CRĂCIUN ëN EXIL
MICĂ ANTOLOGIE A CELOR MAI FRUMOASE VERSURI DE CRĂCIUN PUBLICATE ëN EXIL

- Ediție ”ntocmită de Nicolae Niță -

Colecția ÒLibertateaÓ, Jacksonville, 2014

 

CRĂCIUNUL IN POEZIA EXILULUI ROMåNESC de Nicolae Novac

Dintre toate sărbătorile crestine, Crăciunul a fost unul din cele mai frumoase motive de inspirație ”n poesia rom‰nească din toate timpurile, at‰t ”n cea populară, c‰t si ”n cea cultă.

Venirea ”n lume a "Celui fără de ”nceput" a dăr‰mat templul păg‰nismului si a ”nlocuit sărbătorile fără de Dumnezeu de p‰nă aci, d‰ndu-le prin nasterea sa ”n umilul staul din Betlehem, un sens profund crestin. Lumina, ”nvingea ”ntunericul. Binele, răpunea răul, iar bucuria ”mplinirii unei profeții ”ndelung asteptate, deschidea omenirii orizonturi largi spre noi speranțe. Niciodată neamul omenesc n'a trăit o revoluție mai uriasă ca aceea ce s'a săv‰rsit ”n noaptea Crăciunului in Betlehemul Iudeii. Nasterea lui Iisus, a schimbat profund si definitiv sensul istoriei, d‰ndu-i un conținut crestin: "Pe păm‰nt pace, si ”ntre oameni bună ”nvoire." Mesagiul acesta a cuprins sufletele mulțimilor. Le-a schimbat. Le-a transformat. Le-a dat speranța ”ntr'un viitor mai bun, ”n viața de aici si credința nestrămutată ”n viața de dincolo.

 

ën ziua de Crăciun, sărbătorim nu numai nasterea Domnului si M‰ntuitorului nostru, ci ”nsăsi schimbarea la față a omenirii...

 

...ën poesia Crăciunului din lirica exilului rom‰nesc, ne ”nt‰lnim nu numai cu descrierea evenimentului din noaptea betlehemică, nu numai cu datinile si tradiția noastră ortodoxă si rom‰nească, ci cu ”nsusi sensul crestin al nasterii lui Iisus: dorul de pace, de libertate, de ”nfrățire ”ntre oameni. Depărtarea de țară si tragedia pe care greu ”ncercatul nostru neam o trăeste din plin din cauza unei asupriri si tiranii cum n'a cunoscut ”ncă omenirca, răbufneste vulcanic ”n aceste poeme de Crăciun. ën ele, poeții nostri din exil vor să amintească omenirii libere, că, ”n această zi mare, nu poate fi cu adevărat o sărbătoare a bucuriei depline pe care a adus-o Iisus prin nasterea sa, at‰ta timp c‰t dincolo de Cortina de Fier, milioane de oameni, nu au Crăciun. Nimicirea comunismului pe care ei o c‰ntă si o cer ”n versurile lor, nu are nimic anticrestin. Ba dimpotrivă, ea se clasează pe linia de luptă a crestinismului ”mpotriva materialismului păg‰n pe care-l propagă doctrina comunistă. Căci, nu trebue să se uite; venind ”n lume, Iisus dădea o lovitură de moarte culturilor păg‰ne, nimicindu-le din rădăcină. Si iarăsi, nu trebue să se uite că, at‰ta timp c‰t comunismul materialist si ateu nu va fi distrus din rădăcină, nu va fi "pace si bună ”nvoire ”ntre oameni." Crăciunul, ne va fi iarăsi Crăciun, abia atunci c‰nd comunismul va fi sters, de pe fața păm‰ntului. Coexistența ”ntre bine si rău, ”ntre lumină si ”ntuneric, nu este posibilă!

 

Nicolae NOVAC

Almanahul America, 1957

CU STEAUA SI CU PLUGUSORUL de Vasile Posteucă

Sfintele Sărbători de iarnă sunt legate de o aleasă atmosferă de pace si bucurie, de minunate tradiții strămosesti.
Familiile se adună laolaltă, comunitățile se regăsesc ”n entuziasmul serbărilor ”mbelsugate. Pentru noi Rom‰nii, Nasterea Domnului Nostru Isus Hristos, ca si Anul Nou, sunt de importanță specială. Pentrucă suntem un popor crestin ”n ”ntregimea lui, si povestea cu pruncul născut ”ntr'un staul sărac, si cu cei trei magi, condusi de o stea, ne găsesc uniți l‰ngă flacăra aceleiasi taine. Pe un drum pe care p‰nă la urmă vor trebui să vină toate neamurile lumii.

Si apoi pentrucă, noi ne legăm de tradițiile Anului Nou destinul nostru de plugari. Dacă de Crăciun umblăm cu steaua si cu Irozii ca să vestim, să ducem si altora o nespusă bucurie, de Anul Nou noi trăim anticipat lucrarea si rodirea păm‰ntului. Povestea bobului de gr‰u care e aruncat ”n brazda rodnică a recoltelor viitoare, prefigur‰nd tot drumul trăirii noastre ”n lume ca țărani, dela ”njugatul boilor p‰nă la venirea dela moară, si la colacii de pe masă, frumosi ca fața lui Hristos. Cum stiu că farmecul nespus al sfintei sărbători ”ncepe să ne ”ncălzească sufletele cu săptăm‰ni ”nainte, m'am hotăr”t să scriu ceva despre colinde si plugusor, cu g‰ndul că voi putea ajuta astfel la o re”nviere a obiceiurilor noastre ”n comunitățile rom‰nesti si voi putea ”ndemna pe frații nou veniți să dea elan si ritm nou serbărilor de Crăciun si de Anul Nou, asa cum deja fac ”n c‰teva centre rom‰nesti. Ce splendid ar fi dacă s'ar face ”n TOATE centrele rom‰nesti, concerte de colinde si s'ar juca Irozii, ”n preajma Crăciunului, iar ”n marea noapte s'ar face steaua tradițională si s'ar umbla cu colindul pe la case. Si ce nespusă bucurie s'ar putea face familiilor noastre, daca am umbla de Anul Nou cu uratul, cu plugusorul si capra. Vorbeam nu de mult cu c‰țiva din ai nostri, si c‰nd am venit cu ideia plugusorului, deodată s'a facut tăcere ”ntre noi. Unul a oftat ad‰nc: "Plugusorul ca'n țara veche..." Si avea lacrimi ”n ochi. Da. Asa ca'n țara veche a dorurilor noastre pe care nu vom putea s'o uitam niciodată... Nu stiu cum as face si ”ndemn pe tot mai mulți frați noi veniți să pornească cu steaua si plugusorul. Căci, colind‰nd sub lumina bl‰ndă a stelei, vor putea răsp‰ndi ”n inimi bucuria de peste veac a nasterii M‰ntuitorului si vor putea aduce ”n multe case mesagiul de tristețe si neagra suferință a fraților de sub robia bolsevică. Iar cu plugusorul, pe l‰ngă cinstea ce-o vor face unei sfinte tradiții naționale, vor putea desțeleni ogorul sufletelor pentru a arunca ”n el săm‰nța dragostei si lucrării pentru binele tuturor. La flacăra fierbinte a unor asemenea ocazii, ghiața răcelilor si urii se topeste. In bucuria unor asemenea momente, se apropie si altarele străbune si tinerii rom‰ni cari, ”n multe cazuri, din neglijența noastră sunt atrasi spre alte cercuri sociale. Să iesim din Crăciunul "fiecăruia". Să pornim cu colindul si plugusorul. Să sărbătorim Crăciunul celor mulți. Crăciunul rom‰nesc de totdeauna. Cu bucurie si generozitate. Cu sufletul smerit si regăsit. Porniți, să-l colindam si să-l urăm, ”n aceste momente cruciale ale istoriei, pe ”nsusi Dumnezeu. Căci sărbătorile iernei sunt ale pacii si ale ”ntoarcerii la ordinea naturală a lumii. Nu ezitați, deci, frații mei. Aici nu aveti de străbătut troenele grele din țară. Aici p‰nă si plugusorul e motorizat. Nu costă nici oboseală. Numai dragul de a merge. Si mesagiul bucuriei pe care trebuie să-l ”mpărtăsiți... Trăind bucuriile ”mpreună, vom sti toți să fim ”mpreună si la greu. Că orice am zice si face, p‰nă la urmă nu putem evada din destinul rom‰nesc. Să pornim deci cu steaua. Iar pentru Sf. Vasile pregătiți-vă harapnicele si clopotele...

Vasile POSTEUCĂ
 Ziarul "America", 24 Decembrie 1957

NASTEREA DOMNULUI de Ion Protopopescu

C‰nd Magii au ajuns la Ierusalim au ”ntrebat: "Unde este ëmpăratul de cur‰nd născut al Iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua la răsărit si am venit să ne ”nchinăm lui." (Matei, Ev., 2-2.) C‰nd Filip a spus lui Natanael că a găsit pe Isus din Nazaret cel prevestit de lege si prin prooroci "Natanael i-a zis: Poate iesi ceva bun din Nazaret?" (Ioan, Ev., 1-46)

Fără a merge la explicații si interpretări, constatăm față ”n față două poziții. Din fericire si unul si celălalt au sf‰rsit prin a descoperi pe Fiul Omului. Si toți I s'au ”nchinat si au crezut ”n El. Nu e mai puțin adevărat ”nsă, că s'a ajuns la acelasi sf‰rsit dela două poziții opuse.Asa s'a născut Credința pentru ”nfăptuirea căreia Fiul lui Dumnezeu a venit să se nască pe păm‰nt.

