Într-adevăr, Dumnezeu nu-si îndeplineste scopurile numai prin cei buni, ci si prin mijloacele alese de cei răi.

 Astfel că succesul favorizează deseori fapte josnice si oameni decăzuti.

 Dar odată ce au fost atinse scopurile dumnezeirii cei care au urmat cărările gresite, fie ei oameni sau natiuni, ei totusi ispăsesc pentru fapta lor rea.

 La fel ca oamenii, neamurile pot cădea în păcat contra legilor dumnezeiesti.

 Iată ce nu vor să admită fascistii si national-socialistii.

 Dumnezeu ne-a dat viată individuală si viată natională, ne-a dat multe minunate înzestrări ale naturii, daruri sufletesti si trupesti, etc.

 Dar e drept că nu a făcut să fie tocmeală si tranzactie asupra acestori bunuri, între oamneni si natiuni îngrăsate în trândăvie.

 Lumea aceasta în care vietuim nu este o bursă pentru învoieli : eu iau România, tu iei Ungaria ; eu mă întind într-o parte, tu într-alta ; să fim cu grijă să nu ne ciocnim ; te las în pace, dacă nu-mi turburi somnul.

 Dimpotrivă, legea vietii este luptă pentru întâietate, crestere, fecunditate, creatie, vointă si faptă fără milă.

 O natie trebuie să-si dovedească vrednicia de a exista si o dovedeste răzbind la lumină si doborând. Strivind uneori în vecinătatea sa tot ce-i opreste cresterea.

 Iată cum, printre cele care stăvilesc desăvârsirea dezvoltării noastre, ne vom opinti fireste împotriva colectivitătii nationale celei mai slabe, împotriva aceleia pe care am avea mai multe posibilităti să o sfărâmăm ; vrednicia noastră nu se poate dovedi decât prin evidentierea slăbiciunii altei natiuni.

 Acesta este adevărul, însă pe plan animal.

 Lăsând astfel descătusat instinctul vital, lumea devine un tărâm de bătălie, unde pentru biruintă se ia în seamă numai vrednicia pământeană, dar nu si vrednicia cerească.

 Omul însă, de la Domnul nostru Iisus Hristos încoace, mai trăieste si pe un alt plan, planul ceresc.

 E bine să ne reamintim că un prim blestem dumnezeiesc a aruncat pe om din Rai în lumea animală si în legile sale neiertătoare, dar să nu uităm legile de iubire date nouă prin mântuirea crestină si pilda de răscumpărare sfintită prin chinurile de pe Golgota.

 Spre a judeca purtarea unui om sau a unei natiuni, trebuie deci luate în considerare atât vrednicia pământeană cât si vrednicia cerească.

 Or, în raporturile dintre natiuni, la fel ca în raporturile dintre oameni, legea dumnezeiască este dragostea.

 Ea apără pe cei slabi si pune expansiunii celor puternici hotar de iubire ; ea trebuie să cârmuiască si să îndrume vrednicia noastră.

 Acest adevăr întreg nu-l prea pricep adeptii lui Nietzche sau national-socialistii germani si fascistii.

 “Lupul este lup numai fiindcă mănâncă oaia”, da, dar numai în lumea animală.(Dl prof.Nae Ionescu).

 Dacă ne suim în lumea crestină, lupul e lup numai dacă iubeste oaia.

 Dumnezeu ne-a dat nu numai un tel, dar încă ne-a poruncit să ajungem într-acolo pe liniile arătate de El.

 Noi, legionarii, nu ne recunoastem dreptul să biruim prin orice mijloace.

 Suntem cu credinta si fanatism in slujba destinului nostru, insa nu intelegem pentru aceasta sa servim la oridinele oricaror patimi ale firii telurice.

Deci fiinta spirituală a unei natiuni începe cu constiinta adevăratei sale meniri ; această fiintă spirituală se completează prin vrednicia sa, dar nu se desăvârseste decât prin dragoste.

O natiune îsi urmăreste rostul ei dusă de instinctul său de viată.