Să se nască pentru a ne m‰ntui. M‰ntuirea ne vine, prin urmare, prin nastere. Prin nasterea ”n trup a M‰ntuitorului si prin nasterea ”n Duh a noastră. Asa a si spus-o El lui Nicodem: "Trebue să vă nasteți din nou."

Nimeni nu poate, si deci ar fi zadarnic să ”ncerce, a ”mpiedica această nastere din nou.

Nici Irod nu a putut ucide pe cel "Cel ce s'a născut pentru noi si a noastră m‰ntuire" si nici Apostolii, ne”ncrezători la ”nceput, nu au mai ”ncercat să oprească pe Saul să devină Sf. Pavel.

Ori de unde vine cel care crede e binevenit si nimeni nu-i poate cere socoteală ce a fost, dacă el ”ntr'adevăr s'a născut din nou.

Acum ”n preajma Sfintelor Sărbători ale Nasterii M‰ntuitorului, aceste g‰nduri ale noastre se ”mpletesc cu dorul de țară si de cei rămasi acolo ”n suferință si ”n grele ”ncercări.

Pentru unii aceste sărbători vor fi fără de nădejde pentrucă sunt fără bucurii. Altora rămas numai Nădejdii.

Tuturor, noi care ne mai bucurăm ”ncă de libertate, le trimitem frățească dragoste, făgăduiala că nu-i uităm si că nu vom ”nceta lupta p‰nă nu-i vom izbăvi.

Puterile noastre lumesti sunt ”nsă mici. Ca să ne putem m‰ntui va trebui să ne nastem din nou.

Să ne nastem ”n Credința pe care Cel nou-născut ne-a dat-o, cu Nădejdea Invierii pe care ne-a adus-o, d‰ndu-si viața pentru oameni si din dragoste de oameni.

"Acum dar răm‰n aceste trei: credința, nădejdea si dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea" (Pavel, 1. Cor., 13-13).

Să ne nastem deci ”n această dragoste crestină care "nu se bucură de nelegiuire ci se bucură de adevăr si care nu va pieri niciodată" (Pavel, 1 Cor., 13-16. 8).

Hotăr”rea de a ne naste din nou stă ”n noi. Fiecare, de oriunde am fi pornit, să ”ntoarcem spatele tuturor ispitelor care ne țin pe căi gresite si să ne călăuzim pasii spre viitor numai cu "dragoste de adevăr".

Astăzi, c‰nd ne amenință pe toți deopotrivă nimicirea ca oameni, ca crestini si ca neamuri, trebue să ne desprindem de tot ce este rătăcire, de tot ce a putut - din pizmă sau din trufie - să ne depărteze de adevăr.

"Dragostea nu va pieri niciodată", "oricine se m‰nie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății... iar oricine-i va zice: "Nebunule" va cădea sub pedeapsa focului gheenei" (Matei, Ev., 5-22).

Acolo, ”n țara ”n care colindele au amuțit, unde ochii sunt plini de lacrimi si unde sufletul caută cu deznădejde M‰ntuirea, se asteaptă dela noi altceva dec‰t zavistie.

De sf‰nta nastere a Măntuitorului, ”n ad‰ncă reculegere, să ”ncercăm să ne nastem din nou.

 

Ion PROTOPOPESCU

COLIND de Nicolae Novac

Leroi, Doamne, Ler,

pace pe păm‰nt şi'n cer -

l‰ngă d'auritu-ţi prag,

”ţi c‰ntăm colind pribeag,

un colind cu dor de ţară,

că ni-i p‰inea prea amară;

un colind cu lacrimi şi suspin

pentru-al neamului amarnic chin -

fulg de ne'ncrustat pe-un lăicer,

albe şi iar dalbe flori de măr.

 

Fă dreptate, Doamne, celor care gem

”nchistaţi ”n spaime şi'n blestem,

ia-le chinul şi nevoia, Tu,

şi spre alte stele şi-alte vise-i du,

ieslea Ta ”n suflet le-o ridică,

-le inima mai tare şi voinică

şi le-aprinde iar nădejdea, - muc de lum‰nare,

sara-i dalbă, sara-i mare,

că'n ţara cu Leroi-Ler,

a murit colindul astăzi, pe păm‰nt şi'n cer... 

 

Aplecaţi-vă urechea, boieri mari;

iată-ne aicea, crai fugari,

care scriu cu lacrimi şi cu s‰nge,

Leroi-Ler ce inima le-o fr‰nge,

şi nu cer colac, nici nuci, nici bani -

cer plumbi pentru duşmani

şi dreptate pentru'n neam robit,

undeva, departe'n răsărit,

ca să fie iară pace pe păm‰nt şi'n cer, -

albe şi iar dalbe flori de măr.

 

Nicolae NOVAC

 

COLIND de Nicolae Novac

Pentru cei fără Crăciun

Sus pe cale pe cărare

Văd venind trei crai călare

Colind‰nd colind ceresc

Pentru Fiu Impărătesc

In iesle de boi născut

Si'n lumină ”nvăscut,

In iesle de boi culcat

Si'n scutece ”nfăsat.

 

C‰ntă ”ngerii ”n cer:

Lerui Doamne, Ler...

 

Iată-i poposiți acum

L‰ngă margine de drum

Intreb‰nd pe fiecare

Unde-i steaua mare care

I-a condus prin neagra noapte,

Prin lumi si străinătate;

Dar nimeni nu poate spune

C'a văzut asa minune...

 

Lerui Doamne Ler,

S'aud c‰ntece din cer.

 

Si pornesc, asa, ”n zori,

Craii mei rătăcitori,

Purt‰nd, dorul, drept merinde

Si visele lor - colinde,

Să se'nchine lui Christos,

Mesia cel luminos

Si'n genunchi, dar aduc‰nd,

Să-l mărească pe cel Sf‰nt...

 

Se coboară lin din cer;

Lerui Doamne, Ler.

 

Ca si craii din poveste,

Sufletu-mi, fără de veste,

Pleacă'n noaptea asta sf‰ntă

Unde nimeni nu mai c‰ntă,

Unde lacrime se cern

Peste-al veacului blestem...

 

Jalea urcă p‰n' la cer;

Lerui Doamne, Ler.

Acolo ”n țara 'n care

Neamul nostru astăzi moare,

Nu vin crai, nu sunt colinde,

Nu's bucurii, nici merinde;

Numai focul, numai chinul

Ce l-a sămănat străinul,

Numai foamea de dreptate

Si setea de libertate...

 

Să s'audă p‰nă'n cer:

Lerui Doamne, Ler...

 

Către voi mă poartă g‰ndul

Si vă'nchin smerit colindul

Din seara de Mos Ajun,

Frații mei făr' de Crăciun.

 

Nicolae NOVAC, East Chicago, 1954

 

COLIND de Alexandru Gregorian

La margini de cer

C‰ntă si colindă,

Pe drum de oglindă,

Colăcei sub lună

In sarici de brumă:

Lerui si iar Ler.

 

Din bice de ger

Trosnesc să-mi aprindă

Stele mii ”n tindă

Si din viers coboară

Svon nou peste țară:

Lerui si iar Ler.

 

Că'mpărat stringher,

Cu chipul de raze,

Cu ochi de topaze,

S'a'ntrupat din C‰nturi

Fără de'nceputuri:

Lerui si iar Ler.

 

Luceferii'n cer

Pornesc ”n alaiuri

Si'n dulămi de plaiuri

Muntii, voevozii,

C‰ntă cu irozii:

Lerui si iar Ler.

 

Bat opinci de fier

Jos, la poarta serii,

Toți trei colăcerii.

Si ce spun din graiuri

Infloreste'n raiuri:

Lerui si iar Ler.

 

Alexandru GREGORIAN

 

TREI CRAI de Alexandru Gregorian

Seara bună, seara bună:

Bolțile se despreună

In trei raze

Ca'n amiaze,

Că trei crai ”n cusme albe

Au pornit pe drumuri dalbe,

Toate poleite'n sori,

Inflorite din ninsori.

 

Seara bună, seara bună:

Vin colindători pe lună

La Icoane

Cu plocoane,

Stele mii care anină

Policandre de lumină

Sus, ”n pomii gerului,

La curțile cerului.

 

Seara bună, seara bună:

Muntii, lumile, 'mpreună,

In stihare

De izvoare,

Intind mese si ospete,

Crailor, cinstite fețe,

Pe treapta tăcerilor,

P‰nă'n poala norilor.

 

Seara bună, seara bună:

Umbla ”ngerii cunună

Ca'ntr'un c‰nt,

L‰ngă păm‰nt,

Om calic si om bogat

S'a prins crailor argat:

Craii, domnii, să le dee

Simbria ”n curcubee.