Dar acest instinct este încătusat de scăderile vietii pământesti.

Un instinct de viată oricât de ascutit ar fi, are o prevedere limitată în timp, o viziune care nu poate cuprinde toată vesnicia unui neam.

Acest instinct el însusi trebuie cârmuit.

În gândirea si în simtirea national-socialistă si fascistă, el este lăsat liber.

La noi, acest instinct este dirijat.

El este călăuzit de Dumnezeu.

 

           Despre spiritul nostru eroic revolutionar

 

Prin ce se distinge spiritul eroic revolutionar:

1. Inlocuieste motivul interes prin motivul onoare, atât pe plan individual cât si pe plan national.

2. Dispretuieste tihna, fericirea individuală, potolirea.

3. Voieste chinuitor, voieste cu fanatism mesianic, să elibereze firea din amorf, din banalitate, din amortire, din întuneric, din sterilitate, din asezările înguste, si să fecundeze un rod durabil, propriu si unic românesc ; voieste împlinirea unui sens românesc si dreptul la glorie.

4. Caută vijelia.

5. Iubeste moartea.

Mai sunt si alte caracteristici; am extras principalele.

Nu îmi este îngăduit, într-un raport sumar, să mă las atras a vă demonstra amplu consecintele sociale si educative ale unui stil de viată zidit pe asemenea temeiuri.

Fiecare va întelege lesne si va aproba că, oricum, aceste temeiuri sunt binefăcătoare pentru purificarea trăirii noastre românesti.

Un exemplu :

Dacă Ion Brătianu, primul satrap, nu ar fi fost condus de idei rationaliste, masonice si materialiste, dacă nu ar fi întrebuintat la ctitoria structurii organismului românesc principiile ateiste ale marelui arhitect ; dacă nu ar fi lăsat urmasilor săi afurisita succesiune a unor dezonorante si sugrumătoare boli sufletesti ; dacă în loc să fi creeat prin necinste, lăcomie, prevaricatiuni, slugărnicie si amoralitate, clasa stăpânitoare română, burgheză, de astăzi, ar fi spus atunci Tării românesti :

-Ce mă preocupă pe mine, în primul rând, este nemurirea Natiei mele.

Vreau ca fortele de creatie ale vietii românesti să fie bine turnate în tiparul pregătit nouă de prevederile divine.

Mai întâi mă interesează potentialul de onoare al Neamului meu.

Mă interesează, nu ridicarea de fortărete bancare si economice liberale, ci crearea unor cetăti sufletesti în lumea românească: bastioane de neînvins, de aspră si severă sobrietate si de intolerantă absolută fată de orice ar fi tentatie, într-o viată molesită, o existentă de rând.

Un neam nu îsi dobândeste nemurirea, asigurându-si prin orice mijloace îmbogătirea clasei sale conducătoare.

Vreau să educ tineretul tării mele ca o aristocratie, în dispretul banului si în gustul privilegiilor sufletesti.

Măestria marelui arhitect este insuficientă pentru construirea sufletului românesc.

Vă propovăduiesc dragostea de moarte, spre a vă dezvolta gustul vesniciei.

Suntem un neam tânăr, să fim mândri si voiosi de tineretea noastră.

Nu tindeti către adăpost.

Socotind, numărând si urmărind numai profitul unei clase care mâine va pieri, veti schilodi viitorul acestui Neam.

Sufletul unui neam, ca să cântărească în istorie, trebuie să pună în cumpănă altceva decât câteva precupetiri reusite si un total de norocoase si dubioase afaceri.

Calea noastră românească dacă duce peste valuri amenintătoare în spre zori de glorie fără amurg, nu vă speriati de furtună si de naufragiu, stati în bătaia vânturilor, nu vă îngrijorati de siguranta d-voastră si de avutul d-voastră, nu fugiti să vă adăpostiti în porturi, mânati corabia drept înainte, stăpânitori peste dezlăntuirea patimilor naturii, si îndurati zâmbitor primejdiile, dispretuitori de viată strâmtă.