 

Seară bună, seară bună:

Si le-au dat si-un rai arvună

Si'n chimire

Trei safire

Să le-arunce'n scăldătoare

Domnului - sfinte odoare

C‰nd L-or lăia ploile

Si L-or culca văile.

 

Alexandru GREGORIAN

 

 

CRĂCIUN PRIBEAG de Alexandru Gregorian

                                     

 Pe Mos-Crăciunul megies 

L-am ”nt‰lnit printre smochini. 

Infofolit, bietul unchies,

Cu barba plină de ciulini,

 

Mai mult sbura dec‰t mergea

- Cu veacu'n g‰nd, cu lumea'n poală - 

Si schiopăta. Parcă pl‰ngea

ëntors din zările de smoală.

 

Mi-a povestit că'n răsărit 

Muscalii l-au oprit la vamă, 

I-au jefuit tot ce-au găsit

In sac si'n sf‰nta lui dulamă,

 

Că pe acolo nu-i Crăciun,

Nu-s ”ngeri, nici viori - ci ură,

Si că Iisus ”ntr'un cătun

Tăcea cu degetul la gură.

 

Alexandru GREGORIAN
15 Dec. 1980, Benalmadena, Spania

ÒRevista Scriitorilor Rom‰niÓ, Nr. 18, 1981  

 

 

ORA NOULUI COLIND de Nicolae Novac

                                   

 Floare albă, Lerui Ler,

ëngerii deschid spre cer

Poartă de mărgăritar

Pentru-al Domnului altar

Si-o cărare de lumină

Pe care Pruncul să vină

Vestind o nouă colindă

ën a inimilor tindă

Ce s'au deschis să-L primească

In a sufletului casă...

 

Stelele se prind ”n salbă,

Lerui, floare d'albă.

 

Noaptea e străluminată,

Nu-i mai neagră c'altădată;

Că pe cerul Țării mele

Stelele sclipesc, mărgele,

De g‰nd bun si crez curat

Pentru Marele 'mpărat

Ce ”n lume azi veni

Pace că ne dărui,

Pace si bună'nvoire

Pentru-a noastră m‰ntuire...

Lerui, floare albă,

Stelele sclipesc ”n salbă.

 

Din biserici luminate

C‰ntă clopotele toate;

C‰ntă neamul rom‰nesc

Scăpat de cnut muscălesc,

Țara 'ntreagă-i c‰ntec viu

C'a scăpat de greu pustiu

 

Stelele s'aprind ”n salbă,

Lerui, floare dalbă.

 

Chiot de biruință aud,

Dela Tisa p‰n' la Bug,

Că pe muche de cuțit

Vaetul a amuțit.

Nimeni astăzi nu mai pl‰nge

Că ”n g‰lg‰it de s‰nge

Durerea s'a ”necat

S'a'nceput un nou veleat

Sub semnul lui Lerui Ler,

Pe o pajiste de cer...

 

Lerui, floare albă,

C‰ntă stelele ”n salbă.

Nicolae NOVAC

                                      

 

GåND DE CRĂCIUN de St. Gh. Theodoru

                                  
Un cer senin si inimi tot senine.

Urări de tot ce e frumos si bine.

Printre drumeți, sub geamuri, trec fantasme

Si peste tot plutesc c‰ntări si basme.

 

De-a-lung de străzi; prin case si oriunde,

Ceva de dincolo de lumi pătrunde.

Si'ncet, ”ncet, toate ce-au fost uitate

Se nasc din nou să fie noutate.

Si bucurii, speranțe, 'nfiorare

Transformă niste zile'n Sărbătoare.

 

Doar dincolo de zarea alburie

E-un cer venin, minciună si urgie.

Sub care nu-i Crăciun si nu e p‰ine

Ci, poate doar, speranța unui M‰ine.

St. G. THEODORU

                                                               

 

CåNTEC DE STEA de Vasile Posteucă

                                 

 Vino, Mos Crăciun, si-mi c‰ntă

Ca si 'n alte dăti colindul:

"Trec trei Crai prin noaptea sf‰ntă,

Pruncul Păcii preamărindu-L"...

 

Treci prin vifor si te-arată

La fereastra Tării mele,

Clopot, veste minunată,

Stea de lacrimi si de jele...

 

Vino'n plaiul sf‰nt si 'mpl‰ntă

Steaua'n Caraiman de dor,

Drag colind si iesle fr‰ntă

De dusman cotropitor...

 

C‰ntă, Mos Crăciun, pe zare,

Dor de moarte si otele,

Bucium lung de liberare

Dela Nistru'n Măgurele...

 

Mos Crăciun, din veac departe,

Vino, iarăsi, să vestim

Peste temniță si moarte

Strămosescul Rusalim...

 

Că de-o vreme, rana coaptă,

Rod de pace si de p‰ine,

Pl‰nge'n noapte si te-asteaptă

Rom‰nia mea de m‰ine...

 

Mos Crăciun, colind, minune,

Stea de dor, prin vifor greu,

Ia-ne chinul si ni-l pune,

Crin, ”n prag la Dumnezeu.

Vasile POSTEUCĂ

 

COLIND DIN EXIL de Vasile Posteucă

Mos Crăciun cu barba albă,

Vino'n noaptea asta dalbă,

Treci Cortina cea de Fier

Si vino cu Lerui-Ler.

Vino si la casa noastră

Si ne bate la fereastră,

Vin bătr‰ne'n fapt de sară,

Si la cei fără de Țară.

 

Mosule cu z‰mbet drag,

Vino si la mine'n prag.

Si te rog să nu-mi aduci,

Nici stafide si nici nuci.

Roscove si jucării,

Să le ții pentru copii.

Mie Mos Crăciun ”ți cer,

Să-mi aduci un colț de cer,

 

Din ”ndepărtata Țară,

Ferecată'n grele fiară.

Mos Crăciun te rog mai adă,

Doar un bulgăr de zăpadă.

Bulgăras de albă nea,

Să-l lipesc de fața mea,

Obrajii să-l ”ncălzească,

Lacrimile să-l topească.

Vasile POSTEUCĂ


C O L I N D de Ion S‰n-Giorgiu

Colind de surghiun

Pentru Mos Crăciun

Care nu mai vine

Cu traistele pline

Ci deabia'si mai duce

Sărăcia-i luce.

Si venea cu drag

P‰n'la noi ”n prag

Colind de surghiun

Pentru Mos Crăciun

Florile dalbe Lerui ler

Unde-i steaua de pe cer?

Colind fără c‰ntec

Tulbure desc‰ntec

Cine te trimite

Pe drumuri cumplite

Să ne spui ce jale

Ai găsit pe cale

Să ne spui că'n țară

Lumea stă să moară

Colind fără c‰ntec

Tulbure desc‰ntec.

Colind care pl‰ngi

Si'n lacrimi te fr‰ngi

Colind de prigoană

Care-aduci ”n goană

Vis de patru v‰nturi

Sus peste păm‰nturi.

Unde-i m‰ntuirea?

Unde ți-e iubirea?

Colind care pl‰ngi

Si'n lacrimi te fr‰ngi.

Colind de surghiun

Oaspe de Crăciun

Vino si ne-ascultă

Suferința multă

Si o du departe

Peste c‰mp de moarte

P‰nă'n țara unde

Dorul ți-a răspunde

Colind de surghiun

Oaspe de Crăciun.


Ion S‰n-Georgiu

"Vocea Rezistentei Nationale", Decembrie 1947

 

CRĂCIUNUL MEU de Aron Cotrus

"Imaginea-mi mă ”ndeamnă

spre căile'ncuşite

Ce at‰ţia azi le calcă

cu chinuri şi pl‰nsori

Să văd cum dura-i soartă

popoarelor sclavite

Ce n'au nici lum‰nare

Speranțelor din zori.

 

M'”nchin atuncea fruntea

uit de pasul vieţii,

 

Ce azi mă copleşeşte

”n lungul meu surghiun,

Să-mi curme ”ntristarea

azi, c‰nd at‰t sufăr,

Si ruga-mi pentru d‰nşii

fie al meu Crăciun."

 

Aron COTRUŞ

 

COLIND FĂRĂ ŢARĂ de Alexandru Gregorian

Urcăm scările de ger

spre Țara lui Lerui Ler.

Doamne, sus, c‰te minuni!

Curcubeele, cununi,

mări ”ntinse de lumini,

munții, nalții pelerini,

”si ”nchină v‰ntului crestele,

potecile.

Vin cerbii: sorb serile,

pomi rodesc tăcerile,

lupii si cu ciutele

”nstrunesc lăutele,

vulpu purt‰nd ”n v‰rf de cozi

argintul pentru irozi,

luminile care-au apus

”nviază'ntru Iisus,

sfinți la masa cu țărani

cinstesc veacul la mulți ani.

Ce ospături cresc sub ploi 

din pluguri cu patru boi! 

Gr‰ul verde sub zăpezi 

coace spicul la nămiezi

- dulce p‰inea c‰mpului 

pentru foamea Ț‰ncului - 

faguri plini de miere grea 

se'ntind Maicii Precista. 

Ingerii culcă'n mărgean 

ad‰nc somnul păm‰ntean, 

iar pe marea cerului 

m‰inile Dulgherulul

tot pun poduri fără fier 

si pe ele, bun oier, 

trece S‰ntion c'un dar: 

diminețe'ntr'un stergar, 

proaspat cas din t‰rla lui, 

si o mierlă si-un vătui.

 

At‰tea minuni sunt sus: 

toate'n poala lui Iisus.

Dar la margini de păm‰nt, 

nici o stea si nici un c‰nt.

 

In țara lui Lerui Ler 

stă o capiste de ger, 

rugile, icoanele,

le pătrund piroanele, 

bubele, rubine mari,

- veninuri dela t‰lhari - 

rod fețele lumilor

si viețile bunilor, 

iar puterea beznelor 

pune fiare gleznelor, 

ocnele'nchid ”ngerii 

”n văile pl‰ngerii, 

grele zăvoare trosnesc 

”n păm‰ntul rom‰nesc, 

”n oasele magilor

si ”n trunchiul fagilor. 

Iar din negre văgăuni 

urlă guri de căpcăuni, 

si Irodul ”mpărat, 

lepădat cu chip bubat, 

stă pe tronul de văpăi 

si răcneste la călăi: 

-mi prăvăliți zările,

se verse mările, 

ucideți luminile, 

p‰ndiți vizuinile, 

sp‰nzurați luceferii, 

zăcuții si teferii, 

coconii să mi-i tăiați, 

magii să ”i junghiați!

 

Cobor”m pe scări de ger 

”n țara lui Lerui Ler. 

Doamne'n margini de păm‰nt: 

nici o stea si nici un c‰nt! 

Fugar, Hristos ”ntr'un sat

a uitat de colindat.

 

Alexandru GREGORIAN

 

COLIND de Vasile Posteucă

Măr domnesc, Mărie bună,

Maica Domnului si mie,

Crin de liniste si lună,

Lacrimă si liturghie,

Maica Domnului, MărieÉ

 

Prunc cu z‰mbet de mătasă;

Pază: ”nger somnoros,

Pribegim si n'avem casă

Si Irod e dusmănos...

Cerul ni-l purtăm pe jos,

Maica Domnului, MireasăÉ

 

Drag luceafăr de-altădată,

Du-ne'n strămoseasca glie

C'am bătut păm‰ntul roată

Si sinedriul nou nu stie

Dec‰t ură si urgieÉ

Una, Sf‰nta, Preacurata,

Maica Domului, Măria...

 

Vasile POSTEUCĂ

 

DOINIȚA SCRIE LUI MOŞ CRĂCIUN de Vasile Posteucă

O, Mos Crăciun, bătr‰ne bun,

Am vrut să te'ntalnesc si eu.

Si-am vrut. O Mos Crăciun,

 

Am vrut să-ți spun,

Tot chinul meu si tot amarul greu;

Că numai tu asculți copiii, Mos Crăciun,

Da, numai tu esti bun,

Si Dumnezeu...

 

Am, Mos Crăciun, o caldă rugăminte.

Anume, de te duci prin țări, departe,

Sa-i iesi si lui taticul ”nainte,

Si roagă-l să ne scrie grabnic, carte,

Că noi numai de lacrimi avem parte...

 

Mămica n'a mai r‰s de ani de zile,

Sau răsfoim scrisori cu ”nvechite file,

Venite de la d‰nsul din război,

Si oridec‰teori e vorba de tăticul,

De c‰nd se mai bătea cu bolsevicul,

Se las'o toamnă neagră peste noi...

 

Mămica tace vesnic si oftează,

Si-aprinde seara lum‰narea'n sfesnic,

De noi topim cu Precista'ntr'o rază,

Cu pl‰nsul ei si Pruncul ei cel vesnic...

 

Să-i spui asa, țațichii, Mos Crăciune,

Că suntem mari si-umblăm acum la scoală,

Dar basme nu mai are cin'ne spune...

Bunica -spune mama, c‰nd ne spală -

S'a dus ”ntr'o Duminecă la liturghie

Si s'a'nt‰lnit cu Dumnezeu,

Si-au tot vorbit mereu si s'au tot dus...

Si ea acuma nu mai stie ”napoi să vie,

Nici pl‰nsetele noastre p‰n'la ea n'ajung,

Că-i drumul lung,

Si-a pus-o Dumnezeu,

Ingrijitoare peste lum‰nările de seu

Ce se aprind, ”n ceruri, sus,

C‰nd susoteste frunza si se lasă seara...

 

De-o vreme Dorul nu mai c‰ntă cu vioara

Că n'am avut cu ce plăti chirie,

Si-a scos mămica lucruri la v‰nzare;

Dar Dorul, Dorul, bietul, el nu stie,

Si-si c‰ntă'n g‰nd romanțele lunare...

El crede că vioara-i la tocmit...

 

Da, Mos Crăciun, trăim cu toții ca'ntr'un schit,

Si ochii mamei parca's flori de țintirim...

De c‰nd tăticu-i dus si n'a venit...

In tot ce facem, spunem si g‰ndim,

Noi numai de tăticul povestim...

 

Ascultă, Mos Crăciun, mămica spune,

-Povestea ei de leagăn, cu'n tăciune,

Ce s'a'nt‰lnit odată cu'n cărbune-

Că tata se mai bate... Si'ar să vie,

Dar n'are cum pleca din bătalie.

 

Ea biata spune, dar eu nu o mai cred,

Si-i pl‰ng de milă uneori sub pled.

Si-as vrea s'o m‰ng‰i... Ah, de-as sti cum!

De-aceea, Mos Crăciune, dac'o fi si-o fi,

Si-l vei căta si nu-l vei mai găsi,

Sub nici o zare si pe nici un drum,

Sa-mi spui ”n față... nu mă mai minți,

Că mie de at‰t mi-i frică:

De jalea ce-o va prinde pe mămica

-S'o prapadi si d‰nsa ca bunica...-

Si vom răm‰ne mici si fără de mămica...

 

Să-mi spui ”n față că eu n'am să pl‰ng.

Si m‰na palidă la piept am să i-o str‰ng,

Am s'o desmierd, obraz l‰ngă obraz,

Si am sa-i spun tot ”nt‰mplări cu haz,

Ca să uitam de toate... Si-or să treacă,

Ani după ani prin casa-ne săracă,

P‰n' ce vom sti cu toții, ”ntr'o zi,

Că el, taticul, nu va mai veni...

Si ne vom m‰ng‰ia'n tăcere, ca orfanii,

Ce duc tristeți pe umeri si litanii...

 

Ți-am pus at‰tea lacrimi ”n scrisoare!

Int‰i spre răsărit si-apoi spre soare-apune,

Acuma du-te, Mos Crăciune,

Si cată-ni-l si adă-l pe tăticul.

Si dac'ar fi să nu-l gasesti,

Să nu-mi mai scrii povesti,

Trimite-mi ”ndărăt doar plicul...

 

eu cunosc povestea care minte,

Si rugăciunile si lacrima fierbine;

Si-acuma du-te, Mos Crăciun,

Drum bun, bătr‰ne drag, drum bun...

 

Doinița, fata mamei cea cuminte...

Vasile POSTEUCĂ

 

CRĂCIUN 1951 de N. S. Govora

                           (Viorelei)

 

A pornit ca si-alte dăți,

Prin troiene de nămeți,

Ieri asa cam pe la toacă,

Cu mustăți de promoroacă,

A pornit hoinar la drum,

Si-i deja pe-aproape-acum,

A pornit copiii spun,

De departe, Mos Crăciun.

 

Mos Crăciun cu barba albă,

Vino'n noaptea asta dalbă,

Treci cortina cea de fier

Si vino cu Lerui-Ler.

Vino si la casa noastră

Si ne bate la fereastră,

Vin bătr‰ne'n fapt de sară,

Si la cei fără de Țară.

 

Mosule cu z‰mbet drag,

Vino si la mine'n prag.

Si te rog să nu-mi aduci,

Nici stafide si nici nuci.

Roscove si jucării,

Să le ții pentru copii.

Mie Mos Crăciun ”ți cer,

Să-mi aduci un colț de cer,

 

Din ”ndepărtata Țară,

Ferecată'n grele fiară.

Mos Crăciun te rog mai adă,

Doar un bulgar de zăpadă.

Bulgăras de albă nea,

Să-l lipesc pe fața mea,

Obrajii să-l ”ncălzească,

Lacrimile să-l topească.

 

Mos Crăciun, Mos Crăciun,

Asi mai vrea ceva să-ți spun.

ënainte de-a veni,

Treci la m‰ndra ”ntr'o zi.

Si din părul ei bălai,

O suviță tu să-i tai.

Si să mi-o aduci apoi,

C‰nd ai să ajungi la noi.

 

Mos Crăciun si de-ai putea,

ëncă asi mai vrea ceva.

Si te rog, te rog ”n soapte,

Cel puțin pentru o noapte,

Pentru noaptea de Crăciun,

Mosule cu z‰mbet bun,

Ca'n povesti, pe-un nor de pară,

Adă-ne, ”ntreaga Țară.

N. S. GOVORA

 

COLINDUL ëNGERULUI de Alexandru Gregorian

Era odat'un ”nger mic

pitic, pitic,

un ”nger mic era.

Si era'n soare ”mbrăcat,

căltuni de nea

si stele'n m‰ini

avea,

Pe frunte murul mi-l ungea,

lumina'n t‰mple-i ”nflorea

si fulgerul mi-l ”ncingea,

”ngerul mic.

 

Si'n noaptea'n care regii magi

cu strălucit alai de paji

porniră'n sir pe drum de cer

spre Vifleem,

porni si el pitic, pitic,

pe-o stea de ger

la colindat, ”ngerul mic.

 

Si-a mers prin țări, pe munți, pe mări

c‰nt‰nd colindul lui Cristos,

si-a văzut minuni, minuni:

cerbi cu coarnele'n cununi,

pajuri grele de lumini,

miei cu l‰nă de zăpezi,

păm‰ntul c‰t un alic

(mai pitic si mai pitic dec‰t el, ”ngerul mic)

si a umblat si-a colindat

p‰nă seara pe'nnoptat,

si pe urmă, obosit, s'a culcat

si-a adormit

pic, pic, pic,

aici sus,

pe-o arcadă de portic

cu Iisus

la noi ”n sat.

 

Toată noaptea i-am c‰ntat,

i-am c‰ntat, l-am legănat:

Nani, nani, puiul mic,

c'a plecat la colindat

”ngerul pitic, pitic....

 

Alexandru GREGORIAN

 

LERUI LER... de Nicolae Niță

Lerui Doamne, Lerui Ler,

Fără bucurii din Cer,

Asteptăm si de-astă dată

Ziua sf‰ntă si-adorată,

Ziua nasterii lui Christ,

Sf‰nt Crăciun, at‰t de trist

Sub teroarea de-antichrist...

Inc 'un an de patimire,

Dela cruda stăp‰nire!

Pe Iisus l-au pus pe cruce

T‰lhari noi cu minți năuce

Răsăriți din iaduri h‰de,

Toti croiți din piei de g‰de...

Si ne-au ars biserici sfinte

Răscolindu-ne morminte,

Moaste sfinte profanate

Si troițe răsturnate

C‰tă-i Țara'n lung si'n lat,

Jalea toată ne-a surpat...

 

Lerui, Doamne, Ler,

G‰nduri dragi nu pier...

Pe Iisus cel sf‰nt

Il avem ”n g‰nd;

Țara toată 'n fiare

Crede'n ”nchinare...

 

Si' ntr'o zi, deodată,

Lerui, Doamne, Ler

Cu g‰ndul la Cer,

Mic si mare laolaltă,

Iar vom răsp‰ndi ”n zare

Sfinte cruci, sfinte altare;

Troițele răsturnate

Le vom zidi mai ”nalte

Țara 'ntreagă să le vadă

Să se roage si să creadă.

 

......................

 

ëngerii din Cer,

Lerui Doamne, Ler,

Pe aripi de nea,

Sub colțuri de stea,

Vestesc lumii toate,

'n Sf‰nta Cetate

Iisus s'a născut,

Cel făr' de'nceput...

Nicolae NIȚĂ


COLIND II de Vasile Posteucă

Cad ”n seara asta mare

F'ulgi bogați ca niste stele

Rupți din destrămata zare

A copilăriei mele.

 

Bat tăcerilor mătănii

Si spre ceruri se ”nchină;

Trec trei magi ”n albe sănii

Inspre staul de lumină.

Ninge larg ca'n ierni de basme

Peste svonuri de colindă,

Lume veche de fantasme

Cearcă forme noi să prindă.

 

Ninge molcom peste toate,

Peste vremi, peste coline

De sub zări ”ndepărtate

Numai steaua mea nu vine...

 

Unde sunteți p‰rtii grele

Ce duceați spre vesnicii?

Ning pe voi aceleasi stele

R‰d aceleasi bucurii?

 

Vrui să mă ”ntorc prin vreme

Să mă regăsesc sub stea

Printre fulgi si crisanteme

De poveste si de nea.

 

Am pornit pe drum de seară

In alai de magi si regi

Si-am uitat că nu e țară

Pentru dorul de pribegi.

 

Am c‰ntat l‰ngă fereastră

Unde pl‰nge-un dor si-o doină,

Lacrimi sfăr‰m‰nd ”n glastra

Inimii'ngropate'n moină.

Vasile POSTEUCĂ

 

COLIND MIC de Nicolae Novac

Ca o taină mare

steaua sus răsare,

peste Semenic,

peste neam voinic

si setos de pace.

-Doamne, ce n'as face

pot să vestesc,

pot să vorbesc

inimii ce-asteaptă

țării care-asteaptă

semnul m‰ntuirii

si al izbăvirii

si să-i spui, să-i spui

că nu-i nimeni, nu-i,

cari să poată st‰nge

dorul scris ”n s‰nge;

foamea de dreptate

si de libertate...

 

Peste munții sui,

g‰ndul azi mi-l sui,

la frăținii care

mor făr' lum‰nare,

”nclestați ”n luptă

cu ciuma cea slută

intrată ”n casă

pe nepusă masă

ca să-i str‰ng la piept

si cu ei s'astept

ziua izbăvirii

si a m‰ntuirii...

 

Sus, steaua răsare

ca o taină mare.

Nicolae NOVAC

 


CåNTĂ MAICA DOMNULUI de Aron Cotrus

Ca pe bolta raiului,

cerul Betleemului

i-a aprins la căpăt‰i,

stea ca steaua nimănui.

 

Si de-atunci, ființa Lui

e temei păm‰ntului,

alb izvor cuv‰ntului,

cumpănă văzduhului,

v‰lvătae, duhului;

”mpărat al soarelui

si stăp‰n al harului...

 

La ieslele slomnului,

pe leagănul somnului,

cu-ochi caprui

pe chipul Lui,

c‰ntă-un dulce liuiliuiliui,

liuiliuiliui, cum altul nu-i

pe p‰nza păm‰ntului;

c‰ntă Maica pruncului,

c‰ntă Maica Domnului...

Liuiliuiliui si liuiliuiliui,

pentru fiul cerului!...

 

Fie 'n veci mărirea Lui,

pe fața păm‰ntului,

si'n cerul cuv‰ntului;

”n vuetul mărilor,

si'n cartea schimbărilor;

”n roadele humelor

sub biciul urgiilor

”n țara robiilor!...

 

Si ”n sufletul oricui,

aibă tron din tronul Lui,

mărirea măririlor,

Maria Mariilor!...

Aron COTRUS

 

POVESTE DE CRĂCIUN de Vasile Posteucă

                               (Pentru Doina si Doru)

 

Departe, ”ntr'un t‰rg, printre străini,

Pe-o stradă grea de bucurii si lume,

Gătiți cu daruri multe si lumini

Trec vechii crai ”n splendide costume,

Si c‰ntă despre-un staul, despre-o stea,

- S'audă p‰nă si Irod nebunul... -

Că azi se naste'n iesle Mesia

Si m‰ine e Crăciunul...

I-at‰ta voie bună azi pe stradă

De parcă-i toată zarea o colindă,

Si'n fulgii mari si lenesi de zăpadă,

Copiii fug si-aleargă să se prindă.

Si Mos Crăciun cu marea lui desagă

Nu-l trece cu vederea pe nici unul,

Că lui i-i astăzi toată lumea dragă

Si m‰ine e Crăciunul...

 

Intr'un t‰rziu răm‰ne strada goală,

Doar un străin mai stă l‰ng'o vitrină

Privind pierdut risipa de beteală

Si splendida poveste de lumină:

Un biet pribeag, bătut de dor si soarte,

Ce-si vede'n visuri Țara si cătunul.

Sunt sase ani de c‰nd e dus departe.

Si m‰ine e Crăciunul...

 

Ci g‰ndul lui e-acum de mult acasă:

Prin mari troiene el aleargă'n grabă

Infiorat de-o veste bucuroasă

Spre-un geam sărac, c'o luminiță slabă.

Acolo-i inima rămasă'ntreagă!

Mai sunt trei pasi. Acum e numai unul...

E chiar sub geam si-i vede cum se roagă.

Si m‰ine e Crăciunul...

 

E ea! Mămica! L‰ngă ea copiii,

Ingenunchiați tustrei l‰ngă icoană:

-Tu care r‰nduiesti pe morți si viii,

Stăp‰n a toate, fără de prihană,

Azi toată lumea-i numai răni si s‰nge.

Opreste moartea si-amuțeste tunul

Indură-te de lumea care pl‰nge,

Că m‰ine e Crăciunul...

 

Pe cei căzuți pe fronturi depărtate

Păziți de-o cruce albă si de-o cască,

Pe toți cei ce-au murit pentru dreptate

Primeste-i Doamne'n linistea cerească.

Iar celor dusi cu miile'n prinsoare

Ce nu mai stiu ce-i patul si dejunul,

Deschide-le si lor un colț de zare,

Că m‰ine e Crăciunul...

 

Si de-i fi scris ”n marea-Ți carte

Noroc si pentru noi Ceresc Părinte.

Avem si noi pe cineva departe -

Si pl‰ng tustrei, cu hohote, fierbinte.

-Desehide-un drum prin marea'ntunecime

Si ada-ni-l acasă pe tătunul,

Că suntem singuri si n'avem pe nime,

Si m‰ine e Crăciunul...

 

Sunt sase ani de chinuri si-asteptare:

-Ba vine azi, ba poate vine m‰ne.

Si cresc copiii'n viață fără soare.

Tu stii amarul codrului de p‰ne.

Tu stii cum doare fața'n lacrimi arsă,

Si zi de zi se'ntoarce c‰te unul

Ci numai el nu face calea'ntoarsă,

Si m‰ine e Crăciunul...

 

El stă sub geam si-ascultă cum se roagă,

Ii vede-apoi cum stau tustrei la masă.

Copiii țin pe braț păpusa dragă

Iar mama-i azi ”n haina cea aleasă.

Si'n locul unde stase mama mare,

Azi stă numai psaltirea si zăbunul.

Si-i o tăcere grea, ca la'ngropare,

Si m‰ine e Crăciunul...

 

Mămico, spune Doina, ”ntr'o vreme,

Si-i sterge ochii dulce cu baticul.

Ce-ar fi să-i spui lui Mos Crăciun să-l cheme,

Din depărtarea lui si pe tăticul?

Si spune Dorul gales si cuminte:

-Ce-ar fi să-i dăm scrisoarea cu lăstunul?

Si pl‰ng tustrei mai gales ca'nainte,

Si m‰ine e Crăciunul...

 

El stă sub geam. Si-i arde'n lacrimi fața.

Si nu mai poate. Se repede'n usă :

Deschideți, Lerui-ler, că-i dimineață...

S'aude-un sgomot surd ca de cătusă

Vitrina cade'n cioburi pe zăpadă.

Vin gardieni: "Nu face pe nebunul!

Ci hai cu noi. Te-ai apucat de pradă?"...

Si m‰ine e Crăciunul...

 

Departe, ”ntr'un t‰rg, sub zări străine

Pe-o stradă'ntunecoasă si pustie

Păseste'ncet, pl‰ng‰nd printre suspine,

Un biet pribeag fără cămin si glie,

Si-l năpădesc aducerile-aminte:

Era odată soim pe'ntreg Cordunul...

Si pl‰nge-asa si merge ”nainte;

Si m‰ine e Crăciunul...


Vasile POSTEUCĂ

 

IN NOAPTEA SFåNTĂ de Sergiu Grossu

In noaptea sf‰ntă de Crăciun,

Pe drumul nins de lună,

Trei magi călări, cu suflet bun,

Aleargă ”mpreună.

 

De unde vin? Cum se numesc?

Ce doruri ”i frăm‰ntă?

Spre-o iesle ei călătoresc

Si cerurile c‰ntă.

 

Si c‰ntă'n inimile lor

Aprinsă, bucuria:

Azi s'a născut un Salvator,

Azi s'a născut Mesia.

 

Nu simți fiorul de atunci 

Si'n noaptea asta, frate?

Isus te-asteaptă să-I arunci 

Povara de păcate.

 

El stă ”n ieslea Lui si azi

Iertare d‰nd si viață.

Incearcă ”n 'genunchi să-I cazi 

Cu inima-ti de ghiață.

 

Mărturiseste-I fapta rea 

Si-a patimii revoltă - 

Si-o albă, minunată stea 

Va răsări pe boltă!

 

Vedea-vei ”ngeri si lumini 

Pe umerii tăi subrezi, 

C‰nd vei veni să I te'nchini 

Cu ochi smeriți si umezi.

 

Sergiu GROSSU

COLINDĂM LUI DUMNEZEU de D-tru Paulescu

Trei pui de rom‰ni cu steaua

Am pornit să colindăm,

Prin noaptea albă ca neaua,

Pe Iisus să-l venerăm.

Ne rugăm lui Dumnezeu,

Să nu m‰ntuie de rău.

Să nu fim de veci tot robi,

La păg‰ni si la neghiobi.

Trei copii din Țara Sf‰ntă,

Colindăm casă cu casă,

Colindăm si Cerul c‰ntă,

Steaua bine ne cuv‰ntă.

Colindăm cu dor de Țară,

Colindăm ca ”n pustiu,

In această sf‰ntă seară,

Doamne! Tu ne pari ca viu.

Colindul nostru-i străbun,

Colindăm de mii de ani,

Pentru Tara noastră dragă,

Ca sÕo scăpăm de dusmani.

Primeste colindul, Doamne,

Scris cu litere din stele,

De sub freamăt trist de toamne,

Du Lumină Tării mele.Dumitru PAULESCU

 

GåNDURI DE CRĂCIUN de Alexandrina Isac

Privesc cu ochi de doruri plini:

Lumini, lumini si iar lumini...

In case, pe balcoane, prin arbori, printre flori,

Pe v‰rfuri ascutite de falnici zg‰rie-nori.

 

Lucesc ca niste stele, voios, ochi de copii,

Ce-si duc grăbiți părinții, ”ntins, spre jucării.

S'apropie Crăciunul; natura'n sărbătoare,

Imbracă haina albă - si'n aer e răcoare.

 

S'apropie Crăciunul, cu datini si cu c‰ntec, 

Care pătrunde'n suflet, ca un vrăjit desc‰ntec.

Mă poartă amintirea, cu-al g‰ndului catarg, 

Pe'ntinsele oceane, pe drumul meu pribeag, 

 

Cu dor călăuză ”nchid privirea trist,

Să meargă g‰ndul singur, prin zări de ametist.

Serbează frații nostri venirea lui Isus, 

Pe-ascuns, ca'n catacombe. Colindele-au ajuns 

 

O parodie tristă, rostită de copii,

Că n'au voie să c‰nte frumoase melodii, 

Cu datinile sfinte rămase din strămosi, 

De pl‰ng bătr‰nii'n barbă, cu ochi de lacrimi storsi.

 

In case cu sumane, pe masă sărăcie. 

Căldura si m‰ncarea sunt numai fudulie. 

Crăciunul de-altădată e doar o amintire, 

Ce-o povestesc bătr‰nii...

 

Si'n taină dau citire 

Călătorii cu magii ce-au mers după o stea, 

S'ajungă l‰ngă ieslea din care le z‰mbea 

Copilul Dumnezeu, născut s'aducă'n lume iubirea Sa, 

Si jertfa, cereasca Lui minune.

Si g‰ndul trist se'ntoarce cu lacrimi de durere. 

 

Dar orice fac păg‰nii, credința tot nu piere. 

Căci adevăru-i magic, de veacuri, din bunici, 

Nu fariseic r‰njet, de-atei si venetici.

 

Alexandrina ISAC, New York

 

 

MOŞ CRĂCIUN (I) de D. Leonties

 

Ai sosit cu-at‰tea lucruri

de tot felul,

Moş Crăciun,

să ne vezi,

şi să ne bucuri,

vrăjitor bogat şi bun!É

Fost-ai ”nsă, dragă frate,

cu ochi calzi
şi barba bl‰ndă,

pe la casele uitate

de prin Ţara cea flăm‰ndă ?

C‰te nopţi nÕam stat de pază

să te văd

pornind din cer

şi-arunc‰nd

din sac o rază

pe cortina cea de fier!É


Să Ôncălzească Ôntreaga Ţară

glia, apele,

Carpaţii,

să t‰şneascăÕn

viaţă iară,

beţi de libertate, fraţii!É

Demetrius Leontieş
ÒPrin Mlaştini şi FurtuniÓ, Ed. Dacia, 1969, Rio de Janeiro, Brazilia

 

 

MOŞ CRĂCIUN (II)
December 17, 2011

Pornit-ai pribeag

la drum,

mult iubite

Moş Crăciun.

Cobor‰şi din v‰rf

de nea,
lung e drumul,

traista greaÉ

dar mai greu

e dorul meu,

dor de neamÉ

dor de RarăuÉ

Hei,

dincolo de cortină,

a murit

orice luminăÉ

a murit

orice dreptate

şi speranţa Ôn

libertate !


Moare Ţara

de venin,

de Marx,

Engels

şi LeninÉ

Mor de norme

de Ôndustrie

boiiÕn jug,

struguriÕn vie !É

Demetrius Leontieş
ÒPrin Mlaştini şi FurtuniÓ, Ed. Dacia, 1969, Rio de Janeiro, Brazilia

 

 

COLINDUL PEŞTERII de Dumitru Ichim
December 15, 2011

IntrÕun t‰rg cu case mici

C‰t poiata de furnici,

Unde sunt sapte castele

Care au ”n cuiburi stele,

Iar ”n v‰rf, pe turnuÕ nant

Balauri de diamant,

IntrÕun t‰rg cu străzi hai-hui

Umblă Maica Domnului

Si nu-i loc ca să găsească É

Toate porțileÕs de iască,

Inghețate,

De-aÕndărate

Piticii au pus lăcate,

Leg‰nd sus privighetori

In pivnițe reci de nori.

Nu găsesti un glas prin spuze,

Doar ferestrele lehuze.

              *

Noaptea-i cu pumnal ”n gaică,

Iar prin t‰rg e Sf‰nta Maică -

Lună plină pe la nori

Căt‰nd drumuri de cocori.

Ajung‰nd la o dugheană

Intreabă pe o sărmană,

Spun‰nd că de c‰nd ”i e

Ora la răsp‰ntie,

CăÕn t‰rg stărețit de broaste,

Pe nimenea nu cunoaste,

Dar sărmana ce să spuie

Că si ea acasă nu e.

              *

Ora e v‰rtelniță!

Iată-o urechelniță:

Fără loc sunt ca si tine,

Hai ”n pesteră cu mine

Că-ți fac laviți din pănusă

De porumb p‰nă la usă!

Si-apăru o greieră:

Ce necaz cutreieră,

Că ”n ochi ai c‰ntec rar

De herub si de amar?

               *

Si ad‰nc săpatăÕn st‰ncă -

Maica pesteră pe br‰ncă:

Mă doare noaptea de veacuri!

Sf‰ntă Maică – crin pe lacuri,

Dat mi-a fost sÕaud ca scoică

Leprele păm‰ntului,

Dat să leagăn ca o doică

Cerul tot Cuv‰ntului,

Dat mi-a fostÉ Că vezi, de dai că

Trebuie să dai mereu.

IatăÕn piatră curcubeu

Că te-astept de secoli Maică!

               *

Cum te-am ascultat ghioc -

Inima-mi tăcerilor

Bătea valul mărilor

In st‰nca uitărilor

Scriind glas de prooroc:

Că Fecioară

Stea pogoară,

Că prin maică-o să coboare

Prin Prea Sf‰nta Născătoare,

Ca prin norul

Unde rază mesteră

AÕnflorit o pesteră

Iisus M‰ntuitorul.

Dumitru D. ICHIM

Revista Scriitorilor Rom‰ni, Nr. 17, Munchen 1980

 

Colindul copiilor din Rom‰nia

 

 (O mie nouă sute optzeci şi cevaÉ)

Moş Crăciune, Moş Crăciune,

Moşul nostru bun şi drag,

te-o lăsa securitatea

să ne treci al casei prag?

Fii atent, drag Moş Crăciune

c‰nd ne spui de Prunc Iisus,

Popa ne-a vorbit de Domnul

şi prin puşcării l-au dus.

Am şi eu o rugăminte;

nu ”ţi cer căluţ, păpuşi,

nu ”ţi cer o jucărie;

dar c‰nd vii din nou, la noi,

bateÕncetişor căci tata

o să creadă că Ò”l iaÓ

iar mămica, sărăcuţa,

se tot sperie şi eaşi c‰nd vii, drag Moş Crăciune,

daca eşti aşa bogat
a
dă p‰ine, multă p‰ine,

să măn‰nc pe săturat.

Aş mai vrea – dar astea-s vise -

poate lapte, p‰ine, ou,

Toată Țara-i numai foame.

Cui să-i dai ”nt‰i cadou?

Dar mai bine şi mai bine

roagă-l Tu pe Tata Doamne

să ne schimbe niţel burta

să nu doară c‰nd i-e foame!

(FOLCLOR)

COLIND 1970 de Horia Stamatu

 So sind wir nicht am rechten Ort / Und ziehen unseres Weges weiter fort.
 Goethe (ÒEpiphanias-FestÓ)

Beau si măn‰ncă
regii magi
la casele noastre
de țărani săraci

măn‰ncă si beau
regii magi
la casele voastre
de boieri bogati.

si beau si măn‰ncă
tot ce e din cer
cu țăranii si boierii
ce de-o foame pier

măn‰ncă si beau
toate c‰te cad
cu țăranii si boierii
ce de-o sete ard

de foame si sete
suflete pe oase
pier si se usucă
”n palateÕn case

foame de arhia
arborelui TOT
sete de vecia
apei SABAOT

cu ochii ”n grindă
dau si dau ”n bobi
umbrele colindă
noaptea fără ochi

magilor Măria Voastră

la țărani si la boeri 

cer ce e pe masă 

cer azi m‰ine ca ieri

 

ce-ați m‰ncat


si ce-ați băut 


cer e nedumicat 

cer e ne”ceput

 

ce-ati băut


si ce-ați m‰ncat 


ne-a Ônsetat 


ne-a Ônfometat 

 

ce-am m‰ncat 


si ce-am băut 


vÕa răsfătat 


si vÕa durut

 

noi cu voi m‰ncăm 


tăr‰m din tăr‰m 


si flăm‰nzi oftăm


”n cei ce răm‰n

 

de asa oftare 


mările nu dorm 


cu Soare-Răsare 


pică de somn

 

Horia STAMATU
Revista Scriitorilor Rom‰ni, Nr. 10,
Munchen 1971

 

POEMUL NAŞTERII de Nicolae Novac 

Nu mă ”ntrebaţi cine mi-a spus

CÕa intrat azi noapte ”n Cetate Isus!

I-am văzut steaua pe cer şi-am pornit

Să-l găsesc ”n mine pe cel prorocit!É

Ingerii ”i auzeam cum c‰ntă:

-Leroi-Ler, e Noaptea Luminată, Noaptea Sf‰ntă!

ÒNoaptea ”ntruparii ”n Duh şiÕ Adevăr,

Albe şi iar dalbe flori de măr!ÉÓ

Am simţit ”n mine lumina cum coboară,

Cum mă pătrunde, mă doare, mă ”nfioară.

Mi-a fost frică de moarte, frică de viaţă

Şi-am vrut să mă ”ntorc l‰ngă tăcerile-mi de ghiaţă.

Dar cineva mÕa luat de m‰nă şi mi-a spus:

-ÓLa sf‰rşitul drumului ”l vei ”nt‰lni pe Isus!

Nu te opri ”n lut, nu te poticni ”n tină

Caută calea spre adevăr şi spre lumină.Ó

ŞÕam purces iarăşi cu dorul alb-merinde,

C‰nd stelele torceau pe cer, caer de colinde.

Şi ”nfăşat ”n scutece de vis, Tu Fiu de Dumnezeu,

Eu te-am găsit culcat ”n ieslea sufletului meu!É


Nicolae NOVAC

 

COLIND de Nicolae Novac 

                             (Pentru Dora Lu)

SÕa deschis o poartăÕn cer
Flori de măr si Lerui-Ler
un ënger a plecat
Cu steaua la colindatÉ

Singur, singur, singurel,
Prin omăt, noapte si ger,
Ni se-opreste la fereastră
Nasterea să ne-o vestească.

Să ne spuie de Hristos -
Mesia cel luminous;
CareÕn iesle sÕa născut
SiÕn scutece sÕaÕnvăscutÉ

Să ne spuie cum din munți,
Coborau ciobani cărunți
Să seÕnchine Pruncului -
Pruncului si Mamei Lui,
L‰ngă ieslea cea de lemn
Din grajdul din BetlehemÉ

Domnul l-a trimis de sus,
Să-l vestească pe Iisus
La copii cuminți ca tine
ën seara de Mos Ajun, -
ëngerul meu mic si bun
Cu ochi rupți din cerul sf‰nt,
Cum nu-s alții pe păm‰nt,
Cu suflet de crin si nea
Si cu trup de vioreaÉ

Pe raze de Lerui-Ler
Mi-a trimis cu tinÕ din cer,
Bucurie, Dumnezeu -
Dora Lu, ”ngerul meu !...

Nicolae NOVAC
r 18, 2010

DUIOŞIE de V. Orheianu

 

  De ce-am crescut prea mare, Moş Crăciun,

ŞiÕn cartea ta mÕai sterş dintre copii?

Opreşte săniuţa! Hai, fii bun!

Te-aştept măcar odată să mai vii!

       Azi nu r‰vnesc la sacul tău din spate
      
       Şi nici la dulciuri sau la jucării.
       
       Mi-e dor de tine, mit de bunatate,
      
       De nerăbdarea de copil, că o să vii.

Mi-e dor de-a ta mustaţă de fuior,

De albul bărbii lungi de vată,

LipităÕn grabă, str‰mbă uneori;

De vorba ta blajină, tremurată,

      De duioşia ta c‰nd ascultai
     
      Prinosul meu de poezii, şoptite,
     
      Atunci c‰nd pentru mine coborai
     
      Pe p‰rtii cu steluţe troienite.

E mult de-atunciÉ Azi, straiu-ţi de poveste

L-am regăsit uitat la naftalină.

Nimic din acea vrajă nu mai este;

Doar neaua ca atunci cadeÕn grădinăÉ

      Printre nămeţi, pe drumul troienit,
     
      Azi ce nÕaş da să-mi vii, moşnege bun!
     
      Eram atunci at‰t de fericit!É
     
      De ce-am crescut prea mare, Moş Crăciun?

V. ORHEIANU

CRĂCIUN LA NOI
 de Iulia Car‰p

Undeva ”n depărtare

Din cer cad stelute albe

Si zăpada-i tot mai mare.

Prin văzduh florile dalbe

Nu se-aud ca'n alte r‰nduri

Si'n păduri cu căprioare

Brazii falnici stau pe g‰nduri,

Sub povara de ninsoare.

Intr'o casă, ca'n mai multe

L‰ngă soba aproape rece

Un copil sade s'asculte

Poate Mos Crăciun va trece

Si-o intra c'o jucărie.

-Ei, de si-ar aduce-aminte

Mosu ar trebui să vie

că si eu am fost cuminte

Mamă,

Tu crezi că mai vine?

Mama-l m‰ng‰ie pe frunte

-"Tata l-a trimis la tine

Dacă l-a'nt‰lnit pe munte".

In sf‰rsit somnu' l-”nfr‰nge.

Obosit, cu fața suptă

Adormit, ”n m‰nă str‰nge

O jucărioară ruptă.Iulia CARåP,Viena, 1945
Revista "Cetatea Luminii", Brazilia.

 

 

MOŞ CRĂCIUNE! de Ion Țolescu

Mos Crăciune,

Mos Crăciune,

Că vii tu cu daruri bune,

 

Mă rog tie
Cu facile

Pentru ce mi-aduci tu mieÉ

 

Să stii că

Nu voiu nimica

Doar sÕo aperi pe mămica,

 

CÕaicea-s

Doar eu cu ea,

Că nÕavem pe nimenea!

 

Pe poteci

Din cer să treci

Printre ”ngerii din veci.

 

Cu căluți

La sănii iuți,

Ca să nu cumva să-i uiți

 

Si să spui

Tăticului
Că sunt eu ”n locul luiÉ

 

Si ce-a zis

Să-mi spui ”n vis

Sau să-mi lasi sub pernă scris.

Ion ȚOLESCU

 

LEROI DOMN

 

Imi ”ntinsesem oasele pe rogojină

Noaptea pela straja dint‰i
 

Cu opaiţul p‰lpăindu-mi lumină
 

La căpăt‰iÉ
 

Şi deodata: ÒLeroi Domnul: Leroi DomnÉÓ
 

Credeam că mÕajunsese visul prin somn
 

Sau poate că vreo vedenieÉ
 

Dar nici că dormeam şiÕn jurul meu nici ţipenie!
 

Şi-a doua oară la fel:
 

ÒLeroi Domnul! Cine-i ca El!Ó
 

Şi numai c‰t
 

Din tavan o văpaie
 

A cobor‰t
 

La mineÕn odaieÉ
 

Un trăsnet, mi-am zis, şi-am căzut ”n genunchi
 

CaÕntrÕo pădure
 

Un trunchi
 

Dobor‰t de săcure!
 

Cine credeţi, oameni buni, că era?
 

Că nici că-mi mai trăiam viaţa meaÉ
 

Eram euÉ mÕaţi crede, bine de bineÉ
 

Şi tot eu singur mă speriasem de mine,
 

Ca de-un trăsnet, ca de-o furtună,
 

Ca de-o tr‰mbiţă care din moarte răsună.

Ion ȚOLESCU

 

EXTRA – COLINDE DE VASILE MILITARU

 

AM VORBIT CU MOŞ CRĂCIUN

M VORBIT CU MOS CRĂCIUN de Vasile Militaru

Mos Crăciune, Mos Crăciune, vrăjitor cu barba albă,
Ce te-arăți la toți copiii ”n a visurilor salbă, -

C‰tă sf‰ntă bucurie mi-aduceai, - la toate leac,

C‰nd veneai, lupt‰nd prin vifor, mai acum un sfert de veac!


Te-am văzut ”n vis si-azinoapte, Mos Crăciune bun si sf‰nt,

Se făcea că, eu căruntul - tot copil ca'n vremuri s‰nt,

Insă, trist iesind ”n cale-ți si de doruri mari pătruns,

Tu m'ai ”ntrebat, mosnege, de ce's trist, si ți-am răspuns:


Mos Crăciune, Mos Crăciune, vesel nu mai pot să fiu

Fiindcă azi, - nu stiu de unde, stiu at‰tea c‰te stiu,

Si, anume, stiu, mosnege, că ”n tolba ce-ai ”n spate,

Tu-aduci daruri la copiii, fericiți, de prin palate;

Duci acelor care ”n lume sunt ”n adevăr bogați, -

Ce'n căminuri m‰ng‰ioase au si mame, au si tați.

Insă uiti mereu orfanii aruncați de nenoroc

In coliba fără p‰ine, ”n bordeiul fără foc!...

Si-astfel, sfinte Mos Crăciune, - pe c‰nd unii veseli c‰ntă

Incărcați de-at‰tea daruri ce le-aduci ”n tolba sf‰ntă,

Alții, tristi, cu frigu'n oase lunec‰nd pe-al mortii iaz

Pl‰ng ”n umbră si le'nghiață lacrămile pe obraz!...

   

NAŞTEREA DOMNULUI

 

Pe cer, ”n noaptea ceia, ardea un colb de stele 

De-asupra omenirii cu păcătoase gloate,

Cu Regi, pe fruntea căror sclipiau Coroane grele, 

Cu-Impărătii supuse pe veci pieirii toate...

 

Si-atunci, in noaptea ceia senină si ad‰ncă, 

Zăriră Magii lumii, pe cer, o mare stea, - 

O stea străluminată, ne mai văzută ”ncă, 

Si-au fost purces, cu daruri, călăuziti de ea !...

 

Căci, - cititori ”n stele fiind ”n noaptea humii, - 

Trei Magi stiau că vine, cu strălucire foarte, 

Iisus-M‰ntuitorul sau Impăratul lumii,

Cel  Care-avea să calce cu moartea peste moarte ?...

 

Ei au stiut că'n lume Cel care-avea să vină,

Va 'ntuneca, prin Mila-I, toti Regii si-Impăratii : 

La slabi, va da toege, la orbi va da lumină,

Va sătura flăm‰nzii, va adăpa 'nsetatii !...

 

Si L'au aflat pe-Acela a Cărui sf‰ntă milă, 

Ca soarele venit-a pe oameni să-i m‰ng‰e, - 

Si Magii 'ngenunchiară pe umedă argilă,

Si daruri I-au dat : aur, si smirnă, si tăm‰e !...

 

Atunci, berbecii, boii, vițeii si asinii,

Cu-al răsuflării abur, au ”ncălzit pe-Acel

A Cărui sf‰ntă frunte urma s'o 'ncingă spinii,

Si 'n cue mari, pe Cruce, să-L bată  I s r a e l !...

 

 

NOAPTEA SFåNTĂ

 

C‰nd pe cer v‹zut-au Magii stea nemaiv‹zut‹ ”nc‹, 

Str‹lucind pe-a omenirii de p‹cate noapte-ad‰nc‹, 

Inteles-au c‹ e steaua unui Imp‹rat ce vine,

Lumea toat‹ s‹-L sl‹veasc‹ si pe veci Lui s‹ se'nchine!

 

Si'nc‹rc‰nd pe-a lor c‹mile daruri scumpe, cum anume 

Magii n'au mai dus nici unui Imp‹rat din larga lume, 

Au pornit ”n c‹utarea Celui care-avea s‹ vin‹, 

Sufletele s‹ le umple de Cereasca Lui lumin‹!...

 

Pe c‰nd ”ns‹ ”mp‹ratii au palate aurite, 

Imp‹ratul omenirii se n‹scu 'ntr'un tarc de vite, 

Si'naintea fruntii Celui care-avea sa poarte spinii 

Cei dint‰i ”ngenunchiat-au mieii, boii si asinii!...

 

Din c‰mpii, trimisi de Ingeri ce veneau c‰nt‰nd de sus, 

Au intrat apoi p‹storii s‹ se'nchine lui Iisus

Si'n genunchi, cei trei Magi c‹zur‹'n urm‹,

Ca s‹'nchipuiasc‹ astfel toat‹-a omenirii turm‹!...

 

Mieii, boii si asinii, erau, astfel, ”ns‹si Firea; 

In p‹stori ”ngenunchiat‹ - era toat‹ omenirea; 

Iar ”n Magi, era stiinta sau ”ntreaga 'ntelepciune 

Ce veneau, cu umilint‹, lui Iisus a se supune!...

 

Aduc‰nd la noi iubirea care nu cunoaste ur‹, 

El venea s‹ n‹ruiasc‹ idolii cu mut‹ gur‹; 

Celor urgisiți ”n temniți, s‹ le fie soare'n prag; 

Istoviților - odihn‹; slab‹nogilor - toiag;

 

St‰nc‹ celor ”n v‰ltoare; reazem celor buni si bl‰nzi; 

Insetaților, f‰nt‰n‹; azim‹, la cel fl‹m‰nzi; 

Desn‹dejdea s'o m‰ng‰ie; lacr‹mile s‹ usuce, - 

C‰nd stia c‹, pentru toate, r‹stignit va fi pe cruce!...

 

Astfel, c‰nd veni din Ceruri Mila Lui f‹r‹ m‹sur‹ -

Pe p‹m‰nt n‹scu 'mpotriva-I cea mai ne'mp‹cat‹ ur‹, - 

Ur‹ care'n veci nu iart‹, urm‹ mai presus de fire 

Ce-a dospit mereu ”n inimi p‰n'la crunta r‹stignire!

 

Iar de-atunci, -desi milenii anii lumii trec mereu,

Cei ce n'au primit ”n suflet p‰n‹ azi pe Dumnezeu, 

Dusi de marea lor trufie, -aur adun‰nd comoar‹, - 

Pe Iisus-M‰ntuitorul ”l ucid a doua oar‹!...


      Vasile MILITARU

 

www.miscarea.net

CENTRUL DE DOCUMENTARE LEGIONARĂ