Închipuiti-vă cum ar fi astăzi societatea românească după asemenea directive.

Aceste directive, izvorâte din spirit eroic revolutionar, nu sunt numai oportunităti ale vremurilor noastre, ci se înnoadă cu traditia întreruptă a vietii Geto-Thracice care înflorea pe acest ogor acum 25 de veacuri.

Istoria românilor ne dovedeste că existenta noastră nu a fost o pomană, nici o lesnicioasă căpătuire.

Existenta noastră noi ne-am plătit-o.

De acum încolo, ne rămâne să fim vrednici de patrimoniul de suferintă agonisit.

Generatia noastră va da probe că cel mai prielnic climat pentru înmugurirea eului romano-thracic, este climatul eroismului.

Iar spiritul nostru eroic revolutionar cată să taie si să vindece racilele liberale si să verse vitejie, dărnicie si noblete, peste atâtea insuficiente sufletesti.

În lupta pentru dăinuirea vietii sale pe pământ, omul are de ales între două feluri de strategii.

Noi preconizăm izbirea în crestet, tactica bătăliei deschise, cu plăcerile si riscurile ce le aduc generozitatea si avântul vietii, aruncate fătis în vâltoarea luptei.

Respingem tactica ocolirii, a vicleniei, a smecheriei, făcute pentru înconjurarea obstacolului si atacul piezis ; acesta e stilul de viată moale care ajunge la foloase pe drumurile joase fără suisuri, urcusuri si asperităti, strategie nimerită pentru omul care îsi face loc trădând, înselând, cumpărând, însă nu biruind.

Fiecare fel de luptă cere o specie anumită de oameni.

Conducătorii nostri, de aproape 300 de ani încoace, caută să ne învete să întrebuintăm de preferintă tactica ocolirii si a vicleniei.

A venit timpul s-o schimbăm.

 

X X X

 

 Să rezumăm:

 Deci, domnilor studenti, spiritul crestin ne-a dăruit demnitatea de om, spiritul nationalist ne-a dăruit demnitatea de român, spiritul eroic revolutionar ne dă demnitatea de legionar.

 Si spiritul nationalist si spiritul revolutionar ne înnobilează,, deoarece la primul rang de noblete dobândit de crestinism prin înăltarea omului pe treapta de fiintă iubită, crescută de Dumnezeu si în legătură cu El, noi am mai adăugat încă două titluiri de fală: demnitatea de român si demnitatea de legionar.

 Am înnobilat deci constiinta noastră de Neam român, deoarece această constiintă este cu atât mai vrednică de respect cu cât simtul demnitătii de om si de neam este mai ridicat.

 Camarazi, anotimpul rodirii românesti este însemnat în calendarul vesniciei pe care îl poartă cu sine Dumnezeu.

 Acest anotimp, cred eu, se apropie.

 Deseori, cu sufletul căsnit, m-am întrebat ce calitate, ce virtuti, ce farmec, ce savoare unică, ce mireasmă nouă, ce miorodenii deosebite si nemaiînchipuite va avea, va trebui să aibă, acest fruct românesc.

 Vă îndemn să vă puneti si d-voastră, cât mai des, o asemenea întrebare.

 Însă, ca să nu fiti paralizati de sterilitate si pecetluiti de impotentă sufletească, vă zic, camarazi, nu alergati pe aleele care duc usor la treptele satisfactiilor desarte.

 Vă pot da acest sfat, deoarece am dat si acest exemplu.

  Nu veti fi creatori români dacă nu ati trecut prin scoala suferintii.

Aceasta este calea trasă pentru noi de degetul lui Dumnezeu, este calea sortită în Istorie si făpturii românesti si Natiei noastre, este calea deschisă de strămosii nostri, este calea aleasă si încercată de Căpitan.

Aceasta este calea creatiei rezervată omului român.

E calea ce v'o vestesc.

Martie 1936 (din vol. "Alexandru Cantacuzino - Opere Complete", Col. Omul Nou, 1969, München)

Alexandru Cantacuzino 

 

/ / /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE